Rentier – čo je renta, ako na pasívny príjem

Pojem rentier, ktorý sa často spája s finančnou nezávislosťou a pohodlným životným štýlom, označuje osobu, ktorej hlavným zdrojom príjmu sú investície alebo prenájom nehnuteľností. Ako sa stať rentierom, čo je renta a ako na pasívny príjem?

Táto bohatá trieda jednotlivcov predstavuje sen modernej spoločnosti: žiť z pasívneho príjmu bez toho, aby sa aktívne zapájali do pracovne náročných činností. Hoci sa predstava byť rentierom (rentierkou) môže zdať lákavá, je dôležité uvedomiť si spoločenské dôsledky, ktoré prináša.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • Rentier je osoba, ktorá žije z pasívneho príjmu z investícií alebo prenájmu nehnuteľností.
 • Na to, aby sa niekto stal rentierom, potrebuje mať stabilný a spoľahlivý príjem, z ktorého bude môcť investovať.
 • Dôležitá je aj schopnosť investovať dlhodobo, mať osvedčené investičné stratégie a finančnú gramotnosť.
 • Výhodou renty z nehnuteľností je stabilný a dlhodobý príjem a v prípade potreby možnosť využiť nehnuteľnosť pre vlastné účely.

Čo je renta?

Odpoveďou na otázku: „Čo je renta?“ je, že renta je termín, ktorý v ekonomike označuje príjem z vlastníctva alebo kontroly nad výrobným faktorom, ktorý nie je výsledkom osobného úsilia.

Je to príjem, ktorý je získaný pasívnym spôsobom, bez toho, aby osoba, ktorá prichádza o túto rentu, musela niečo konkrétne vykonávať.

V ekonomickej teórii sa renta často vyskytuje v kontexte vlastníctva pôdy alebo prirodzených zdrojov. Keďže pôda je obmedzenou a neobnoviteľnou surovinou, jej hodnota rastie a mnohokrát výrazne prevyšuje jej náklady.

To znamená, že vlastník pôdy môže získať značný príjem bez toho, aby na nej musel vykonávať akúkoľvek ďalšiu prácu.

Renta sa takisto môže vyskytovať v iných odvetviach hospodárstva, ako napríklad pri autorských právach alebo patentoch. Autor knihy alebo hudobný skladateľ môže získať rentu zo zisku, ktorý vytvára jeho dielo.

Podobne, osoba alebo firma, ktorá vlastní patent na určité vynálezy, môže získavať rentu zo všetkých príjmov, ktoré tieto vynálezy generujú.

Spornosť okolo pojmu „renta“

Existuje však spornosť okolo pojmu renta v súvislosti s finančným sektorom. Niektorí tvrdia, že finančné inštitúcie ako banky získavajú rentu z ich špeciálneho postavenia a regulácie, čo skresľuje hospodársku súťaž a neprináša skutočnú hodnotu pre spoločnosť.

Je tiež dôležité rozlíšiť rozdiel medzi rentou a mzdou. Renta je príjmom z vlastníctva nejakého aktíva, zatiaľ čo mzda je platba za prácu vykonanú jednotlivcom. Mzda je teda odmenou za osobné úsilie, kdežto renta je pasívnym príjmom z vlastníctva.

V posledných desaťročiach sa renta stala diskutovanou a niekedy kontroverznou témou. Niektoré krajiny a skupiny bojujú proti nerovnomernému rozdeleniu bohatstva a zvyšovaniu ekonomických nerovností.

Zdá sa, že bohatší jedinci a korporácie majú väčšiu možnosť získavať pasívnu rentu, čo ďalej zvyšuje chudobu a sociálne nepokoje.

Celkovo povedané, renta je príjem získaný z vlastníctva aktív, ktoré nie je priamo spojené s osobnou prácou. Je to forma pasívneho príjmu, ktorý môže výrazne ovplyvniť rozdelenie bohatstva v spoločnosti. Diskusia o rente je dôležitá z hľadiska spravodlivejšieho a rovnoprávnejšieho hospodárstva.

Ako sa stať rentierom/rentierkou?

Rentier je jedným z tých finančných termínov, ktorým sa často hovorí a ktorým sa ľudia inšpirujú, keď snívajú o živote bez finančných starostí. Ale čo presne znamená byť rentierom a ako sa stať rentierom?

Byť rentierom/rentierkou znamená žiť z pasívneho príjmu, ktorý vyplýva z majetku, investícií alebo iných zdrojov, kde nie je nutná aktívna práca. V skratke, rentieri si nezarábajú peniaze časom za prácu, ale majú peniaze, ktoré generujú ďalšie peniaze.

Takto vyzerajú kroky k tomu, ako sa stať rentierom alebo rentierkou:

 1. Stabilný a spoľahlivý príjem

  Je nutné mať stabilný a spoľahlivý príjem, z ktorého je možné odkladať určitú časť peňazí. Táto peňažná rezerva je potom investovaná do rôznych foriem pasívneho príjmu.

