Vzor žiadosti o úpravu pracovného času

ziadost-o-upravu-pracovneho-casu

ŽIADOSŤ O ÚPRAVU PRACOVNÉHO ČASU

(§ 86, § 156 zák. Práce)

[ ], a​​. s
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o úpravu pracovného času

U Vašej spoločnosti pracujem ako robotníčka podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ]. Pracovná doba bola stanovená zamestnávateľom v pracovné dni od [ ] hod. do [ ] hod.

Od [ ] chcem umiestniť svoje štvorročné dieťa do materskej škôlky, ktorá však prijíma deti až od [ ] hod. Za tejto situácie by som nemohla včas nastupovať do práce.

Z týchto vážnych osobných dôvodov žiadam o úpravu pracovného času tak, aby som mohla pracovať denne od [ ] hod. do [ ] hod.

Domnievam sa, že tento posun pracovnej doby prevádzkové podmienky Vašej spoločnosti dovoľujú.

V [ ] dňa [ ]

…………….. Podpis

meno [ ]

bytom [ ]

Ak to dovoľuje prevádzka zamestnávateľa, môže zamestnávateľ povoliť zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov na jeho strane inú vhodnú úpravu určeného týždenného alebo kratšieho pracovného času, prípadne ho s ním za tých istých podmienok na jeho žiadosť dojednať v pracovnej zmluve.

Zamestnankyňa alebo zamestnanec starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotná zamestnankyňa alebo zamestnanec, ktorý preukáže, že sa prevažne sám dlhodobo stará o osobu, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za osobu závislú na pomoci inej fyzickej osoby v stupni II, v stupni III alebo stupeň IV, majú právny nárok na to, aby im na ich žiadosť bol umožnený kratší pracovný čas.

Zamestnanec môže z týchto dôvodov požiadať o preloženie na iné pracovné miesto.

Alebo inak vhodne upravená stanovená týždenná pracovná doba, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa (§ 241 ods. 2.).