Stabilita DDS – fondy a tretí dôchodkový pilier

Stav dôchodkového systému na Slovensku nie je v najlepšom stave. Na finančné zabezpečenie sa na dôchodok je potrebné myslieť už omnoho skôr. Tretí pilier dôchodkového systému poskytujú 4 spoločnosti, medzi ktorými je aj Stabilita DSS. Čo je to Stabilita DSS? Kto má nárok na výber peňazí z DDS Stabilita? Ako v DDS Stabilita ukončiť zmluvu?

Tretí pilier, teda doplnkové dôchodkové sporenie, môže byť výhodné pre mnohých pracujúcich ľudí. Najviac vyhovuje tým sporiteľom, ktorým prispieva do tohto piliera aj samotný zamestnávateľ, čím sporiteľ získava v podstate 100 % vkladu navyše.

Dôchodkový systém a doplnkové dôchodkové sporenie

Dôchodkový systém v Slovenskej republike je postavený na 3 pilieroch. Do dôchodkového systému s obľubou zasahujú politici, ktorí majú svoju vlastnú predstavu o fungovaní tohto systému. Niektoré zásahy sú priaznivé, iné boli škodlivé a reálne ochudobnili dôchodcov o penzie.

Piliere, na ktorých dôchodkový systém stojí, sú:

 • I. pilier – priebežný
 • II. pilier – kapitalizačný
 • III. pilier – doplnkový

Hovorí sa aj o nultom pilieri, ktorý tvoria sociálne dávky obyvateľom.

I. pilier dôchodkového systému je priebežne financovaný a spravuje ho Sociálna poisťovňa. Je úzko prepojený s ekonomickou aktivitou občanov a ich príjmami.

Výrazným prvkom I. piliera je zásluhovosť. Ide o prvok, ktorý prepája výšku platieb do systému s výškou poskytovaných dávok. Nárok občana (poistenca) voči poistnému systému sa odvíja od zaplateného poistného, čo je jeho hlavným zdrojom financovania dôchodkového poistenia.

Prvý pilier má 2 samostnane financované podsystémy, ktoré sú starobné a invalidné poistenie. Toto poistenie je I. piliera je povinné zo zákona a odvádza sa z príjmu každého občana.

II. pilier je už dobrovoľný a prispieva sa do neho taktiež z odvodov, avšak pomerom. Do dôchodkového poistenia kde za každého občana 18 %, pričom ak má občan 2. dôchodkový pilier, z tých 18 % idú do kapitálového piliera 4 %. Tieto finančné prostriedky spravujú dôchodcovské správcovské spoločnosti.

V roku 2027 bude tento pomer stabilizovaný na úrovni 6 %. To znamená, že z 18 % pôjde do prvého piliera 12 % a do druhého piliera 6 % v prípade, že daný človek druhý pilier.

III. pilier je taktiež dobrovoľný, avšak rozdiel je v tom, že to tohoto piliera nejdu peniaze z odvodov. Povinný je pre ľudí, ktorí vykonávajú rizikové práce, pričom príspevky bude za neho platiť jeho zamestnávateľ.

Finančné prostriedky spravujú doplnkové dôchodcovské spoločnosti, akými je napríklad Stabilita DSS. Existuje všeobecná zhoda medzi ekonómami, že III. pilier sa oplatí pre ľudí, ktorým zamestnávateľ do tohto piliera prispieva.

Čo je Stabilita DDS

Stabilita DDS, a.s. je akciová spoločnosť so základným imaním 1 660 000 €. Jej jediným zakladateľom je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú podľa zákona pôvodní zriaďovatelia Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita.

Akcionármi sú Železnice Slovenskej republiky (podiel 55,26 %), IAD Investments, správ. spol., a. s. (podiel 44,69 %) a JUDr., Ing. Matej Firický (podiel 0,05 %). Funkciu depozitára vykonáva Slovenská sporiteľňa, a.s.

Jedinou činnosťou DSS Stabilita je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov, vytváraných z príspevkov zamestnávateľov a z príspevkov účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. Okrem doplnkového dôchodkového sporenia nemôže Stabilita DSS vykonávať žiadnu inú činnosť.

Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita je jednou zo 4 poisťovní na Slovensku, ktorá poskytuje doplnkové dôchodkové sporenie, tzn. III.pilier. Okrem spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. poskytujú dôchodkové poistenie Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. a UNIQA, d.d.s., a.s.

Ako a prečo sporiť v DDS Stabilita

Sporiť si v doplnkovom dôchodkovom sporení, teda III. pilieri je najvýhodnejšie vtedy, ak zamestnancovi prispieva aj zamestnávateľ. Ak zamestnávateľ neprispieva, tento dôchodkový pilier nemusí byť až tak výhodný a človek by sa mal obzerať po iných príležitostiach, kam investovať peniaze na dôchodok.

Na otázku ako sporiť v DDS Stabilita je odpoveď jednoduchá. Sporiť je možné podpísanám zmluvy u zamestnávateľa, ktorý má podpísanú zamestnávateľskú zmluvu so STABILITA, d.d.s., a.s.

