Vzor žiadosti o povolenie kratšieho pracovného času

ŽIADOSŤ O POVOLENIE KRATŠIEHO PRACOVNÉHO ČASU

(§ 86 zák. Práce)

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času

U akciovej spoločnosti pracujem ako robotník-sklár podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] po určený týždenný pracovný čas.

Lebo mne vážne ochorela manželka, o ktorú sa musím starať a nemôžem starostlivosť o ňu zabezpečiť inak, žiadam o povolenie kratšieho pracovného času na šesť hodín denne od pondelka do piatku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………. Podpis

meno [ ],
bytom [ ]

Zamestnávateľ môže povoliť kratší pracovný čas zo zdravotných dôvodov alebo iných vážnych dôvodov na strane zamestnanca, ak to dovoľuje prevádzka zamestnávateľa.

Kratšia pracovná doba je založená na zmluvnom základe medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

V prípade dojednania (povolenie) kratšieho pracovného času patrí zamestnancovi mzda alebo plat, zodpovedajúci tejto dojednanej (povolené) dĺžke pracovnej doby.

Zamestnanec môže požiadať aj o presun na inú pracovnú pozíciu s vyhovujúcim pracovným časom.

Zamestnankyňa alebo zamestnanec starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotná zamestnankyňa alebo zamestnanec, ktorý preukáže, že sa prevažne sám dlhodobo stará o osobu, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za osobu závislú na pomoci inej fyzickej osoby v stupni II, v stupni III alebo stupeň IV majú právny nárok na to, aby im na ich žiadosť bol umožnený kratší pracovný čas.

Alebo inak vhodne upravená stanovená týždenná pracovná doba, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa (§ 241 ods. 2.).

Ak zamestnancovi aj naďalej pracovný čas nevyhovuje (kvôli vyššie uvedeným dôvodom), môže požiadať o pracovné voľno bez náhrady mzdy, na nájdenie novej práce.