Disruptívne technológie a inovácie – čo to je, význam, investície

Prelomové technológie a inovácie sa stali módnymi slovami vo svete obchodu a technológií. Spôsobili revolúciu v priemyselných odvetviach, zmenili spôsob, akým ľudia žijú a pracujú, a naďalej formujú budúcnosť. Čo to je však disruptívna technológia a inovácia? Aký majú disruptívne inovácie význam? Ovplyvnila disruptívna technológia ESG a ich zavádzanie?

Tieto pojmy označujú prevratné technológie a procesy, ktoré úplne menia spôsob fungovania priemyselných odvetví a podnikov, často narúšajú zavedené trhy a vytvárajú nové.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Disruptívne inovácie – význam

Disruptívna inovácia sa v dnešnom rýchlom svete podnikania stala módnym slovom, ktoré sa často používa na označenie prevratných myšlienok alebo technológií, ktoré otriasajú trhom. Koncept disruptívnej inovácie však presahuje samotnú disruptívnu technológiu. Zahŕňa širší rozsah zmien a transformácie produktov, služieb a obchodných modelov.

Pojem „disruptívne inovácie“ prvýkrát predstavil Clayton Christensen vo svojej knihe „Dilema inovátora“ z roku 1997. Definoval ho ako „proces, pri ktorom sa výrobok alebo služba spočiatku zakorení v jednoduchých aplikáciách na spodnej časti trhu a potom sa neúnavne posúva nahor a nakoniec vytlačí zavedených konkurentov“.

Zjednodušene povedané, disruptívna inovácia znamená zavedenie nového výrobku, služby alebo obchodného modelu, ktorý spočiatku uspokojuje nedostatočne obslúžený alebo prehliadaný segment trhu. Táto inovácia potom postupne získava na sile a začne ohrozovať existujúcich hráčov na trhu, čo často vedie k ich pádu.

Jedným z kľúčových aspektov prevratnej inovácie je, že vytvára nový trh a nekonkuruje existujúcemu trhu. To umožňuje vytvárať nových zákazníkov a rozširovať celkový trh.

Disruptívne inovácie sa často dávajú do protikladu k udržiavajúcim inováciám, ktoré sa týkajú postupných zlepšení existujúcich výrobkov alebo služieb. Hoci udržiavacie inovácie pomáhajú spoločnostiam udržať si konkurenčnú výhodu, nevedú k výraznému narušeniu trhu.

Okrem toho sa disruptívne inovácie neobmedzujú len na technologický priemysel. Môžu sa vyskytnúť v akomkoľvek odvetví, od zdravotníctva a vzdelávania až po maloobchod a dopravu. Kľúčovým prvkom je vytvorenie nového trhu a vytlačenie zavedených hráčov.

Čo je disruptívna technológia?

Disruptívna technológia alebo disruptive technology je pojem, ktorý si v posledných rokoch získal značnú pozornosť, najmä vo svete podnikania a inovácií. Čo však presne znamená? Zjednodušene povedané, disruptívna technológia označuje akúkoľvek inováciu alebo produkt, ktorý zásadne mení spôsob fungovania určitého odvetvia a často spôsobuje, že tradičné metódy a produkty sú zastarané.

Jednou z kľúčových charakteristík disruptívnej technológie je jej schopnosť narušiť status quo a spôsobiť výraznú zmenu na trhu. To možno pozorovať v odvetviach, ako je doprava, s nárastom aplikácií na zdieľanie jazdy, ako je napr. Uber, ktoré zmenili tradičné odvetvie taxislužieb. Podobne zavedenie streamovacích služieb, ako je Netflix, narušilo tradičný model distribúcie televízie a filmov.

Ďalším charakteristickým znakom disruptívnej technológie je jej potenciál exponenciálneho rastu. Zatiaľ čo tradičné technológie sa často riadia lineárnym modelom rastu, disruptívne technológie majú schopnosť rýchlo a exponenciálne rásť, čím často zaskočia zavedených hráčov.

Okrem toho sa tieto prevratné technológie často vyznačujú cenovou dostupnosťou a prístupnosťou. Majú potenciál sprístupniť výrobky a služby, ktoré boli kedysi drahé a exkluzívne, širokým masám. Napríklad široké rozšírenie smartfónov umožnilo ľuďom na celom svete prístup k internetu a rôznym digitálnym službám za prijateľnú cenu.

Disruptívna technológia predstavuje pre podniky výzvu aj príležitosť, aby si udržali náskok a zostali relevantné vo svojich odvetviach. Je však dôležité poznamenať, že nie všetky nové technológie možno považovať za disruptívne. Tento pojem sa často nesprávne používa a nadužíva, čo vedie k zmätku a nesprávnemu chápaniu.

Disruptívna technológia nie je len nová a vylepšená verzia existujúceho produktu alebo služby, ale skôr úplná zmena, ktorá mení spôsob, akým sa veci robia. Má silu transformovať priemyselné odvetvia, vytvárať nové trhy a meniť spôsob, akým ľudia žijú a pracujú.

Zavedenie streamovacích služieb narušilo tradičný model distribúcie filmov.

