Kalkulačka na výpočet dôchodku – výpočet starobného dôchodku

Mnoho seniorov sa pred dosiahnutím dôchodkového veku zaujíma o to, aká bude výška ich dôchodku. Ak sa totiž rozhodnú ďalej nepracovať, jediným ich príjmom bude iba táto sociálna dávka v starobe. Všeobecný dôchodkový vek je v súčasnosti stanovený na 64 rokov. Ako sa vypočíta dôchodok a ktoré roky sú pre výpočet dôležité?

Vek odchodu do dôchodku sa môže znížiť napríklad počtom vychovaných detí. Kedy sa ide do dôchodku si možno jednoducho vypočítať v kalkulačke na výpočet dôchodku Sociálnej poisťovne.

Popri bežných dôchodcovských dávkach vyplácaných zo sociálneho poistenia môžu po novom na starobu rodičom prispieť aj ich deti. Ide o tzv. rodičovský dôchodok, ktorý sa zaviedol od januára 2023.

Starobný dôchodok zo sociálneho poistenia

Starobný dôchodok je dávka, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa zo sociálneho poistenia známeho ako starobné poistenie. Účelom je zabezpečiť seniorovi príjem v starobe.

Nárok na starobný dôchodok vzniká:

 • odo dňa dovŕšenia dôchodcovského veku, čo je aktuálne 64 rokov
 • minimálne 15 rokov dôchodkového sociálneho poistenia – či už ho odvádzal zamestnávateľ alebo ak si ho SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba odvádza samostatne

Nižší vek na odchod do dôchodku, ako je všeobecne stanovený, majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Veková hranica odchodu do dôchodku sa znižuje aj ak človek pracoval vo tzv. zvýhodnenej kategórii.

Okrem dôchodku zo sociálnej poisťovne je vyplácaný dôchodok aj z druhého či tretieho piliera tým ľuďom, ktorý majú druhý či tretí pilier. Ide o efektívny spôsob prípravy na dôchodok, obzvlášť pre mladých ľudí.

Druhý pilier majú v spáve Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS) a tretí pilier Doplnkové dôchodcovské spoločnosti (DDS), napríklad Stabilita DDS.

Výpočet starobného dôchodku – dôchodková kalkulačka

Starobný dôchodok sa vypočítava podľa pomerne komplikovaného vzorca, ktorý má Sociálna poisťovňa zverejnený aj na svojej webovej stránke.

Vzorec na výpočet starobného dôchodku zahŕňa priemerný osobný mzdový bod x súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok x aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

Ako sa teda vypočíta dôchodok a ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku? Jeden z príkladov na webe Sociálnej poisťovne hovorí, že ak napríklad poistenec odišiel do dôchodku k 1. januáru 2023 hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012. Jeho vymeriavací základ v rozhodujúcom období bol v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.

Dni, ktoré bol dôchodca dôchodkovo poistený sa prepočítajú na roky. Pri poistencovi v tomto príklade do vychádza na 43,6768 rokov dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eur.

Ako sa vypočíta dôchodok z týchto hodnôt? Jednoducho, podľa vzorca vyššie. 1,0012 x 43,6768 x 16,4764 = 720,50 eur mesačne.

Suma starobného dôchodku sa podľa zákona každoročne zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktorý určuje Štatistický úrad SR za prvý polrok predošlého kalendárneho roka.

V tomto prípade ide o 11,8 percenta mesačnej sumy dôchodku, čo predstavuje 58,10 eur mesačne. Poistenec, ktorý teda odišiel do dôchodku k 1.januáru 2023 a odpracoval viac ako 40 rokov získa starobný dôchodok v hodnote 805 eur mesačne.

Minimálny dôchodok na Slovensku

Suma starobného dôchodku, ktorý je vyplácaný zo starobného poistenia a má zabezpečiť poistencovi príjem v starobe sa odvíja od niekoľkých faktorov. Zohľadňuje sa dĺžka obdobia dôchodcovského poistenia, hrubá mzda, sporenie v 2. dôchodkovom pilieri a podobne.

Avšak nie všetkým seniorom sa podarí tieto požiadavky spĺňať, a tak ich dôchodok môže byť taký nízky, že by bolo z neho náročné slušne vyžiť.

Práve preto štát zaviedol tzv. minimálny dôchodok. Ide o to, aby mal dôchodca zaistený taký dôchodkový príjem, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Okrem toho, existuje aj možnosť zľavy pre dôchodcov nad 62 rokov, ktorá im umožňuje získať určité výhody a zvýšiť tak svoj minimálny dôchodok.

Minimálny dôchodok zaviedli od 1. júla 2015. O priznanie minimálneho dôchodku na Slovensku nie je treba žiadať, o nároku na zvýšenie minimálneho dôchodku rozhoduje Sociálna poisťovňa.

Nárok na minimálny dôchodok na Slovensku má poberateľ starobného dôchodku (aj predčasného) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodcovského veku.

Odporúča sa zabezpečiť si doplnkové dôchodkové sporenie, aby konečná výška dôchodku nebola príliš nízka a aby dôchodcovia mohli žiť s dostatočnou finančnou rezervou aj po skončení pracovného života.

