Životná poistka – kedy je dôležitá, ako zvoliť tú najlepšiu

Životné poistenie, resp. hovorovo životná poistka, je jedným z najdôležitejších nástrojov finančnej ochrany, ktorý poskytuje istotu a zapezpečenie pre poisteného a jeho/jej rodinu. Táto forma poistenia umožňuje plánovať a predvídať budúce finančné potreby v prípade smrti alebo dožitia. Čo je to životné poistenie? Kedy je dôležité a pre koho? Ako zvoliť to najlepšie životné poistenie?

Je výhodné mať všeobecnú znalosť ohľadom životného poistenia, aby sa nenechal nalákať na nevýhodné produkty, ktoré v konečnom dôsledku budú mať opačný účinok. Existuje viacero druhov životného poistenia, ktoré budú vysvetlené v tomto článku.

Čo je to životné poistenie

Životné poistenie je typ poistnej zmluvy, ktorá poskytuje finančnú ochranu a zabezpečenie pre prípad smrti alebo dožitia poistenca. Hlavným účelom životného poistenia je poskytnúť istotu a podporu poistencom a ich rodinám v prípade straty príjmu, zabezpečiť financie na úhradu pohrebných nákladov, splatenie dlhov alebo zabezpečiť budúce potreby.

Životné poistenie sa vo všeobecnosti delí na 3 základné druhy, resp. typy poistenia a to rizikové, kapitálové a investičné životné poistenie. V tomto článku investičné životné poistenie opísané nebude, nakoľko je nevýhodné a jeho podiel sa na trhu znižuje, čo je dôsledok lepšej informovanosti klientov.

1. Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je jednou z foriem životného poistenia, ktorá poskytuje čistú finančnú ochranu v prípade smrti poistenca počas platnosti poistnej zmluvy. Oproti iným typom životného poistenia, rizikové poistenie nemá sporiaci prvok alebo hodnotu úspor.

Hlavným cieľom rizikového životného poistenia je poskytnúť finančnú istotu a ochranu poistencom a ich rodinám v prípade neočakávanej smrti.

Poistenec si vyberá určitú sumu, ktorá bude vyplatená v prípade jeho úmrtia počas platnosti zmluvy. Táto suma, známa ako poistná suma, sa stanovuje na základe potrieb poistenca a jeho schopnosti platiť prémie.

Rizikové životné poistenie môže byť vhodné pre tých, ktorí potrebujú zabezpečiť finančnú stabilitu svojich príbuzných v prípade ich straty. Je obzvlášť dôležité pre osoby s finančnými záväzkami, ako sú hypotéky, pôžičky alebo iné dlhy. V prípade úmrtia poistenca môže poistná suma byť použitá na splatenie týchto záväzkov, aby sa rodine nevznikli ťažkosti pri ich vyrovnaní.

Je dôležité si uvedomiť, že rizikové životné poistenie poskytuje ochranu iba v prípade smrti poistenca počas platnosti zmluvy. Ak poistenec prežije do konca platnosti zmluvy, žiadne výplaty sa neuskutočnia a poistná zmluva môže vypršať.

Preto môže byť vhodné kombinovať rizikové životné poistenie s inými formami poistenia. Pri rozhodovaní o rizikovom životnom poistení je dôležité zvážiť svoje individuálne potreby, finančnú situáciu a záväzky.

Rôzne poisťovne a produkty môžu ponúkať rôzne podmienky a výhody, preto je vhodné poradiť sa s odborníkom a porovnať rôzne možnosti, aby bolo vybrané to najvhodnejšie rizikové životné poistenie pre daného klienta.

2. Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je jednou z foriem životného poistenia, ktorá kombinuje finančnú ochranu s investičnými aspektmi. Tento typ poistenia poskytuje nielen ochranu v prípade smrti poistenca, ale tiež umožňuje zhromažďovať hodnotu úspor alebo investovať prostredníctvom poistnej zmluvy.

