Vzor zmluvy o sprostredkovaní

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ

1. ZMLUVNÉ STRANY
Sprostredkovateľ:
[   ], adresa [   ]

Záujemca:
Meno a adresa firmy [   ]

2. PREDMET ZMLUVY
A, Sprostredkovateľ [   ] sa zaväzuje sprostredkovať uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj častí pozemkovej parcely č. K. [   ] V katastrálnom území [   ] s tretími osobami. Rozsah predávaných častí parcely a podmienky tohto predaja sú konkretizované v ďalších bodoch tejto zmluvy.

B, Záujemca a sprostredkovateľ sa zaväzujú odovzdávať si navzájom informácie potrebné na čo najvýhodnejšiemu zabezpečeniu účelu tejto zmluvy.

C, Záujemca sa zaväzuje zaplatiť nižšie uvedenú dohodnutú províziu v termíne a za podmienok uvedených v článku 5 bode B, článku 4 a článku 3

D, Sprostredkovateľ zaistí vymeranie predávaných častí parcely č. K. [   ] A zanesenie vymeranie do katastra nehnuteľností. Sprostredkovateľ tiež zaistí zaneseniu zmeny vlastníckych práv k predávanej časti do uvedeného katastra.

3. PODMIENKY PREDAJA
A, Sprostredkovateľ sa zaväzuje sprostredkovať uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj častí pozemkovej parcely č. k. [   ] Nasledujúcimi podmienkami:

– predávaný pozemok o rozmere cca [   ] m2 sa nachádza v južnej časti parcely č. k. [   ] – rozdelenie predávaného pozemku na parcely po [   ] m2, ich vymeriavaní a zanesenie do katastra nehnuteľností zaistí sprostredkovateľ – hrubé určenie predávanej časti pozemku vykoná pred rozdelením a vymeraním záujemcov – predávané pozemkovej parcely sú určené k výstavbe rodinných domov, a to iba v architektonickom stvárnení vykonanom Ing. arch. [   ] – projekt stavieb a území spracuje Ing. [   ], – stavbu vykoná spoločnosť [   ] – konkrétne upresnenie realizované stavby si vykonajú kupci (tretie osoby) s vyššie uvedenými subjektmi prostredníctvom sprostredkovateľa – pozemok nebude predaný za cenu nižšiu ako [] EUR za m2

– v prospech predávajúceho (záujemcov) bude pri predaji zriadené vecné bremeno cesty, a to ako pešo, tak prejazde vozidlom k parcele predávajúceho od hlavnej komunikácie – ulice [   ].

4. CENA PLNENIA
A, Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi províziu vo výške [   ]% z ceny realizovaného predaja, a to v eurách.

B, Záujemca označí z ponúk predložených sprostredkovateľom tie, o ktoré má záujem.

C, Ak sa podarí sprostredkovateľmi zabezpečiť predaj za ceny vyššie ako [   ] EUR za m2, dostane sprostredkovateľ z tohto navýšenia ďalšiu províziu vo výške [   ]% z ceny nad [   ] EUR za m2.

5. ČAS PLNENIA
A, Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to od dátumu [   ] do [   ].

B, Záujemca zaplatí dohodnutú províziu na účet sprostredkovateľa č. [   ] u [   ] banky, do [   ] dní po splnení oboch ďalej špecifikovaných podmienok jednotlivými kupcami pozemkov (osobou, označenú podľa článku 4, bodu B tejto zmluvy):

a) zaplatenie kúpnej ceny v prospech záujemcu (predávajúceho),
b) uzavretie zmluvy o dielo medzi kupcom a spoločnosti [   ], na výstavbu rodinného domčeka na predmetnom pozemku, odovzdanie staveniska a zloženie zálohy kupujúcim zhotoviteľovi [   ], na výstavbu vo výške [   ]% z ceny stavby.

6. PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN
Všetci účastníci si zmluvu riadne prečítali a vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis sprostredkovateľa                                                                     Podpis záujemcu