Vzor závetu nenapísaný vlastnou rukou poručiteľa

ZÁVET NENAPÍSANÝ VLASTNOU RUKOU PORUČITEĽA (UNIVERZÁLNA SUKCESIA – JEDEN DEDIČ)

(§ 476 a nasl. Obč. Zák.)

Závet

Ja podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti v prítomnosti svedkov [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], ktorý závet spisuje, a [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], po zrelej úvahe tento závet:

Dediča celého svojho majetku ustanovujem svojho brata [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ].

V [ ] dňa [ ]

… …………………. Podpis

[ ]

Potvrdzujeme svojim podpisom, že [ ] pred nami súčasne prítomnými svedkami vyššie uvedený závet dnes vlastnou rukou podpísal a výslovne prejavil, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu.

V [ ] dňa [ ]

……………………. Podpis                             ……………………. podpis

[ ]                                                                  [ ]

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu.

Svedkovia sa musia na závet podpísať. To neplatí pre poručiteľa, ktorý nemôže čítať alebo písať, u ktorého sú požiadavky kladené na formu závetu náročnejšie. Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony.

Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

Ako svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke.

Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice. To isté sa týka osôb nevidomých, ktoré nemôžu čítať, a osôb nemých, ktoré nemôžu písať.

Dobrou správou pre dedičov je, že daň z dedičstva bola na Slovensku zrušená v roku 2004. Znamená to, že ak zdedia hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, nemajú daňovú povinnosť.