Kedy sa oplatí predčasné splatenie úveru

predcasne-splatenie-uveru

Predčasné splatenie úveru je pomerne častým javom. Dôvodom je väčšinou zlepšenie finančnej situácie a s ním spojená snaha zbaviť sa záťaže v podobe pravidelných splátok. K predčasnému splateniu úveru však dlžníci pristupujú aj pri jeho refinancovaní. Kedy sa oplatí predčasné splatenie úveru?

Treba doručiť žiadosť banke o vyčíslenie zostatku dlhu a predčasné splatenie k stanovenému dátumu. Akých informácií a údajov by mala táto žiadosť obsahovať?

Predčasné splatenie úveru

Ak klient splatí časť úverovej pohľadávky skôr, než sa dohodol, ide o predčasné splatenie úveru. Banka a klient sa musia písomnou cestou dohodnúť na takomto riešení. Niekedy však môže byť predčasné splatenie úveru spoplatnené.

Predčasné splatenie úveru má svoj psychologický i ekonomický aspekt. Pravidelné mesačné splátky a mínusová suma na úverovom účte predstavujú pre dlžníka istú psychologickú záťaž. Najmä v prípade finančných komplikácií spojených napríklad so stratou zamestnania by nesplatený úver so sebou priniesol značné komplikácie.

Kedy sa oplatí predčasné splatenie úveru?

Rozhodnutie predčasne splatiť úver môže, ale nemusí byť výhodné z ekonomického hľadiska. Predčasným splatením úveru človek ušetrí na úrokoch, ktoré platí banke za požičané peniaze. 

Čo sa týka mimoriadneho vkladu, priamo má dopad na istinu a to znamená zníženie alebo dokonca zánik dlžnej sumy. Výnimkou sú poplatky podľa sadzobníka, ktoré môže banka pridať pri stanovení celkovej dlžnej sumy, avšak vo väčšine prípadov sú oveľa nižšie ako úroky.

Podľa platného pravidla platí, že čím sú vyššie úroky, tým výhodnejšie je predčasné splatenie ekonomicky. Avšak je dôležité zvážiť, či nie je pre človeka výhodnejšie investovať svoje financie tak, aby neskôr dosiahol väčší zisk, než by ušetril v prípade predčasného splatenia úveru.

Žiadosť o predčasné splatenie úveru – vzor

O predčasné splatenie úveru je nutné požiadať banku, ktorá úver poskytla. To sa vykoná doručením písomnej žiadosti o predčasné splatenie úveru (vzor nižšie) na jej pobočku. Možno ju zaslať poštou alebo ju na pobočku zaniesť osobne. Žiadosť je potrebné doručiť v dostatočnom predstihu pred požadovaným dátumom splatenia úveru.

V prípade rôznych druhov úverov, by mal byť vykonaný výťažok 7 až 30 dní dopredu. Medzi podklady žiadosti musí patriť dátum, ktorý si žiadateľ želal preplatiť svoj úver. Nižšie je uvedený vzor žiadosti o predčasné splatenie úveru.

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………..

Číslo úverovej zmluvy: ………………..                        Číslo splátkového účtu: …………………………….

Telefonický kontakt: ………………….            E-mail: ………………………………………………

                                                                                                     Názov banky

                                                                                                     Ulica a číslo

                                                                                                     PSČ, mesto

 

Žiadosť o predčasné splatenie úveru

V zmysle uzatvorenej úverovej zmluvy č. ……………………………………… Vás týmto žiadam o vyčíslenie zostatku úveru a o súhlas s jeho predčasným splatením k dňu ……………………………

S pozdravom

Vyhlasujem, že som sa oboznámil s Informáciami o podmienkach spracúvania osobných údajov v (názov banky), čím mi boli poskytnuté informácie ako dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V …………………… dňa …………………..

                                                                                                   …………………………………………

                                                                                                        podpis klienta

Kalkulačka na výpočet predčasného splatenia úveru

Je vhodné investovať peniaze do sporenia alebo radšej urobiť mimoriadnu splátku? Kalkulačka pre výpočet predčasného splatenia úveru vám ukáže, aký úrok by ste museli dosiahnuť pri zhodnocovaní úspor, aby ste dosiahli rovnaké výsledky ako pri pravidelnom uskutočňovaní mimoriadnych splátok na úver.

Výška poplatku na predčasné splatenie úveru či hypotéky je upravená zákonom a predstavuje maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy, ak medzi dohodnutým koncom spotrebiteľského úveru a jeho predčasným splatením uplynie viac ako 1 rok. Ak je toto obdobie kratšie ako 1 rok, výška poplatku je maximálne 0,5 %.

