Obnovenie živnosti – po zrušení, sociálna poisťovňa

Obnovenie živnosti je proces, ktorým sa opäť aktivuje pozastavená živnosť. Využíva sa v prípade, ak je potrebné na čas podnikanie prerušiť. Po obnovení živnosti sa môžu znova vykonávať všetky aktivity súvisiace s podnikaním. Je však dôležité rozoznávať zrušenú a pozastavenú živnosť, pretože nie je vždy možné jej obnovenie.


Obsah článku


Čo znamená obnovenie pozastavenej živnosti

Obnovenie pozastavenej živnosti nastáva automaticky v deň, kedy vyprší určená doba pozastavenia, ako je uvedené v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktoré obdržia živnostníci.

Ak sa však živnostník rozhodne zmeniť dobu pozastavenia prevádzkovania živnosti, môže o tom informovať príslušný Živnostenský úrad. V tomto prípade sa obnovenie pozastavenej živnosti uskutoční v dátume uvedenom v tejto oznámení.

Možnosť na obnovenie živnosti existuje počas celej doby jej pozastavenia. Po obnovení je živnostník povinný platiť preddavky na daň z príjmov, sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Obnovenie živnosti zároveň znamená aj povinnosť živnostníka podať daňové priznanie.

Prerušenie živnosti – ako ho ohlásiť

Ak sa uvažuje o dočasnom prerušení živnosti, je potrebné túto skutočnosť oznámiť viacerým inštitúciám. Tu je stručný prehľad krokov, ktoré je potrebné vykonať:

 1. Oznámenie živnostenskému úradu:
  • Navštíviť príslušný živnostenský úrad podľa trvalého bydliska.
  • Vyplniť formulár s názvom „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“.
  • V oznámení uviesť:
   • Požadovanú dobu pozastavenia živnosti.
   • Informáciu o pozastavení všetkých predmetov podnikania.
   • Informáciu o tom, či je živnostník platiteľom DPH a/alebo používa pokladnicu e-kasa klient.
   • Názov zdravotnej poisťovne (voliteľné).
  • Oznámenie je možné doručiť osobne alebo elektronicky cez e-službu s elektronickým podpisom.
 2. Ďalšie povinnosti:
  • Sociálna poisťovňa: Do 30 dní od pozastavenia ju informovať o prerušení povinného sociálneho poistenia (ak sa platí).
  • Daňový úrad:
   • Do 30 dní od pozastavenia mu oznámiť pozastavenie živnosti (ak je platiteľom DPH).
   • Požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty (ak je platiteľom DPH).
   • Do 3 pracovných dní od pozastavenia mu oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient (ak sa používate).
  • Zdravotná poisťovňa: Oznámenie nie je potrebné, urobí to za živnostenský úrad (ak sa uviedol názov poisťovne vo formulári).

Tieto povinnosti by sa nemali zanedbať, aby sa živnostník nedostal do zbytočných nepríjemností napríklad v súvislosti v platením odvodov.

Obnovenie pozastavenej živnosti nastáva automaticky v deň, kedy vyprší určená doba pozastavenia, ako je uvedené v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktoré obdržia živnostníci.

Prerušenie živnosti a sociálna poisťovňa

Povinnosti pri prerušení živnosti voči Sociálnej poisťovni:

 • Oznámenie: Do 30 dní od nadobudnutia účinnosti prerušenia živnosti musí byť o tomto fakte informovaná Sociálna poisťovňa. Prerušenie živnosti sa môže nahlásiť osobne na pobočke, alebo elektronicky cez e-Social.
 • Platenie poistného: Počas prerušenia živnosti sa neplatí poistné na:
  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie

Povinnosť platiť poistné sa týka len obdobia do dňa prerušenia poistenia. Ak je živnostník po prerušení živnosti povinne poistený z iného dôvodu (napr. zamestnanie), poistenie v Sociálnej poisťovni pretrváva. Po zrušení živnosti povinné poistenie v Sociálnej poisťovni zaniká.

Pozastavenie živnosti alebo jej zrušenie?

Zrušenie živnosti je trvalé ukončenie podnikania na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Po zrušení už nebude možné vykonávať živnostenskú činnosť, ktorá bola uvedená v živnostenskom oprávnení. Obnovenie živnosti po zrušení v praxi nie je možné a musí sa založiť nová živnosť.

Zrušenie živnosti je jednoduchý proces. Stačí podať oznámenie o ukončení podnikania na príslušnom živnostenskom úrade. Nie je potrebné uvádzať dôvod zrušenia. Živnosť zanikne dňom doručenia oznámenia úradu, alebo dňom uvedeným v oznámení.

Ak má niekto len dočasné problémy s podnikaním, nemusí hneď živnosť rušiť. Môže ju namiesto toho na určitý čas prerušiť. Pozastavenie živnosti znamená, že živnostník nebude môcť vykonávať živnostenskú činnosť, nebude však musieť ani plniť daňové a odvodové povinnosti. Po uplynutí doby pozastavenia môže živnosť obnoviť.

