Čo je akontácia – kde sa využíva, aká je vysoká

akontacia

Keď sa hovorí o kúpe domu, zvyčajne sa vybaví pojem akontácia alebo preddavok. O akontácii sa často hovorí aj v súvislosti s finančným leasingom či nákupom na splátky. Čo je akontácia, na čo sa využíva a aká je vysoká?

Akontácia, taktiež označovaná ako záloha, znamená prvý úver, ktorý kupujúci uhrádza vo forme zálohy. Využitie pojmu akontácia je bežné pri leasingu alebo splátkovom predaji, pri ktorých predstavuje prvé platby z celkovej kúpnej ceny. Okrem toho, akontácia tiež môže byť časťou pôvodnej kúpnej ceny domu, ktorú musí kupujúci uhradiť vopred pri podpise hypotéky.

Čo je akontácia?

Akontácia alebo akonto je termín používaný v oblasti finančného účtovníctva. Veľkosť akontácie má vplyv na veľkosť nasledujúcich splátok a tiež zvyčajne určuje výšku úrokov, nakoľko dlžník, ktorý zálohuje vyššiu akontáciu, býva vnímaný ako menej rizikový.

Pojem akontácia sa spája s rôznymi finančnými situáciami:

  • akontácia v prípade zmluvy o finančnom leasingu
  • akontácia ako preddavok odvodu tržby
  • akontácia ako prvá platba nákupu na splátky
  • akontácia v hypotéke a stavebnom sporení
  • akontácia v zahraničnom platobnom styku

S akontáciou sú spojené napríklad finančné leasingy, kde je potrebný vstupný poplatok (záloha), ktorý nájomník musí zaplatiť prenajímateľovi (leasingovej spoločnosti) a slúži na čiastočné krytie nákladov prenajímateľa. Výška zálohy sa obvykle určuje percentuálne z ceny prenajímanej veci.

Pri nákupoch na splátky môže predstavovať akontácia prvú splátku za daný tovar a podobne ako pri leasingu je vyjadrená v percentách z obstarávacej ceny tovaru (10 %, 20 % a pod.).

Klient má možnosť výberu výšky akontácie v niektorých prípadoch, no minimálna výška je viazaná na rizikový profil kupujúceho. Výška akontácie má nepriamy vplyv na výšku splátky a dobu splácania.

Aký je účel akontácie?

Výška akontácie je nemennou súčasťou všetkých leasingových zmlúv a je neodmysliteľnou súčasťou splátkového kalendára. Leasingové spoločnosti preferujú vyššie akontácie, lebo ide o oveľa menšie riziko. Deje sa to preto, lebo počas celého trvania nájmu sú často leasingové spoločnosti celkovými vlastníkmi predmetu leasingu. 

K ekonomickému vlastníkovi predmetu nájmu patrí nájomca, ktorý môže evidovať majetok vo svojom účtovníctve, ako ho aj odpisovať. Vlastníctvo k predmetu nájmu na neho prechádza až po zaplatení úplne poslednej splátky. 

Výška akontácie sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 10 % do 20 % z ceny predmetu lízingu, avšak v prípade dohody oboch strán môže dosiahnuť až 80 % z ceny vybraného motorového vozidla.

Čo je teda účelom akontácie? Primárnou úlohou akontácie je celkové zabezpečovanie právnych nárokov prenajímateľa. Naopak, nájomcovi slúži ako prostriedok na to, aby si znížil výšku splátok a skrátil si dobu splácania.

Akontácia v prípade zmluvy o finančnom leasingu

Táto forma preddavku môže byť dohodnutá buď v peňažnej alebo vecnej forme. Vecným preddavkom sa pritom myslí ojazdený dopravný prostriedok alebo iný majetok opatrený znaleckým posudkom s vyjadrenou sumou. Výška akontácie je nemennou súčasťou leasingovej zmluvy a súvisiaceho splátkového kalendára. Obvykle sa označuje ako nultá splátka

Kupujúci na začiatku splácania odovzdá svoj dopravný prostriedok a buď dostane predmet zmluvného plnenia, alebo zaplatí preddavok v dohodnutej sume. V prípade finančného lízingu nie je akontácia definovaná ako povinná podľa obchodného zákonníka.

Vyššia akontácia znamená pre leasingovú spoločnosť menšie úverové riziko, ale aj menší zisk. Z hľadiska nájomcu predstavuje vyššia akontácia významnejší zásah do peňažných tokov, ale tiež zlacňuje leasing, znižuje celkovú kúpnu cenu a tiež uľahčuje celý proces uzatvárania zmluvy.

Leasing na auto s akontáciou

Pri leasingu automobilu sa môže stať nevýhodou povinnosť zaplatiť akontáciu ako úvodnú čiastku z celkovej ceny vozidla v hotovosti. V prípade, že je cena auta 4 000 €, bude kupujúci musieť zaplatiť akontáciu vo výške 20 %, čo predstavuje 800 €. Neschopnosť uhradiť túto sumu môže predstavovať problém.

Aj keď je pravda, že súčasná konkurencia prinútila väčšinu leasingových spoločností poskytovať autá na leasing s minimálnou, alebo dokonca žiadnou akontáciou, finančná matematika ostáva neúprosná. Tento fakt stále platí, pretože akontácia je priamo úmerná úroku za leasing – čím nižšia akontácia, tým vyšší úrok!

