Zmluva o skladovaní – vzor

zmluva-o-skladovani

Najmä pri podnikateľskej činnosti sa často stáva, že je potrebné určitú vec, materiál či tovar na čas uložiť a opatrovať. Tento zámer by mal byť vždy podložený práve zmluvou o skladovaní.

Ako hovorí Obchodný zakonník, zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval. Ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu, ktorá sa v tomto prípade nazýva skladné.

Tieto zmluvy sú dôležitým nástrojom pre podniky aj jednotlivcov. Poskytujú právny prostriedok na ochranu záujmov oboch strán a zabezpečujú, aby obe strany rozumeli svojim právam a povinnostiam.

Zmluva o skladovaní veci

Okrem právnických osôb (podnikateľov) môže samozrejme túto zmluvu podpísať aj osoba fyzická. Jednotlivci často používajú zmluvu o okladovaní veci na uskladnenie majetku v domácnosti, vozidiel alebo rekreačných predmetov.

Využiť možno tiež zmluvu o uložení veci, ktorej náplň síce môže znieť podobne, avšak oproti zmluve o skladovaní veci má dva zásadné rozdiely. Pri zmluve o uložení veci zmluvná strana za uloženie a opatrovanie neplatí, zatiaľ čo pri zmluve o skladovaní áno. Druhým rozdielom je že, pri zmluve o skladovaní je skladovanie predmetom podnikania jednej zmluvnej strany.

Zmluva o skladovaní tovaru

Najčastejšie však zmluvu o skladovaní využívajú právnické osoby resp. podniky. Tie musia často zvažovať, do čoho investovať a do čoho nie. Zmluvu používajú napríklad na skladovanie zásob, tovaru, kancelárskych potrieb, poprípade záznamov zákazníkov. Zmluvu o skladovaní upravuje Obchodný zákonník. V ňom sa okrem iného uvádza:

Či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, skladovateľ zodpovedá za škodu na skladovanej veci od prevzatia až po jej vydanie. Výnimkou môžu byť situácie, keď škoda vznikla:

 • ukladateľom alebo vlastníkom veci
 • vadou alebo prirodzenou povahou uloženej veci 
 • vadným obalom, na ktorý skladovateľ pri prevzatí veci ukladateľa upozornil a toto upozornenie zahrnul do potvrdenia o prevzatí veci

Skladovateľ má tiež za istých okolností právo od zmluvy odstúpiť. Môže sa jednať o prípady ako napríklad:

 • ukladateľ zatajil nebezpečnú povahu veci
 • ukladateľ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace
 • hrozí vznik podstatnej škody na uloženej veci, ktorú skladovateľ nemôže odvrátiť
 • ukladateľ nevyzdvihne vec po skončení doby, po ktorú je skladovateľ povinný vec skladovať

Zmluva o skladovaní tovaru by vždy mala by obsahovať podrobnosti o všetkých platných poplatkoch, obmedzeniach a poistnom krytí. Pokiaľ výška skladného nie je dojednaná priamo v zmluve, je ukladateľ povinný zaplatiť skladné obvyklé v čase uzavretia zmluvy. Je však nutné prihliadnuť na povahu veci, dĺžku a spôsob skladovania.

V prípade odstúpenia od zmluvy môže skladovateľ určiť primeranú lehotu na vyzdvihnutie veci s upozornením, že tovar bude inak predaný.

Skladovateľ zodpovedá za škodu na skladovanej veci od prevzatia až po jej vydanie. Isté situácie však môžu byť výnimkou.
Skladovateľ zodpovedá za škodu na skladovanej veci od prevzatia až po jej vydanie. Isté situácie však môžu byť výnimkou.

Zádržné právo

V prípade, že zmluva o skladovaní nebola dodržaná zo strany ukladateľa, skladovateľovi vzniká nárok na zádržné právo. To možno chápať ako prostriedok zabezpečenia záväzku, pri ktorom osoba povinná vec vydať (skladovateľ), môže túto vec zadržať na zabezpečenie svojej pohľadávky až do jej uspokojenia.

V praxi to môže znamenať napríklad nevyplatenie vopred dohodnutej sumy skladného skladovateľovi pred uplynutím maximálnej doby splatnosti.

Zmluva o skladovaní – vzor

V zmluve o skladovaní musia byť uvedené povinnosti každej strany, všetky obmedzenia týkajúce sa skladovania tovaru a odmeny za skladovacie služby. Zmluva by mala obsahovať údaje ako:

 • meno a kontaktné údaje oboch strán
 • druh a množstvo tovaru ktorý sa má skladovať
 • dobu trvania zmluvy
 • všetky platné poplatky a obmedzenia a prípadné poistné krytie.

Tiež by obsahovať aj ustanovenie, v ktorom sú uvedené práva a povinnosti zákazníka, ako napríklad právo na kontrolu skladovacích priestorov a prístup k uskladnenému tovaru. V zmluve by sa malo tiež uviesť, kto je zodpovedný za prípadné poškodenie alebo stratu majetku počas obdobia skladovania.

Vzor zmluvy o skladovaní by mal vyzerať nasledovne:

Zmluva o Skladovaní

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1.            Skladovateľ:

Sídlo:

Zástupca:

IČO:

Bankové spojenie:

a

2.            Ukladateľ:

Sídlo:

Zástupca:

IČO:

Bankové spojenie:

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevzatie, uloženie a opatrovanie (ďalej len „skladovanie“) nasledovných vecí, ktoré sú vo vlastníctve ukladateľa: (špecifikovať druh, sortimentu a množstvo ukladaných vecí)

Článok II.

