Zrušenie životnej poistky – spôsoby a dôvody ukončenia poistenia

V živote sa vyskytnú niekedy neočakávané situácie, keď sa život celej rodiny obráti naruby. Môže ísť o závažný úraz či úmrtie. Takéto neľahké situácie bývajú často spojené aj s vysokými finančnými nákladmi, ktoré môže pomôcť zvládnuť životné poistenie.

Ide o dobrovoľné poistenie, je to však istá forma ochrany pred finančnými stratami v dôsledku smrti alebo invalidity.

Aké je však to najlepšie životné poistenie? Ako uzatvoriť životnú poistku či ako zrušiť poistnú zmluvu?

Čo je životné poistenie

Životné poistenie je forma ochrany pred finančnými stratami v dôsledku smrti alebo invalidity. Poskytuje finančnú ochranu rodine poisteného v prípade jeho smrti alebo samotnému poistenému v prípade invalidity.

Životná poistka sa zvyčajne ponúka prostredníctvom poisťovní. Poisťovňa vypočíta riziko spojené s poskytnutím poistného krytia a následne stanoví poistné, ktoré má poistený platiť. Poistné je zvyčajne percento z platu poisteného a poisťovňa bude zodpovedná za všetky straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku smrti alebo invalidity poisteného.

Životné poistenie má niekoľko foriem:

 • termínované – termínované životné poistenie poskytuje poistnú ochranu na určitú dobu, zvyčajne na 5 až 30 rokov, a poistné často ostáva rovnaké počas celej doby trvania poistnej zmluvy.
 • celoživotné – celkové životné poistenie poskytuje poistnú ochranu na celý život poisteného a poistné býva zvyčajne vyššie ako pri termínovanom životnom poistení
 • univerzálne – univerzálne životné poistenie predstavuje typ celoživotného poistenia, ktoré poskytuje flexibilitu, pokiaľ ide o poistné a poistné plnenie pre prípad smrti

Možno uzavrieť aj investičnú životnú poistku, keď poistník platí poistné do fondu, ktorý poisťovateľ investuje. Tento typ poistenia je známy ako investičné životné poistenie. Poistník zvyčajne získava výnosy na základe výkonnosti investícií, ktoré sa môžu použiť na pokrytie nákladov na poistné.

Celkovo predstavuje životné poistenie dôležitou formou finančnej ochrany pre jednotlivcov a ich rodiny. Môže poskytnúť finančnú istotu v prípade smrti alebo invalidity poisteného a môže sa použiť aj ako investícia, ktorá pomôže pokryť náklady na poistné.

Ako uzavrieť životnú poistku

V prvom rade si treba zvoliť, ktorý typ životného poistenia je pre potreby žiadateľa najvhodnejší. Uzavrieť možno niekoľko typov poistenia, a to:

 • poistenie pre prípad smrti, tzv. rizikové životné poistenie, kde sa nič nesporí, ale celé poistné ide na poistné riziko
 • poistenie pre prípad dožitia (kapitálové poistenie) – nekryje riziko smrti, keď poistenie zomrie, poisťovňa preplatí len aktuálnu hodnotu poistenia alebo dovtedy zaplatené poistenie
 • poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
 • investičné životné poistenie

Po rozhodnutí o type poistenia treba porovnať rôzne životné poistky, aby človek našiel to najlepšie životné poistenie pre seba. Rôzne poisťovne ponúkajú rôzne úrovne krytia, poistné a iné výhody. Preto treba porovnať zmluvy, aby sa našla tá, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám jednotlivca.

Ďalším krokom je vyplnenie potrebných dokumentov. To zahŕňa formulár žiadosti o životné poistenie a ďalšie dokumenty, ako je doklad totožnosti, doklad o adrese a doklad o príjme. Netreba zabúdať vyplniť formuláre presne a úplne, pretože akékoľvek chyby môžu spôsobiť oneskorenie spracovania žiadosti.

Po vyplnení dokumentov ich klient predloží poisťovni. Poisťovňa potom žiadosť preskúma a rozhodne, či ju schváli alebo nie. Ak poisťovňa žiadosť schváli, poistník dostane zmluvu o životnom poistení a môže začať platiť.

