Čo je to obligácia – špecifikácia, druhy

Obligácia je pôžička poskytnutá jednotlivcovi alebo spoločnosti od inštitúcie alebo vlády. Pri poskytovaní pôžičky veriteľ požaduje, aby dlžník pravidelne splácal úroky z istiny, často počas niekoľkých rokov.Čo je to obligácia? Čo sú to dlhopisy? Akú náplň práce má emitent?

Obligácia predstavuje úverový cenný papier, ktorým sa emitent zaväzuje splatiť svoj dlh, ktorý vznikol medzi ním a vlastníkom tohto cenného papiera. Platnosť obligácie je presne stanovená.

Čo je obligácia

Obligácia má za úlohu zaistiť, že dlžník dostane svoje finančné prostriedky a veriteľ od svojho rozhodnutia – poskytnúť finančné prostriedky neupustí.

Obligácia je vystavená na meno majiteľa.

Druhy obligácie

Obligácie sa delie do niekoľkých skupín.

 1. obligácie s nulovým kupónom
 2. rizikové obligácie
 3. konvertibilné obligácie
 4. ziskové obligácie
 5. obligácie s dvojitou menou
 6. zamestnanecké obligácie

Jednotlivé druhy obligácií sú nižšie rozobrané detailnejšie.

Obligácie s nulovým kupónom

Obligácie s nulovým kupónom sú typom obligácie bez pravidelných úrokových platieb. Tieto cenné papiere s pevným výnosom sa vydávajú s diskontom z ich nominálnej alebo nominálnej hodnoty, takže investori dostanú peniaze až pri splatnosti obligácie.

Pretože obligácie s nulovým kupónom neponúkajú žiadne úrokové platby medzi dátumom vydania a dátumom splatnosti, sú ovplyvnené zmenami úrokových sadzieb viac ako kupónové obligácie. Nesú tiež vyšší stupeň rizika v dôsledku dlhšieho obdobia a nedostatku pravidelného príjmu, ale toto riziko možno do istej miery minimalizovať vyšším výnosom, ktorý ponúkajú oproti kupónovým obligáciam. Investori by mali pred investíciou posúdiť riziko a odmeny obligácie s nulovým kupónom.

Rizikové obligácie

Rizikové obligácie sú obligácie s vyšším rizikom nesplatenia ako väčšina ostatných obligácii. Keďže tieto obligácie majú vyššie riziko nesplatenia, platia aj vyššiu návratnosť, aby investorom kompenzovali dodatočné riziko.

Rizikové obligácie zvyčajne vydávajú spoločnosti s neistou budúcnosťou, ako sú spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch, cenné papiere s novými technológiami, ktoré nie sú overené, alebo spoločnosti s významným ekonomickým rizikom, ktoré môže významne ovplyvniť bonitu emitenta.

Investori, najmä inštitucionálni investori, sú často priťahovaní k rizikovým obligáciam pre ich vyšší výnos ako pri bezpečnejších typoch obligáciach. Riziká spojené s rizikovými obligáciami zahŕňajú vyššie nesplácanie a vyššie úrokové riziko. Z tohto dôvodu je dôležité pred investovaním do týchto obligácii vykonať rozsiahly prieskum.

Konvertibilné obligácie

Konvertibilná obligácia je typ dlhového cenného papiera, ktorý umožňuje držiteľom obligácii previesť ich držbu obligácii na kmeňové akcie za vopred stanovenú cenu a po vopred stanovenom čase. Konverzný pomer hovorí majiteľom obligácii, koľko kmeňových akcií dostanú za každú obligáciu, ktorú prevedú.

Konvertibilné obligácie sú pre investorov atraktívne, pretože ponúkajú vyšší výnos ako typické podnikové dlhopisy a možnosť premeniť ich dlhopisy na akcie, ktoré by mohli byť ziskové, pretože akcie sa časom zhodnocujú. Tento typ zabezpečenia zvyčajne prichádza s menšími obmedzeniami ako bežné akcie, čo investorom poskytuje viac likvidity.

Spoločnosti niekedy vydávajú konvertibilné obligácie, aby získali kapitál bez toho, aby museli vydať viac svojich akcií. Konvertibilné obligácie tak znižujú riziko pre investorov, pretože ak sa hodnota akcií nezhodnotí alebo ak spoločnosť zlyhá, je pravdepodobné, že majitelia obligácií budú vyplatení späť v nominálnej hodnote.

Ziskové obligácie

Zisková obligácie je typ dlhopisu, v ktorom sú podkladovým aktívom budúce zisky spoločnosti. Výnosy z predaja ziskových obligácii investuje emitent do prevádzky spoločnosti. Emitent platí každý štvrťrok alebo rok pevnú sumu na základe výšky zisku, ktorý spoločnosť zarobí.

Tieto pravidelné platby sa zvyčajne označujú ako dividendy. Cieľom vydávania ziskových obligácii je poskytovať pravidelný prílev príjmov držiteľom obligácii.

Obligácie s dvojitou menou

Obligácie v dvoch menách sú typom finančného nástroja používaného predovšetkým medzinárodnými korporáciami a investormi, ktorý spája vlastnosti dvoch rôznych mien do jedného finančného záväzku. Sú podobné tradičným podnikovým obligáciám, s výnimkou toho, že splácanie a výplaty úrokov sa môžu vykonávať v ktorejkoľvek z mien uvedených v zmluve.

Zamestnanecké obligácie 

Tieto obligácie emituje podnik pre svojich zamestnancov.

