Vzor spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

o založení verejnej obchodnej spoločnosti [ ].

(okrem založenia firmy, môžete využiť služby: predaj firiem alebo predaj sro platca DPH, kde si môžete vybrať zo širokého zoznamu firiem bez histórie alebo firiem s históriou)

uzavretá medzi

1. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ]

2. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ]

3. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ]

4. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ]

ďalej len „spoločníci“.

I.

Obchodné meno a sídlo

Spoločníci touto zmluvou zakladajú verejnú obchodnú spoločnosť s obchodným menom [ ], so sídlom [ ], [ ], PSČ [ ] (ďalej len „spoločnosť“).

II.

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je

1. Vykonávanie [ ] prác

2. Vykonávanie [ ] prác

3. Vykonávanie [ ] prác

4. Vykonávanie [ ] prác

5. Vykonávanie [ ] prác

6. Vykonávanie [ ] prác

III.

Štatutárny orgán a obchodné vedenie

Štatutárnym orgánom spoločnosti je [ ], ktorého tiež poverujú spoločníci obchodným vedením spoločnosti.

IV.

Rozdelenie zisku a nesenie straty

Zisk sa rozdelí medzi spoločníkov tak, že [ ] pripadá [ ]% zisku a ostatným spoločníkom pripadá každému [ ]% zisku.

Podiel na zisku si stanovuju spoločníci na základe účtovnej závierky. Stratu zistenú účtovnou závierkou znášajú spoločníci v rovnakom pomere.

V.

Zákaz konkurencie

Žiaden zo spoločníkov nesmie podnikať na základe živnostenského ani iného podnikateľského oprávnenia.

VI.

Zrušenie spoločnosti, podiel na likvidačnom zostatku, vyrovnací podiel

Spoločnosť sa zrušuje v prípadoch ustanovených v § 68 a 88 obchodného zákonníka. Likvidačný zostatok sa rozdeľuje medzi spoločníkov v rovnakom pomere ako zisk. Rovnako sa stanoví aj vyrovnací podiely spoločníkov, prípadne ich dedičov.

VII.

Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, každý zo spoločníkov dostane jedno vyhotovenie, dve vyhotovenia sa prikladajú k návrhu na zápis do obchodného registra.

V [ ] dňa. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                                       [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                                       [ ]

Spoločenská zmluva je zmluva, ktorou zakladatelia zakladajú obchodnú spoločnosť. V prípade jediného zakladateľa spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina.

Spoločenská zmluva nemá vplyv len na založenie spoločnosti, ale určuje napríklad aj vydanie stanov. Je upravená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Spoločenská zmluva musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným a u akciovej spoločnosti má formu notárskej zápisnice.

Spoločenskú zmluvu s.r.o. upravuje § 110 obchodného zákonníka.

Podľa neho musí spoločenská zmluva obsahovať aspoň meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov uvedením ich mena a bydliska alebo firmy a sídla v prípade právnickej osoby, predmet podnikania, výšku základného imania a výšku vkladov vrátane spôsobov a termínov splácania, mená a bydliská prvých konateľov a členov dozornej rady a určenie správcu vkladu.

Spoločenskú zmluvu môže namiesto zakladateľov spoločnosti spísať tiež splnomocnenec alebo advokát. Tu sa využije plnomocenstvo s úradne overenými podpismi zakladateľov spoločnosti. Následne sa použije ako príloha k spoločenskej zmluve.

Spoločníci akciovej spoločnosti spolu pri jej založení spisujú zakladateľskú zmluvu (prípadne listinu), ktorej náležitosti sa mení v závislosti na tom, či sa akciová spoločnosť zakladá s alebo bez verejnej ponuky akcií.

Ak je založenie firmy bez verejnej ponuky, tak zakladateľská zmluva obsahuje meno a sídlo spoločnosti, predmet podnikania, navrhovaný základný kapitál – počet akcií a ich menovitú hodnotu, počet akcií, ktoré sa upisujú a výšku základného imania, približnú výšku nákladov vzniknutých pri založení spoločnosti a určenie správcu vkladu.

Zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti je upravená v § 163 obchodného zákonníka.