Založenie živnosti – rýchlo a efektívne!

Chcete si založiť živnosť a podnikať alebo začať podnikanie z domu na základe živnostenského oprávnenia, no v mori rôznych paragrafov a zákonov ste úplne stratení? Premýšľate o druhoch živností či o tom, ako získať živnostenský list?

Prvým a nevyhnutým krokom vedúcim k založeniu živnosti je vybrať si druh živnosti, v ktorom plánujete podnikať.

Rozoznávame tri základné druhy živnosti a síce voľné živnosti, ktorý podmienkou je len splnenie všeobecných podmienok. Podľa zákona považujeme za všeobecné podmienky dosiahnutie plnoletosti, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

Druhým typom sú remeselné živnosti, ktorých podmienkou prevádzkovania je okrem všeobecných podmienok aj odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore.

Posledným typom sú viazané živnosti, pri ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná inak ako vyučením v odbore.

Podmienky založenia živnosti, ako aj jej prevádzkovania upravuje zákon o živnostenskom podnikaní, ktorý živnosť definuje ako sústavnú činnosť, ktorá je prevádzková samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s účelom dosiahnutia zisku.

Každá osoba či už fyzická alebo právnická, ktorá chce vykonávať živnostenské podnikanie, potrebuje získať živnostenské oprávnenie.

Živnostenské oprávnenie môžete získať na základe ohlásenia živnosti, ktoré je možné uskutočniť buď osobnou návštevou živnostenského úradu, čo sa považuje za osobné ohlásenie. Rozhodnúť sa môžete aj pre elektronické ohlásenie, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Vybavenie živnosti sa spája aj s výberom predmetu činnosti, s vytvorením obchodného mena a vyplnením a odovzdaním rôznych tlačív.

Ako osoba žiadajúca o udelenie živnostenského listu budete musieť navštíviť tak daňový úrad, ako aj sociálnu poisťovňu a podmienkou je aj zriadenie podnikateľského účtu.