Výpoveď poistnej zmluvy – dôvody a možnosti

Väčšina ľudí má dnes uzavterú určitú formu poistenia. Niekedy sa však stáva, že je klient s poistením z nejakého dôvodu nespokojný. Môže ísť o neplnenie povinností zo strany poisťovne, vysoké poistné alebo jednoducho lepšiu ponuku. Je dôležité vedieť, že poistnú zmluvu možno vypovedať, a to z viacerých dôvodov.

Výber kvalitného a lacného poistenia môže byť pre niekoho problém. Avšak cez online kalkulačku si porovnáte najvýhodnejšie ponuky PZP za tie najnižšie ceny na trhu.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Uzavretie poistnej zmluvy upravuje Občiansky zákonník, ktorý okrem uzatvorenia, práv a povinností upravuje aj samotné vypovedanie zmluvy. Netreba tiež zabudnúť na všeobecné podmienky poisťovní, ktoré v tomto prípade tiež hrajú určitú rolu. Za akých podmienok je teda možné z poistnej zmluvy odstúpiť?

Poistné plnenie

Poisťovníctvo je dôležitou súčasťou hospodárstva a poskytuje finančnú ochranu jednotlivcom a podnikom.

Dnes je možné uzatvoriť rôzne typy poistných zmlúv:

 • životné poistky sa používajú na zabezpečenie finančnej ochrany oprávnených osôb v prípade smrti poistenej osoby
 • zdravotné poistenie poskytuje krytie liečebných nákladov vrátane návštev lekára a liekov na predpis
 • poistenie majetku poskytuje krytie hmotného majetku, ako sú domy, automobily a podniky
 • poistenie automobilov kryje škody na vozidlách, ktoré sa stali účastníkmi nehody
 • poistenie zodpovednosti za škodu zaobstaráva krytie právnej zodpovednosti, ktorá môže vzniknúť v dôsledku nehody alebo inej udalosti

Pri všetkých typoch poistenia sa poisťovňa na základe zmluvy zaväzuje poistencovi v prípade poistnej udalosti vyplatiť tzv. poistné plnenie. Sú to peniaze, ktoré človek od poisťovne obdrží po poistnej udalosti.

Poistné plnenie sa vypláca vo forme jednorazového odškodného. Je možné požiadať tiež o preddavok na poistné plnenie, ktorý sa vypláca ešte pred skončením vyšetrovania poistnej udalosti. Ide o špecifické udalosti, ako napríklad odstraňovanie následkov povodní.

Ako ustanovuje Občiansky zákonník „Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu“.

Pri kapitálovom životnom poistení je dokonca možné požiadať o poskytnutie pôžičky až do výšky rezervy poistenia. To však musí byť upravené v poistných podmienkach a poisťovňa musí s takouto žiadosťou súhlasiť.

Poistná zmluva

Poistné zmluvy sú právne dohody medzi poisťovňou a jej zákazníkmi, ktoré vymedzujú rozsah poistnej ochrany, výšku poistného krytia a zmluvné podmienky. Na základe poistnej zmluvy následne vzniká poistenie. Poistná zmluva by mala podľa Občianskeho zákonníka obsahovať nasledujúce údaje:

 • výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy
 • výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné
 • poistnú dobu
 • práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu
 • výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia
 • údaj o tom či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom

Bez ohľadu na to, s ktorou poisťovňou je zmluva podpísaná, je potrebné uistiť sa, že údaje uvedené vyššie sú zadefinované. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj všeobecné poistné podmienky poistiteľa (poisťovne).

Uzavretie poistnej zmluvy upravuje Občiansky zákonník, ktorý okrem uzatvorenia, práv a povinností upravuje aj samotné vypovedanie zmluvy.
Uzavretie poistnej zmluvy upravuje Občiansky zákonník, ktorý okrem uzatvorenia, práv a povinností upravuje aj samotné vypovedanie zmluvy.

Výpoveď poistnej zmluvy

Ako uzatvorenie, tak aj výpoveď zmluvy a jej následný zánik upravuje Občiansky zákonník. Ide konkrétne o paragrafy § 788 až 828, ktoré uvádzajú, že poistenie môže zaniknúť z troch dôvodov.

 • Koniec poistného obdobia – výpoveď musí byť podaná v lehote minimálne 6 týždňov pred samotným koncom poistného obdobia. Táto výpoveď nemôže byť aplikovaná na poistenie osôb (okrem poistenia pre prípad úrazu).
 • Vypovedanie do dvoch mesiacov – poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je v tomto prípade osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
 • Nezaplatenie poistného – poistenie zanikne tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

Okrem Občianskeho zákonníka vypovedanie poistnej zmluvy závisí aj od podmienok danej poisťovne. Tie sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach poisťovňa by o nich mala poistenca pred pospísaním zmluvy oboznámiť.

Poistnú zmluvu nie je možné vypovedať telefonicky ani elektronicky aj napriek tomu, že bola zmluva jedným z týchto spôsobov uzatvorená. Poisťovne akceptujú len písomnú formu, ktorú je možné odoslať poštou alebo doručiť osobne na pobočku.

