Forfaiting – odkúpenie pohľadávok pred lehotou splatnosti

Faktoring a forfaiting – dve cudzie slová, ktoré však vo svete financií každý dobre pozná. V prípade forfaitingu ide o odkúpenie budúcej pohľadávky výmenou za platbu vopred. Je to forma financovania, ktorá sa používa na zníženie rizika pre kupujúceho aj predávajúceho tovaru a služieb.

Proces forfaitingu sa začína, keď kupujúci tovaru a služieb podpíše zmluvu o budúcej kúpe. Predávajúci tovaru a služieb potom uskutoční kupujúcemu vystavenie faktúry a kupujúci zaplatí faktúru vopred výmenou za zľavu alebo forfaiting. Predávajúci potom použije tieto prostriedky na nákup tovaru a služieb od svojho dodávateľa.

Medzi výhody forfaitingu pre predávajúceho patrí zníženie rizika zlyhania zákazníka, zníženie jeho interného úverového rizika a zlepšenie jeho peňažných tokov.

Kupujúci tovaru a služieb má z forfaitingu prospech, pretože má väčšie platby vopred za svoj tovar a služby, ako aj znižuje svoje vlastné úverové riziko u dodávateľov.

Čo je to forfaiting

Forfaiting je špecializovaná forma financovania, ktorá sa týka medzinárodných obchodných úverových transakcií. Je to druh faktoringu, ktorý umožňuje vývozcom z jednej krajiny získať platby od kupujúcich v inej krajine.

Táto forma financovania zahŕňa nákup pohľadávky od vývozcu za zvýhodnenú sadzbu a umožňuje predávajúcemu realizovať hotovosť vopred pri vývoze tovaru. V dôsledku toho znižuje úverové riziko vývozcov a zlepšuje ich likviditu.

V typickej forfaitingovej transakcii príjemca, zvyčajne vývozca, postupuje svoje pohľadávky v prospech forfaitingovej strany (nazývanej aj „forfaiter“). Forfaitingová strana kupuje pohľadávku od príjemcu za diskontnú sadzbu.

Po kúpe sa forfaiter stáva novým veriteľom a je teraz oprávnený vymáhať dlžnú sumu z pohľadávok od dlžníka (kupujúceho). Forfaiter sa zmluvou zaväzuje znášať úverové riziko kupujúceho, čo znamená, že ak kupujúci nezaplatí, je forfaiter vystavený riziku straty celej dlžnej sumy.

Druhy forfaitingu

Forfaiting je technika financovania a nástroj na zvýšenie úverovej bonity, ktorý umožňuje vývozcom získať platbu vopred výmenou za budúce pohľadávky alebo iné záväzky.

Vo všeobecnosti forfaiting zahŕňa predaj zmeniek, dlžobných úpisov alebo iných záruk tretej strane, zvyčajne nezávislej forfaitingovej spoločnosti, výmenou za diskontovanú platbu v hotovosti vopred.

Existujú dva typy forfaitingových techník:

  • čistý forfaiting
  • forfaiting s červenou doložkou

Čistý forfaiting je prípad, keď forfaitingový dom kúpi od vývozcu zmenku, dlžobný úpis alebo iné platobné záruky a vývozca dostane zaplatené okamžite alebo vo vopred stanovený deň splatnosti. Čistý forfaiting nevyžaduje, aby forfaitingový dom poskytoval ďalšie záruky platby.

Forfaiting s červenou doložkou je prípad, keď forfaitingová spoločnosť kúpi od vývozcu zmenku, dlžobný úpis alebo platobné záruky a poskytne vývozcovi dodatočnú záruku, ktorou zaručí platbu.

Toto zabezpečenie môže zahŕňať záruku banky, akreditív vystavený komerčnou bankou alebo zábezpeku poskytnutú dlžníkom. Zábezpeka, ktorú poskytuje forfaitingový dom vývozcovi, sa nazýva červená doložka.

Forfaiting je obľúbený v politicky či finančné nestabilných krajinách

Forfaiting sa najčastejšie používa na uľahčenie obchodu v rozvojových krajinách, kde môže byť výmena meny zložitá alebo nezákonná. Odstraňuje tiež potrebu akreditívov a iných platobných záruk.

Tiež znižuje prirodzené riziko transakcie, keďže forfaiter preberá zodpovednosť za jednanie s dlžníkom (kupujúcim) namiesto príjemcu (vývozcu).

Forfaiting je už desaťročia atraktívnou formou financovania v určitých odvetviach a naďalej predstavuje čoraz atraktívnejšiu možnosť pre vývozcov tovaru a služieb na celom svete.

Je obzvlášť atraktívny pre podniky v krajinách s obmedzeným prístupom k tradičným bankovým a finančným riešeniam z dôvodu politickej alebo finančnej nestability alebo z dôvodu menových obmedzení a nedostatku likvidity.

Tým, že forfaiting poskytuje vývozcom možnosť získať okamžitú hotovosť, pričom dlžník zaplatí neskôr, sa osvedčil ako spoľahlivé riešenie na uľahčenie medzinárodného obchodu.