V krátkosti sa teda dá povedať, že ak chce niekto definitívne ukončiť podnikanie, môže zrušiť živnosť. Pokiaľ však uvažuje o tom, že by sa po čase mohol k podnikaniu vrátiť, vhodnejšie je prerušenie živnosti.

Nevýhody zrušenia živnosti

Zrušenie živnosti je trvalé.

Obnovenie živnosti po zrušení nie je možné.

Ak bude záujem obnoviť podnikanie, je potrebné založiť novú živnosť.

Zrušenie živnosti má vplyv na daňové a odvodové povinnosti. Pred zrušením živnosti je dôležité tieto povinnosti si urovnať.

Ako na ohlásenie živnosti

Pre vznik oprávnenia na živnostenské podnikanie je potrebné ohlásenie živnosti.

 1. Podanie ohlásenia na príslušnom okresnom úrade:
  • Navštíviť odbor živnostenského podnikania v mieste bydliska (pre fyzické osoby) alebo sídla (pre právnické osoby).
  • Vyplniť formulár „Ohlásenie živnosti“.
  • Priložiť požadované doklady (napr. výpis z registra trestov, doklad o odbornej spôsobilosti).
  • Uhradiť poplatok za ohlásenie živnosti.
 2. Živnostenský úrad posúdi ohlásenie živnosti:
  • Ak sú splnené všetky podmienky na podnikanie a ohlásenie je kompletné, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní.
  • V opačnom prípade bude doručená výzva na odstránenie nedostatkov.

Základné doklady potrebné pre založenie živnosti:

 • Občiansky preukaz: Slúži na preukázanie totožnosti a trvalého pobytu.
 • Výpis z registra trestov: Pre občanov SR ho úrad vyžiada automaticky, v opačnom prípade je potrebné ho predložiť.
 • Doklad o odbornej spôsobilosti: Požadovaný pre remeselné a viazané živnosti. Preukázať sa dá napr. výučným listom, diplomom alebo praxou.

Ďalšie doklady:

 • Súhlas príslušného súdu: Ak živnosť ohlasuje zákonný zástupca osoby bez plnej právnej spôsobilosti.
 • Doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť: Ak adresa podnikania nie je zhodná s trvalým bydliskom. Môže to byť nájomná zmluva, výpis z listu vlastníctva, alebo súhlas vlastníka.

Pred podaním ohlásenia si treba skontrolovať, či sú splnené všetky podmienky pre dané predmety podnikania.

V krátkosti sa teda dá povedať, že ak chce niekto definitívne ukončiť podnikanie, môže zrušiť živnosť. Pokiaľ však uvažuje o tom, že by sa po čase mohol k podnikaniu vrátiť, vhodnejšie je prerušenie živnosti.

Otvorenie živnosti online

Otvorenie živnosti online je jednoduchší a pohodlnejší proces ako osobná návšteva živnostenského úradu. Tu sú možnosti, ako na otvorenie živnosti online:

1. Portál Slovensko.sk:

 • Pre koho: Fyzické osoby s občianskym preukazom s čipom a elektronickým podpisom.
 • Ako na to: Na portáli Slovensko.sk nájdete službu „Ohlásenie živnosti“, kde sa vyplní a odošle formulár.

2. Sprostredkovateľská spoločnosť:

 • Pre koho: Pre každého, kto si chce ušetriť čas a námahu.
 • Ako na to: Spoločnosť pomôže s vyplnením formulára a odoslaním žiadosti na živnostenský úrad.

3. Online formulár na webe živnostenského úradu:

 • Pre koho: Dostupná možnosť pre tie úrady, ktoré ju ponúkajú.
 • Ako na to: Na webe úradu je online formulár, ktorý sa vyplní a odošle.

Založenie živnosti online je rýchly, pohodlný a dostupný spôsob, ako začať podnikať na Slovensku. Pred výberom spôsobu si treba porovnať dostupné možnosti a poplatky.

Kto je SZČO

SZČO je skratka pre „Samostatne zárobkovo činnú osobu“ a označuje fyzickú osobu, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Ide o formu podnikania, ktorá je charakterizovaná tým, že fyzická osoba podniká na vlastnú zodpovednosť a za svoj účet.

SZČO môže prevádzkovať rôzne druhy činností, pričom je povinná dodržiavať všetky zákony a regulácie platné pre daný druh podnikania. SZČO je jedným z najbežnejších spôsobov podnikania pre jednotlivcov.

Živnosť je jednou z variantov samostatnej zárobkovej činnosti. Dá sa povedať, že samostatná zárobková činnosť predstavuje širší koncept, pričom živnosť je iba jedným jej aspektom. Každý, kto vykonáva živnosť, sa stáva samostatne zárobkovo činnou osobou. Napriek tomu nie každá samostatne zárobkovo činná osoba je živnostníkom.

Živnostník je konkrétnym príkladom samostatne zárobkovo činnej osoby, ide o fyzickú osobu, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Okrem fyzických osôb môžu živnosť vykonávať aj právnické osoby, ako napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).