Zrušenie poistnej zmluvy

Výpoveď, resp. zrušenie poistnej zmluvy je možné aj v ďalších prípadoch, a to ako zo strany poistiteľa (poisťovňa), tak aj zo strany poistenca. Môže to byť napríklad pri:

 • poistení áut – tu je možné vypovedať na základe udalostí ako vyradenie z evidencie, odcudzenie alebo predaj vozidla a pod.
 • pri cestovnom a životnom poistení – dôvodom zániku poistenia môže byť napríklad úmrtie
 • poistení zodpovednosti zamestnanca – to je možné vypovedať na základe zmeny zamestnávateľa či ukončenia pracovného pomeru

Jedným z prípadov odstúpenia od zmluvy zo strany poisťovne môže byť úmyselné zamlčanie dôležitej skutočnosti, ktorá zapríčinila poistnú udalosť, a to nepravdivým alebo neúplným zodpovedaním otázok pri podpise zmluvy. Poistiteľ môže odstúpiť od zmluvy v lehote troch mesiacov, odkedy sa o porušení povinnosti dozvedel. 

Ďalšou možnosťou odstúpenia od zmluvy, tentokrát zo strany poistenca, je v prípade poistenia osôb. Aj tu je daná lehota, a to 30 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy. 

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy – vzor

Ako už bolo spomenuté, dnes je dostupných veľa rôznych typov poistení a zákon tiež umožňuje poistnú zmluvu vypovedať z viacerých dôvodov. Preto sa aj samotné žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy budú líšiť na základe typu poistenia a dôvodu výpovede.

Všetky veľké poisťovne poskytujú tlačivá žiadostí o zrušenie poistnej zmluvy na svojich webových stránkach, či už ide o životné poistenie, povinné zmluvné poistenie alebo cestovné poistenie. Vo všeobecnosti by mala žiadosť o zrušenie obsahovať nasledovné údaje:

 • dôvod výpovede
 • identifikačné údaje poistenca
 • údaje poisťovateľa a číslo poistnej zmluvy
 • dátum
 • podpis

Ako príklad možno uviesť výpoveď povinného zmluvné poistenia (PZP) k výročnému dňu (koniec poistného obdobia).

Vzor takejto žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy by mala vyzerať nasledovne:

Meno a priezvisko / alebo názov firmy (IČO), Ulica, č. / Sídlo spoločnosti, PSČ, mesto (obec)

Názov poisťovne

Ulica poisťovne

PSČ, mesto

VEC:

Výpoveď poistnej zmluvy PZP č. ………………….

Podávam výpoveď poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo……………. ku koncu poistného obdobia.

značka vozidla:

evidenčné číslo:

Týmto by som Vás chcel požiadať o zaslanie dokladu o doterajšom škodovom priebehu poistenia PZP na hore uvedenú adresu.

S úctou 

………………………………………

                                                                          Podpis poistníka

V ……………………………………, dňa ……….. 2023

Po vyplnení všetkých údajov a pospísaní výpovede je možné tlačivo odoslať poštou na adresu danej poisťovne alebo ho na pobočku odniesť osobne. V prípade odosielania poštou je dobré overiť si, či je potrebné odoslať aj kópiu občianskeho preukazu, nakoľko to niektoré poisťovne vyžadujú.

K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni. Avšak je potrebné to stihnúť do 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy.

PZP však možno ukončiť z viacerých dôvodov, ako napríklad vyradenie vozidla z evidencie, zánik (zošrotovanie) vozidla alebo z dôvodu odcudzenia (krádeže) vozidla. Tlačivo výpovede poistnej zmluvy bude v týchto prípadoch odlišné.

Pri výpovedi PZP ešte možno spomenúť, že od apríla 2015 je možné uskutočniť výpoveď zmluvy nezaplatením ďalšieho poistného na nasledujúce poistné obdobie. Týmto krokom dôjde k zániku poistnej zmluvy do 1 mesiaca od splatnosti poistného. Vo všeobecnosti však táto metóda veľmi odporúčaná nie je, a preto je lepšie poslať poisťovni „klasickú“ výpoveď.

Táto možnosť platí len pre zmluvy uzatvorené od apríla 2015. Pri zmluvách pred aprílom 2015 je nutné uzatvoriť poistenie v rovnakej poisťovni v prípade, že nebolo poistné zaplatené.

Výpoveď zmluvy – zhrnutie

Poistenie je dôležitým nástrojom na zníženie rizika a zabezpečenie finančnej ochrany. Pochopením jednotlivých druhov poistenia a podrobností o poistnej zmluve si jednotlivci a podniky môžu zabezpečiť potrebné krytie.

Výpoveď poistnej zmluvy dnes nie je ničím neobvyklým a nemusí ísť vždy o komplikovaný proces. Je dôležité si uvedomiť svoje práva a povinnosti ako poistenca a požiadať o výpoveď len v prípadoch, keď to zákon dovoľuje. Preto je dobré byť si vedomý okrem všeobecných poistných podmienok poisťovne aj možností, ktoré popisuje Občiansky zákonník.