To, koľko človek ušetrí predčasným splatením úveru, umožňuje vypočítať mnoho online kalkulačiek dostupných na webových stránkach väčšiny bánk.

Predčasné splatenie hypotéky

Taktiež je možné predčasne aj čiastočne splatiť hypotekárny úver. Na základe noveli zákona o bankách nie sú za predčasné splatenie hypotéky povinné platiť poplatky, ak sú splnené určité podmienky podľa zákona. Úprava tiež umožňuje predčasné splatenie úrokov, poplatkov a iných finančných nákladov.

Z týchto pravidiel vyplýva, že pôžičkodar – banka alebo iná finančná inštitúcia – nesmie požadovať žiadny ďalší poplatok za skoré splatenie. Tiež je možné vziať si ďalší hypotekárny úver na zaplatenie aktuálnej hypotéky bez účtovania náhrady pre dlžníka vo forme poplatku za náklady. 

Aký je poplatok za predčasné splatenie hypotéky?

Najvyšší možný poplatok za predčasné splatenie hypotéky alebo iného úveru je 1 % zo zaplatenej sumy. Ak sa rozhodneš splatiť hypotekárny úver v priebehu roka, môžeš to urobiť až do výšky 20 % bez platby poplatku. Dokonca na výročie fixácie môžeš celý dlh splatiť bez poplatku. Pokiaľ ide o spotrebné úvery do výšky 10 000 €, môžeš ich splatiť bez poplatku kedykoľvek.

Vyčíslenie zostatku hypotéky

Súhlas banky s predčasným splatením hypotéky a vyčíslenie jej zostatku je dokument, ktorý vydá banka majiteľovi nehnuteľnosti (dlžníkovi) na požiadanie, pričom žiadosť je nutné podať osobne na ktorejkoľvek pobočke banky.

V prípade predčasného splatenia hypotéky na základe žiadosti je potrebné počítať s pokutou za jej splatenie vo výške 1%.  Čo má teda okrem vyčíslenia pokuty obsahovať vyčíslenie?

 • vyčíslenie zostatku hypotéky, po splatení ktorej dôjde k zániku úverové vzťahu a následne teda aj záložného práva
 • vyčíslenie poplatku / pokuty za predčasné splatenie (štandardne 1 % z úverového zostatku mimo výročia fixácie úrokovej sadzby)
 • termín predčasného splatenia hypotéky, to je termín, ku ktorému bol úverový zostatok vypočítaný, po jeho zmeškaní sa stane predčasné splatenie neplatným
 • IBAN úverového účtu, kam je potrebné zaslať vyčíslený zostatok do termínu predčasného splatenia
 • ďalšie identifikátory platby ako variabilný symbol (číslo úverovej zmluvy)
 • identifikácia úveru, ktorý sa predčasné spláca číslom úverovej zmluvy, identifikáciou zmluvných strán a dňa podpisu
 • identifikáciu záložného práva, ktoré kryje vyplácaný úverový záväzok, a to formou čísla vkladu, pod ktorým bolo záložné právo katastrom povolené

Vydanie vyčíslenia nie je priamo spoplatnené, ale pri niektorých bankách sa možno stretnúť s dodatočným poplatkom v prípade, ak človek nestihne termín predčasného splatenia a znovu požiada o vyčíslenie.

Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých je špecifický typ hypotéky, ktorý je určený mladým ľuďom v ich snahách o vlastné bývanie. Tento program sa často ponúka ako forma podpory a motivácie pre mladých ľudí, ktorí sa stretávajú s finančnými výzvami pri kúpe nehnuteľnosti.

Prináša výhody a vylepšenia, ktoré môžu mladým ľuďom uľahčiť cestu k vlastnému bývaniu. Medzi tieto výhody môžu patriť nižšie úrokové sadzby, zvýhodnené podmienky splácania a možnosť získať hypotéku aj s menším vlastným podielom. Tieto výhody majú za cieľ zabezpečiť, aby bolo bývanie dostupnejšie pre mladú generáciu a aby sa podporilo ich vlastníctvo nehnuteľností.

ČSOB hypotéka

ČSOB hypotéka je populárnym finančným produktom, ktorý ponúka Československá obchodná banka (ČSOB) pre klientov, ktorí si želajú získať financovanie na kúpu nehnuteľnosti. Táto hypotéka sa vyznačuje konkurencieschopnými úrokovými sadzbami a flexibilnými podmienkami, čo umožňuje klientom prispôsobiť si hypotéku ich individuálnym potrebám a finančnej situácii.

