Starobné dôchodkové sporenie – 2. pilier

Starobné dôchodkové sporenie, známe aj ako 2. pilier, je dobrovoľná súčasť dôchodkového systému na Slovensku. Dopĺňa 1. pilier, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. V 2. pilieri si sporiteľ sporí časť svojich odvodov na dôchodkové poistenie na vlastnom osobnom dôchodkovom účte. Tieto peniaze sú investované do dôchodkových fondov, čím sa zhodnocujú.

Starobné dôchodkové sporenie – 2. pilier má svoje výhody aj nevýhody a vstúpiť doň je individuálnym rozhodnutím jednotlivca.

Dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie je dôležitou súčasťou plánovania na starobu. Umožňuje sporiteľovi nasporiť si peniaze, ktoré mu budú vyplácané v podobe dôchodku po ukončení aktívneho pracovného života. Ide o dôležitú kontrolu nad svojimi osobnými finančnými prostriedkami. Na Slovensku existujú tri piliere dôchodkového systému:

1. pilier:

 • Povinné dôchodkové poistenie spravované Sociálnou poisťovňou.
 • Výška dôchodku je závislá od dĺžky trvania poistenia a výšky vymeriavacieho základu.

2. pilier:

 • Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie.
 • Sporiteľ si sporí časť svojich odvodov na vlastnom osobnom dôchodkovom účte.
 • Peniaze sú investované do dôchodkových fondov, čím sa zhodnocujú.
 • Dôchodok z 2. piliera sa vypláca po splnení podmienok.

3. pilier:

 • Dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Sporiteľ si sporí peniaze na vlastnom účte v doplnkovom dôchodkovom fonde.
 • Štátne príspevky a daňové zvýhodnenia.

Výber najvhodnejšieho piliera je individuálny. Je dôležité zvážiť všetky aspekty, ako sú napríklad vek, výška príjmu, očakávaná výška dôchodku a tolerancia rizika.

Dôchodkové piliere

Dôchodkový systém na Slovensku je trojpilierový. Existujú teda 3 dôchodkové piliere:

 • 1. pilier: Dôchodkové poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Je to povinný systém pre všetkých zamestnancov a živnostníkov. Financuje sa z priebežných odvodov, čo znamená, že odvody súčasne pracujúcich generácií sa používajú na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov.
 • 2. pilier: Ide o dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie. Sporiteľ si sporí časť svojich odvodov na dôchodkové poistenie.
 • 3. pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je taktiež dobrovoľné. Sporiteľ si sporí na základe zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Finančné prostriedky tvoria dobrovoľné príspevky účastníkov.

Výhody trojpilierového systému:

 • Diverzifikácia: Rozložením úspor do rôznych pilierov sa znižuje riziko a zvyšuje sa stabilita dôchodkového zabezpečenia.
 • Možnosť ovplyvniť výšku dôchodku: V 2. a 3. pilieri má sporiteľ možnosť ovplyvniť výšku svojho dôchodku výberom investičnej stratégie a výškou príspevkov.
 • Dedičnosť: Nasporené peniaze v 2. a 3. pilieri sa v prípade úmrtia sporiteľa dedia.

Nevýhody trojpilierového systému:

 • Riziko straty: Investovanie v 2. a 3. pilieri je spojené s rizikom straty. Hodnota nasporených peňazí môže klesnúť, a to aj v dôsledku nepriaznivého vývoja na trhu.
 • Dlhodobý horizont: Dôchodkové sporenie je dlhodobý projekt. Výsledky investovania sa prejavia až po niekoľkých desaťročiach.
 • Poplatky: S investovaním v 2. a 3. pilieri sú spojené poplatky, ktoré znižujú výnosy sporiteľa.

Výber najvhodnejšej kombinácie dôchodkových pilierov závisí od individuálnych preferencií a cieľov sporiteľa. Dôležité je zvážiť všetky aspekty a porovnať rôzne možnosti. Vhodná je aj konzultácia s odborníkom.

Druhý pilier – čo treba vedieť?

Druhý pilier je dobrovoľná časť dôchodkového systému na Slovensku. Umožňuje investovať časť povinných odvodov na dôchodkové poistenie do dôchodkových fondov, ktoré ich zhodnocujú.

Aké sú výhody druhého piliera?

 • Možnosť vyššieho dôchodku: Vďaka investovaniu a zhodnoteniu príspevkov je možné dosiahnuť vyšší dôchodok, ako by človek dostal z prvého piliera.
 • Vlastníctvo príspevkov: Príspevky v druhom pilieri sú vlastníctvom daného človeka a môžu sa dediť.
 • Daňové zvýhodnenie: Príspevky do druhého piliera sú daňovo zvýhodnené.
 • Možnosť výberu: Je možné si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) a dôchodkové fondy, ktoré žiadateľovi najviac vyhovujú.

Aké sú nevýhody druhého piliera?

 • Nižší dôchodok z prvého piliera: Vstupom do druhého piliera sa dôchodok z prvého piliera znižuje.
 • Riziko straty: Hodnota investícií v dôchodkových fondoch môže klesať, a tak sa môže prísť o časť príspevkov.
 • Dlhodobý horizont: Druhý pilier je určený na dlhodobé sporenie.

