Škodová udalosť – nahlásenie, zápis, záznam

Škodová udalosť je termín používaný v oblasti poistenia a označuje udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku alebo zranenie osoby. Môže ísť o rôzne udalosti, ako napríklad dopravnú nehodu, požiar, odcudzenie majetku alebo inú škodu na majetku, ktorá môže viesť k finančnej strate.

V prípade poistenia je škodová udalosť dôležitým momentom, pretože sa týka poistného plnenia. Väčšina poistných zmlúv určuje, kedy a za akých okolností bude platené poistné plnenie, a to zvyčajne po nastatí škodovej udalosti.

V tomto kontexte sa teda škodová udalosť stáva rozhodujúcou udalosťou, ktorá ovplyvňuje finančnú situáciu poistenca a zabezpečuje, že poistenie plní svoju úlohu v ochrane majetku a zdravia osôb.

Vybavte si to najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie cez našu online kalkulačku PZP. Vďaka tejto kalkulačke si okamžite môžete porovnať najvýhodnejšie ponuky za najnižšie ceny na trhu. Za pár minút môžete ušetriť desiatky percent ročne.

Vybaviť najlacnejšie PZP >

V prípade škodovej udalosti nie je potrebné volať políciu, ak sa účastníci dohodli na zavinení a spísali tlačivo Záznamu o dopravnej nehode.

Vinník nehody nahlasuje škodu na svojej poisťovni, zároveň na poisťovni vinníka si uplatňuje nárok na náhradu škody z povinného zmluvného poistenia aj poškodený.

Škodová udalosť

Škodová udalosť predstavuje nežiaduci a neočakávaný moment, ktorý spôsobí škodu majetku alebo iným veciam a ktorý je predmetom poistenia. Medzi typické príklady škodových udalostí patrí dopravná nehoda, zdravotné poškodenie, požiar, povodeň, krádež či vandalizmus.

Jedným z dôvodov vzniku škodovej udalosti môže byť aj nesprávna preprava psa v aute. Preto je dôležité v tomto ohľade dbať na bezpečnosť nielen domáceho miláčika, ale aj všetkých účastníkov dopravy.

V prípade uzatvorenia poistenia môže mať škodová udalosť vplyv na nárok na plnenie zo strany poistiteľa. Majiteľ poistenia by mal podať nárok na plnenie v súlade s podmienkami poistnej zmluvy a vymedzením rizika, ktoré je v rámci poistenia kryté.

Poistiteľ potom zhodnotí škodu a môže poskytnúť finančné alebo iné plnenie. To by malo minimalizovať finančné alebo iné straty poistenca. Ak nastane škodová udalosť, okrem povinného zmluvného poistenia je odporúčané mať aj havarijnú poistku.

Nahlásenie škodovej udalosti nemusí byť vždy komplikovaný proces. Veľa poisťovní dnes ponúka možnosť nahlásenia online. Je však potrebné mať prichystané všetky potrebné informácie a doklady. Aj od toho závisí, ako rýchlo bude celá záležitosť vybavená. Ako príklad možno uviesť proces nahlasovania v poisťovniach Uniqa a Kooperativa.

Uniqa – hlásenie poistnej udalosti

Poisťovňa Uniqa ponúka rôzne typy poistenia, ako napríklad povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie či pripoistenie skla k PZP. Pokiaľ k poistnej udalosti dôjde, je potrebné ju nahlásiť poisťovni v najkratšom možnom čase.

To sa dá telefonicky, no možnosťou v Uniqa je tiež hlásenie poistnej udalosti online priamo na webovej stránke. Pred hlasením je potrebné pripraviť si:

 • údaje o zmluve (číslo zmluvy / zelenej karty)
 • údaje o škodovej udalosti (správu o nehode / správu polície)
 • údaje o účastníkoch, poškodenom vozidle alebo majetku, vrátane kontaktov (telefonických, mailových)

Vyplnené dokumenty a fotodokumentácie sa následnej nahrávajú online spolu so žiadosťou. Po nahlásení klient obdrží číslo škodovej udalosti a na e-mail mu bude zaslané potvrdenie o registrácií. 

Kooperativa – nahlásenie poistnej udalosti

Tak ako Uniqua, aj Kooperativa ponúka rôzne typy poistenia, pričom postup nahlásenia poistnej udalosti sa mení v závislosti od typu poistenia. Napríklad nahlásenie škodovej udalosti pri havarijnom poistení je možné:

 • prostredníctvom mobilnej aplikácie KOOPERATIVA
 • elektornicky cez online formulár
 • telefonicky

Pri nahlásení poistnej udalosti v Kooperative je potrebné predložiť niekoľko údajov, ako napríklad číslo poistnej zmluvy, technický preukaz – EČV, VIN kód a dátum a miesto vzniku škody. Kompletný zoznam možno nájsť na stránke poisťovni.

Nenahlásenie škodovej udalosti 

Nenahlásenie škodovej udalosti môže nastať v prípade, keď medzi vinníkom a poškodeným dôjde k ústnej dohode. Môže sa tak stať z rôznych dôvodov, ako napríklad obava z vyššieho poistného alebo vinník jednoducho nechce mať evidovanú poistnú udalosť.

Tu však treba byť obzvlášť opatrný. Človek sa síce vyhne zdĺhavej byrokracii, no celá situácia sa môže v konečnom dôsledku vyvinúť v neprospech poškodeného. Vinník jednoducho nemusí dodržať slovo alebo sa môže pokúsiť otočiť celú situáciu proti poškodenému.

Nenahlásenie škodovej udalosti sa však môže stať aj nevedomky. Ľudia často po nehode kontaktujú asistenčnú službu poisťovne, ktorá slúži viac menej na prvú pomoc. Avšak stále tu je povinnosť nahlásenia poistnej udalosti do poisťovne. To môže prebehnúť po telefóne či emailom.

Každopádne možno povedať, že je vždy väčšou istotou škodovú udalosť nahlásiť. Aj tu existuje lehota, ktorá je napríklad pri nehode na území Slovenskej Republiky 15 dní. V prípade nehody v zahraničí je to 30 dní.

Záznam o dopravnej nehode

Záznam o nehode alebo správa o nehode je tlačivo, ktoré by mal mať v aute pre prípad potreby každý vodič aj keď to zákon priamo nevyžaduje. Vypisuje sa vždy, keď je vodič účastníkom dopravnej nehody, ku ktorej podľa zákona nie je nutné privolať políciu. Môže ísť o prípady, pri ktorých:

 • škoda na vozidle nepresiahne 3 990 €
 • pri ktorej nedôjde k zraneniu alebo usmrteniu
 • nedôjde ku škodám na majetku tretích osôb

Tlačivo slúži ako dôkaz nehody pre poisťovňu a vo väčšine prípadoch ho vydáva poisťovňa priamo pri zriadení PZP. Možno tiež použiť Európsky formulár, ktorý sa označuje aj ako Európska správa o dopravnej nehode. Ten sa dá stiahnuť online a využíva sa najmä pri nehodách v zahraničí, keďže platí vo všetkých krajinách EÚ.

Záznam o dopravnej nehode, resp. správu o nehode by mal vodič vyplniť aj v prípade, že došlo k stretu so zverou, nakoľko práve tento prípad sa posudzuje ako škoda na majetku tretích osôb.

Vinník nehody nahlasuje škodu na svojej poisťovni, zároveň si na poisťovni vinníka uplatňuje nárok na náhradu škody aj poškodený.
Vinník nehody nahlasuje škodu na svojej poisťovni, zároveň si na poisťovni vinníka uplatňuje nárok na náhradu škody aj poškodený.

Zápis o škodovej udalosti – vzor

Posledná právna úprava ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody. Je to už spomínaná Správa o nehode alebo Záznam o nehode.

To bolo vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu stavu dopravnej nehody. Vzor zápisu o škodovej udalosti, resp. správy o nehode možno nájsť tu:

Pri vypĺňaní tlačiva sa treba držať nasledovných zásad:

 • používať len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá
 • nezabudnúť uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa názor danej osoby odlišuje od ostatných účastníkov nehody
 • vyplnenú Správu o nehode vodič podpíše a necha ju podpísať aj druhému vodičovi

Pre viac informácií a podrobnejší popis možno navštíviť stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Povinné zmluvné poistenie je druh poistenia, ktoré zabezpečuje ochranu a náhradu škôd, ktoré by mohli byť spôsobené tretími osobami. Tento druh poistenia sa zvyčajne vyžaduje zákonom a môže sa vzťahovať na rôzne oblasti, ako napríklad na prevádzku vozidiel, stavbu nehnuteľností alebo podnikanie.

Napríklad povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je v mnohých krajinách povinné a zabezpečuje ochranu pred nákladmi spojenými s poškodením vozidla a zranením osôb v prípade dopravnej nehody. V prípade porušenia povinnosti mať toto poistenie môže majiteľ vozidla čeliť pokutám a iným sankciám.

Podobne aj povinné zmluvné poistenie stavby chráni majiteľa stavby pred nákladmi na opravu alebo znovuvýstavbu stavby v prípade poškodenia, ktoré by mohli byť spôsobené tretími osobami, ako napríklad počas výstavby, rekonštrukcie alebo demolácie.

PZP má pre majiteľov veľký význam, keďže im poskytuje ochranu pred nečakanými nákladmi a finančnými stratami, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku škodovej udalosti. Taktiež zabezpečuje ochranu tretích osôb, ktoré by mohli byť poškodené v dôsledku činnosti majiteľa poistenia, ako napríklad v prípade nehody vozidla alebo poškodenia nehnuteľnosti.

Cez online kalkulačku si môže každý nájsť to najvýhodnejšie PZP vďaka porovnaniu PZP. Vďaka tomuto porovnaniu si každý podľa preferencií môže vybaviť to najlacnejšie PZP.

Výhody povinného zmluvného poistenia

Existuje niekoľko výhod povinného zmluvného poistenia, ktoré majú vplyv na poistenca, tretie osoby a spoločnosť ako celok.

Jednou z hlavných výhod je, že povinné zmluvné poistenie zabezpečuje ochranu poistenca a tretích osôb pred nákladmi spojenými s poškodením majetku a zranením osôb v dôsledku ich činnosti. V prípade dopravnej nehody môže byť náklad na opravu vozidla a zdravotnú starostlivosť veľmi vysoký a PZP môže pomôcť kryť tieto náklady a zabezpečiť, aby majiteľ vozidla nemusel znášať finančné straty.

Ďalšou výhodou je, že PZP umožňuje minimalizovať riziko finančných strát pre spoločnosť ako celok. V prípade, že majiteľ poistenia nie je schopný zaplatiť náklady na opravu alebo náhradu škody, môže to viesť k finančným stratám pre tretie osoby, ktoré boli poškodené. PZP zabezpečuje, že poistenec bude schopný zaplatiť náhradu škody a minimalizovať tak riziko finančných strát pre tretie osoby.

Okrem toho PZP zvyčajne zvyšuje bezpečnosť v rôznych oblastiach, napríklad v doprave alebo v stavebníctve. Majitelia vozidiel alebo stavieb budú pravdepodobnejšie dodržiavať pravidlá a bezpečnostné opatrenia, keďže v prípade nešťastnej udalosti môžu byť finančne zodpovední.

V neposlednom rade, povinné zmluvné poistenie je základným prvkom regulácie v mnohých krajinách a umožňuje vládam a iným orgánom sledovať a regulovať rôzne oblasti, napríklad dopravu alebo stavebníctvo.

Škodová udalosť je nepríjemná skúsenosť, ktorá sa však môže prihodiť každému. Najdôležitejší vždy ostáva ľudský život. Pre ostatok sú tu poisťovne. Vo všeobecnosti je dobré vo väčšine prípadov škodovú udalosť nahlásiť a vyplniť záznam o nehode, aj keď to môže byť zdĺhavý proces.

Na druhej strane však možno povedať, že aj poisťovne sa snažia celý spraviť proces viac pohodlný a vo veľa prípadoch je možné nahlásenie škodovej udalosti aj online.