Doba skladovania

Zmluvné strany sa dohodli, že veci uvedené v Čl. 1 tejto zmluvy budú skladované po dobu:

a) určitú, a to do:

b) neurčitú.

Článok III.

Skladné a spôsob jeho platenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška skladného, ktoré bude ukladateľ platiť skladovateľovi za skladovanie je … mesačne.

2. Skladné kryje všetky náklady spojené so skladovaním.

3. Ukladateľ bude platiť skladné vždy do … dňa nasledujúceho mesiaca bankovým prevodom na účet skladovateľa.

4. Skladné sa platí odo dňa prevzatia vecí na sklad.

5. Aj po ukončení tejto zmluvy má skladovateľ právo na skladné za dobu, po ktorú boli skladované veci u neho uložené z dôvodu, že ukladateľ si ich včas nevyzdvihol.

Článok IV.

Skladovacie podmienky

(príklad)

1. Skladovateľ uskladní predmety v krytom vykurovanom sklade, pričom všetky skladovacie služby vykonáva skladovateľ vlastnými pracovníkmi, vrátane obsluhy zdvíhacích a dopravných mechanizmov.

2. Skladovateľ nerobí inventarizáciu uskladnených vecí, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú dodatočne písomne inak.

3. Ukladateľ ručí za to, že skladované veci nemajú žiadne právne vady.

4. V prípade, že veci, ktoré majú byť uskladnené dôjdu skladovateľovi zjavne poškodené, skladovateľ zabezpečí spísanie zápisnice s dopravcom podľa príslušných predpisov, pričom reklamáciu voči dopravcovi vykonáva a uplatňuje ukladateľ.

Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Skladovateľ je povinný:

a) prevziať od ukladateľa veci určené na skladovanie v dohodnuto termíne, a ich prevzatie písomne potvrdiť; potvrdenie o prevzatí vecí na skladovanie môže mať povahu cenného papiera, s ktorým je spojené právo požadovať vydanie skladovaných vecí (skladištný list). Tento skladištný list môže znieť na doručiteľa alebo na meno.

b) vydať tovar osobe, ktorá predloží skladištný list (ak znie na doručiteľa), alebo ktorá je uvedená v skladištnom liste (ak znie na meno),

c) uložiť veci oddelene od ostatných skladovaných vecí s označením, že ide o veci ukladateľa,

d) dať uskladnené veci poistiť s tým, že má nárok na úhradu nákladov s tým spojenými.

2. Skladovateľ nezodpovedá za škodu na veciach, len keď bola spôsobená

a) ukladateľom, alebo vlastníkom vecí,

b) vadou alebo prirodzenou povahou uložených vecí alebo

c) vadným obalom, na ktorý skladovateľ pri prevzatí vecí ukladateľa upozornil a toto upozornenie zahrnul do potvrdenia o prevzatí vecí.

Skladovateľ je však povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby prípadná škoda bola čo najmenšia.

3. Skladovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť

a) ak ukladateľ zatajil nebezpečnú povahu vecí a ak hrozí skladovateľovi značná škoda,

b) ak ukladateľ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace,

c) ak ukladateľ nevyzdvihne veci po skončení doby, po ktorú je skladovateľ povinný veci skladovať.

Po takomto odstúpení od zmluvy a márnom uplynutí primeranej lehoty poskytnutej ukladateľovi na vyzdvihnutie vecí môže skladovateľ skladovaný tovar predať vhodným spôsobom na účet ukladateľa.

Od výťažku z predaja, ktorý je skladovateľ povinný bez zbytočného odkladu ukladateľovi vydať, môže si odpočítať okrem skladného aj vynaložené náklady spojené s predajom vecí.

4. Skladovateľ má na zabezpečenie svojich nárokov z tejto zmluvy zákonné záložné právo na uskladnených veciach, dokiaľ sa u neho nachádzajú. Toto záložné právo má prednosť pred inými záložnými právami.

5. Ukladateľ sa zaväzuje:

a) odovzdať skladovateľovi veci na uskladnenie v termíne do: …; ak ukladateľ neodozvzdá skladovateľovi veci v uvedenom termíne, táto zmluva zaniká.

b) zaplatiť skladovateľovi skladné vo výške a spôsobom, uvedenými v Čl. III. tejto zmluvy.

6. Ukladateľ je oprávnený kontrolovať stav skladovaných vecí a brať z nich vzorky.

7. (pozn.: ak je skladovanie dohodnuté na určitú dobu) Ukladateľ môže veci vyzdvihnúť ešte pred uplynutím doby na ktorú bolo skladovanie dohodnuté, musí však predtým zaplatiť skladné pripadajúce na celú dohodnutú dobu.

8. (pozn.: ak je skladovanie dohodnuté na neurčitú dobu) Ukladateľ môže požadovať kedykoľvek vydanie vecí a je povinný zaplatiť skladné za dobu, po ktorú boli veci skladované. Vyzdvihnutím vecí táto zmluva zaniká.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť urobené v písomnej forme a schválené obidvomi zmluvnými stranami.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami,  vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

V … dňa …

……………………………….                                                         …………………………….

Skladovateľ                                                                        Ukladateľ

Záver

Zmluva o skladovaní je dôležitým dokumentom, ktorý obom stranám poskytuje právne prostriedky na ochranu ich záujmov. Pevne ustanovuje všetky povinnosti zmluvných strán, a teda skladovateľa a ukladateľa. Na záver možno ešte spomenúť, že zmluva nemusí mať nevyhnutne písomnú podobu. Stačí, ak sa jej účastníci ústne dohodnú na jej podstatných náležitostiach.