Poistenie v nezamestnanosti – koľko sa platí, ako funguje

Pokiaľ ide o poistenie v nezamestnanosti na Slovensku, existuje systém sociálneho poistenia, ktorý poskytuje určitú ochranu pre nezamestnaných občanov. Aká je jeho cena a ako vyzerá poistenie v nezamestnanosti?

Poistenie v nezamestnanosti je súčasťou verejného sociálneho poistenia a zabezpečuje istú formu finančnej podpory pre tých, ktorí stratili zamestnanie nezávisle od svojej vôle.

Príspevky na poistenie v nezamestnanosti platia zamestnanci. Príspevky sa odvádzajú do Sociálnej poisťovne.

Osoba, ktorá stratí zamestnanie a splní určité podmienky, si môže nárokovať finančnú podporu v nezamestnanosti. Podmienky zahŕňajú minimálny počet odpracovaných mesiacov a minimálnu výšku príjmu počas zamestnania. Každý prípad sa posudzuje individuálne.

Podpora a podmienky

Trvanie obdobia, počas ktorého môže osoba poberať podporu v nezamestnanosti, závisí od jej pracovného zaťaženia v predchádzajúcich mesiacoch a príspevkov do systému sociálneho poistenia.

Finančná podpora v nezamestnanosti sa poskytuje v závislosti od predchádzajúceho príjmu. Je obmedzená určitým maximálnym limitom.

Osoba, ktorá poberá podporu v nezamestnanosti, musí aktívne hľadať nové zamestnanie a spolupracovať s úradom práce. Nárok na podporu môže byť zrušený, ak osoba odmieta primeranú prácu bez vážnych dôvodov.

Okrem bežného poistenia v nezamestnanosti môžu existovať aj rôzne sociálne programy a opatrenia, ktoré majú pomôcť nezamestnaným nájsť nové pracovné príležitosti alebo získať dodatočné vzdelanie a odbornú prípravu.

Je dôležité poznamenať, že pravidlá a podmienky týkajúce sa poistenia v nezamestnanosti sa môžu meniť a aktualizovať v závislosti od politických rozhodnutí a zmeny legislatívy. Preto je vhodné sledovať najnovšie informácie od relevantných inštitúcií a úradov na Slovensku, aby mal človek správne a aktuálne informácie o tejto téme.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti je súčasťou poistenia v nezamestnanosti. To slúži v prípade straty zamestnania a na zabezpečenie príjmu v tomto období. Osoba má nárok na spomínanú dávku v nezamestnanosti.

O dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti môže požiadať:

 • fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo
 • SZČO, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca podľa osobitného predpisu, obvineného vo väzbe a odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody a fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.

Koľko sa platí poistenie v nezamestnanosti

Odvody do Sociálnej poisťovne zahŕňajú niekoľko kategórií. Každá zabezpečuje občana v prípade neschopnosti práce. Ide teda o nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti.

Výška každej kategórie sa líši a mení každým rokom. Pre prehľad slúži tabuľka Sociálnej poisťovne, ktorá hovorí o tom, koľko sa platí poistenie v nezamestnanosti.

Výšku a platenie odvodov do sociálnej poisťovne upravuje Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. To, koľko sa platí poistenie v nezamestnanosti, vychádza z hrubej mzdy zamestnanca. Odvody do Sociálnej poisťovne sa skladajú z:

 • nemocenského poistenia
 • dôchodkového poistenia
 • poistenie v nezamestnanosti
 • garančné poistenie
 • úrazové poistenie

Minimálny vymeriavací základ nie je určený. Maximálny vymeriavací základ sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy dosiahnutej v roku 2021. A teda 2021 t. j. 7 × 1211 € = 8 477 €.

PoistenieSadzba poistnéhoMinimálny VZSuma poistnéhoMaximálny VZSuma poistného
Nemocenské4,40 %605,50 €26,64 €8 477 €372,98 €
Dôchodkové starobné18 %605,50 €108,99 €8 477 €1 525,86 €
Dôchodkové invalidné6 %605,50 €26,33 €8 477 €508,52 €
Poistenie v nezamestnanosti2 %605,50 €12,11 €8 477 €169,54 €
Rezervný fond4,75 %605,50 €28,76 €8 477 €402,65 €
Spolu212,83 €2 979,65 €

Pokiaľ osoba platí poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie, je povinná platiť aj poistné do rezervného fondu solidarity.

Dávky v nezamestnanosti

Dávku v nezamestnanosti môže občan poberať 6 mesiacov odo dňa, keď stratil zamestnanie. Na tieto financie má nárok každý, kto je zaregistrovaný v evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a pred tým bol zamestnanec, dohodár (práca na dohodu), policajt alebo profesionálny vojak. Taktiež osoba, ktorá bola dobrovoľne poistená v nezamestnanosti.

