Zmluva o prenájme vlastného bytu

zmluva-o-prenajme-vlastneho-bytu

ZMLUVA O PRENÁJME VLASTNÉHO BYTU

(§ 685 a nasl. Obč. Zák.)

Dňa [   ] uzavreli prenajímateľ

[   ], r. č .: [   ], bytom [  ], [  ],

a nájomcovia manželia [   ], r. č .: [  ],

a [   ], r. č .: [  ], obaja bytom [   ], [   ],

túto

nájomnú zmluvu

I.

Prenajímateľ je podľa uznesenia Okresného súdu v [] č.j. [] Z [] výlučným vlastníkom bytu 2 + 1 s príslušenstvom 1. kategórie č. [] V prvom poschodí domu č. P. [] V [] v [], zapísaného na Katastrálnom úrade v [] na liste vlastníctva č. [] pre katastrálne územie [].

Byt uvedený v predchádzajúcom odseku je vybavený kuchynskou linkou, plynovým sporákom, plynovými kachľami WAW, elektrickým bojlerom 80l a elektrickými kamienky – priamotop.

II.

Byt uvedený v čl. I zhora s vybavením tam uvedeným prenajíma prenajímateľ nájomcom na dobu určitú, a to od [] na tri roky, teda do []. Nájomcovia sa po uplynutí tejto lehoty zaväzujú predmetný byt bez náhrady vypratať.

Spolu s bytom majú nájomcovia právo spoluužívat spoločné priestory domu a pivnica.

III.

Prenajímateľ výslovne prehlasuje a zaväzuje sa, že po dobu trvania nájmu nebude byt užívať a nebude rušiť v užívaní nájomcu.

IV.

Nájomcovia poznajú stav prenajímaného bytu.

Byt preberajú bez závad spôsobilý na riadne užívanie podľa tejto zmluvy.

V.

Nájomné dohodli účastníci tejto zmluvy sumou [  ], – € mesačne s tým, že je splatné v štvrťročných splátkach vo výške [   ], – € na účet prenajímateľa č. [  ], Špecifický symbol: [  ], u [  ], a.s., pob. [  ], vždy do 15. dňa prvého mesiaca každého bežného štvrťroka.

Príspevok na náklady spojené so správou domu a pozemku bude hradiť prenajímateľ.

Spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, poplatky za odvoz smetí, užívanie pivnice a za upratovanie budú platiť nájomcovi priamo alebo ich uhradí prenajímateľovi do troch dní od predloženia dokladu o tom, že ich zaplatil prenajímateľ, na účet uvedený v prvom odseku tohto článku .

VI.

Ak dosiahne index rastu cien v porovnaní so stavom ku dňu uzatvorenia zmlúv 5%, zvýši sa nájomné počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po uvedenom náraste indexu o 5%.

K ďalšiemu zvýšeniu o 5% posledného nájomného dôjde obdobne vždy, keď index rastu cien dosiahne 5% v porovnaní s 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k poslednému zvýšeniu nájomného.

VII.

Nájomcovia sa zaväzujú:

1. užívať prenajatý byt iba na bývanie,

2. nepoškodzovať byt a dom,

3. správať sa tak, aby bol v dome poriadok a pokoj,

4. umožniť prenajímateľovi aspoň raz za štvrť roka vstup do bytu, aby prenajímateľ mohol stav bytu priebežne kontrolovať; túto návštevu oznámi prenajímateľ nájomcovi písomne ​​alebo telefonicky aspoň týždeň vopred,

5. umožniť prístup do bytu v prípade nevyhnutnej potreby,

6. odstrániť závady a poškodenia, ktoré v dome a byte spôsobili sami alebo ten, kto s nimi bývajú,

7. vykonávať na vlastné náklady bežnú údržbu bytu a drobné opravy súvisiace s jeho užívaním; potrebu iných opráv hlásiť bezodkladne prenajímateľovi.

Ak sa nedohodnú účastníci inak, nemajú nájomcovi právo na náhradu nákladov, ktoré na byt vynaložili, čo môžu urobiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

VIII.

Nájomcovia nie sú oprávnení bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa byt ďalej podnajímat ani v ňom vykonávať stavebné či iné úpravy.

IX.

Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa nedohodne prenajímateľ s nájomcom inak.

Ak budú nájomcovia užívať predmetný byt aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti nim nepodá návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom sa obnovuje vždy na jeden rok.

Vypovedanie nájmu sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

X.

Po skončení nájmu odovzdajú nájomcovi vyprataný byt prenajímateľovi najneskôr posledný deň dohodnutej doby nájmu. Nájomcovi odovzdajú byt s kľúčmi od neho a od pivničných priestorov prenajímateľovi v pôvodnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Nájomcovia nemajú nárok na náhradný byt ani na odstupné.

XI.

Kľúče od bytu uvedeného v článku I tejto zmluvy a od pivničných priestorov odovzdal prenajímateľ nájomcom pri podpise tejto zmluvy.

Nájomcovia podpisom tejto zmluvy prevzatie kľúčov potvrdzujú.

XII.

Účastníci prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [   ] dňa [   ]

……………….. Podpis ……………….. podpis

[     ] [    ]

…………….. Podpis

[          ]

V tomto prípade prenajíma byt jeho vlastník. U nájmu bytu je možné dohodnúť výšku záruky do výšky 6 mesačného nájomného.

Peňažné prostriedky už nemusia byť uložené na osobitnom účte. Odpadá obmedzenie týkajúce sa nemožnosti započítania určitých pohľadávok proti istote.

Nájomca má nárok na „zákonný úrok“ z istoty. Tento „zákonný úrok“ zákon nedefinuje. V tejto veci nepanuje jednoznačná zhoda, keď jeden z názorových táborov tvrdí, že sa jedná o úrok spomínaný v § 1802, teda o úrok vo výške úverových úrokov v mieste.

Druhý názorový tábor hovorí, že sa jedná o tzv. Vkladový úrok, teda o úrok, ktorý je možné získať od banky, za to, že uložíte rovnakú sumu na bežný účet.