Zmluva o sprostredkovaní – vzor

zmluva-o-sprostredkovani

Každý, kto už niekedy zadával napríklad inzerát prostredníctvom inzertných novín či inzeroval na internetovej stránke, sa s veľkou pravdepodobnosťou stretol so zmluvou o sprostredkovaní alebo sprostredkovateľskou zmluvou.

Ide o zmluvný vzťah, pri ktorom sa sprostredkovateľ snaží pre záujemcu uzavrieť zmluvu s treťou stranou. Sprostredkovateľom býva napríklad realitná kancelária, ktorá hľadá kupcov pre developerský projekt, alebo webový portál, prostredníctvom ktorého sa snaží niekto nájsť kupcu pre svoje auto.

Čo však treba o zmluve o sprostredkovaní vedieť a aké sú jej náležitosti?

Zmluva o sprostredkovaní a sprostredkovateľská zmluva

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o jedno a to isté, v skutočnosti ide o dva typy zmlúv, z ktorých každá sa riadi iným zákonom.

V prípade zmluvy o sprostredkovaní ide o typ obchodnej zmluvy, ktorú uzatvárajú dvaja podnikatelia – sprostredkovateľ a záujemca o sprostredkovanie.

Úlohou sprostredkovateľa je vytvoriť také podmienky a podniknúť také kroky, aby viedli k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi záujemcom a treťou stranou.

Najčastejšie zmluvu o sprostredkovaní využívajú realitné kancelárie, ktoré ju uzatvárajú s developerom. Na základe zmluvy potom sprostredkujú napríklad predaj bytov v nehnuteľnosti, ktorú developer stavia. Zmluva o sprostredkovaní sa riadi Obchodným zákonníkom (§ 642-651).

Sprostredkovateľská zmluva sa riadi Občianskym zákonníkom (§ 774-777). Teda je typom občianskej zmluvy, ktorú uzatvárajú dve fyzické osoby – nepodnikatelia.

Rozdiel medzi týmito typmi zmlúv je v tom, že kým fyzické osoby sa môžu rozhodnúť, či uzavrú sprostredkovateľskú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, alebo zmluvu o sprostredkovaní podľa Obchodného zákonníka, podnikatelia môžu uzavrieť iba obchodný vzťah.

V prípade, ak uzatvára zmluvu podnikateľ s fyzickou osobou, spravidla ide o sprostredkovateľskú zmluvu podľa občianskeho zákonníka, môžu sa však dohodnúť aj na obchodnom vzťahu.

Od toho, či je zmluva uzatvorená podľa Občianskeho, alebo Obchodného zákonníka, sa odvíjajú aj ďalšie záležitosti, napríklad náhrada škody, premlčanie práva a podobne.

Zmluva o sprostredkovaní

Ide o obchodný vzťah medzi dvomi podnikateľmi a riadi sa Obchodným zákonníkom. Najčastejšie takúto zmluvu uzatvára developer s realitnou kanceláriou, ktorá má sprostredkovať predaj nehnuteľností postavených developerom. V prípade sprostredkovania zmluvy prináleží realitnej kancelárii dohodnutá provízia.

Zmluva o sprostredkovaní musí obsahovať:

 • označenie zmluvných strán
 • presne definovať, akú činnosť má sprostredkovateľ vykonať
 • výška odmeny

Zmluva, ktorá musí musí mať písomnú formu, sa môže uzatvoriť na dobu určitú, alebo neurčitú. Uviesť v nej možno aj práva a povinnosti zmluvných strán, nárok na preplatenie nákladov sprostredkovateľovi či vymedziť, kedy vzniká sprostredkovateľovi nárok na odmenu.

Sprostredkovateľská zmluva

Ako už bolo spomenuté, sprostredkovateľská zmluva sa riadi Občianskym zákonníkom. V takejto zmluve sa sprostredkovateľ zaväzuje záujemcovi za odmenu sprostredkovať uzavretie určitej zmluvy.

Ak sa to sprostredkovateľovi podarí, patrí mu odmena v dohodnutej výške. Najčastejšie ide o sprostredkovanie kúpnej či nájomnej zmluvy.

Sprostredkovateľská zmluva musí mať svoje náležitosti. Podľa zákona musí obsahovať:

 • označenie zmluvných strán – teda kto je záujemca a kto sprostredkovateľ
 • predmet zmluvy
 • odmena

Sprostredkovateľská zmluva nemusí byť nevyhnutne v písomnej forme, zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj ústne.

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti

Vo svete nehnuteľností je zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti základným nástrojom, ktorý popisuje očakávania a povinnosti realitného makléra aj klienta.