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Do druhého piliera môže vstúpiť osoba v období od 16. do 40. roku života.

Ako vstúpiť do druhého piliera?

O vstup do druhého piliera je možné požiadať v DSS.

2. pilier a porovnanie s 1. pilierom

Druhý pilier môže priniesť vyšší dôchodok ako prvý pilier, avšak je spojený s vyšším rizikom. Pred vstupom do druhého piliera sa odporúča poradiť sa s odborníkom a zvážiť všetky riziká a výhody.

V nasledujúcej tabuľke je zobrazené porovnanie 2. piliera s 1. pilierom:

Vlastnosť1. pilier2. pilier
PovinnosťPovinnýDobrovoľný
SprávcaSociálna poisťovňaDSS
InvestícieŠtátne dlhopisy a konzervatívne nástrojeAkcie, dlhopisy, nehnuteľnosti
GaranciaGarantovaný dôchodokNegarantovaný dôchodok
VýnosNižšíVyšší
DedičnosťNie je dedičnýDedičný

Porovnanie 2. piliera s 1. pilierom je veľmi dôležité, aby sa človek vedel správne rozhodnúť.

Ako zistím, či mám 2. pilier?

Existuje viacero spôsobov, ako zistím, či mám 2. pilier:

1. Výplatná páska:

 • Kontrola výplatnej pásky: Ak je pracovník v 2. pilieri, na páske by mal nájsť údaj o tom, koľko eur z jeho mzdy ide na starobné dôchodkové sporenie.

2. Elektronický účet poistenca:

 • Prihlásenie sa do Elektronického účtu poistenca (EÚP) na stránke Sociálnej poisťovne. V EÚP sa nachádzajú informácie o účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

3. Infolinka Sociálnej poisťovne:

 • Zavolať na bezplatnú infolinku Sociálnej poisťovne 0800 123 123. Operátori pomôžu zistiť, či má daná osoba 2. pilier a poskytnú aj ďalšie informácie.

4. DSS:

 • Kontaktovať priamo DSS, ktorá poskytne informácie o danom osobnom dôchodkovom účte a o investíciách.

To, ako zistím či mám 2. pilier dnes nie je vôbec zložité a je možné na to využiť niekoľko spôsobov.

Môžem si vybrať peniaze z 2. piliera?

Mnoho ľudí si kladie, ešte predtým, ako sa rozhodnú vstúpiť do 2. piliera otázku: „Môžem si vybrať peniaze z 2. piliera?“

Nie, peniaze z 2. piliera si nie je možné vybrať hotovostne. Existujú však dve možnosti, ako ich je možné využiť:

1. Výplata starobného dôchodku:

 • Po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o výplatu starobného dôchodku z 2. piliera.
 • Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vypočíta výšku dôchodku na základe nasporených prostriedkov a očakávanej dĺžky života.
 • Dôchodok z 2. piliera sa bude vyplácať doživotne.

2. Predčasný výber:

 • V určitých výnimočných prípadoch je možné požiadať o predčasný výber z 2. piliera.
 • Tieto prípady zahŕňajú:
  • ťažké zdravotné postihnutie
  • invalidný dôchodok
  • ukončenie podnikania
  • odchod do zahraničia
 • Pri predčasnom výbere sa z nasporených prostriedkov odpočíta daň a poplatky.
 • Zvyšná suma sa vyplatí jednorazovo.

Je dobré sa poradiť s odborníkom ešte predtým, ak sa človek rozhodne vybrať prostriedky z 2. piliera. Či si môžem vybrať peniaze z 2. piliera závisí teda od toho, či ide o výnimočný prípad alebo nie.

Predčasný výber z 2. piliera

Predčasný výber z 2. piliera je možný, avšak je dôležité zvážiť všetky dôsledky a riziká, ktoré s ním súvisia.

Podmienky predčasného výberu z 2. piliera:

 • Dosiahnutý vek 55 rokov pre mužov a 50 rokov pre ženy.
 • Splnenie minimálnej dĺžky trvania sporenia v 2. pilieri:
  • 10 rokov pre sporiteľov, ktorí vstúpili do 2. piliera pred 1. januárom 2013.
  • 12 rokov pre sporiteľov, ktorí vstúpili do 2. piliera po 1. januári 2013.
 • Požiadanie o predčasný starobný dôchodok z 1. piliera.
 • Súčet predčasného starobného dôchodku z 1. a 2. piliera musí dosiahnuť 1,6-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Možnosti predčasného výberu:

 • Jednorazový výber: Sporiteľovi sa vyplatí celá nasporená suma v 2. pilieri.
 • Postupné čiastkové výbery: Sporiteľ si môže vybrať časť nasporenej sumy v 2. pilieri vo forme pravidelných mesačných výplat po dobu 5, 7 alebo 10 rokov.

Dôsledky a riziká predčasného výberu:

 • Nižší dôchodok: Predčasný výber zníži výšku starobného dôchodku z 2. piliera.
 • Zdanenie: Predčasný výber je zdanený 19% daňou.
 • Strata investičného výnosu: Sporiteľ prichádza o investičný výnos z nasporenej sumy.
 • Nevratnosť: Predčasný výber je nevratný.