Prípadne je možné túto zmluvu uzavrieť na akomkoľvek pracovisku DDS Stabilita alebo za pomoci finančného sprostredkovateľa. Výšku príspevku do Stabilita DSS je možné určiť ako percento zo mzdy alebo v pevnej čiastke v eurách.

DDS Stabilita poskytuje informácie, prečo sporiť na dôchodok v III. pilieri práve v tejto spoločnosti. Ide o jedinú slovenskú spoločnosť na trhu doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá pôsobí na trhu už viac než 25 rokov.

Ponúka najvyšší priemerný ročný výnos – 3,14 % s vernostným programom s neobmedzeným finančným bonusom, pričom o jeho výške rozhoduje sporiteľ. V DDS Stabilita majú sporitelia úspory pod kontrolou vďaka elektronickému účtu a zároveň dostávajú ročný výpis.

Taktiež je možné výšku príspevkov bezplatne a kedykoľvek meniť a nastaviť podľa preferencií. Zároveň sú tieto úspory predmetom dedenia, takže neprepadnú spoločnosti ani štátu.

Okrem toho je v doplnkovom dôchodkovom sporení od spoločnosti Stabilita možné sporiť si na dôchodok na jednej zmluve až v štyroch fondoch súčasne, pričom každý mesiac sporiteľ dostáva príspevok od zamestnávateľa.

Ďalšou výhodou je daňová úľava do výšky 180 € ročne, čo je jediný sporiaci produkt, kde je možné ušetriť na dani viac než 34 €. A nakoniec,ku každej účastníckej zmluve dostáva sporiteľ darček od DDS Stabilita.

Fondy ponúkané DDS Stabilita

Spoločnosť Stabilita ponúkajúca doplnkové dôchodkové sporenie má v ponuke 5 rôznych fondov, ktoré sa od seba líšia svojou rizikovosťou a investičnou stratégiou. Na webovej stránke DDS Stabilita je možné vidieť historickú výkonnosť všetkých fondov, do ktorých je možné sporiť si na dôchodok.

Na grafoch je možné nastaviť si časovú os, teda za aké obdobie chce sporiteľ vidieť výkon konkrétneho fondu a ich porovnanie. Taktiež je možné si nastaviť, či chce vidieť čistú hodnotu fondu, dôchodkovú jednotku alebo výkonnosť fondov.

Fondy ponúkané Stabilita DSS sú:

 • Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
 • Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s.
 • Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
 • Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
 • Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Pri každom z fondov si sporitelia alebo potenciálni sporitelia môžu pozrieť aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky daného fondu, čistú hodnotu majetku fondu alebo zhodnotenie majetku fondu za daný mesiac či od začiatku roku.

Výber a predčasný výber z DDS Stabilita

Pri pravidelnom a dlhodobom sporení v DDS Stabilita majú sporitelia právo na výber peňazí z DDS Stabilita. V niektorých prípadoch majú nárok sporitelia na predčasný výber z DDS Stabilita.

Tento výber peňazí z DDS Stabilita je v praxi nazývaný ako doplnkový starobný dôchodok, prípadne doplnkový výsluhový dôchodok.

V prípade doplnkového starobného dôchodku (dočasný, doživotný), vzniká sporiteľovi nárok na tento dôchodok po dosiahnutí veku 62 rokov alebo ak mu bol priznaný riadny alebo predčasný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Doplnkový výsluhový dôchodok (dočasný, doživotný) je vtedy, ak je dosiahnutý vek 55 rokov a zamestnávateľ platil príspevky za zamestnanca pracujúceho v riziku 10 rokov. Okrem týchto dôchodkov je možné aj tzn. jednorazové vyrovnanie.

Nárok na jednorazové vyrovnanie má sporiteľ:

 • pri vzniku invalidity nad 70% (ak táto vznikla až po uzatvorení zmluvy)
 • pre oprávnené osoby v prípade smrti účastníka alebo poberateľa dávky
 • ak účastníkovi vznikol nárok na doplnkový dôchodok, ale hodnota jeho osobného účtu je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR

Predčasný výber z DDS Stabilita je najskôr po 10-tich rokoch od podpisu zmluvy a každých 10 ďalších rokov, no sumu na výplatu tvoria iba príspevky nasporené účastníkom a výnosy z nich. Zvyšok peňazí je vyplatený po vzniku nároku na starobný dôchodok.

Dočasné doplnkové dôchodky sú vyplácané spoločnosťou STABILITA, d.d.s, a.s. a minimálna doba výplaty je 5 rokov. Na druhú stranu, doživotné doplnkové dôchodky sú vyplácané poisťovňou, teda nie spoločnosťou DDS Stabilita, na základe poistnej zmluvy. Pri vyplácaní týchto dávok sa uplatňuje zrážková daň z výnosu.

Ak by sa niekto rozhodol v DDS Stabilita o ukončenie zmluvy, môže tak urobiť formulárom na webovej stránke DDS Stabilita. Ukončenie zmluvy nie je náročný proces, nakoľko je potrebné vyplniť formulár, ktorý je voľne dostupný na stránke.

Formulár DDS Stabilta ukončenie zmluvy obsahuje tri strany, pričom prvá strana je pre DDS Stabilita, druhá je pre zamestnávateľa a tretia pre účastníka.