  Týmto spôsobom sa postupne buduje portfólio, ktoré bude generovať dostatočný príjem na to pokrytie nákladov na každodenný život.

 2. Schopnosť dlhodobo investovať

  Taktiež je dôležité mať schopnosť dlhodobo investovať. To znamená, že je nevyhnutné byť disciplinovaný a trpezlivý, pretože vytvorenie vlastného pasívneho príjmu nie je okamžitá záležitosť.

  Bez ohľadu na to, či sa niekto rozhodne investovať do nehnuteľností, akcií, podnikania alebo iných podnikov, úspech bude stáť za vytrvalosť a neúnavnú snahu.

 3. Finančná gramotnosť a investičné stratégie

  Ďalším faktorom je mať osvedčené investičné stratégie a finančnú gramotnosť. Je nutné pochopiť, aké sú riziká a odmeny spojené s rôznymi investičnými nástrojmi a jednotlivci musia byť schopní vyhodnotiť, čo je pre nich vhodné a čo nie.

  Viacero ľudí sa obracia na finančných poradcov alebo odborníkov, aby im pomohli pri tvorbe investičného portfólia.

Napokon, byť rentierom nie je len o dosiahnutí veľkého bohatstva alebo len o peniazoch. Je to aj o správe bohatstva a dlhodobom plánovaní financií. Jednotlivci musia byť schopní využívať peniaze múdro a efektívne.

Eliminácia dôchodkových dlhov a vytváranie správnych rezerv sú nevyhnutnými opatreniami na zabezpečenie budúcich finančných cieľov.

Rentieri si nezarábajú peniaze časom za prácu, ale majú peniaze, ktoré generujú ďalšie peniaze – to sa nazýva pasívny príjem.

Renta z nehnuteľnosti – recenzie a skúsenosti

Jednou z najväčších výhod na základe recenzií a skúseností renty z nehnuteľnosti je stabilný a dlhodobý príjem. Ak niekto vlastní nehnuteľnosť v dobrej lokalite a je dopyt po jej prenájme, môže získať pekné mesačné príjmy z nájmu. Renta z nehnuteľností je spôsobom, ako si zabezpečiť finančnú stabilitu aj počas neistých časov.

Ďalšou výhodou je aj možnosť využiť nehnuteľnosť pre vlastné potreby. Ak niekto vlastní dom alebo byt, ktorý prenajíma, v prípade potreby si ho môže ponechať pre seba. Mnohí majitelia sa rozhodli využiť túto možnosť napríklad po skončení hypotéky.

Napriek týmto výhodám si však treba uvedomiť aj nevýhody, ktoré s touto formou investovania prichádzajú. Jednou z najväčších nevýhod podľa recenzií renty z nehnuteľnosti je finančná povinnosť vo vzťahu k nehnuteľnosti.

Jednotlivec musí mať istotu, že má dostatok finančných prostriedkov na údržbu a opravu domu alebo bytu. Aj keď nájomník za určité škody zodpovedá, stále je na majiteľovi povinnosť zabezpečiť nehnuteľnosť tak, aby bola v dobrom stave.

Mnohí majitelia sú na základe skúseností renty z nehnuteľnosti s touto formou zarábania spokojní a tvrdia, že im prináša stabilný príjem. Oceňujú aj to, že majú kontrolu nad investíciami a nehnuteľnosti môžu v prípade potreby používať aj pre vlastné účely.

Na druhej strane, niektorí majitelia sa stretli s nájomníkmi, ktorí zničili ich nehnuteľnosť alebo neplatili nájomné včas. Taktiež spomenuli, že administratívna časť spojená s prenájmom je náročná a vyžaduje si čas a úsilie.

Recenzie a skúsenosti renty z nehnuteľností môžu byť užitočným zdrojom informácií pri rozhodovaní sa, či sa do tejto formy investovania pustiť. Renta z nehnuteľnosti môže byť cestou k finančnej nezávislosti, no vyžaduje si zodpovedný prístup a správne riadenie investície.

Pasívne investovanie

Pasívne investovanie je jednou z najbežnejších investičných stratégií, ktorú zvolilo veľké množstvo investorov. Táto metóda sa odlišuje od aktívneho investovania, kde sa investori snažia predvídať budúce pohyby na finančných trhoch a prispôsobujú portfólio v reakcii na tieto zmeny.

Naopak, skúsení investori preferujú pasívne investovanie, kde sa snažia minimalizovať transakčné náklady a výkyvy trhu.

Jadro pasívneho investovania spočíva v dlhodobom držaní diverzifikovaného portfólia, ktoré obsahuje rôzne triedy aktív.

Týmto spôsobom investor minimalizuje riziko súvisiace s výkonnosťou jednotlivých aktív a zvyšuje potenciál na dosiahnutie dlhodobého rastu. Väčšina pasívnych investorov sa spolieha na indexové fondy, ktoré sa snažia odrážať vývoj a zloženie určitého indexu.