Počiatok disruptívnej technológie a inovácie

Začiatky disruptívnych technológií a inovácií možno sledovať od konca 20. storočia, keď sa tento koncept prvýkrát dostal do povedomia. Termín „disruptívna technológia“ či „disruptive technology“ zaviedol profesor Harvard Business School Clayton Christensen vo svojej knihe „Dilema inovátora“.

V tomto prelomovom diele Christensen skúmal, prečo úspešné spoločnosti často nedokážu inovovať a prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam na trhu, čo nakoniec vedie k ich pádu.

Podľa Christensena sa disruptívna technológia vzťahuje na inovácie, ktoré vytvárajú nový trh a hodnotovú sieť a nakoniec narušujú a vytláčajú zavedených lídrov na trhu. Tieto inovácie nemusia spočiatku spĺňať potreby bežných zákazníkov, ale majú potenciál transformovať odvetvia.

Vzostup disruptívnych technológií možno pripísať niekoľkým faktorom. Jedným z hlavných faktorov je rýchly pokrok samotnej technológie. S príchodom internetu a digitalizácie sa zrýchlilo tempo inovácií, čo uľahčilo novým nápadom narušiť zavedené odvetvia.

Okrem toho sa vďaka klesajúcim nákladom na technológie stali dostupnejšími pre začínajúce a menšie spoločnosti, čím sa vyrovnali podmienky a umožnilo sa im konkurovať väčším a etablovanejším hráčom.

Disruptívne technológie navyše často vznikajú ako reakcia na neuspokojené potreby alebo medzery na trhu. Napríklad spoločnosť Netflix narušila tradičné odvetvie videopožičovní tým, že ponúkla pohodlnú a cenovo dostupnú streamovaciu službu.

Ovplyvnila disruptívna technológia ESG a ich zavádzanie?

Nástup disruptívnych technológií priniesol významné zmeny v rôznych odvetviach, od dopravy až po zdravotníctvo. Jednou z oblastí, ktorá zaznamenala obzvlášť výrazný vplyv, je však svet investovania, v ktorom sa objavili environmentálne, sociálne a riadiace faktory (ESG).

ESG označuje súbor kritérií, ktoré investori používajú na hodnotenie výkonnosti a vplyvu spoločnosti v oblasti životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a správy a riadenia spoločností. Týmto faktorom sa v posledných rokoch venuje značná pozornosť, keďže investori čoraz viac uprednostňujú udržateľné a etické investície.

Jedným z kľúčových faktorov integrácie faktorov ESG do investovania je pokrok v oblasti disruptívnych technológií. Vďaka rýchlemu rozvoju technológií majú teraz spoločnosti prístup k väčšiemu množstvu údajov a nástrojov na meranie a zlepšovanie svojej výkonnosti v oblasti ESG.

To investorom uľahčilo posudzovanie udržateľnosti a etických postupov spoločnosti, čo viedlo k zmene spôsobu prijímania investičných rozhodnutí. Napríklad pokrok v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia umožnil spoločnostiam lepšie sledovať a analyzovať ich vplyv na životné prostredie.

To zahŕňa monitorovanie ich uhlíkovej stopy, spotreby vody a nakladania s odpadom. Využitím týchto technológií môžu spoločnosti identifikovať oblasti, ktoré treba zlepšiť, a prijímať informovanejšie rozhodnutia na zníženie svojej environmentálnej stopy.

Okrem toho, nárast sociálnych médií a online platforiem dal spotrebiteľom silný hlas, vďaka ktorému sa spoločnosti môžu zodpovedať za svoje konanie. To vyvolalo tlak na podniky, aby boli vo svojich postupoch transparentnejšie a zodpovednejšie, pretože akýkoľvek negatívny vplyv na životné prostredie alebo spoločnosť sa môže rýchlo stať verejne známym.

V dôsledku toho sú teraz spoločnosti viac motivované uprednostňovať faktory ESG, aby si udržali pozitívny verejný imidž a prilákali sociálne zodpovedných investorov.

V oblasti riadenia zohrávajú významnú úlohu pri podpore transparentnosti a zodpovednosti aj disruptívne technológie. Technológia blockchain sa napríklad využíva na vytváranie záznamov dodávateľského reťazca spoločnosti, ktoré sú odolné voči manipulácii, čím sa zabezpečuje etické získavanie materiálov a spravodlivé pracovné postupy.

Okrem toho, že disruptívne technológie podporujú zmeny v spoločnostiach, otvorili sa aj nové investičné príležitosti pre investorov zameraných na ESG. Napríklad rast odvetví obnoviteľných zdrojov energie a čistých technológií poskytol investorom udržateľné a sociálne zodpovedné možnosti diverzifikácie portfólia.

Je však dôležité poznamenať, že disruptívne technológie nie sú všeliekom na všetky otázky ESG. Tak ako pri každom nástroji je pre investorov kľúčové, aby ho pri investičných rozhodnutiach využívali zodpovedne a v spojení s ďalšími faktormi.

