Vzor žaloby o zaplatenie úroku z omeškania

ŽALOBA O ZAPLATENIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

(§ 369 obch. Zák.)

Okresnému súdu

v [   ]

(presná adresa súdu)

Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Dvojmo

o zaplatení [   ], – EUR

I.

Podľa kúpnej zmluvy, ktorú žalobca a žalovaný spolu uzavreli v súlade s ust. § 409 a nasl. obch. zákonníka, nám mal žalovaný ako kupujúci zaplatiť kúpnu cenu dohodnutého plnenia do [   ]. Súčasne bolo v zmluve dohodnuté, že sadzba úrokov z omeškania činí denne [   ]% z dlžnej čiastky.

Dôkaz: zmluvou z [   ]

II.

Kúpna cena nebola žalovaným včas zaplatená, jeho omeškania doteraz trvá. Preto sme vystavili vyúčtovanie úrokov z omeškania, na ktoré nám ku dňu [   ] vzniklo právo a vyzvali sme žalovaného na zaplatenie vyúčtovanej čiastky [   ], – EUR do [   ].

Dôkaz: vyúčtovanie úrokov z omeškania za obdobie od [   ] do [   ]

III.

Úroky z omeškania však žalovaný doteraz nezaplatil, suma úrokov sa ďalej zvyšuje. Pretože nemôžeme dosiahnuť zaplatenie inak, rozhodli sme sa pristúpiť k vymáhaniu doteraz vyúčtovaných úrokov súdnou cestou; úroky za ďalšie obdobie budeme účtovať a vymáhať samostatne.

IV.

Z uvedených dôvodov navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [   ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

………………….. Podpis

[   ] a.s. [   ]

člen predstavenstva

Súdny poplatok činí 4% z vymáhanej sumy.

Vecná príslušnosť okresného súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) o. s. r.

Úrok z omeškania prislúcha za dobu od prvého dňa omeškania dlžníka, do uspokojenia pohľadávky veriteľa, teda do dňa zaplatenia vrátane.

Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku spis. zn. 33 Cdo 1450/2008, z 31. 8. 2009 uzavrel: „Až deň, v ktorom peňažný dlh splnením zanikol, je posledným dňom omeškania, a preto je dlžník povinný ešte aj za tento deň zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania.“

Pri zostavovaní žalobných návrhov, ako aj v ďalšom priebehu súdneho konania, je potrebné venovať náležitú pozornosť a starostlivosť formuláciu žalobného petitu, pokiaľ ide o priznanie úrokov z omeškania.

Navrhujem nasledujúce znenie požadovaných deklaratórnych výrokov rozhodnutia súdov:

Pri omeškaní so zaplatením peňažnej sumy vzniknutom (započatom) do 27. 4. 2005:

  1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu …… .. € s ……% úrokov z omeškania pa (ročne) od ………… (prvý deň omeškania žalovaného) do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“
  2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb., V znení účinnom do 27 . apríla 2005, od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

Pri omeškaní so zaplatením peňažnej sumy vzniknutom (započatom) od 28. 4. 2005 do 30. 6. 2010:

  1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………. € s ………% úrokov z omeškania pa (ročne) od ………………. (prvý deň omeškania odporcu) do ………… (posledný deň prvého kalendárneho polroka omeškania odporcu , tj. 30. 6., 31. 12.) a ďalej s úrokmi z omeškania vo výške, ktorá zodpovedá ročne výške repo sadzby stanovenej SNB, platnej pre prvý deň príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie žalovaného, zvýšenej o sedem percentuálnych bodov , od ……………… do zaplatenia; to všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „
  2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb. V znení nariadenia vlády č . 163/2005 Zb. účinnom do 30. 6. 2010, od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

Pri omeškaní so zaplatením peňažnej sumy vzniknutom (započatom) od 1. 7. 2010:

  1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………. € s ………% úrokov z omeškania pa (ročne) od ………………. (prvý deň omeškania odporcu) do zaplatenia; to všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „
  2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb. V znení nariadenia vlády č . 163/2005 Zb. a nariadenia vlády č. 33/2010 Zb. od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. „

Možno navyše odporučiť pred vyhlásením rozhodnutia súdu prvého stupňa špecifikovať doterajší – k príslušnému dňu dospelé úroky z omeškania konkrétne čiastkou.