Podmienku nároku na minimálny dôchodok je:

 • najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku
 • výška dôchodcovských príjmov je nižšia ako minimálny dôchodok
 • požiadať o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať senior nárok

O zvýšenie minimálneho dôchodku na Slovensku nie je nutné žiadať. O nároku rozhodne Sociálna poisťovňa, ktorá pri tom vychádza zo svojich evidovaných údajov a z údajov od poberateľa dôchodku. Dôchodca pritom dokladuje údaje o období dôchodcovského poistenia v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny.

Kalkulačka na výpočet dôchodku

O starobný dôchodok treba požiadať Sociálnu poisťovňu. Tá posudzuje, či žiadateľ splnil podmienky a má nárok na starobný dôchodok. Dôchodok môže senior poberať aj vtedy, ak pracuje aj po dosiahnutí dôchodkového veku.

Ak senior pracuje aj po dovŕšení dôchodkového veku, a teda je naďalej dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za predpokladu splnenia zákonných podmienok za toto obdobie zvyšuje.

Výšku starobného dôchodku si môže každý vypočítať v kalkulačke na výpočet dôchodku na webe Sociálnej poisťovne. Možno tu nájsť dôchodkovú kalkulačku s valorizáciou dôchodkov za roky 2022 a 2023. Tiež je tu kalkulačka dôchodku na výpočet tzv. 14. dôchodku.

Od januára 2023 sa dá k dôchodku pripočítať aj výška rodičovského dôchodku, má na neho senior nárok.

Dôchodkové sociálne poistenia

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia a riadi sa zákonom o sociálnom poistení.

V rámci dôchodcovského poistenia existujú dva druhy:

 • starobné poistenie – pre zabezpečenie v starobe a pre prípad úmrtia
 • invalidné poistenie – v prípade zníženej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre nepriaznivý zdravotný stav poistenca

Z oboch druhov dôchodkového poistenia sa poskytujú ďalšie typy poistenia.

Zo starobného poistenia sa vypláca:

Zo systému invalidného poistenia vyplácajú:

Na to, aby poistencovi vznikol nárok na vyplatenie niektorého typu dôchodku treba splniť zákonom stanovené podmienky. Ktoré roky sú dôležite pre výpočet dôchodku je už spomenuté vyššie v článku – treba dosiahnuť dôchodkový vek a byť minimálne 15 rokov dôchodkovo poistený.

Výšku dôchodku si možno jednoducho vypočítať v kalkulačke na výpočet dôchodku zverejnenej na webe Sociálnej poisťovne. Dôchodková kalkulačka však má len orientačný charakter.

Rodičovský dôchodok

Od začiatku roku 2023 Ústava SR garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, či zo svojich uhradených daní alebo dôchodkového poistenia prispeje na starobu svojim rodičom. Ide o tzv. rodičovský dôchodok. Príspevok na starobu pre rodičov nemá negatívny vplyv na dôchodok dieťaťa.

Nárok na rodičovský dôchodok má poberateľ:

 • starobného dôchodku
 • invalidného dôchodku, keď dovŕši dôchodkový vek
 • výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku

Podmienkou však je, aby bol rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, či má dieťa zverené do starostlivosti. Dieťa, ktoré rodičom na tzv. rodičovský dôchodok prispieva, musí byť minimálne dva roky dôchodkovo poistené.

O rodičovský dôchodok netreba žiadať, nárok vzniká priamo zo zákona. Dieťa však môže odmietnuť, aby bol rodičom vyplácaný rodičovský dôchodok tým, že vyhlási, aby nárok na rodičovský dôchodok nevznikol. Dieťa môže toto vyhlásenie zmeniť.

Suma rodičovského dôchodku závisí od vymeriavacieho základu platu dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Aj výšku rodičovského dôchodku si možno vypočítať s pomocou kalkulačky dôchodku.

Nárok na rodičovský príspevok trvá neobmedzene, resp. kým dieťa nepožiada vyhlásením, aby nárok naň zanikol. Avšak dieťa môže nárok na rodičovský príspevok opäť obnoviť. Vyhlásenie o zániku alebo opätovného vzniku rodičovského príspevku možno podať vždy do 31. augusta.

Predčasný starobný dôchodok

Predčasný dôchodok je situácia, keď má osoba nárok odísť do dôchodku a poberať dôchodkové dávky pred dosiahnutím bežného veku odchodu do dôchodku. Rovnako ako ostatné sociálne dávky zo sociálneho poistenia ho schvaľuje a vypláca Sociálna poisťovňa. Riadi sa pritom zákonom o sociálnom poistení.

Podľa aktuálnych slovenských právnych predpisov má človek nárok na predčasný dôchodok, ak spĺňa kritériá:

 • musí byť aspoň 15 rokov dôchodkovo poistený
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo má najmenej 40 rokov odpracovaných
 • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok životného minima

Podmienkou získania predčasného starobného dôchodku je, že žiadateľ musí mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platí odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možno vyplácať starobný dôchodok.

Odchod do predčasného dôchodku si treba vopred dobre zvážiť, pretože predčasní dôchodcovia dostávajú zníženú sumu dôchodkových dávok v porovnaní s tými, ktorí odchádzajú do dôchodku v riadnom dôchodkovom veku.