Vzor žaloby o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI VYDAŤ PRACOVNÝ POSUDOK

(§ 60 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o uložení povinnosti vydať pracovný posudok

I.

U žalovanej spoločnosti som pracoval podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] ako robotník. Dňom [ ] sme rozviazali pracovný pomer dohodou.

Dôkaz: pracovná zmluva a dohoda, ktoré sa prikladajú

II.

Aj keď som v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru požiadal o vydanie pracovného posudku, žalovaná na moju žiadosť nereagovala.

Dôkaz: žiadosť z [ ], ktorá sa prikladá

III.

Vzhľadom na ustanovenie § 60 ods. 1 ZP je žalovaná povinná tento pracovný posudok vydať v lehote [ ] dní od podania žiadosti.

Keďže sa tak nestalo, navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná vydať žalobcovi pracovný posudok a nahradiť náklady konania [ ], – EUR, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………… Podpis

[ ]

Zo žaloby je potrebné zaplatiť súdny poplatok v sume [ ] EUR.

Pracovný posudok sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce (tak ako ho definuje §314, ods. 1 zák. Č. 262/2006 Zb., Zákonník práce).

Pracovný posudok je vydávaný na žiadosť zamestnanca.

Zamestnávateľ teda nie je, na rozdiel od napríklad tzv. zápočtového listu, tento posudok povinný vydávať automaticky, možno ho teda získať len na žiadosť, po jeho požiadanie však už zamestnávateľ predmetný posudok povinný vydať.

Pričom platí, že ak požiada zamestnanec zamestnávateľa o vydanie posudku o pracovnej činnosti (pracovný posudok), je zamestnávateľ povinný do 15 dní zamestnancami tento posudok vydať; zamestnávateľ však nie je povinný vydať mu ho skôr, než v čase 2 mesiacov pred skončením jeho zamestnania.

Ako vždy odporúča odoslať predmetnú žiadosť najmenej doporučeným listom.

Pracovný posudok by mal obsahovať meno, priezvisko a pozíciu zamestnanca, meno a pozíciu osoby, ktorá posudok nechá dátum podpis, ale najmä pravdivé opísanie jeho kvality jeho práce – teda všeobecne pracovného hodnotenia.

Je možné, že zamestnávateľ uvedie v posudku informácie nepravdivé alebo skreslené.

Potom je zamestnanec oprávnený domáhať do 3 mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby zamestnávateľovi uložilo primerane pracovný posudok upraviť.