Zmluva o sprostredkovaní nehnuteľnosti by mala obsahovať tieto základné body:

 1. V zmluve musí byť uvedený typ realitnej transakcie, ktorá sa uskutočňuje. Môže ísť o kúpu, predaj, nájom alebo prenájom. Je dôležité, aby bol typ transakcie jasne definovaný, aby obe strany rozumeli svojim povinnostiam.
 2. Zmluva musí obsahovať podmienky služieb, ktoré maklér poskytuje. To môže zahŕňať typ nehnuteľnosti, s ktorou sa pracuje, služby, ktoré sa budú poskytovať, štruktúru poplatkov a štruktúru provízií. Táto časť zmluvy by mala obsahovať aj časový harmonogram, kedy sa očakáva ukončenie určitých služieb a kedy sú splatné platby.
 3. V zmluve o sprostredkovaní nehnuteľností musia byť uvedené aj povinnosti makléra a klienta. Patria sem všetky zákonné povinnosti, ako je podávanie daňových priznaní, zabezpečenie údržby nehnuteľnosti a všetky ostatné zákonné požiadavky, ktoré je potrebné splniť.
 4. Zmluva o sprostredkovaní by mala obsahovať časť, v ktorej sú uvedené poplatky. V tejto časti by mala byť uvedená štruktúra provízií, všetky dodatočné poplatky, ako sú poplatky za reklamu a všetky náklady na uzavretie.

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti je právne záväzná dohoda, ktorá spresňuje podmienky realitnej transakcie.

Kedy sa používa zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti je právne záväznou dohodou medzi kupujúcim a realitným maklérom alebo predajcom nehnuteľnosti a realitným maklérom.

Používa sa, keď realitný maklér pomáha kupujúcemu pri kúpe nehnuteľnosti alebo predávajúcemu pri predaji nehnuteľnosti. Sú v nej uvedené služby, ktoré maklér poskytne, povinnosti kupujúceho a makléra a odmena, ktorú maklér dostane.

Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností sa môžu výrazne líšiť z hľadiska dĺžky a zložitosti. Vo všeobecnosti zmluva obsahuje základné informácie o maklérovi a kontaktné údaje, údaje o nehnuteľnosti a všetky služby, ktoré bude maklér poskytovať.

Zmluva má obsahovať aj podmienky odmeňovania, ako sú provízie, poplatky a akékoľvek iné náklady spojené s transakciou.

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti môže pomôcť ochrániť kupujúceho pred akýmkoľvek potenciálnym konfliktom záujmov, keďže maklér bude povinný konať v najlepšom záujme kupujúceho.

Umožňuje tiež kupujúcim jasne pochopiť služby, ktoré bude maklér poskytovať a koľko budú musieť za tieto služby zaplatiť.

Zmluvy s realitnými maklérmi môžu byť výhodné aj pre predávajúcich. Môžu poskytnúť predávajúcim istotu, že maklér sa vyzná na miestnom trhu a bude riadne zastupovať záujmy predávajúceho pri predaji.

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti – vzor

Každá zmluva má mať svoje zákonné náležitosti. Takto by mohol vyzerať vzor zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností.

1. ZMLUVNÉ STRANY
Sprostredkovateľ:
[   ], adresa [   ]

Záujemca:
Meno a adresa firmy [   ]

2. PREDMET ZMLUVY
A, Sprostredkovateľ [   ] sa zaväzuje sprostredkovať uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj častí pozemkovej parcely č. k. [   ] V katastrálnom území [   ] s tretími osobami. Rozsah predávaných častí parcely a podmienky tohto predaja sú konkretizované v ďalších bodoch tejto zmluvy.

B, Záujemca a sprostredkovateľ sa zaväzujú odovzdávať si navzájom informácie potrebné na čo najvýhodnejšiemu zabezpečeniu účelu tejto zmluvy.

C, Záujemca sa zaväzuje zaplatiť nižšie uvedenú dohodnutú províziu v termíne a za podmienok uvedených v článku 5 bode B, článku 4 a článku 3

D, Sprostredkovateľ zaistí vymeranie predávaných častí parcely č. k. [   ] A zanesenie vymeranie do katastra nehnuteľností. Sprostredkovateľ tiež zaistí zaneseniu zmeny vlastníckych práv k predávanej časti do uvedeného katastra.

