Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

V podnikaní alebo pri vykonávaní pracovných povinností sa môžu vyskytnúť situácie, keď firma alebo jej zamestnanci neúmyselne spôsobia škodu na majetku alebo zdraví tretej osobe. Nech je človek akokoľvek opatrný, riziko sa nikdy nedá úplne vylúčiť. Práve pre tieto prípady existuje poistenie zodpovednosti za škodu.

Ide o typ poistnej zmluvy, ktorá poskytuje ochranu pred nárokmi vyplývajúcimi z úrazu alebo škody spôsobenej inej osobe či škody na majetku. Je to dôležitá forma ochrany pre podniky a jednotlivcov, ktorí môžu byť zodpovední za náklady spojené s nehodou.

Zodpovednosť za škodu

Zodpovednosť za škodu môže vzniknúť vždy, keď občan alebo podnik (právnická osoba) poruší svoju právnu povinnosť. Vo všeobecnosti možno hovoriť o subjektívnej a objektívnej zodpovednosti za škodu.

 • Subjektívnou zodpovednosťou sa myslí zavinenie škody následkom chyby, omylu alebo nepozornosti. V skratke, priamym konaním. Môže ísť o porušenie dopravných predpisov, ktoré vedie k zavineniu škody. Napríklad ak vodič nedá prednosť v jazde a spôsobí tým dopravnú nehodu.
 • Za objektívnu zodpovednosť možno považovať zavinenie škody prevádzkovaním nehnuteľnosti alebo prevádzkou dopravného prostriedku a podobne. Vtedy dotyčná osoba nemusí škodu zapríčiniť priamo svojim konaním ani nemusí porušiť zákon. Za škodu však bude aj tak zodpovedať, a to práve z dôvodu prevádzkovania priestoru alebo vozidla.

Veľa ľudí si často ani neuvedomuje, kedy sú za škodu alebo úraz právne zodpovedný. Ako je zrejmé z riadkov vyššie, osoba alebo firma môže za škodu zodpovedať, aj keď nešlo o jej priame konanie.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa najčastejšie spája s podnikateľskou činnosťou. Poskytuje ochranu podniku, keď je žalovaný za škody alebo straty, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti. Ak sa napríklad zákazník pošmykne a spadne v priestoroch podniku, firma môže byť zodpovedná za lekárske ošetrenie, ušlú mzdu a ďalšie náklady spojené s úrazom.

Toto poistenie však môže využiť aj fyzická osoba. Ak napríklad niekto usporiada večierok a jeden z hostí sa zraní, majiteľ domu môže byť zodpovedný za všetky náklady spojené so zranením. Poistenie zodpovednosti v tomto prípade kryje majiteľa domu a zabezpečuje, že nebude zodpovedný za náklady spojené s nehodou.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Aj keď má firma alebo fyzická osoba uzavreté postenie zodpovednosti za škody, nie vždy sa možno spoliehať na preplatenie nákladov spojených so škodou alebo úrazom. Existujú aj prípady, ktorých sa toto poistenie netýka. Môže to byť napríklad:

 • úmyselne spôsobená škoda alebo nedbanlivosť poisteného
 • škoda spôsobená z činnosti poisteného, na ktorú nemá príslušné povolenie
 • škody, ktoré sú zapríčinené vykonávaním inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, projekčných či právno-poradenských služieb alebo činností
 • škoda zapríčinená dlhodobým pôsobením či vplyvom prevádzky alebo inej činnosti poisteného na okolie, kedy nie je možné objektívne určiť čas náhodnej udalosti, ktorá bola príčinou vzniku škody
 • škody priamo nevyplývajúce z hmotného poškodenia veci či škody na zdraví (čisto finančná škoda)

Či už ide o fyzickú osobu (zamestnanca), alebo právnickú osobu (firmu), prípady uvedené vyššie nepokryje žiadna poisťovňa ani v základom rozsahu či pripoisteniach.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi 

Ako firmy, tak aj zamestnanci sa môžu poistiť voči zodpovednosti za škodu. V tomto prípade ide o škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi resp. firme, nakoľko zamestnanec zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú pri výkone jeho práce.

Môže ísť o poškodenie majetku, vyrobenie chybného kusu alebo stratu zverených predmetov. Jedným z častých prípadov je napríklad poškodenie služobného vozidla, ktoré bolo zamestnancovi zverené. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi je zmluva, ktorá zabezpečí preplatenie nákladov spojených práva s týmito situáciami. Ako vyzerá proces s pisťovňou?

Poistený spôsobí neúmyselnú škodu tretej osobe (poškodenému). Poškodený vznesie voči škodcovi písomný nárok na náhradu škody, resp. úrazu. Vtedy vzniká škodová udalosť. Poistený oznámi túto udalosť poisťovni s ktorou ma uzavreté poistenie. Poisťovňa následne škodu preskúma, a pokiaľ uzná nárok poškodeného za oprávnený, vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Ľudia si často neuvedomujú, kedy sú za škodu alebo úraz právne zodpovední.
Ľudia si často neuvedomujú, kedy sú za škodu alebo úraz právne zodpovední.

Porovnanie poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania ponúka na Slovensku takmer každá poisťovňa, no tiež niektoré banky. Podmienky, najmä maximálna výška pokrytia škody, sa samozrejme líšia.

Vo všeobecnosti však možno povedať, že väčšina poisťovní poskytuje svoje produkty pre takmer všetky formy pracovného pomeru. V rámci základného rozsahu je tiež často platnosť na celom území EÚ, s možnosťou pripoistenia pre celý svet. Ďalšou bežnou formou pripoistenia je napríklad poistenie škody na zverenom dopravnom prostriedku alebo poistenie na prepravované veci.

