Nezaplatenie poistného, platnosť PZP, zánik poistenia 2024

nezaplatenie-pzp-2022

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zo zákona povinné. Patrí tak medzi nevyhnutnú výbavu každého vozidla. Avšak pri nezaplatení tohto poistenia vznikajú pre majiteľom motorových vozidiel nemalé problémy. Kedy poistenie zaniká? Kedy vzniká dlh na poistnom? Kde sa dá nájsť platnosť PZP, aby sa predišlo konfliktom s úradmi?

Najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie si môžete vybaviť cez našu kalkulačku PZP. Kalkulačka za Vás porovná tie najvýhodnejšie ponuky za najnižšie ceny. Pár klikmi si vybavíte to najlepšie PZP na trhu.

Vybaviť najlacnejšie PZP >

V prípade nezaplatenia poistného za PZP poistenie zanikne, zvyčajne uplynutím jedného mesiaca od jeho splatnosti. Pokiaľ poistné nie je zaplatené v stanovenej lehote pri návrhu poistnej zmluvy dojednaného na diaľku, takéto poistenie ani nevznikne.

Niektoré poisťovne majú vo svojich poistných podmienkach ustanovené, že keď sa poistné platí v splátkach, poistenie zaniká pre nezaplatenie poistného po mesiaci od splatnosti poslednej splátky poistného obdobia, pričom poistným obdobím je technický rok.

Povinné zmluvné poistenie – PZP

PZP alebo teda povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné. Ide o poistenie, ktoré musí uzavrieť každý majiteľ motorového vozidla. Napríklad v prípade motorky je vhodná poistka na motorku. Cieľom tohto poistenia je predovšetkým krytie škôd sposobených na vozidle iného motoristu.

Škody na vlastnou vozidle kryje havarijné poistenie, ktoré je naopak doborovľné. Oba tieto poistenie ponúka mnoho komerčných poisťovní takže si každý motorista môže vybrať to, ktoré mu najviac vyhovuje.

Nezaplatenie PZP

V prípade, že povinné zmluvné poistenie zaniklo pre neplatenie poistného, je nutné uzavrieť nové poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ak sa tak nestane, majiteľovi motorového vozidla hrozí pokuta z obvodného úradu za nepoistené vozidlo. V prípade vzniku škodovej udalosti túto škodu bude musieť majiteľ automobilu zaplatiť z vlastného vrecka.

Ak majiteľ motorového vozidla dostane upozornenie zo svojej poisťovne o neuhradení poistného, môže ísť o dva prípady. Každý jeden má iné riešenie, ku ktorému treba podniknúť kroky, čo najrýchlejšie, aby sa problém s nezaplatením vyriešil.

V prvom prípade ide o to, že poisťovňa, aj keď jej klient platbu vykonal, ju ešte neregistrovala. Vtedy je potrebné, aby klient poslal svojej poisťovni kópiu o zaplatení. Poisťovňa potom podnikne potrebné kroky k vyriešeniu situácie.

Druhý prípad nastáva vtedy, keď klient nezaplatí poistenie včas. Poisťovne v takýchto prípadoch poistenie rušia z dôvodu nezaplatenia. Takto nepoistené vozidlo sa stáva nepoužívateľným. Za používanie nepoisteného vozidla sa spravidla majiteľovi vozidla účtuje pokuta.

Výzva na zaplatenie PZP

Ak sa stane, že klient zabudne zaplatiť, jeho poisťovňa ho najprv vyzve na zaplatenie povinného zmluvného poistenia.

Táto výzva príde klientovi na jho kontaknú adresu alebo do emailovej schránky; v ojedinelých prípadoch zástupca poisťovne kontaktuje klienta prostredníctvom telefonátu.

Platnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie nadobúda platnosť po zaplatení poisteného, ak bolo uzatvorené online. Ak však bolo poistenie uzatvorené na pobočke poisťovne, nadobúda platnosť vtedy, keď klient podpíše zmluvu s ním vybranou poisťovňou.

Je možné, že klient zabudne, kedy si dal svoje vozidlo poistiť pričom sa chce vyhnúť konfliktu z poisťovňou o jeho nezaplatení. Ak k takejto situácii dôjde, klient od svojej poisťovne dostane najprv výzvu na zaplatenie poistného. Ak ani táto výzva nepomôže, poistenie zaniká.

Na overenie platnosti PZP mu stačia len dve veci: internet a EČV. Mnohé internetové stránky ponúkajú možnosť overenia platnosti PZP. Prípadne vodič môže kontaktovať svoju poisťovňu, v ktorej uzavrel PZP a opýtať sa na jeho stav, platnosť.

Výpoveď poistnej zmluvy

Klient, ktorý zvažuje podať výpoveď poistnej zmluvy, ktorú má práve uzatvorenú, musí výpovedný dokument dodať svojej poisťovni a to šesť týždňov pred koncom platnosti zmluvy. Po výpovedi z PZP môže uzatvoriť poistnú zmluvu v inej poisťovni, ktorá mu ponúka výhodnejšie podmienky uzatvorenia PZP.

Povinné zmluvné poistenie zaniká mesiac po doručení výpovede poistnej zmluvy do pobočky poisťovne.

Dlh na poistnom

Dlh na poistnom vzniká spravidla vtedy, keď klient svoje poistenie neplatí. Za takýchto okolností môže dostať pokutu, keďže PZP je zo zákona povinné. Táto pokuta sa pohybuje okolo tritisíc eur.

Dlh na poistnom tiež vzniká za týchto podmienok:

  • Klient platí nižšiu sumu poistného ako je ustanovené poisťovňou, v ktorej PZP uzavrel
  • Platba bola vykonaná po lehote splatnosti
  • Uloženie pokuty
  • Klient neuvedie správne údaje v banke, tým platba kartou online cez platobnú bránu neprejde.

V prípade, že klient spácha alebo sa zúčastní na škodovej udalosti (spoluúčasť) bez platného PZP, musí tieto škody platiť z vlastného vrecka. Aj keď pokuta, ktorú vodič za nezaplatenie dostane sa pohybuje okolo tritisíc eur, suma za pokrytie škôd za spôsobenú škodovú udalosť sa môže vyšplhať až na niekoľko desiatok tisíc eur.

Aby ste si vybrali to najlepšie povinné zmluvné poistenie, odporúčame porovnať si ceny cez našu online kalkulačku PZP. Kalkulačka porovná najvýhodnejšie ponuky PZP a vďaka tomu môžete ušetriť desiatky percent ročne.

Vybaviť najlacnejšie PZP >

Zánik poistného

Poistné zaniká v prípade, že klient podá výpoveď z poistného v danej poisťovni a prejde k druhej. No taktiež poistenie zaniká v prípade, že klient toto poistenie nezaplatí. Vtedy ide o zánik poistenie pre neplatené poistného.

Nejde len o povinné zmluvné poistenie, ktoré takto zanikne. Platnosť poistenie kvôli neplateniu poistného môže nastať aj pri havarijnom poistení. Ide o zrušenie havarijného poistenia nezaplatením. Dohoda o havarijnom poistení sa medzi klientom a poisťovňou ruší kvôli nesplneniu platobnej povinnosti zo strany klienta.

Niektoré poisťovne majú vo svojich zmluvných podmienkach presne stanovené, kedy poistenie zaniká. Zväčša je to po nezaplatení poistného po jednom mesiaci od dátumu splatnosti poslednej splátky prislúchajúcej k danému poistnému obdobiu. Toto poistné obdobie je technický rok; v minulosti to bol jeden kalendárny rok.