Žaloba o zaplatenie úroku z omeškania

uroky z omeskania

Žaloba o zaplatenie úroku z omeškania je sťažnosť, ktorú môže uplatniť dlžník, ak je požadovaná suma peňazí neplatená včas. Táto žaloba sa vzťahuje na prípady, keď dlžník nie je schopný plne splatiť dlh včas alebo keď veriteľ neprijme splátky, ktoré sú mu ponúknuté. Ak veriteľ neprijme tieto splátky, dlžník môže podniknúť kroky na to, aby požadoval úroky z omeškania, ktoré by mali byť vyplatené.

Úroky z omeškania sú peniaze, ktoré dlžník veriteľovi musí zaplatiť za to, že nesplnil svoj dlh načas. Žaloba o zaplatenie úroku z omeškania je dôležitou súčasťou procesu vymáhania pohľadávok a môže byť veľmi účinným prostriedkom na získanie požadovanej sumy peňazí.

Kalkulačka úrokov z omeškania

Kalkulačka úrokov z omeškania je nástroj, ktorý slúži na výpočet úrokov z omeškania. Táto kalkulačka pomáha počítať celkovú sumu úrokov, ktoré by mal spotrebiteľ zaplatiť za omeškanie úhrady. Môže sa tiež použiť na výpočet úroku za nezaplatenie účtu včas.

Vyžaduje sa, aby používatelia zadali do kalkulačky úrokov z omeškania aktuálnu sumu, časové obdobie, ako dlho bola záloha zaplatená, a aktuálne úrokové sadzby. Následne sa ukáže celková suma úrokov, ktoré by mal spotrebiteľ zaplatiť za omeškanie úhrady.

Kalkulačka NBS – Národnej banky Slovenska

Kalkulačka Národnej banky Slovenska (NBS) je bezplatný informačný nástroj poskytovaný centrálnou bankou. Poskytuje informácie o kurzoch peňazí, ktoré sú aktuálne v národnej ekonomike. Kalkulačka NBS je bezplatná online služba, ktorá je k dispozícii všetkým občanom Slovenska. Je to veľmi užitočný nástroj pre každého, kto potrebuje informácie o národnej ekonomike.

Je to tiež veľmi užitočná služba pre občanov Slovenska, pretože umožňuje udržiavať si prehľad o aktuálnych kurzoch peňazí a vývoji národnej ekonomiky. Kalkulačka NBS je veľmi jednoduchá na použitie. Vyžaduje len zadanie aktuálnych kurzov peňazí, ktoré sú k dispozícii na oficiálnych stránkach NBS.

Ak chce človek získať informácie o kurzoch pre všetky typy peňazí, stačí zadať aktuálny kurz pre základnú menu. Takto získa informácie o všetkých ostatných menách. Kalkulačka NBS je navyše veľmi presná. Vyžaduje iba aktuálne kurzy peňazí, ktoré sú k dispozícii na oficiálnych stránkach NBS. Takže ak záujemca potrebuje informácie o kurzoch pre národnú ekonomiku, kalkulačka NBS je pre neho tá pravá voľba.

Kalkulačka NBS je veľmi užitočná služba pre všetkých občanov Slovenska. Umožňuje im udržiavať si prehľad o aktuálnych kurzoch peňazí a vývoji národnej ekonomiky. Z tohto dôvodu je kalkulačka NBS veľmi užitočná pre každého, kto potrebuje aktuálne informácie o kurzoch peňazí.

Čo je online percentuálna kalkulačka?

Online percentuálna kalkulačka je nástroj, ktorý môže byť veľmi užitočný pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo vypočítať percentuálny vzťah medzi dvoma číslami. Percentá sú pomer medzi dvoma číslami, ktorý udáva percento z celku. Napríklad, ak je percento úspešnosti 50 %, znamená to, že človek úspešne splnil polovicu zo všetkých úloh, ktoré mal splniť.

Online percentuálna kalkulačka umožňuje rýchlo vypočítať percento pomocou dvoch čísel, ktoré sa vložia do polí. Ak je prvé číslo celkom a druhé číslo je časť celku, kalkulačka vypočíta percento. Toto je veľmi užitočné napríklad pre vypočítanie úspory z nákupu, zamestnaneckého bonusu alebo akéhokoľvek iného percentuálneho pomeru.

Online percentuálna kalkulačka môže tiež pomôcť vypočítať ďalšie typy matematických vzťahov. Napríklad, ak potrebuje človek vypočítať percento zisku alebo straty na základe zisku, straty a celkových nákladov, kalkulačka mu to umožní. Je možné tiež vypočítať percentá z ceny, ak potrebuje človek vedieť, koľko percent je daný produkt lacnejší alebo drahší ako predtým.