Možno konštatovať, že disruptívne technológie nepochybne zohrali kľúčovú úlohu pri zavádzaní faktorov ESG do investovania a iných oblastí. Keďže sa technológie naďalej vyvíjajú, pravdepodobne povedú k sofistikovanejším spôsobom merania a sledovania výkonnosti spoločnosti v oblasti ESG.

To investorom poskytne ešte cennejšie poznatky pre ich investičné rozhodnutia. A to bude následne viesť podniky k tomu, aby uprednostňovali udržateľné a etické postupy, čím sa vytvorí zodpovednejšie a udržateľnejšie hospodárstvo do budúcnosti.

Disruptívne technológie zohrali dôležitú úlohu pri zavádzaní faktorov ESG do investovania a iných oblastí.

Disruptívna technológia v praxi

Existuje mnoho príkladov disruptívnych technológií, ktoré významne ovplyvnili rôzne odvetvia a zmenili spôsob, akým ľudia žijú a pracujú. Medzi najvýznamnejšie z nich patria:

  • online streamovacie služby – služby ako Netflix a Amazon Prime narušili tradičný televízny a filmový priemysel tým, že ponúkli pohodlnejší a cenovo dostupnejší spôsob prístupu k obsahu; to viedlo k poklesu tradičných káblových predplatných a prinútilo toto odvetvie prispôsobiť sa novému digitálnemu prostrediu
  • aplikácie na prepravu – spoločnosti ako Uber spôsobili revolúciu v odvetví dopravy tým, že ponúkajú efektívnejšiu a cenovo výhodnejšiu alternatívu k tradičným taxíkom; to viedlo aj k vzniku tzv. zdieľanej ekonomiky a zmenilo spôsob, akým ľudia dochádzajú do práce a cestujú
  • elektronický obchod – internetové nakupovanie narušilo maloobchodný priemysel tým, že spotrebiteľom poskytlo pohodlnejšie a rozmanitejšie nakupovanie; to viedlo k úpadku kamenných obchodov a prinútilo mnohých tradičných maloobchodníkov, aby sa chopili digitálneho priestoru
  • sociálne médiá – vzostup platforiem sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram a Twitter, narušil spôsob komunikácie a vzájomného spojenia; zmenil aj reklamný a marketingový priemysel tým, že podnikom poskytol nové a cielené spôsoby, ako osloviť svojich zákazníkov
  • umelá inteligencia (AI) – technológia umelej inteligencie narušila rôzne odvetvia, od zdravotníctva až po finančníctvo, tým, že automatizovala procesy a zefektívnila ich; to viedlo aj k vývoju nových produktov a služieb, ako sú virtuálni asistenti a chatboti, ktoré zmenili spôsob interakcie s technológiami
  • 3D tlač – táto technológia narušila tradičné výrobné procesy tým, že umožňuje vytvárať zložité a prispôsobené výrobky na požiadanie; znížila výrobné náklady a umožnila malým podnikom a podnikateľom vstúpiť na trh s inovatívnymi výrobkami

Toto je len niekoľko príkladov toho, ako disruptívne technológie zmenili priemyselné odvetvia a transformovali každodenný život ľudí. Keďže sa technológie naďalej vyvíjajú rýchlym tempom, v budúcnosti sa dá očakávať ešte viac disruptívnych inovácií.

Investovanie do disruptívnej technológie

Investovanie do disruptívnych technológií sa stalo populárnym trendom vo svete financií, a to z dobrého dôvodu. Pod pojmom disruptívna technológia sa rozumie akákoľvek inovácia, ktorá výrazne mení spôsob fungovania podnikov a vytvára nové trhy.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú investície do disruptívnych technológií také atraktívne, je potenciál vysokých výnosov. Keďže tieto technológie majú potenciál spôsobiť revolúciu v celých priemyselných odvetviach, investori, ktorí do nich vstúpia včas, môžu zaznamenať významné zisky, keď sa technológia rozšíri.

Napríklad skorí investori do spoločností ako Amazon a Netflix, ktoré narušili tradičný maloobchodný a zábavný priemysel, zaznamenali obrovské výnosy zo svojich investícií.

Ďalším dôvodom, prečo uvažovať o investovaní do prevratných technológií, je príležitosť byť súčasťou niečoho prevratného. Investovaním do týchto technológií majú investori možnosť podporiť a byť súčasťou špičkového vývoja, ktorý má potenciál formovať budúcnosť.

Okrem toho investovanie do prevratných technológií môže pomôcť aj pri diverzifikácii portfólia. Keďže tieto technológie často pôsobia na nových a rozvíjajúcich sa trhoch, investovanie do nich môže poskytnúť zabezpečenie voči tradičným investíciám.

Je však dôležité poznamenať, že investovanie do disruptívnych technológií je spojené aj s vlastným súborom rizík. Keďže tieto technológie sú často nové a nevyskúšané, je s nimi spojená vyššia miera neistoty a volatility.

Okrem toho si investovanie do prevratných technológií vyžaduje dlhodobé myslenie. Môže trvať určitý čas, kým sa tieto technológie rozšíria a dosiahnu svoj plný potenciál, takže investori musia byť trpezliví a ochotní držať svoje investície dlhšie obdobie.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.