3. PODMIENKY PREDAJA
A, Sprostredkovateľ sa zaväzuje sprostredkovať uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj častí pozemkovej parcely č. k. [   ] nasledujúcimi podmienkami:

 • predávaný pozemok o rozmere cca [   ] m2 sa nachádza v južnej časti parcely č. k. [   ]
 • rozdelenie predávaného pozemku na parcely po [   ] m2, ich vymeriavaní a zanesenie do katastra nehnuteľností zaistí sprostredkovateľ
 • hrubé určenie predávanej časti pozemku vykoná pred rozdelením a vymeraním záujemcov
 • predávané pozemkovej parcely sú určené k výstavbe rodinných domov, a to iba v architektonickom stvárnení vykonanom Ing. arch. [   ]
 • projekt stavieb a území spracuje Ing. [   ]
 • stavbu vykoná spoločnosť [   ]
 • konkrétne upresnenie realizované stavby si vykonajú kupci (tretie osoby) s vyššie uvedenými subjektmi prostredníctvom sprostredkovateľa
 • pozemok nebude predaný za cenu nižšiu ako [ ] EUR za m2
 • v prospech predávajúceho (záujemcov) bude pri predaji zriadené vecné bremeno cesty, a to ako pešo, tak prejazde vozidlom k parcele predávajúceho od hlavnej komunikácie – ulice [   ]

4. CENA PLNENIA
A, Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi províziu vo výške [   ] % z ceny realizovaného predaja, a to v eurách.

B, Záujemca označí z ponúk predložených sprostredkovateľom tie, o ktoré má záujem.

C, Ak sa podarí sprostredkovateľmi zabezpečiť predaj za ceny vyššie ako [   ] EUR za m2, dostane sprostredkovateľ z tohto navýšenia ďalšiu províziu vo výške [   ] % z ceny nad [   ] EUR za m2.

5. ČAS PLNENIA
A, Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to od dátumu [   ] do [   ].

B, Záujemca zaplatí dohodnutú províziu na účet sprostredkovateľa č. [   ] u [   ] banky, do [   ] dní po splnení oboch ďalej špecifikovaných podmienok jednotlivými kupcami pozemkov (osobou, označenú podľa článku 4, bodu B tejto zmluvy):

a) zaplatenie kúpnej ceny v prospech záujemcu (predávajúceho),
b) uzavretie zmluvy o dielo medzi kupcom a spoločnosti [   ], na výstavbu rodinného domčeka na predmetnom pozemku, odovzdanie staveniska a zloženie zálohy kupujúcim zhotoviteľovi [   ], na výstavbu vo výške [   ] % z ceny stavby.

6. PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN
Všetci účastníci si zmluvu riadne prečítali a vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis sprostredkovateľa                                                                     Podpis záujemcu

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľností musí byť uzatvorená v písomnej forme a riadi sa Obchodným zákonníkom.

Zmluva o sprostredkovaní predaja tovaru

Používanie zmluvy o sprostredkovaní predaja tovaru je bežnou praxou medzi maloobchodníkmi a podnikateľmi. Tento typ zmluvy sa používa na zabezpečenie toho, aby si zúčastnení boli vedomí svojich práv a povinností pri predaji tovaru.

Zmluva o sprostredkovaní predaja tovaru môže byť užitočným nástrojom pre obe strany zúčastnené na transakcii a môže pomôcť predísť akýmkoľvek sporom alebo nedorozumeniam, ktoré by mohli vzniknúť.

Zmluva o sprostredkovaní predaja tovaru slúži predovšetkým na jasné vymedzenie podmienok transakcie. To zahŕňa druh predávaného tovaru a cenu, za ktorú sa predáva.

Zmluva by mala obsahovať aj ustanovenie, v ktorom sú uvedené povinnosti oboch strán, pokiaľ ide o platenie akýchkoľvek poplatkov alebo daní spojených s predajom tovaru.

Táto doložka môže pomôcť zabezpečiť, aby si kupujúci bol vedomý svojich povinností a aby si predávajúci bol vedomý svojich práv, pokiaľ ide o vymáhanie platby.

V zmluve by mal byť uvedený aj postup dodania a prevzatia tovaru. To zahŕňa, či bude tovar zaslaný kuriérom tretej strany alebo či bude doručený priamo kupujúcemu. Okrem toho by sa v zmluve mali uviesť aj podmienky vrátenia tovaru, ako aj všetky záruky alebo garancie, ktoré môžu byť s nákupom spojené.

Nakoniec by sa v zmluve mali uviesť aj úlohy a povinnosti sprostredkovateľa. To zahŕňa úlohu sprostredkovateľa v transakcii, ako aj všetky poplatky, na ktoré môže mať nárok.