Online percentuálne kalkulačky sú ľahko dostupné na internete a sú veľmi jednoduché na použitie. Ak človek hľadá spoľahlivý a efektívny spôsob výpočtu percent, online percentuálna kalkulačka je skvelý nástroj.

Ako funguje úroková kalkulačka?

Úroková kalkulačka je nástroj, ktorý umožňuje rýchlo spočítať náklady spojené s úverom. Môže tiež pomôcť pri rozhodovaní o tom, ktorý úver je pre človeka najvýhodnejší.

Kalkulačka úrokov sa skladá z niekoľkých polí, ktoré je potrebné vyplniť. Prvou vecou, ktorú bude treba zadať, je výška úveru (loan amount). Ďalej je potrebné zadať dobu splatnosti úveru (term of the loan) a úrokovú sadzbu (interest rate).

Keď budú všetky potrebné informácie do kalkulačky vložené, je možné kliknúť na tlačidlo „Vypočítať“. Kalkulačka potom vypočíta úhrady (monthly payments) a celkový počet úhrady (total number of payments), ktoré bude treba splatiť.

Kalkulačka úrokov tiež pomôže pri rozhodovaní o tom, ktorý úver je pre človeka najvýhodnejší. Napríklad, ak by človek chcel porovnať úrokovú sadzbu pre dva rôzne úvery, môže použiť úrokovú kalkulačku na výpočet úhrady pre každý z nich.

Následne je možné porovnať výsledky a zistiť, ktorý z úverov je pre neho najvýhodnejší.

Úroková kalkulačka je užitočný nástroj pre každého, kto potrebuje rýchlo spočítať náklady spojené s úverom alebo porovnať rôzne úvery. Ušetrí čas a pomôže nájsť ten najvýhodnejší úver.

Výpočet úrokov z omeškania: Ako na to?

Úrok z omeškania je poplatok, ktorý môžu spotrebitelia platiť, ak nesplnia svoje finančné povinnosti včas. Väčšinou sa vzťahuje na splátku úverov alebo platby na účty. Úrok z omeškania sa vypočíta z výšky zostatku alebo z bežnej úrokovej sadzby. Výpočet úrokov z omeškania je pomerne jednoduchý.

Začína sa výpočtom zostatku, čo je výška súčasného dlhu, ktorý je dlžníkom potrebné splatiť. Zostatok sa potom vynásobí úrokovou sadzbou a výsledok sa vynásobí časom, počas ktorého bola splátka oneskorená. Čím dlhšie je splátka oneskorená, tým vyšší bude úrok z omeškania.

  • Napríklad, pri výpočte úrokov z omeškania, ak dlžník má zostatok 200 eur a úroková sadzba je 6 %, úrok z omeškania bude 3,6 eur za každý mesiac oneskorenia. Výpočet úrokov z omeškania by mal vyzerať nasledovne: (200 × 0,06) × 1 = 12 eur.
  • Úrok z omeškania sa vypočíta aj pomocou úrokovej sadzby, ktorú stanoví veriteľ. Úroková sadzba sa vypočíta z úroku, ktorý má dlžník platiť za súčasný dlh. Ak je úrok súčasnej úrokovej sadzby 5 %, úrok z omeškania by bol 0,25 % za každý mesiac oneskorenia. Výpočet by mal vyzerať nasledovne: (200 × 0,05) × 1 = 10 eur.

Aby sa človek vyhol úroku z omeškania, mal by vždy dodržiavať termíny splácania. Ak sa mu to nepodarí, mal by sa poradiť s veriteľom, aby s ním mohol uzavrieť dohodu. Ak to nie je možné, mal by čo najskôr splatiť dlh, aby minimalizoval výšku úroku z omeškania.

Ako na rátanie percent?

Rátanie percent je dôležitá časť matematiky, ktorá nám pomáha pochopiť pomery medzi veľkosťami. Všetci sme sa niekedy pýtali, ako sa počíta percento alebo aký je spôsob, ako ho určiť. Tu je jeden spôsob, ako na to.

  • Prvým krokom pri rátaní percent je vyjadriť požadované percento v desatinnom tvare. Pre príklad, ak chceme určiť 15 %, prevedieme ho na 0,15. Ďalej potrebujeme zistiť, z akého čísla chceme percento vypočítať. Ak chceme vypočítať 15 % z 80, použijeme číslo 80. Teraz, keď máme obe čísla, môžeme ich použiť na vypočítanie percenta.
  • Prvé číslo (0,15) vynásobíme druhým číslom (80) a výsledok (12) nám dá požadované percento. Takže 15 % z 80 je 12.