Dlhopisy

Obligácia sa inak nazýva aj dlhopis. Dlhopis je typ dlhového cenného papiera vydaného spoločnosťami a vládami na získanie peňazí z rôznych dôvodov. Keď je dlhopis vydaný, investor súhlasí s požičiavaním peňazí na stanovené časové obdobie výmenou za platbu úrokov. Investor má tiež právo na vrátenie istiny na konci doby pôžičky.

Dlhopisy sú obľúbené medzi individuálnymi aj inštitucionálnymi investormi pre ich potenciál poskytovať stabilné výnosy a nízke riziko. Z tohto dôvodu sú dlhopisy používané spoločnosťami a vládami na financovanie projektov, rozširovanie operácií a plynulý peňažný tok. Okrem toho môžu dlhopisy poskytnúť investorom stabilný zdroj príjmu, ako aj pomôcť diverzifikovať portfólio.

Dlhopisy – využitie

Dlhopisy sa stávajú čoraz obľúbenejším spôsobom, ako investori diverzifikovať svoje portfólio na akciovom trhu. Dlhopisy sú v skutočnosti pôžičkou, ktorú si vezme spoločnosť a potom ju predáva investorom. Investori potom dostávajú pravidelné platby od emitenta dlhopisov, zvyčajne polročne, kým dlhopis nie je splatný a musí byť splatený, pričom hodnota dlhopisu sa potom vráti investorovi. Dlhopisy taktiež ponúkajú možnosť zníženia rizika portfólia či zachovať určitý potenciál návratnosti.

Emitent

Emitent je jednotlivec alebo profesia zodpovedná za vytváranie a udržiavanie finančných nástrojov, ako sú dlhopisy, akcie a iné formy zabezpečenia. Emitent má za úlohu plniť rôzne povinnosti týkajúce sa každého cenného papiera, ako je stanovenie kúpnej ceny, marketing a poskytovanie dôležitých finančných informácií investorom.

Emitent – povinnosti

Existuje niekoľko predpisov, ktoré sa musia dodržiavať, vrátane toho, že emitent musí zverejniť všetky poplatky a potenciálne riziká spojené s cenným papierom. Okrem toho je emitent zodpovedný za poskytovanie pravidelných aktualizácií investorom a vývojárom.

Aby mohol emitent vydávať finančné nástroje, musí byť regulovaný vládou alebo regulačným orgánom. Napokon, emitent musí zabezpečiť, aby všetky finančné nástroje dodržiavali etické normy a profesionálne zásady. Úloha emitenta vo finančnom svete je nevyhnutná pri vytváraní stabilného a spravodlivého trhu.

Emitent – náplň práce

Emitent je právna osoba, ktorá má na starosti cenné papiere. Jeho náplň práce je nasledovná:

 1. Vypracovať a implementovať stratégie na získavanie kapitálu pre organizáciu.
 2. Štrukturálne finančné dohody na získanie prostriedkov na dlhodobé a krátkodobé financovanie.
 3. Pripravuje účtovnú závierku a vystavte dokumenty, ako sú prospekty, ponukové memorandá a zmluvy o kúpe akcií.
 4. Viesť presné záznamy o prijatých a vynaložených finančných prostriedkoch pre organizáciu.
 5. Vytvárať a udržiavať vzťahy s investormi, obchodníkmi s cennými papiermi, investičnými bankármi a inými poskytovateľmi finančných služieb.
 6. Monitoruje a analyzujte súčasné a pripravované nariadenia, aby ste zabezpečili súlad.
 7. Orientovať sa v ekonomických a trhových podmienkach s cieľom posúdiť riziká spojené so získavaním finančných prostriedkov.
 8. Vyvíja a spravuje komunikáciu s investormi o otázkach získavania finančných prostriedkov.
 9. Prezentovať finančné informácie predstavenstvu a potenciálnym investorom.
 10. Reagovať na otázky investorov a iných zainteresovaných strán týkajúce sa finančných aktivít spoločnosti.

Emitent musí dodržiavať určité predpisy a usmernenia, aby mohol emitovať cenné papiere a aby ich mohol dodržiavať.

Investori

Investori do dlhopisov sú tí, ktorí kupujú dlhopisy ako spôsob generovania príjmu a zároveň berú na seba mieru rizika, aby mohli potenciálne získať vyššie výnosy. Dlhopisy sú úverové nástroje, ktoré môžu emitovať vlády, korporácie alebo iné subjekty s cieľom získať kapitál. Po zakúpení má investor nárok na pravidelné platby pevného úroku na základe úrokovej sadzby dlhopisu, ako aj sumy istiny, keď dlhopis dosiahne splatnosť.

Ako investor do dlhopisov môžete posúdiť riziko, mieru návratnosti a dĺžku trvania investície, aby ste zistili, či je v súlade s vašimi finančnými cieľmi. Investori do dlhopisov analyzujú množstvo výnosov a podmienok od rôznych emitentov, aby sa rozhodli, ktorý z nich ponúka najlepšiu hodnotu za ich peniaze. Investori do dlhopisov sledujú všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na dlhopis, aby zistili, či je potrebná úprava v portfóliu.

Tí, ktorí investujú do dlhopisov vysokej kvality vydaných vládami alebo veľkými korporáciami, majú tendenciu mať väčšiu bezpečnosť ako tí, ktorí investujú do dlhopisov nižšej triedy. V konečnom dôsledku musia byť investori dlhopisov schopní riešiť otázky ponuky, dopytu, úverového ratingu a iných ekonomických faktorov, ktoré môžu ovplyvniť dlhopis a návratnosť investora.