Na záver si treba pravidelne kontrolovať zmluvu o životnom poistení. Treba sa uistiť, že úroveň krytia a poistné zostávajú primerané a že poistník je schopný dodržiavať platby.

Treba sa tiež uistiť, že v poistnej zmluve sú zohľadnené všetky zmeny okolností poistníka, ako je svadba alebo narodenie dieťaťa.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie predstavuje druh poistenia, ktorý kombinuje výhody životného poistenia s potenciálom finančného zisku z investícií. Poskytuje finančné zabezpečenie pre rodinu poistníka v prípade úmrtia, ako aj spôsob ako časom zvýšiť hodnotu finančných prostriedkov poistníka.

 • Zvyčajne vyžaduje minimálnu počiatočnú platbu poistného a následné platby v pravidelných intervaloch. Peniaze poistníka sa investujú do rôznych typov fondov, ako sú akcie, dlhopisy a podielové fondy. Poisťovateľ spravuje prostriedky poistníka tak, aby maximalizoval výnosy a minimalizoval riziko. Poistník má zvyčajne možnosť vybrať si typ fondov, do ktorých chce investovať.
 • Poistník dostane poistné plnenie v prípade úmrtia počas platnosti poistnej zmluvy. Toto poistné plnenie pre prípad smrti je zvyčajne jednorazová platba, ktorá sa vypláca oprávnenej osobe alebo oprávneným osobám určeným poistníkom. Hodnota poistného plnenia v prípade úmrtia bude závisieť od sumy peňazí investovaných do poistky.
 • Okrem poistného plnenia pre prípad smrti môže poistník po ukončení poistenia získať aj peňažnú hodnotu. Táto peňažná hodnota závisí od sumy peňazí investovaných do poistky, výkonnosti podkladových investícií a dĺžky platnosti poistky. Poistník môže mať prístup k tejto peňažnej hodnote prostredníctvom pôžičiek alebo výberov.

Investičné životné poistenie predstavuje pre slovenských občanov obľúbený spôsob ochrany rodiny a rastu ich peňazí. Umožňuje im využiť potenciálne možnosti rastu bez rizika straty hlavnej investície poistníka.

Okrem toho môže poistné plnenie pre prípad smrti poskytnúť finančné zabezpečenie rodine poistníka v prípade úmrtia. Pred investovaním do investičného životného poistenia si treba dôkladne preštudovať podmienky poistnej zmluvy a uistiť sa, že vyhovuje individuálnym potrebám poistníka.

Riziká investičného životného poistenia

Investičné životné poistenie predstavuje formu poistenia, pri ktorej poisťovňa spravuje investovanie poistného zaplateného poistníkom. Je to druh životného poistenia, ktorý spája vlastnosti poistnej zmluvy s investičným účtom.

Má však aj určité riziká:

 • Treba si uvedomiť, že výkonnosť podkladových investícií bude mať priamy vplyv na hodnotu poistky. Ak sa investície budú vyvíjať zle, hodnota poistky klesne. Takisto ak poistník zomrie pred splatnosťou poistky, oprávnená osoba dostane znížené poistné plnenie pre prípad smrti.
 • Poistník by mal vedieť, že poplatky spojené s poistkou môžu byť vyššie ako poplatky spojené s inými typmi investícií. Je to preto, že za správu investícií zodpovedá poisťovňa a poplatky za túto službu môžu byť vyššie, ako keby si poistník spravoval investície sám.
 • V prípade zrušenia poistky pred jej splatnosťou môže byť poistka spoplatnená odkupom. To znamená, že poistník môže byť nútený zaplatiť pokutu, aby mohol poistku zrušiť.
 • Nakoniec si poistník musí byť vedomý, že poistka nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako tradičné životné poistenie.

Investičné životné poistenie môže predstavovať skvelý spôsob, ako nasporiť peniaze napríklad na dôchodok a iné dlhodobé ciele. Pred investovaním treba však pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou.

Treba tiež porozumieť poplatkom spojeným s poistkou a pochopiť, že životná poistka nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako tradičné životné poistenie.