Pri kapitálovom životnom poistení poistná suma sa určuje na základe dohody medzi poistencovi a poisťovňou. Okrem poistnej sumy sa tiež stanovuje pravidelná prémia, ktorú poistná osoba platí.

Z týchto platieb sa odvádza časť na pokrytie nákladov na poistenie a správu poistnej zmluvy, zatiaľ čo zvyšok sa investuje do fondov alebo iných finančných nástrojov.

Hodnota úspor alebo investícií v rámci kapitálového životného poistenia môže narastať s časom na základe výnosov z investícií alebo úrokových sadzieb. Poistenec môže mať možnosť riadiť a vyberať spôsob investovania svojich prostriedkov podľa svojich preferencií a cieľov.

Jednou z výhod kapitálového životného poistenia je, že poskytuje finančnú ochranu v prípade smrti poistencovi, ako aj možnosť zhromaždiť hodnotu úspor alebo dosiahnuť investičné výnosy.

Tento typ poistenia môže byť vhodný pre tých, ktorí chcú kombinovať ochranu a rast kapitálu v rámci jednej poistnej zmluvy.

Pri výbere kapitálového životného poistenia je dôležité zvážiť poplatky a náklady spojené s poistnou zmluvou, výnosové potenciály investícií a investičné možnosti ponúkané poisťovňou. Je tiež vhodné poradiť sa s finančným poradcom, aby každý poznal riziká a výhody spojené s týmto typom životného poistenia a zvolil si tú najvhodnejšiu možnosť pre svoje individuálne potreby a finančné ciele.

Pre koho a kedy je dôležité životné poistenie

Životné poistenie je dôležité pre každého, kto má závislých na svojom príjme a chce zabezpečiť ich finančnú stabilitu v prípade svojej smrti. Vo všeobecnosti ľudia zvyknú poisťovať predovšetkým svoje deti a nie samy seba.

Tento prístup nie je správny, a to z toho dôvodu, že životné poistenie by mal mať obzvlášť živiteľ rodiny, nakoľko deti a rodina sú na muža alebo ženu odkázané, nie naopak.

Životné poistenie je dôležité najmä pre ľudí, na ktorých sú závislí napríklad členovia rodiny, obzvlášť deti.

Tu sú niektoré príklady, kedy je životné poistenie obzvlášť dôležité:

  1. Osoby s rodinou: Ak máživiteľ rodiny manžela/manželku a deti, jeho/jej príjem pravdepodobne zabezpečuje ich potreby. V prípade živiteľovej neočakávanej smrti by životné poistenie mohlo poskytnúť potrebné finančné prostriedky na pokrytie denných výdavkov, školného, poistenie hypotéky a iných rodinných záväzkov.
  2. Hypotéka alebo iné dlhy: Ak má niekto hypotéku, úver na bývanie alebo iné dlhy, životné poistenie môže poskytnúť prostriedky na ich splatenie v prípade smrti. To zabezpečuje, že daná rodina nebude musieť čeliť ťažkostiam spojeným s dlhom alebo strate domova.
  3. Osoby závislé na niekoho príjme: Ak má niekto rodičov, súrodencov alebo iných príbuzných, ktorí sa spoliehajú na jeho/jej príjem, životné poistenie môže poskytnúť finančnú podporu v prípade smrti. Toto je najmä dôležité, ak je človek hlavným poskytovateľom príjmu pre svoju rodinu.
  4. Podnikatelia a majitelia malých firiem: Ak je niekto podnikateľom alebo majiteľom malého podniku, jeho smrť môže mať vážne finančné dôsledky pre daný biznis. Životné poistenie môže byť použité na pokrytie prevádzkových nákladov, splatenie dlhov alebo vyplatenie partnerom.

Okrem týchto príkladov existuje mnoho ďalších situácií, kedy je životné poistenie vhodné. Je dôležité zvážiť svoje individuálne okolnosti, finančné záväzky a potreby, aby sa správne rozhodlo, či je životné poistenie pre vhodné a aká suma poistenia je potrebná.

