ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

Vo svete nehnuteľností je zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti základným nástrojom, ktorý popisuje očakávania a povinnosti realitného makléra aj klienta.

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1.Záujemca :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

2.Sprostredkovateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

1.Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje vyvíjať pre záujemcu takú činnosť, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu na predaj nasledovných nehnuteľností, ktoré sa nachádzají vo výlučnom vlastníctve záujemcu :

(Je potrebné uviesť presnú špecifikáciu nehnuteľností )

2.Záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi zaplatiť za činnosť uvedenú

v predchádzajúcom odseku dohodnutú províziu.

3.Kúpna zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, musí byť uzavretá do … za kúpnu cenu, ktorá nebude nižšia ako … Sk (slovom …). V prípade, že v tejto lehote nebude kúpna zmluva uzatvorená, zmluva zanikne .

Článok II.

Provízia a platobné podmienky

1.Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi províziu vo výške … %  z realizovanej kúpnej ceny.

2.Záujemca zaplatí sprostredkovateľovi zálohu vo výške … Sk (slovom …), do … dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.

3.V  prípade, že skutočne vynaložené náklady prevýšia poskytnutú zálohu, sprostredkovateľ predloží vyúčtovanie doterajších i očakávaných nákladov a záujemca zaplatí ďaľšiu zálohu vo výške, zodpovedajúcej očakávaným nákladom.

4.Záujemca zaplatí sprostredkovateľovi províziu na jeho účet do … dní od zaplatenia  kúpnej ceny, po odpočítaní poskytnutých záloh.

5.V prípade márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku I ods.3 je sprostredkovateľ povinný vyúčtovať nevyhnnutné a účelne vynaložené náklady a nespotrebovanú časť poskytnutých záloh vrátiť záujemcovi do … dní od zániku zmluvy.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.Záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi potrebné podklady podľa jeho požiadaviek a v požadovanom rozsahu a lehotách. Sprostredkovateľ zodpovedá  za úplnosť a správnosť týchto podkladov.

2.Sprostredkovateľ sa zaväzuje riadne vykonaťsprostredkovanie a zároveň priebežne a bez preťahov informovať záujemcu o stave sprostredkovanej záležitosti.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1.Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.Táto zmluva je vyhotovená v …vyhotoveniach , z ktorých každá zmluvná strana  dostane … vyhotovenia .

V…dňa

Záujemca :                                                                         Sprostredkovateľ :

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľností je v praxi využívaná z viacerých dôvodov. Jedným z nich je napríklad pri uzatváraní rezervačnej zmluvy využitie realitnej kancelárie ako sprostredkovateľa. Majiteľ nehnuteľnosti sa vďaka tomu vyhne mnohým formalitám, ktoré za neho vybaví realitná kancelária.

Poznámka: Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorej uzavretie je predmetom sprostredkovania.

Je však možné dohodnúť, že nárok na províziu vzniká už obstaraním príležitosti pre záujemcu uzavrieť s treťou osobou určitú zmluvu, alebo naopak až splnením záväzku tretej osoby zo sprostredkovávanej zmluvy.