Nezaplatenie poistného

V prípade nezaplatenia poistného za PZP vám poistenie zanikne, zvyčajne uplynutím jedného mesiaca od jeho splatnosti. Pokiaľ nezaplatíte poistné v stanovenej lehote pri návrhu poistnej zmluvy dojednaného na diaľku, takéto poistenie ani nevznikne.

Niektoré poisťovne majú vo svojich poistných podmienkach ustanovené, že keď sa poistné platí v splátkach, poistenie zaniká pre nezaplatenie poistného po mesiaci od splatnosti poslednej splátky poistného obdobia, pričom poistným obdobím je technický rok.

Ak vám poistenie zaniklo pre neplatenie poistného, je nutné uzavrieť nové poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, inak vám hrozí pokuta z obvodného úradu za nepoistené vozidlo a v prípade vzniku škodovej udalosti ju budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka..