Kúpno-predajná zmluva na auto – vzor 2024

Kúpna zmluva na auto je dôležitý dokument, ktorý kupujúcemu aj predávajúcemu poskytuje určité zákonné práva a povinnosti. Predaj automobilu na Slovensku si vyžaduje kúpnu zmluvu, ktorá je právne záväzná a musí spĺňať určité náležitosti. Jednoduchá kúpno-predajná zmluva na auto uľahčí predaj alebo kúpu vozidla.

Pri kúpe auta na Slovensku by mal kupujúci vždy trvať na písomnej kúpnej zmluve, ktorá obsahuje podrobnosti o predaji, ako je značka, model, rok a cena auta. Zmluva by mala obsahovať aj opis všetkých doplnkov, ktoré sú súčasťou vozidla, ako napríklad predĺžená záruka alebo druhá sada kľúčov. Pred kúpou auta treba riešiť aj autoúver, ale si zvážiť, koľko úspor do kúpi investovať.

Kúpna zmluva na auto musí obsahovať všetky dôležité informácie

Okrem toho by kúpna zmluva auto mala zahŕňať, kto je zodpovedný za prípadné opravy alebo údržbu, ktoré sa môžu objaviť po predaji. Kúpna zmluva by mala obsahovať aj informácie o platbe za vozidlo. Mala by obsahovať celkovú sumu, ktorá sa má zaplatiť, výšku zálohy a podmienky splátkového plánu, ako je úroková sadzba a prípadné poplatky.

Zmluva by mala obsahovať aj podrobnosti o prípadných možnostiach financovania. Nakoniec by kúpna zmluva mala obsahovať mená a adresy oboch strán, ako aj podmienky predaja a všetky záruky alebo garancie. Je dôležité poznamenať, že kupujúci by si mal pred podpisom kúpnej zmluvy vždy pozorne prečítať jej znenie, pretože je právne záväzná a jej nedodržanie môže mať vážne dôsledky.

Na záver možno konštatovať, že kúpna zmluva na predaj automobilu na Slovensku je dôležitý dokument, ktorý poskytuje kupujúcemu aj predávajúcemu určité zákonné práva a povinnosti. Zmluva by mala obsahovať podrobnosti o predaji, platobné podmienky, mená a adresy oboch strán, ako aj podmienky predaja a prípadné záruky alebo garancie.

Pred podpisom kúpnej zmluvy je dôležité si ju pozorne prečítať, pretože je právne záväzná a jej nedodržanie môže mať vážne dôsledky.

Zmluva by mala obsahovať aj opis všetkých doplnkov, ktoré sú súčasťou vozidla, ako napríklad predĺžená záruka alebo druhá sada kľúčov.

Kúpno-predajná zmluva auta – vzor

Pri kúpe alebo predaji vozidla je potrebný vzor kúpno-predajné zmluvy (v PDF alebo inom formáte).

Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Meno a priezvisko predávajúceho:                ………………………..

Dátum narodenia:                                          ………………………..

Rodné číslo:                                                   ………………………..

Číslo občianskeho preukazu:                         ………………………..

Trvalé bydlisko:                                              ………………………..

Štátna príslušnosť:                                         ………………………..

Číslo účtu:                                                      ………………………..

(ďalej len „Predávajúci“)

a

Meno a priezvisko kupujúceho:                     ………………………..

Dátum narodenia:                                          ………………………..

Rodné číslo:                                                   ………………………..

Číslo občianskeho preukazu:                         ………………………..

Trvalé bydlisko:                                              ………………………..

Štátna príslušnosť:                                         ………………………..

(ďalej len „Kupujúci“)

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

Druh vozidla:                                                   ……………………….

Továrenská značka, typ:                                  ……………………….

Farba:                                                              ……………………….

Výr. číslo karosérie (VIN):                                 ……………………….

Rok výroby:                                                     ……………………….

Číslo technického preukazu:                           ……………………….

Evidenčné číslo vozidla:                                  ………………………..

(ďalej len „Predmetné motorové vozidlo“).

Článok II.

Predmet Zmluvy

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III.

Kúpna cena

 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške ……………………. Eur.
 2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to v deň podpisu tejto Zmluvy.
 3. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.

Článok IV.

Stav Predmetného motorového vozidla (uvedené je iba príklad, treba uviesť reálny stav daného vozidla)

 1. Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo:
 2. bolo používané a ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených ……….. kilometrov,………
 3. nie je kradnuté, nebolo zatopené ani havarované,…………………………………………………….
 4. je v dobrom stave a bolo riadne udržiavané, …………………………………………………………….
 5. má poškodený pravý stierač na prednom skle……………………………………………………………
 6. …………………………………………………………………………………………………………………………….
 7. …………………………………………………………………………………………………………………………….
 8. …………………………………………………………………………………………………………………………….

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

Článok V.

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.
 2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto Zmluvy.
 3. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis predmetného motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
 2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V Bratislave, dňa ……………………………

            ……………………………………      …………………………………….

            meno, priezvisko, titul            meno, priezvisko, titul

       (Predávajúci)                (Kupujúci)

Kúpno-predajná zmluva auta v PDF alebo inom formáte sa musí vytlačiť aspoň 2-krát, aby mal jedno vyhotovenie kupujúci aj predajca. Kúpno-predajná zmluva motorky má prakticky totožný obsah, jediný rozdiel je pri uvedení druhu vozidla. Vzor sa preto môže použiť aj ako vzor kúpno-predajnej zmluvy na motorku.

