Vzor návrh na obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom

navrh-na-obmedzenie-sposobilosti-k-pravnym-ukonom

NÁVRH NA OBMEDZENIA spôsobilosti na právne úkony

(podľa § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

Okresnému súdu v [        ]

(presná adresa súdu)

Navrhovateľka:

[        ], R. Č .: [        ], bytom [        ], obec [        ]

Návrh na obmedzenie spôsobilosti [        ], bytom tamtiež, na právne úkony

Príloha:

  • kópie lekárskeho osvedčenia z [        ]

I.

V poslednom období môj manžel [        ] požíva nadmerne alkoholické nápoje. V dôsledku toho chodí denne domov až večer značne opitý a utráca za alkohol všetok svoj ​​zárobok. Jeho zamestnávateľ tiež poukazuje na jeho častú podnapilost v práci. S ohľadom na vyššie uvedené poznatky žiadam, aby bol môj manžel obmedzený na vykonávanie právnych úkonov.

dôkaz:

  • výsluch [        ], bytom [        ], obec [        ]

II.

Podľa lekárskeho osvedčenia z [        ] je stupeň manželovho požívania alkoholu tak značný, že je schopný robiť len niektoré právne úkony. Odporúča sa preto, aby súd obmedzil jeho spôsobilosť na právne úkony tak, že nie je spôsobilý nakladať majetkom, ktorého cena presahuje čiastku [        ] Eur, rovnako ako mesačnou mzdou presahujúcej túto čiastku.

dôkaz:

  • lekárske osvedčenie z [        ]

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Spôsobilosť [        ], nar. [        ] v [        ], bytom [        ], obec [        ], na právne úkony sa obmedzuje tak, že nie je spôsobilý nakladať majetkom, ktorého cena presahuje čiastku [        ] Eur, rovnako ako mesačnou mzdou presahujúce sumu [        ] Eur.

V [        ] dňa [        ]

… ……………………. Podpis

[        ] Navrhovateľ

Trovy konania o spôsobilosti na právne úkony platí štát, okrem nákladov na právne zastupovanie. Ak sa dohodne vyšetrovaný človek na zastupovanie s advokátom a nie je to advokát ustanovený ex offo súdom, platí odmenu advokáta sám.

Súd môže, ak to odôvodňujú majetkové pomery vyšetrovaného človeka, požadovať po ňom úhradu trov konania.

Zákon si pamätá taktiež na situáciu, keď by niekto chcel zneužiť konanie o spôsobilosti na právne úkony.

Ak podá niekto zjavne bezdôvodný návrh na zbavenie spôsobilosti, je povinný nahradiť ujmy, ktoré vyšetrovanému človeku, jeho zástupcovi, opatrovníkovi pre riadenie a štátu vznikli.

Súd môže človeka obmedziť v jeho spôsobilosti na právne úkony v dvoch situáciách, ktoré vedú k tomu, že človek je schopný robiť len niektoré právne úkony: ak je človek postihnutý duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov.

Súd môže dokonca človeka zbaviť spôsobilosti na právne úkony úplne, a to v prípade, keď je človek postihnutý duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná a nie je vôbec schopný robiť právne úkony.

Obmedzená alebo pozbavená spôsobilosti môže byť ako osoba plnoletá, tak neplnoletá.

Návrh súdu môže podať každý, ale proti svojvoľnému postupu je bránené tým, že súd môže navrhovateľovi uložiť, aby predložil lekárske potvrdenie o duševnom stave vyšetrovaného.

Súd v takomto prípade vždy vypočuje znalca. Na jeho návrh môže nariadiť, aby bola osoba najviac na 3 mesiace vyšetrovaná v zdravotníckom zariadení.