Poistné plnenie

Poistná udalosť je žiadosť o platbu alebo náhradu škody, na ktorú sa vzťahuje poistná zmluva jednotlivca. Na uplatnenie poistnej udalosti musí poistená strana vyplniť formulár žiadosti o poistné plnenie v poisťovni a predložiť dôkaz o škode.

Poisťovňa potom žiadosť preskúma a určí, či je strata krytá poistnou zmluvou a požadovaná suma primeraná. Ak poisťovňa poistnú udalosť schváli, poistenej strane vyplatí poistné plnenie.

Poistné nároky možno uplatniť z rôznych dôvodov vrátane účtov za lekárske ošetrenie, škody na majetku a ušlej mzdy. Druh škody a poistné krytie poistnej zmluvy určia výšku náhrady alebo platby, ktorú poistená strana dostane.

V niektorých prípadoch , aby poistený zaplatil spoluúčasť predtým ako poisťovňa vyplatí zvyšok poistného plnenia.

Pri podávaní žiadosti o poistné plnenie musí poistená strana poskytnúť poisťovni všetky relevantné informácie vrátane dátumu vzniku škody, príčiny vzniku škody a ďalších relevantných skutočností.

Poisťovňa použije tieto informácie na určenie oprávnenosti a výšky poistného plnenia. Poistená strana musí poskytnúť presné a úplné informácie, aby sa zabezpečilo správne a efektívne spracovanie poistnej udalosti.

Výpoveď životného poistenia

Životné poistenie tvorí dôležitú súčasť finančného plánovania mnohých ľudí. Môže poskytnúť finančnú ochranu blízkym osobám v prípade smrti poistníka. Na Slovensku zákon, ktorý upravuje životné poistenie, stanovuje určité podmienky, za ktorých možno zmluvu životného poistenia zrušiť.

Právne predpisy umožňujú zrušiť zmluvu životného poistenia z rôznych dôvodov. V niektorých prípadoch sa poistník môže rozhodnúť zrušiť svoju poistnú zmluvu z osobných dôvodov. Môže ísť napríklad o zmenu finančnej situácie alebo zmenu osobných pomerov.

V takýchto prípadoch musí poistník podať poisťovateľovi písomné oznámenie, aby mohol poistku zrušiť. Zrušiť životnú poistku výpoveďou životného poistenia zo strany poistníka možno najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Avšak treba si to vždy dobre premyslieť, výpoveďou poistnej zmluvy o životnom poistení totiž zanikne aj dlhodobé krytie, na ktorom sa klient s poisťovňou v minulosti dohodli.

Výpoveď životného poistenia nemôže podať poisťovňa, vylučuje to zákon. Výnimkou je len možnosť oboch strán vypovedať poistenie do 2 mesiacov od jeho uzavretia s osem dňovou výpovednou lehotou.

Zrušenie životnej poistky pre nezaplatené poistné

Zrušiť poistnú zmluvu možno v niekoľkých prípadoch. Poistná zmluva zaniká vtedy, ak klient nezaplatí stanovené poistné v stanovených lehotách,

Ak poistník neuhradí poistné, poisťovateľ sa môže rozhodnúť poistku zrušiť. Poisťovateľ musí poistníkovi doručiť písomné oznámenie o zrušení poistenia najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zrušenia poistenia. Ak poistník zaplatí dlžné poistné v 30-dňovej lehote, poistka zostane v platnosti.

V niektorých prípadoch môže poisťovateľ zrušiť poistku z dôvodu podvodu alebo inej trestnej činnosti. Poisťovateľ musí poistníkovi poskytnúť písomné oznámenie najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zrušenia.

Životné poistenie zaniká aj v prípade smrti poistenej osoby, keďže došlo k poistnej udalosti.

Podľa slovenského práva poisťovateľ nemôže zrušiť zmluvu životného poistenia z iných dôvodov, ako sú uvedené vyššie. Ak sa poisťovateľ pokúsi zrušiť životnú poistku z akéhokoľvek iného dôvodu, poistník môže mať nárok na náhradu škody.