Ak teda niekto nemá nasporenú rezervu na zaplatenie pomerne vysokej akontácie, nesmie počítať s veľkým rozdielom vo výške úrokov oproti klasickým bezúčelovým úverom. Vtedy sa stáva zaujímavou práve možnosť vybaviť si pôžičku na kúpu automobilu.

Výška akontácie pri finančnom leasingu

V rôznych predajniach rôzneho druhu výrobku sa môže líšiť výška akontácie. Svoj podiel z ceny predmetu leasingu si požadujú od klientov nielen predajcovia, avšak aj poskytovatelia úverov a leasingových služieb. Pri podpise zmluvy musí klient zaplatiť prvú navýšenú splátku, ktorá predstavuje určité percento z ceny predmetu leasingu. Minimálna výška tejto splátky sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 10 do 15 % z ceny predmetu, avšak je možné si zvoliť aj vyššie percento.

Po splatení akontácie zákazník ešte tovar spláca počas dohodnutej doby. Dá sa povedať, že získa pôžičku na daný tovar, ktorý nakupuje. Predajniam obvykle tieto služby na poskytovanie umožňuje spolupráca s nebankovými spoločnosťami.

Akontácia ako prvá platba nákupu na splátky

Pri splátkovom predaji sa obvykle prvá splátka považuje za preddavok, po ktorého úhrade kupujúci dostáva do užívania predmet kúpy. Táto prvá splátka sa nazýva aj akontácia. Podľa dohodnutých zmluvných podmienok môže byť akontácia vo výške rovnomerne delených splátok alebo môže byť vyššia o 10-20 %.

Výšku akontácie stanovuje predajca v závislosti od rizikového profilu kupujúceho. V účtovníctve sa akontácia v splátkovom predaji účtuje inak ako akontácia vo finančnom leasingu. V daňovom priznaní tieto uhradené splátky figurujú ako daňový náklad (výdavok) a znižujú tak základ pre výpočet dane. Neuhradené splátky a neuhradená akontácia neovplyvňujú základ dane.

Akontácia v hypotéke a v stavebnom sporení

V prípade úverov k stavebnému sporeniu sa akontáciou rozumie výška nasporených prostriedkov na účte stavebného sporenia v pomere k výške úveru. Akontácia je udávaná ako % z cieľovej čiastky. Alebo všeobecnejšie sa ako akontácia označuje časť ceny nehnuteľnosti, ktorú klient musí uhradiť z vlastných zdrojov. Založené nehnuteľnosti sa za akontáciu nepovažujú.

K stavebnému sporeniu je možné získať úver, no má zákonnú podmienku, že:

  • sporenie musí trvať najmenej dva roky
  • akontácia musí dosahovať stanovenú čiastku
  • úver sa využije výhradne na získanie bývania

Ak klient nesplní všetky tieto podmienky, môže mu stavebná sporiteľňa na ten istý účel poskytnúť preklenovací úver a to bez akontácie. Aj tu platí, že čím menšia je akontácia, tým vyššia je úroková sadzba úveru. Na rozdiel od hypotéky nie je úver zo stavebného sporenia podmienený zaručením nehnuteľnosťou.

Základný právny rámec o stavebnom sporení vrátane úveru stanovuje zákon o stavebnom sporení. Hypotéky upravuje zákon o dlhopisoch, o bankách a obchodný zákonník.

Aká je výška akontácie pri hypotéke?

Výška akontácie sa môže líšiť v závislosti od finančnej situácie kupujúceho, ale zvyčajne sa pohybuje od 3,5 % do 20 % celkovej kúpnej ceny. Vyššia akontácia môže mať pre kupujúceho domu mnohé výhody vrátane nižších sadzieb hypotéky, nižších poplatkov veriteľa a zjednodušeného schvaľovacieho procesu.

Je dôležité, aby si záujemcovia o prvé bývanie uvedomili, že existuje niekoľko spôsobov, ako získať prostriedky na akontáciu, napríklad úspory, nečakané peniaze z bonusu alebo dedičstva, využitie pôžičky alebo výberu z fondu či využitie daru od člena rodiny.

Okrem toho by záujemcovia o prvé bývanie mali vedieť, že existujú programy, ktoré kvalifikovaným kupujúcim pomáhajú s financovaním akontácie. V niektorých prípadoch je možné zálohové platby úplne odstrániť.

Pri nákupe domu je dôležité zohľadniť výšku zálohovej platby a všimnúť si, na akú sadzbu sa môže človek kvalifikovať. Pri súčasných nízkych úrokových sadzbách je skvelý čas zvážiť vyššiu zálohovú platbu, pretože to môže priniesť značné úspory počas celej doby splatnosti bezúčelovej hypotéky.

Akontácia – príklad

Pre lepšie pochopenie akontácie je tu praktický práklad zo života. Človek sa vyberie do elektra a zaujme ho mobil za 800 €. Keďže si nemôže dovoliť minúť 800 € naraz, určite sa poteší z ponuky predajcu, ktorý poskytne na požadovaný tovar pôžičku. Vďaka tejto pôžičke bude môcť záujemca mobil splácať niekoľko mesiacov. Ďalším plusom je, že používať ho môže ihneď

Pôžičku zvyčajne poskytuje tretia strana, čiže splátková spoločnosť. Spoločnosť má s obchodníkom podpísanú zmluvu a túto žiadosť schváli na počkanie po splnení základných podmienok.