Existujú rôzne typy indexových fondov, ako napríklad ETF (Exchange Traded Funds), ktoré sa obchodujú na burze podobne ako akcie, alebo indexové fondy s vlastným manažmentom.

Jednou z hlavných výhod pasívneho investovania je jeho jednoduchosť. Investor nemusí stráviť hodiny skúmaním jednotlivých podnikov a analýzou finančných ukazovateľov. Zároveň nie je nutné sledovať denné výkyvy trhu a robiť rýchle zmeny v portfóliu.

Pasívny investor sa sústredí na dlhodobé investičné ciele a verí, že trh vo všeobecnosti rastie s odmenou za trpezlivosť.

Pasívne investovanie je tiež často spojené s nižšími transakčnými nákladmi. Keďže investor drží aktíva na dlhšiu dobu, nenastávajú časté obchody a s nimi spojené poplatky. Okrem toho indexové fondy majú často nižšie správne poplatky v porovnaní s aktívne spravovanými fondmi, čo znamená, že investorovi zostáva väčšia časť zhodnotenia.

Hoci pasívne investovanie ponúka mnoho výhod, neznamená to, že je vhodné pre každého. Niektorí investori uprednostňujú aktívne spravované fondy alebo obchodovanie s akciami, aby získali vyššie zhodnotenie. Pasívne investovanie sa zameriava na dlhodobý rast a môže byť o niečo konzervatívnejšie.

Ako na pasívny príjem?

Pasívny príjem je forma príjmu, ktorý si nevyžaduje pravidelné aktívne úsilie a prácu. Existuje niekoľko spôsobov, ako na pasívny príjem a niektoré z nich sú nasledovné:

 1. Investovanie do dlhopisov a dividendových akcií

  Tieto investície sú typicky považované za stabilnejšie a konzervatívnejšie. Zakúpením dlhopisov sa získavajú pravidelné splátky od emitenta, zatiaľ čo investícia do dividendových akcií prináša príjem v podobe dividend, ktoré pravidelne vyplácajú spoločnosti.

 2. Nehnuteľnosti

  Investovanie do nehnuteľností, ako sú domy, byty alebo komerčné budovy, môže byť ďalšou formou pasívneho príjmu. Je možné získavať pravidelný príjem z nájmu alebo prenájmu nehnuteľností.

 3. Podnikanie

  Aj keď podnikanie nie je vždy pasívnym príjmom, je možné navrhnúť podnik tak, aby bol čo najviac automatizovaný. Napríklad, vytvorenie online obchodu, kde sú výrobky doručované z prenajatého skladu, môže vytvoriť pasívny príjem, na ktorý je potrebné minimálne úsilie.

 4. Partnerský marketing

  Táto metóda spočíva vo vytvorení obsahu online a propagácii produktov alebo služieb iných spoločností. Keďže si jednotlivci môžu vytvárať pasívne príjmy prostredníctvom reklamy a predaja tejto spoločnosti, partnerstvo môže byť skvelou možnosťou na dosiahnutie pasívneho príjmu.

 5. Vytvorenie dôchodkového fondu

  Vytvoriť si dôchodkový fond môže byť efektívnym spôsobom dosiahnutia pasívneho príjmu v budúcnosti.

  Dlhodobým investovaním do rôznych aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a podobne, je možné vytvoriť fond, ktorý generuje pasívny príjem, keď príde čas na odchod do dôchodku.

 6. Vytvorenie digitálneho obsahu

  Blogovanie, vedenie podcastu (napríklad investičné podcasty), vytváranie videí na YouTube alebo písanie elektronických kníh – tieto sú všetky spôsoby, ako vytvoriť pasívny príjem prostredníctvom reklamy, sponzorov alebo predaja digitálneho obsahu.

Je dôležité si uvedomiť, že dosiahnutie pasívneho príjmu si vyžaduje úsilie a investície z určitej miery na začiatku. Tí, ktorých cieľom je vytvoriť pasívny príjem, musia byť pripravení riskovať a vykonať výskum a plánovanie.

Nikdy však nie je príliš neskoro začať investovať do pasívneho príjmu. S tým správnym postupom a stratégiou je možné dosiahnuť finančnú stabilitu a mať viac voľného času pre seba.

Dlhodobým investovaním do rôznych aktív je možné vytvoriť fond, ktorý generuje pasívny príjem, keď príde čas na odchod do dôchodku.

Hoci koncepcia rentierstva môže ponúkať lákavú víziu finančnej nezávislosti, je dôležité kriticky zhodnotiť jej širšie dôsledky. Spoločnosť prosperuje vďaka aktívnej ekonomickej účasti a nadmerné spoliehanie sa na pasívny príjem môže narušiť rovnováhu medzi produktivitou a odmenou.

Dosiahnutie udržateľnej a spravodlivej spoločnosti si vyžaduje dôkladné zváženie vplyvu rôznych modelov rozdelenia bohatstva vrátane úlohy a dôsledkov rentierskej triedy.