Kúpno-predajná zmluva sa uzatvára v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami – kupujúcim a predajcom.

Predaj auta – postup

Predaj auta môže byť dlhý a stresujúci proces, najmä ak človek nie je istý, kde začať. Postup pri predaji auta tak môže byť užitočný najmä vtedy, ak sa auto predáva prvý krát. Ak bude predávajúci, ale aj kupujúci vedieť, aké kroky podniknúť a ako k procesu pristupovať, môže to uľahčiť predaj a pomôcť získať čo najlepšiu cenu. Tu je prehľad krokov, ktoré by sa mali podniknúť pri predaji auta:

 • zhromaždiť všetky príslušné dokumenty – budú potrebné všetky dokumenty súvisiace s vozidlom, ako je registrácia a informácie o poistení. Bude tiež potrebné predložiť dôkaz o tom, že predávajúci je vlastníkom vozidla, ako napríklad zmluvu o predaji alebo výpis z úverového účtu.
 • zabezpečiť si znalecký posudok – predtým, ako sa auto ponúkne na predaj, mal by sa dať vypracovať znalecký posudok na určenie hodnoty auta. To poskytne predstavu o tom, koľko môže predávajúci očakávať, že za auto dostane, a pomôže o tiež stanoviť primeranú cenu.
 • stanovenie ceny – keď sa stanoví cena, je možné auto inzerovať. Auto je možné inzerovať v miestnych novinách, zverejniť na sociálnych sieťach alebo dokonca vyvesiť na okno nápis „Na predaj“.
 • pripraviť auto – predtým, ako sa začnú dohadovať obhliadky, je potrebné sa uistiť, že je čisté a v dobrom stave. Vhodné je aj profesionálne vyčistenie a vykonanie všetkých potrebných opráv.
 • obhliadky vozidla – treba byť pripravený odpovedať na otázky a ukázať auto potenciálnym kupujúcim. Treba byť úprimní a transparentní, pokiaľ ide o stav a históriu vozidla.
 • vyjednávania – keď sa nájdu kupujúci, je čas na vyjednávanie. Je potrebné sa pripraviť na rokovanie o cene, je cena príliš nízka vyjednávanie je dobré ukončiť.
 • dokončenie predaja – po dosiahnutí dohody s kupujúcim bude nutné vypracovať jednoduchú kúpno-predajnú zmluvu auto.

Predaj auta môže byť stresujúca skúsenosť, ale dodržiavaním týchto krokov sa tento proces uľahčí a predajca získa čo najlepšiu cenu. Predajom to však nekončí. Potrebné je ešte objednanie na prepis auta.

Ak bude predávajúci, ale ale aj kupujúci vedieť, aké kroky podniknúť a ako k procesu pristupovať, môže to uľahčiť predaj a pomôcť získať čo najlepšiu cenu.

Ako prepísať auto na nového majiteľa?

Prevod vozidla na Slovensku je relatívne jednoduchý proces, ktorý sa dá zvládnuť za jeden deň. Je dôležité si uvedomiť, že prevod je potrebné vykonať osobne a že všetky dokumenty musia byť v poriadku. V tomto článku nájdete podrobný návod, ako previesť vozidlo na Slovensku.

Pred začatím procesu prevodu musí kupujúci aj predávajúci získať potrebné dokumenty. V prípade predávajúceho ide o doklad o evidencii vozidla (TP) a poistnú zmluvu vozidla, teda minimálne povinné zmluvné poistenie. Kupujúci musí mať platný vodičský preukaz a doklad totožnosti.

Po získaní všetkých dokumentov je ďalším krokom naplánovanie stretnutia na prevod na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Tento termín by sa mal dohodnúť čo najskôr, pretože jeho vybavenie môže trvať až mesiac. Rezervácia termínu je možné online.

Po dohodnutí termínu sa kupujúci aj predávajúci musia v určený deň dostaviť na dopravný inšpektorát. Na stretnutí sa skontrolujú dokumenty, kúpno-predajná zmluva na auto, a dokončí sa proces prevodu. Po dokončení prevodu dostane kupujúci nový registračný doklad a predávajúci dostane kópiu dokladu o prevode.

Posledným krokom je zaplatenie poplatkov za prevod. Výška poplatku závisí od typu prevádzaného vozidla. Poplatky je možné zaplatiť na inšpektoráte alebo na ktorejkoľvek pošte na Slovensku.

Dodržaním týchto krokov možno prevod vozidla na Slovensku dokončiť za jeden deň. Je dôležité mať na pamäti, že pred dokončením prevodu musia byť všetky potrebné dokumenty v poriadku a všetky poplatky musia byť zaplatené. So správnymi dokumentmi a správnymi krokmi môže byť prevod vozidla na Slovensku rýchlym a jednoduchým procesom.

Prostriedky na kúpu vozidla môžu tvoriť úspory alebo aj bezúčelová pôžička na čokoľvek. Auto sa kúpi, prevedie sa do vlastníctva nového majiteľa a v prípade pôžičky sa postupne spláca. Nový majiteľ nesmie zabudnúť ani povinné zmluvné poistenie, ktoré treba uzavrieť v deň kúpi vozidla.