ZMLUVA O SKLADOVANÍ

zmluva-o-skladovani

ZMLUVA O SKLADOVANÍ

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1.            Skladovateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

2.            Ukladateľ :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevzatie, uloženie a opatrovanie ( ďalej len “skladovanie”) nasledovných vecí, ktoré sú vo vlastníctve ukladateľa : (špecifikovať druh, sortimentu a množstvo ukladaných vecí )

Článok II.

Doba skladovania

Zmluvné strany sa dohodli, že veci uvedené v Čl.1 tejto zmluvy budú skladované po dobu :

a) určitú, a to do :

b) neurčitú.

Článok III.

Skladné a spôsob jeho platenia

1.Zmluvné strany sa dohodli, že výška skladného, ktoré bude ukladateľ platiť skladovateľovi za skladovanie je …  Sk mesačne.

2.Skladné kryje všetky náklady spojené so skladovaním.

3.Ukladateľ bude platiť skladné vždy do … dňa nasledujúceho mesiaca bankovým prevodom na účet skladovateľa.

4.Skladné sa platí odo dňa prevzatia vecí na sklad.

5.Aj po ukončení tejto zmluvy má skladovateľ právo na skladné za dobu, po ktorú boli skladované veci u neho uložené z dôvodu, že ukladateľ si ich včas nevyzdvihol.

Článok IV.

Skladovacie podmienky

( príklad )

1.Skladovateľ uskladní predmety v krytom vykurovanom sklade, pričom všetky skladovacie služby vykonáva skladovateľ vlastnými pracovníkmi, vrátane obsluhy zdvíhacích a dopravných mechanizmov.

2.Skladovateľ nerobí inventarizáciu uskladnených vecí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú dodatočne písomne inak.

3.Ukladateľ ručí za to, že skladované veci nemajú žiadne právne vady.

4.V prípade, že veci, ktoré majú byť uskladnené dôjdu skladovateľovi zjavne poškodené, skladovateľ zabezpečí spísanie zápisnice s dopravcom podľa príslušných predpisov, pričom reklamáciu voči dopravcovi vykonáva a uplatňuje ukladateľ.

Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.Skladovateľ je povinný :

a) prevziať od ukladateľa veci určené na skladovanie v dohodnuto termíne, a ich prevzatie písomne potvrdiť; potvrdenie o prevzatí vecí na skladovanie môže mať povahu cenného papiera, s ktorým je spojené právo požadovať vydanie skladovaných vecí (skladištný list). Tento skladištný list môže znieť na doručiteľa alebo na meno.

b) vydať tovar osobe, ktorá predloží skladištný list (ak znie na doručiteľa), alebo ktorá je uvedená v skladištnom liste (ak znie na meno),

c) uložiť veci oddelene od ostatných skladovaných vecí s označením, že ide o veci ukladateľa,

d) dať uskladnené veci poistiť s tým, že má nárok na úhradu nákladov s tým spojenými.

2.Skladovateľ nezodpovedá za škodu na veciach, len keď bola spôsobená

a) ukladateľom, alebo vlastníkom vecí,

b) vadou alebo prirodzenou povahou uložených vecí alebo

c) vadným obalom, na ktorý skladovateľ pri prevzatí vecí ukladateľa upozornil a toto upozornenie zahrnul do potvrdenia o prevzatí vecí.

Skladovateľ je však povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby prípadná škoda bola čo najmenšia.

3.Skladovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť

a) ak ukladateľ zatajil nebezpečnú povahu vecí a ak hrozí skladovateľovi značná škoda,

b) ak ukladateľ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace,

c) ak ukladateľ nevyzdvihne veci po skončení doby, po ktorú je skladovateľ povinný veci skladovať.

Po takomto odstúpení od zmluvy a márnom uplynutí primeranej lehoty poskytnutej ukladateľovi na vyzdvihnutie vecí môže skladovateľ skladovaný tovar predať vhodným spôsobom na účet ukladateľa.

Od výťažku z predaja, ktorý je skladovateľ povinný bez  zbytočného odkladu ukladateľovi vydať, môže si odpočítať okrem skladného aj vynaložené náklady spojené s predajom vecí.

4.Skladovateľ má na zabezpečenie svojich nárokov z tejto zmluvy zákonné záložné právo na uskladnených veciach, dokiaľ sa u neho nachádzajú. Toto záložné právo má prednosť pred inými záložnými právami.

5.Ukladateľ sa zaväzuje :

a) odovzdať skladovateľovi veci na uskladnenie v termíne do : …; ak ukladateľ neodozvzdá skladovateľovi veci v uvedenom termíne, táto zmluva zaniká.

b) zaplatiť skladovateľovi skladné vo výške a spôsobom, uvedenými v Čl.III. tejto zmluvy.

6.Ukladateľ je oprávnený kontrolovať stav skladovaných vecí a brať z nich vzorky.

7.(pozn.:ak je skladovanie dohodnuté na určitú dobu) Ukladateľ môže veci vyzdvihnúť ešte pred uplynutím doby na ktorú bolo skladovanie dohodnuté, musí však predtým zaplatiť skladné pripadajúce na celú dohodnutú dobu.

8.(pozn.:ak je skladovanie dohodnuté na neurčitú dobu) Ukladateľ môže požadovať kedykoľvek vydanie vecí a je povinný zaplatiť skladné za dobu, po ktorú boli veci skladované. Vyzdvihnutím vecí táto zmluva zaniká.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

2.Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť urobené v písomnej forme a schválené obidvomi zmluvnými stranami.

3.Vzťahy medzi zmluvnými stranami,  vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

V … dňa …

……………………………….                                                         …………………………….

Skladovateľ                                                                        Ukladateľ