V niektorých prípadoch môžeme tiež potrebovať vypočítať percento z celkovej sumy. Ak chceme zistiť, koľko je 5 % z 200, môžeme použiť ten istý vzorec. Najskôr prevedieme 5 % na 0,05 a potom 0,05 vynásobíme 200. Výsledok je 10, čo znamená, že 5 % z 200 je 10.

Vzor žaloby o zaplatenie úroku z omeškania

ŽALOBA O ZAPLATENIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

(§ 369 obch. Zák.)

Okresnému súdu

v [   ]

(presná adresa súdu)

Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ],

IČO: [   ]

Dvojmo

o zaplatení [   ] EUR

I.

Podľa kúpnej zmluvy, ktorú žalobca a žalovaný spolu uzavreli v súlade s ust. § 409 a nasl. obch. zákonníka, nám mal žalovaný ako kupujúci zaplatiť kúpnu cenu dohodnutého plnenia do [   ]. Súčasne bolo v zmluve dohodnuté, že sadzba úrokov z omeškania činí denne [   ] % z dlžnej čiastky.

Dôkaz: zmluvou z [   ]

II.

Kúpna cena nebola žalovaným včas zaplatená, jeho omeškania doteraz trvá. Preto sme vystavili vyúčtovanie úrokov z omeškania, na ktoré nám ku dňu [   ] vzniklo právo a vyzvali sme žalovaného na zaplatenie vyúčtovanej čiastky [   ] EUR do [   ].

Dôkaz: vyúčtovanie úrokov z omeškania za obdobie od [   ] do [   ]

III.

Úroky z omeškania však žalovaný doteraz nezaplatil, suma úrokov sa ďalej zvyšuje. Pretože nemôžeme dosiahnuť zaplatenie inak, rozhodli sme sa pristúpiť k vymáhaniu doteraz vyúčtovaných úrokov súdnou cestou; úroky za ďalšie obdobie budeme účtovať a vymáhať samostatne.

IV.

Z uvedených dôvodov navrhujeme vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu [   ] EUR a nahradiť trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

………………….. Podpis

[   ] a.s. [   ]

člen predstavenstva

Súdny poplatok činí 4 % z vymáhanej sumy.

Vecná príslušnosť okresného súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. r) o. s. r.

Úrok z omeškania prislúcha za dobu od prvého dňa omeškania dlžníka, do uspokojenia pohľadávky veriteľa, teda do dňa zaplatenia vrátane.

Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku spis. zn. 33 Cdo 1450/2008, z 31. 8. 2009 uzavrel: „Až deň, v ktorom peňažný dlh splnením zanikol, je posledným dňom omeškania, a preto je dlžník povinný ešte aj za tento deň zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania.“

Pri zostavovaní žalobných návrhov, ako aj v ďalšom priebehu súdneho konania, je potrebné venovať náležitú pozornosť a starostlivosť formulácii žalobného petitu, pokiaľ ide o priznanie úrokov z omeškania.

Navrhuje sa nasledujúce znenie požadovaných deklaratórnych výrokov rozhodnutia súdov:

  1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu …… .. EUR s ……% úrokov z omeškania p. a. (ročne) od ………… (prvý deň omeškania žalovaného) do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“
  2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb., V znení účinnom do 27 . apríla 2023, od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“

Pri omeškaní so zaplatením peňažnej sumy vzniknutom (započatom) od 28. 4. 2023 do 30. 6. 2028:

  1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………. EUR s ………% úrokov z omeškania p. a. (ročne) od ………………. (prvý deň omeškania odporcu) do ………… (posledný deň prvého kalendárneho polroka omeškania odporcu , tj. 30. 6., 31. 12.) a ďalej s úrokmi z omeškania vo výške, ktorá zodpovedá ročne výške repo sadzby stanovenej SNB, platnej pre prvý deň príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie žalovaného, zvýšenej o sedem percentuálnych bodov , od ……………… do zaplatenia; to všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“
  2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb. V znení nariadenia vlády č . 163/2005 Zb. účinnom do 30. 6. 2028, od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“

Pri omeškaní so zaplatením peňažnej sumy vzniknutom (započatom) od 1. 7. 2028:

  1. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………. EUR s ………% úrokov z omeškania p. a. (ročne) od ………………. (prvý deň omeškania odporcu) do zaplatenia; to všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“
  2. „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu ……………… EUR s úrokmi z omeškania vo výške stanovenej nariadením vlády č. 142/1994 Zb. V znení nariadenia vlády č . 163/2005 Zb. a nariadenia vlády č. 33/2010 Zb. od ……… do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“

Možno navyše odporučiť pred vyhlásením rozhodnutia súdu prvého stupňa špecifikovať doterajší – k príslušnému dňu dospelé úroky z omeškania konkrétne čiastkou.