Poisťovne na Slovensku – životné poistky

Viaceré poisťovne na Slovensku ponúkajú možnosť zakúpiť si produkt životné poistenie. Slovenské poisťovne majú relatívne široký výber týchto druhov produktov, medzi ktorými je možné si vybrať. Aby bolo vybrané to najlepšie životné poistenie, je nevyhnutné porovnávať ponuky poisťovní na Slovensku.

Záujemcovia o životné poistenie by sa mali zamerať najmä na rizikové životné poistenie, nakoľko iné druhy poistenia nespĺňajú úplne definíciu životného poistenia. Ako už bolo spomínané vyššie, odporúčame vyhnúť sa investičnému životnému poisteniu, nakoľko ide o nevýhodný produkt.

1. NN Životná poisťovňa

NN Životná poisťovňa má v ponuke viacero druhov životného poistenia. Je možno si vybrať rizikové životné poistenie, investičné životné poistenie alebo doplnkové poistenie. Rizikové životné poistenie je ako produkt s názvom NN Partner.

Poisťovňa sľubuje od tohoto produktu flexibilitu a istotu. Na jednej poistnej zmluve je možné mať až 7 ľudí a poistnú ochranu je možné si nastaviť až do veku 80 rokov. V sekcií bonusy je výhodou tohto produktu vyplatenie 40 000 € v prípade, že poistený umrie v dôsledku dopravnej nehody.

Taktiež je možné využiť zľavy, ktoré závisia od výšky mesačného poistného. Zľavy sú vo výške 10, 20 a 25 %, prípadne bonusové zľavy za frekvenciu platby.

2. Allianz – životné poistenie

Allianz Slovenská poisťovňa ponúka taktiež produkty životného poistenia. Rizikové životné poistenie je pod produktom Šťastný život. Investičné životné poistenie je rozdelené dokonca do 4 produktov, ktoré sa od seba líšia účelom. A nakoniec, kapitálové životné poistenie je v produkte s názvom Senior.

Produkt rizikového životného poistenia Šťastný život ponúka komplexné poistenie pre dospelých aj deti s možnosťou poistiť viacero osôb na jednu zmluvu. Takisto ponúka dvojnásobné plnenie pri onkologickom ochorení.

V ponuke je telefonická konzultácia s lekárom a zľavy na voliteľných poisteniach vo výške až 40 %.

3. MetLife – životné poistenie

V poisťovni MetLife je možné nájsť mnoho produktou životného poistenia. Produkt TrendLife je rizikové životné poistenie s voliteľným krytím úverovej asistencie a širokou paletou doplnkových poistení úrazu a choroby. 

PlusLife je produkt, ktorý je druhom investičného životného poistenia a produkt Kamarát je výber investičného alebo rizikového životného poistenia pre deti do 17 rokov.

4. Generali – životné poistenie

Poisťovňa Generali ponúka doposiaľ najviac druhov produktov životného poistenia. Ide o životné poistenia či už len na vybrané povolania, pre deti alebo životné poistenie šité na mieru pre ženy či aktívnych seniorov.

Medzi základné produkty životného postenia sú La Vita alebo La Vita Start. V produkte La Vita Start sú možnosti balíkov M, L alebo XL, ktoré sa od seba líšia výškou krytia.

5. ČSOB – životné poistenie

ČSOB v rámci bankopoisťovníctva ponúka taktiež produkty životného poistenia. Tento druh poistenia sa skrýva pod produktom s názvom Vital, ktoré poskytuje finančné zabezpečenie v nepredvídateľných životných situáciách, ktoré sú vhodné ako pre deti, dospelých, tak aj seniorov.

S poistením Vital klienti majú nárok na dvojité plnenie pri dopravnej nehode alebo pri hospitalizácií na JIS alebo ARO. Pre klientov ČSOB je v ponuke aj zľava a poistiť do jednej zmluvy je možné až 9 osôb.