Vzor žiadosti o preloženie na iné miesto výkonu práce

ŽIADOSŤ O PRELOŽENIE NA INÉ MIESTO VÝKONU PRÁCE

(§ 40 zák. Práce)

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o preloženie do iného miesta výkonu práce

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracoval ako robotník-sklár na pracovisku akciovej spoločnosti v [ ].

Keďže denne dochádzam z miesta svojho bydliska z [ ] a toto dochádzanie u mňa vyvoláva zdravotné ťažkosti, požiadal som o vyšetrenie u lekára. Podľa lekárskeho posudku zo [ ] nie je vhodné, aby som pracoval na doterajšom pracovisku hlavne z toho dôvodu, že je spojené so zložitým dochádzaním.

V súčasnosti zriaďuje akciová spoločnosť nové pracovisko v [ ]. Lebo by som aj na tomto pracovisku mohol konať dohodnutú prácu v pracovnej zmluve, žiadam o preloženie do [ ], pokiaľ možno od [ ].

V [ ] dňa [ ]

……………………. podpis
meno [ ],
bytom [ ], [ ]

Ak zamestnanec požiada o preloženie do iného miesta, pretože podľa lekárskeho posudku nie je vhodné, aby pracoval na doterajšom pracovisku, alebo z iných vážnych dôvodov, je zamestnávateľ povinný mu vyhovieť, akonáhle to dovolia jeho prevádzkové možnosti.

Pritom musí dbať, aby práca i pracovisko boli pre neho vhodné.

To isté platí o žiadosti zamestnanca o prevedenie na inú prácu.

Taktiež sa dá uvažovať na úprave pracovného času.