Tento typ hypotéky je dostupný pre široké spektrum klientov vrátane mladých ľudí, ktorí sa snažia o svoje prvé bývanie, ako aj pre klientov, ktorí majú už existujúce nehnuteľnosti a chcú získať refinancovanie úveru. ČSOB hypotéka umožňuje klientom získať vysoký podiel financovania na kúpu nehnuteľnosti, čo môže byť výhodou pre tých, ktorí nemajú dostatočné vlastné prostriedky na úvodný vklad.

Charakteristiky úveru na bývanie od ČSOB:

 • doba splácania hypotéky až do 30 rokov
 • široký výber fixácie 1, 3, 4, 5, 10, 15, 20 rokov
 • výška poplatku za spracovanie úveru 250 €
 • výšku splátky si možno vypočítať cez hypokalkulačku dostupnú na webe
 • možnosť získania daňového bonusu na 50 % zo zaplatených úrokov, max. do výšky 400 € za rok, nárok na daňový bonus vzniká päť po sebe nasledujúcich rokov

S hypotékou od ČSOB možno navyše získať:

 • záložné zmluvy a návrh na vklad záložného práva banka doručí na príslušný kataster
 • poistenie bytu či domu – budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu
 • poistenie úveru v prípade nečakaných životných situácií alebo životné poistenie Vital

Banka ponúka aj možnosť požiadať o hypotéku v ČSOB s energetickým certifikátom a človek tak môže nielen ušetriť, ale aj prispieť k lepšej budúcnosti.

Výhodné pôžičky

Ak hľadá človek výhodnú pôžičku, musí sa pozrieť na viaceré faktory, ako je napríklad úroková sadzba, poplatky za založenie úveru, čiastka, ktorú je možné požiadať o pôžičku, doba splatnosti a ďalšie.

 • Prvým krokom pri hľadaní najvýhodnejšej pôžičky je porovnať úrokové sadzby jednotlivých bánk. Treba sa uistiť, že sa pozorne skontrolujú všetky poplatky za založenie úveru, ako sú napríklad poplatky za notára a vyhotovenie dokumentov. Ďalej by sa mala skontrolovať čiastka, o ktorú je možné požiadať v rámci pôžičky, a aká je doba splatnosti.
 • Dobrou voľbou je tiež prečítať si recenzie používateľov online, aby sa človek dozvedel, aké boli ich skúsenosti s tými bankami, ktoré žiadateľ prechádza.
 • Na internete existujú úverové kalkulačky, ktoré vypočítajú najvýhodnejšiu pôžičku a sprístupnia údaje o banke, ktorá ju poskytuje. To môže byť veľmi dobrý pomocník pri jej hľadaní.
 • Je možné tiež požiadať o osobné odporúčania od známych, ktorí už majú skúsenosti s tými bankami. Po zvážení všetkých týchto faktorov by mal byť človek schopný vybrať banku, ktorá poskytuje najvýhodnejšiu pôžičku pre jeho potreby.

Je dôležité prečítať si všetky podmienky, ktoré banka vyžaduje, a uistiť sa, že je človek schopný splniť všetky požiadavky na splácanie.

Výhodné pôžičky od ČSOB

ČSOB, plným názvom Československá obchodná banka, a. s., je renomovaná banková inštitúcia s pôsobnosťou na českom a slovenskom trhu finančných služieb. Je taktiež riadiacim subjektom rovnomennej skupiny a poskytuje široké spektrum bankových a finančných služieb pre fyzické osoby, podnikateľské subjekty, firemných a inštitucionálnych klientov.

Spotrebný úver od ČSOB je bezúčelovým úverom, ktorý možno využiť na čokoľvek bez dokladovania. Výhodnú pôžičku online na pár klikov možno vybaviť v súkromí domova, priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking.

Čo človek získa pôžičkou od ČSOB?

 • rýchle a jednoduché zriadenie, bez dokladovania účelu, ručenia alebo potreby zakladať nehnuteľnosť
 • pôžička od 600 € do 40 000 € na čokoľvek
 • možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku
 • zľava 1 % z úrokovej sadzby pre klientov s hypotékou v ČSOB
 • splatnosť pôžičky od 1 do 8 rokov
 • jednorazový poplatok za poskytnutie pôžičky vo výške 50 € bez ohľadu na výšku úveru
 • úrok od 6,19 % – výsledná úroková sadzba, závisí od komplexného posúdenia žiadosti po zohľadnení poskytnutých zliav

ČSOB banka je schopná poskytnúť rýchlu pôžičku vo vyššie uvedenom časovom rozpätí. Ak bude vyžadované individuálne posúdenie, môže sa čas schvaľovania predĺžiť. Väčšina žiadostí o úver bude však schválená do 24 hodín.