Pred rozhodnutím o predčasnom výbere z 2. piliera sa odporúča konzultovať tento krok s odborníkom. Takto sa zvážia všetky možnosti, aj riziká.

Nevýhody 3. piliera

Medzi nevýhody 3. piliera patria:

Poplatky:

 • Poplatky za správu fondov (max. 1,2 % ročne).
 • Odmena za zhodnotenie (max. 10 % z výnosu).
 • Poplatky za prevod do inej DDS (max. 100 €).

Dlhá viazanosť:

 • Prostriedky sú viazané do vzniku nároku na starobný dôchodok (resp. dovŕšenia veku 64 rokov).
 • Vlastné príspevky je možné vybrať raz za 10 rokov (prvýkrát po 10 rokoch sporenia).

Zdanenie:

 • Dávky z 3. piliera podliehajú 19% zrážkovej dani.

Nižšie výnosy:

 • Výnosy v 3. pilieri nie sú garantované a v porovnaní s priamym investovaním do ETF fondov sú v priemere nižšie.

Riziko straty:

 • V dôsledku kolísania hodnôt fondov môže dôjsť k strate investície.

Nedostatočná regulácia:

 • V porovnaní s 2. pilierom je 3. pilier regulovaný menej prísne.

Pred vstupom do 3. piliera je dôležité zvážiť všetky jeho nevýhody a riziká a porovnať ho s inými možnosťami sporenia na dôchodok.

Sociálna poisťovňa a žiadosť o dôchodok

Sociálna poisťovňa je zodpovedná za výplatu dôchodkov na Slovensku. Existuje viacero typov dôchodkov, medzi inými aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok.

Podmienky nároku na starobný dôchodok:

 • Dovŕšenie dôchodkového veku (závisí od roku narodenia a pohlavia).
 • Získanie aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok:

 • Dovŕšenie veku o 2 roky nižšieho ako dôchodkový vek (max. 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku).
 • Získanie aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.
 • Suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima.
 • Ukončenie pracovného pomeru a nenastúpenie do novej práce (po 1. júli 2023 sa toto obmedzenie nevzťahuje na živnostníkov s určitými licenciami).

Ako požiadať o dôchodok:

 • Žiadosť o dôchodok je dostupná na webe Sociálnej poisťovne a v jej pobočkách.
 • Žiadosť o starobný dôchodok je možné podať najskôr 3 mesiace pred dovŕšením dôchodkového veku.
 • Žiadosť o predčasný starobný dôchodok je možné podať najskôr 90 dní pred dovŕšením požadovaného veku.
 • Žiadosť o dôchodok sa spíše v pobočke Sociálnej poisťovne po predchádzajúcom objednaní termínu.
 • K žiadosti o dôchodok je potrebné priložiť doklady preukazujúce vek, odpracované roky a ukončenie pracovného pomeru.

Sociálna poisťovňa ponúka informácie ohľadom podania žiadosti o dôchodok na svojej webovej stránke. V prípade záujmu a potreby je možné využiť aj tento zdroj.

Aký je vek odchodu do dôchodku?

Vek odchodu do dôchodku na Slovensku sa líši v závislosti od roku narodenia a pohlavia. V súčasnosti je pre mužov aj ženy stanovený na 64 rokov. Avšak, tento vek sa bude v budúcnosti zvyšovať v súvislosti s predlžovaním priemernej dĺžky života.

Aktuálny vek odchodu do dôchodku:

 • Muži: 64 rokov
 • Ženy: 64 rokov

Pre osoby narodené po roku 1966 sa bude vek odchodu do dôchodku zvyšovať o 2 mesiace ročne. Presný vek odchodu do dôchodku pre osoby narodené po roku 1966 bude stanovený 5 rokov pred dovŕšením ich dôchodkového veku.

Predčasný odchod do dôchodku je možný, avšak vedie k zníženiu výšky dôchodku. Výška zníženia závisí od počtu mesiacov, o ktoré sa dôchodkový vek skracuje.

Predčasný dôchodok

Predčasný dôchodok je možnosťou odísť do dôchodku pred dovŕšením riadneho dôchodkového veku. Je však dôležité zvážiť všetky dôsledky a riziká, ktoré s ním súvisia.

Nárok na predčasný dôchodok má osoba, ktorá získala aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, podala si žiadosť o predčasný dôchodok maximálne 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku a definitívne ukončila pracovný pomer.

Dôsledky predčasného odchodu do dôchodku:

 • Zníženie výšky dôchodku: Predčasný dôchodok sa kráti o 0,5 % za každých 30 dní, o ktoré sa dôchodkový vek skracuje.
 • Nižší príjem: Predčasný dôchodok môže znamenať výrazné zníženie životného štandardu.
 • Dlhodobý dopad: Zníženie dôchodku sa prejaví po celý čas poberania dôchodku.

Prepočítať si výšku predčasného dôchodku je možné aj pomocou kalkulačky na stránke Sociálnej poisťovne.