Vzhľadom na to, aká veľká je ponuka poistenia tomto druhu, je nižšie pripravené porovnanie poistenia od rôznych poisťovní a baniek na Slovensku.

Allianz

Spoločnosť Allianz v rámci svojho širokého portfólia ponúka tiež poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Poistenie môže uzatvoriť ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov. Poistenie je platné na celom území Európy s možnosťou rozšírenia na celý svet. Allianz tiež ponúka možnosť pripoistenia:

 • škody na zverenom motorovom vozidle
 • škody spôsobené chybne vykonanou prácou, resp. službou
 • škody na dopravovaných veciach

Na webovej stránke poisťovne je možné vyplniť krátky formulár, na základe ktorého sa vypočíta cena poistenia. Podobné informácie možno zistiť aj na telefónnom čísle.

Generali

Poistenie zodpovednosti za škodu poskytuje aj spoločnosť Generali, pričom rešpektuje pracovno-právne vzťahy ako zamestnanec (štátny a verejný), dohodár a zamestnanec pracujúci cez agentúru. V rámci základného rozsahu poistenia kryje:

 • náhradu škody do výšky štvornásobku/trojnásobku priemerného mesačného zárobku
 • všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu vrátane chybne vykonanej práce, chybne vykonanej služby či škody na prepravovaných veciach

Poistenie platí na území celého sveta. Je tiež možné pripoistiť si napríklad škodu na zverenom dopravnom prostriedku či škodu na pracovnom stroji zamestnávateľa.

Union online poistenie

Poisťovňa Union ponúka produkt Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktorý je viac zameraný pre firmy a podnikateľov. V rámci poistenia napríklad spoločnosť uhraní nároky za škodu:

 • ktorá vznikla tretej osobe pri vykonávaní činnosti alebo v súvislosti s činnosťami, ktoré má firma zapísané v obchodnom registri alebo ktoré vykonáva na základe oprávnenia
 • vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnosti, ktorú firma alebo podnikateľ vlastní, má v držbe alebo inom oprávnenom užívaní
 • na veciach odložených alebo vnesených návštevníkmi
 • na odložených veciach vašich zamestnancov

Okrem všeobecnej zodpovednosti za škodu je v rámci Union online poistenia možné zvoliť si rôzne pripoistenia, ako napríklad poistenie zodpovednosti zasielateľa alebo poistenie profesijnej zodpovednosti.

Wüstenrot

Tento typ poistenia je možné uzavrieť aj vo Wüstenrot. Poistenie platí na celom území Európy a je dostupné už od 26 € ročne pre všetkých zamestnancov bez rozdielu. Poistenie pokrýva škodu až do 14 000 €.

Čo sa týka pripoistení, je možné požiadať napríklad o možnosť pripoistenia právnej ochrany. V praxi to znamená, že pokiaľ zamestnávateľ poruší Zákonník práce alebo iné pracovnoprávne predpisy, poisťovňa mu zabezpečí ochranu a uplatňovanie jeho záujmov v oblasti pracovného práva.

Kooperativa

Aj Kooperativa ponúka poistenie, ktoré zamestnancov odbremení od zodpovednosti za škodu. Je možné ho uzatvoriť individuálne aj skupinovo cez zamestnávateľa. Poistenie je dostupné pre všetky povolania (okrem príslušníkov hasičského a záchranného zboru, ako sa stať hasičom?).

Ako voliteľné pripoistenia je možné zvoliť si pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa alebo poistenie na prepravované veci. Informácie o cene poistenia a maximálnej výške pokrytia sú poskytnuté po kontakte telefonicky alebo emailom.

Uniqua

Individuálne poistenie pre zamestnancov pre prípad škody je možné uzavrieť aj v poisťovni Uniqua. Maximálna poistná suma je 15 000 €, pričom spoluúčasť zamestnanca na poistnom plnení je vo výške 10 % z každej škody. Poistenie platí na území Slovenskej republiky s možnosťou rozšírenia do celého územia EÚ, avšak formou pripoistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania od Uniqua sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom trvalom pracovnom pomere. O poistenie naopak nemôžu požiadať zamestnanci, ktorí sú:

 • v pracovnom vzťahu založenom na živnosti
 • na dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce 

ČSOB

Okrem poisťovní poskytujú tento druh poistenia aj niektoré banky. Uzavrieť poistku je možné napríklad aj v ČSOB. Ide však o produkt zameraný pre podnikateľov. Ponúkané je krytie až do 3-násobku poistnej sumy počas poistného obdobia (1 rok).

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú podnikateľ spôsobí inej osobe v súvislosti s výkonom jeho podnikateľskej činnosti. Rozsah krytia zahŕňa napríklad poistenia:

 • na odložených veciach zamestnancov
 • na odložených veciach návštevníkov
 • vyplývajúcu z prevádzkovania sociálnych, rekreačných, športových zariadení slúžiacich výlučne na regeneráciu zamestnancov spoločnosti

V rámci pripoistení je v ponuke napríklad poistenie prevádzkovovej zodpovednosti za škodu, náhrada pokút, penále a sankcií či zodpovednosť za prevzaté dokumenty.

Záver

Poistenie zodpovednosti za škodu je dôležitým spôsobom ochrany, a to tak osobnej ako aj profesionálnej. Môže poskytnúť istotu, že o prípadné nároky vznesené voči poistenému bude postarané a že finančná záťaž spôsobená prípadnou udalosťou bude minimalizovaná.

Na druhej strane si však treba dať pozor, keďže toho poistenie nepokrýva všetky potenciálne škody, ktoré môžu vzniknúť, a je dôležité poznať všetky výluky alebo obmedzenia krytia.