Faktoring a forfaiting – aký je v nich rozdiel

Faktoring aj forfaiting sú možnosti financovania, ktoré má k dispozícii spoločnosť hľadajúca zdroj pracovného kapitálu alebo finančnej stability. Každá z týchto možností má svoje výhody a potenciálne nevýhody. Preto je dôležité, aby majiteľ podniku pochopil rozdiely medzi týmito možnosťami financovania skôr, ako pristúpi k jednej z nich.

Forfaiting možno považovať za rozšírenie vývozného obchodu. Tento proces zahŕňa vývozcu tovaru alebo služby, ktorý dostane okamžitú platbu za tovar predaný zahraničnému kupujúcemu. Vývozca potom prenesie povinnosť splácania na forfaitera, ktorý kupuje pohľadávku so zľavou a preberá úverové riziko spojené s kupujúcim.

Hlavnými výhodami forfaitingu sú okamžitá hotovosť, absencia regresu v prípade nezaplatenia a možnosť získať financovanie na zahraničnom trhu.

Na druhej strane faktoring je forma dlhového financovania, pri ktorej spoločnosť predáva svoje pohľadávky (faktúry) alebo zásoby tretej strane – kupujúcemu (faktorovi) za diskontnú sadzbu výmenou za okamžitú hotovosť.

Faktoring umožňuje spoločnostiam prístup k rýchlemu pracovnému kapitálu na financovanie prevádzky. Faktoringová spoločnosť zrealizuje odkúpenie pohľadávok za rovnakých podmienok ako pôvodnú faktúru a potom spravuje inkaso od dlžníka.

Hlavnými výhodami faktoringu sú rýchly prístup k hotovosti a možnosť využiť pohľadávky na rýchle vytvorenie pracovného kapitálu.

Hlavný rozdiel medzi faktoringom a forfaitingom spočíva v tom, že forfaiting sa zameriava na zahraničné predajné transakcie, zatiaľ čo faktoring sa využíva najmä na domáci predaj.

Forfaiting je tiež formou financovania bez regresu, čo znamená, že vývozca nie je zodpovedný za nesplatenie dlhu, ak zahraničný kupujúci nezaplatí.

Na druhej strane faktoring je formou regresného financovania, keďže spoločnosť predávajúca pohľadávky je v konečnom dôsledku zodpovedná za akýkoľvek dlh, ktorý dlžníci nezaplatia.

Faktoring a forfaiting sú reálne možnosti financovania, ktoré môžu podniky zvážiť, hoci pochopenie rozdielov medzi nimi je kľúčom k správnej voľbe.

Aký má regresia význam pri forfaitingu

Regresia je štatistický nástroj používaný na zistenie vzťahu medzi závislou premennou a jednou alebo viacerými nezávislými premennými. Používa sa na opis toho, ako je jedna premenná ovplyvnená rôznymi nezávislými premennými.

Poskytuje možnosť predpovedať, ako bude závislá premenná reagovať na zmeny nezávislej premennej.

Aký ma regresia význam pri forfaitingu?

  • Vo forfaitingu má regresia význam pri určení toho, ako zmeny kľúčovej premennej, ako sú úrokové sadzby alebo výmenné kurzy mien, ovplyvnia výnosy forfaitingu. Analýzou vzťahov medzi rôznymi ekonomickými premennými sú forfaitingové organizácie schopné predpovedať peňažné toky, hodnotiť úverovú bonitu a zabezpečovať sa proti finančným rizikám.
  • Regresiu možno použiť na určenie smeru a veľkosti odozvy závislej premennej na zmeny kľúčových nezávislých premenných. Forfaiter by napríklad mohol použiť regresiu na predpovedanie očakávaného výnosu z vývoznej transakcie pri zmene úverového ratingu zákazníka alebo pri zmene výmenného kurzu. To umožňuje forfaitingovým organizáciám prijímať informované rozhodnutia o tom, či prijať alebo neprijať konkrétne vývozné transakcie, a optimalizovať podmienky takýchto transakcií.
  • Regresia tiež umožňuje forfaitingovým organizáciám lepšie riadiť riziká vyplývajúce z kolísania úrokových sadzieb a mien. Sledovaním vzťahov medzi rôznymi ekonomickými premennými môžu forfaitingové organizácie predvídať, ako by zmeny úrokových alebo menových kurzov mohli ovplyvniť ich výnosy, a podľa toho upraviť svoj rizikový profil.

Súhrnne možno povedať, že má regresia význam pre forfaitingové organizácie, ktoré ju používajú na predvídanie reakcie svojich výnosov na zmeny kľúčových ekonomických premenných, ako aj na riadenie svojich finančných rizík.

Využitím sily regresie môžu forfaitingové organizácie prijímať informované rozhodnutia a optimalizovať svoje výnosy.

Odkúpenie pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok je proces, ktorý pomáha podnikom zvýšiť ich peňažný tok a efektívnejšie riadiť ich každodennú prevádzku. Možno ho realizovať prostredníctvom dvoch rôznych spôsobov financovania – faktoringu a forfaitingu.

Odkúpenie pohľadávok v rámci forfaitingu je finančná dohoda medzi predajcom a forfaiterom. Pri nej forfaiter zaplatí predajcovi za fakturované pohľadávky predajcu v plnej výške.

Na základe tejto dohody potom forfaiter prevezme tieto pohľadávky a získa právo vymáhať dlžnú sumu od každého zákazníka predajcu.

Forfaiting znamená, že podnik predáva svoje pohľadávky medzinárodného pôvodu tretej strane za poplatok. Podnik tak dostane okamžitú platbu, čím sa odstráni čakanie spojené s medzinárodnými platbami.

Forfaiting je výhodný pre podniky, ktoré chcú znížiť svoje vystavenie devízovému riziku a úverovému riziku. Tretia strana totiž preberá zodpovednosť za inkaso platieb.

Postúpenie pohľadávky pri forfaitingu

Postúpenie pohľadávky v kontexte faktoringu a forfaitingu je proces prevodu práv z cenného papiera na inú fyzickú alebo právnickú osobu. V prípade forfaitingu ide zvyčajne o zmluvné práva, zatiaľ čo faktoring zahŕňa prevod práv k pohľadávke medzi zmluvnými stranami.

Pri forfaitingu je postúpenie pohľadávky procesom prevodu základných zmluvných práv medzi stranami uvedenými v zmluve. Zvyčajne ide o prevod práv medzi kupujúcim a predávajúcim, avšak postúpenia pohľadávky sa môžu zúčastniť akékoľvek dve strany uvedené v zmluve.

Podrobnosti postúpenia sa líšia v závislosti od podmienok zmluvy, ako aj od typu príslušného zabezpečenia. Vo všeobecnosti platí, že strana postupujúca pohľadávku predáva práva zo zmluvy tretej strane.

V prípade faktoringu je postúpenie pohľadávky procesom prevodu práv k pohľadávke medzi dvoma stranami. Zvyčajne ide o predaj práv k pohľadávke inej fyzickej alebo právnickej osobe, zvyčajne faktorovi.

Podmienky pohľadávky, ako aj typ predávaného aktíva sa líšia v závislosti od podmienok zmluvy. Kupujúci a predávajúci prevedú práva na dlh, ako sú splátky úrokov alebo istiny, na inú fyzickú alebo právnickú osobu.

V oboch prípadoch môže byť postúpenie pohľadávky pre strany zúčastnené na zabezpečení výhodným spôsobom prevodu práv bez toho, aby museli priamo vymeniť samotné aktívum alebo dlh.

Tým, že umožňuje stranám previesť práva bez toho, aby museli previesť samotné podkladové aktívum alebo dlh, môže poskytnúť nákladovo efektívny spôsob prevodu cenných papierov.

Pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku sú vo svete obchodu už dlho tradičnou formou financovania. Zmenka je písomný prísľub jedného podniku alebo osoby (dlžníka) splatiť pôžičku inému podniku alebo osobe (veriteľovi).

Podmienky splácania pôžičky, ktoré zvyčajne zahŕňajú termín splatnosti, sú tiež zahrnuté v zmenke. Pri tomto type úveru veriteľ nevyžaduje na zabezpečenie úveru žiadnu formu zábezpeky, napríklad nehnuteľnosť alebo zariadenie.

V posledných rokoch sa pôžičky na zmenku stali obľúbenou možnosťou iných spôsobov financovania, ako je napríklad forfaiting.

Forfaiting je druh medzinárodného financovania, ktorý zahŕňa spoločnosť, ktorá kupuje pohľadávky od inej spoločnosti výmenou za zľavu. Aby bola transakcia forfaitingu bezpečnejšia, kupujúci zvyčajne požaduje od dlžníka zmenkový úver.

V rámci tejto dohody dlžník zaplatí paušálnu sumu kupujúcemu, ktorý potom inkasuje pravidelné platby od spoločnosti, ktorá mu dlhuje peniaze, až do úplného splatenia dlhu.

Okrem toho, že pôžičky na zmenku používané pri forfaitingu sú bezpečnejšie ako typické pôžičky, majú aj ďalšie výhody.

  • Zvyčajne majú nižšie úrokové sadzby ako tradičnejšie formy financovania.
  • Môžu byť tiež flexibilnejšie, pokiaľ ide o podmienky splácania.
  • Umožňujú dlžníkovi splatiť pôžičku jednorazovo, vykonať viacero splátok počas stanoveného obdobia alebo dokonca reštrukturalizovať splátky či amortizovať pôžičku.

Táto forma financovania pomáha podnikom zabezpečiť financovanie bez potreby zábezpeky. Umožňuje im tiež znížiť úrokové náklady a ľahšie riadiť podmienky splácania.

V konečnom dôsledku môžu byť zmenkové úvery využívané pri forfaitingu pre podniky skvelým spôsobom, ako získať financovanie bez potreby rozsiahleho papierovania alebo prehnaných poplatkov.