Na dávku v nezamestnanosti treba splniť základné podmienky. Okrem evidencie na ÚPSVaR musel byť v posledných štyroch rokoch poistený v nezamestnanosti aspoň 730 dní, teda dva roky. Do tohto obdobia sa započítava:

 • obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca,
 • obdobie poistenia, resp. zamestnania alebo obdobia samostatnej zárobkovej činnosti, získané na území iného členského štátu Európskej únie
 • policajt alebo profesionálny vojak – započíta sa obdobie poistenia na výsluhový príspevok, ak bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, invalidný výsluhový dôchodok alebo nesplnili podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok,
 • matka-zamestnanec po skončení rodičovskej dovolenky – započíta sa aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (inými slovami, obdobie čerpania rodičovskej dovolenky počas trvania pracovnoprávneho vzťahu)

Na dávku v nezamestnanosti nemajú nárok napríklad dohodári, ktorí mali dohodu o brigádnickej práci študentov, samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si neplatia poistenie v nezamestnanosti, odsúdené osoby či osoby na dôchodku.

Prečo odvádzame poistenie Sociálnej poisťovni

Odvádzanie poistného Sociálnej poisťovni má za účel financovať sociálne programy a zabezpečiť istú formu sociálneho zabezpečenia pre občanov Slovenska. Sociálna poisťovňa je verejná inštitúcia, ktorá zabezpečuje systém sociálneho poistenia, čo zahŕňa rôzne druhy poistenia, ako napríklad:

 1. Poistenie v dôchodkovom systéme: Pomocou tohto poistenia sa hromadia finančné prostriedky na neskorší dôchodok. Po odchode do dôchodku majú občania nárok na pravidelný dôchodok, ktorý im poskytuje istú finančnú stabilitu po ukončení pracovnej kariéry.
 2. Poistenie v nezamestnanosti: Poskytuje finančnú podporu pre občanov, ktorí stratia zamestnanie nezávisle od svojej vôle, a umožňuje im dôstojne prekonať dočasné obdobie nezamestnanosti.
 3. Poistenie v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania: Zabezpečuje náhrady za pracovné úrazy alebo ochorenia spôsobené vykonávaním povolania.

Odvádzanie poistného do Sociálnej poisťovne je povinné pre zamestnávateľov a zamestnancov. Príspevky sa odvádzajú z miezd a príjmov zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí sú zodpovední za vyberanie a odvádzanie príspevkov do systému sociálneho poistenia. V prípade neplnenia si týchto povinností sa občan stáva dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Tento systém umožňuje sociálne zabezpečenie pre obyvateľov krajiny, aby mohli čeliť rôznym životným situáciám, ako sú choroba, nezamestnanosť, či dôchodok po skončení pracovnej kariéry. Zabezpečenie pravidelných príspevkov do Sociálnej poisťovne je dôležité, aby sa mohol udržiavať a plniť svoju úlohu v prospech celej spoločnosti.

Sociálna poisťovňa a odvádzanie poistného do nej sú dôležitými aspektmi verejných financií a zabezpečenia sociálnej stability v Slovenskej republike.

Zdravotné poistenie

Zdravie je naším najcennejším bohatstvom, a preto je dôležité mať adekvátnu zdravotnú starostlivosť dostupnú pre všetkých občanov. Na Slovensku je systém zdravotného poistenia základným pilierom, ktorý zabezpečuje prístup k lekárskej starostlivosti pre všetkých, ktorí sú do neho zapojení.

 1. Základy zdravotného poistenia: Zdravotné poistenie na Slovensku je povinné pre všetkých zamestnancov, študentov, dôchodcov a niektorých iných skupín občanov. Toto povinné poistenie je založené na solidarite, čo znamená, že platby od poistencov sa zhromažďujú do spoločného fondu, z ktorého sa hradia náklady na lekársku starostlivosť všetkých poistených.
 2. Poistenie štátom a súkromne: Na Slovensku existujú dva typy zdravotného poistenia – verejné poistenie a súkromné poistenie. Verejné poistenie je povinné a poskytuje základnú úroveň zdravotnej starostlivosti. Súkromné poistenie je dobrovoľné a umožňuje poistencom prístup k lepšej starostlivosti a ďalším výhodám.
 3. Príspevky a náhrady: Poistenci platia príspevky na zdravotné poistenie zo svojich príjmov, ktoré sú delené medzi zamestnancov a zamestnávateľov. V prípade študentov a dôchodcov je príspevok hradený zo štátneho rozpočtu. Poistencom môžu byť poskytnuté aj určité náhrady za stratu príjmu v prípade dlhodobého ochorenia alebo invalidity.
 4. Prístup k zdravotnej starostlivosti: Zdravotné poistenie zabezpečuje poistencovi prístup k lekárskej starostlivosti, vrátane ambulantnej a nemocničnej starostlivosti, liekov, preventívnych vyšetrení a chirurgických zákrokov. Pacienti majú možnosť voľby svojho lekára a nemocnice.
 5. Dôležitosť prevencie: Zdravotné poistenie na Slovensku podporuje dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu. Pre poistených sú k dispozícii rôzne preventívne programy, očkovania a poradenské služby, ktoré majú za cieľ zlepšiť celkový zdravotný stav obyvateľstva.

Zdravotné poistenie na Slovensku hrá kľúčovú úlohu v zabezpečovaní spravodlivej a rovnocennej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Pomáha znižovať finančné prekážky pri prístupe k lekárskej starostlivosti a poskytuje občanom istotu, že budú mať prístup k liečbe, keď ju budú potrebovať.