Správa o nehode – ako nahlásiť škodovú udalosť

sprava-o-nehode

Správa o nehode je mimoriadne dôležitá dokumentácia, ktorú možno použiť na rôzne účely. Používa sa na zdokumentovanie podrobností nehody na účely poistenia, právne alebo bezpečnostné účely. Ako sa spisuje záznam o dopravnej nehode?

Správa o nehode slúži aj na informovanie zamestnancov o príčine a povahe nehody, aby sa takáto udalosť už neopakovala. Znalosť toho, ako napísať presnú a podrobnú správu o nehode, môže v budúcnosti ušetriť veľa času a stresu.

Čo sa rozumie pod pojmom dopravná nehoda

Dopravnú nehodu charakterizuje zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
 • uniknú nebezpečné vec

Pri každej dopravnej nehode je potrebné vyplniť správu o nehode a dbať na to, aby ju podpísali všetci účastnici dopravnej nehody.

Každé motorové vozidlo má povinnosť mať povinné zmluvné poistenie. V prípade, že človek používa auto, ktoré je mu zverené firmou (firemné vozidlo), je odporúčané mať uzavreté aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležité pri dopravnej nehode, pretože zabezpečuje finančnú ochranu pre tretie strany, ktoré utrpia škodu v dôsledku zodpovednosti iného človeka za nehodu.

Existencia PZP zaručuje, že sú obeťom poskytnuté prostriedky na opravu poškodeného vozidla, liečbu zranení, kompenzáciu za stratu príjmu a iné náklady súvisiace s nehodou.

Aké sú povinnosti účastníka dopravnej nehody

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný:

 • bezodkladne zastaviť vozidlo
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode
 • ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu
 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel

Nahlásenie škodovej udalosti nemusí byť vždy komplikovaný proces. Veľa poisťovní dnes ponúka možnosť nahlásenia online. Je však potrebné mať prichystané všetky potrebné informácie a doklady. Aj od toho závisí, ako rýchlo bude celá záležitosť vybavená. Ako príklad možno uviesť proces nahlasovania v poisťovniach Allianz a Kooperativa.

Samozrejme ak sa u niektorého z účastníkov potvrdí požitie alkoholu, ide o veľký problém. Na Slovensku sa netoleruje ani zostatok alkoholu. Šofér musí nafúkať rovnú nulu.

Požívanie alkoholu je jedným z hlavných príčin dopravných nehôd na cestách.

Ako napísať záznam o dopravnej nehode

Pri písaní záznamu o dopravnej nehode je najdôležitejšie uviesť dátum, čas a miesto udalosti. Okrem toho by mali byť zdokumentované všetky zúčastnené osoby a vozidlá. Taktiež by sa mal spísať úplný opis nehody vrátane počasia, rýchlosti a polohy vozidiel, ako aj všetkých ďalších podrobností, ktoré by mohli byť dôležité. Mali by sa zaznamenať aj bežné príčiny nehody, ako je nedbalosť vodiča.

Po uvedení podrobností o nehode by sa v správe mali uviesť aj všetky škody na majetku, ktoré vznikli v dôsledku nehody, a všetky zranenia, ktoré utrpeli. Dôležité je tiež zahrnúť komentáre z výpovedí svedkov, ak sú k dispozícii.

Nakoniec by záznam o nehode mal obsahovať aj všetky okamžité nápravné opatrenia, ktoré boli prijaté. Zamestnávatelia, poisťovne a ostatné zúčastnené strany tak môžu mať istotu, že incident sa okamžite rieši.

Presná a podrobná správa o nehode je nevyhnutná pre každú organizáciu alebo jednotlivca, ktorých sa dopravná nehoda môže týkať. Vedomosť o tom, aké informácie treba zahrnúť a ako ich jasne a stručne prezentovať, môže výrazne pomôcť pri poskytovaní potrebných informácií všetkým zúčastneným stranám.

Správa o nehode – Allianz

Poisťovňa Allianz uvádza niekoľko krokov, ktorými sa treba riadiť v prípade dopravnej nehody ešte predtým ako sa človek pustí do vypisovania správy o nehode:

 1. v prípade dopravnej nehody zachovať pokoj
 2. na svojom aute vypnúť motor, zabrzdiť ručnou brzdou, zapnúť výstražné svetlá, obliecť si reflexnú vestu a umiestniť trojuholník v predpísanej vzdialenosti
 3. život a zdravie sú prvoradé – akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna – záchranná zdravotná služba na čísle 155
 4. volať políciu (158, 112) v prípade, že vznikla škoda na zdraví, živote, majetku štátu, ak je vinník nehody sporný alebo ušiel z miesta nehody
 5. ak sa polícia nevolá, vyplniť a podpísať správu o nehode od Allianzu s druhým účastníkom nehody
 6. ak je auto nepojazdné, zavolať NONSTOP asistenčnú službu Allianz Assistance +421 2 529 33 112
 7. poistnú udalosť oznámiť čo najskôr Allianz – Slovenskej poisťovni

Asistenčná služba Allianz Assistance je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Rozsah ponúkaných asistenčných služieb závisí od konkrétneho poistného produktu, ktorý klient s poisťovňou uzatvoril.

Allianz – informácie o poistnej udalosti

Informácie o poistnej udalosti treba čo najskôr oznámiť Allianz – Slovenskej poisťovni. Na výber sú dve možnosti:

 • telefonicky nonstop na Infolinke 0800 122 222, zo zahraničia +421 2 496 15 677
 • prostredníctvom webu allianzsp.sk/poistne-udalosti

Či už sa človek rozhodne poistnú udalosť nahlásiť prostredníctvom allianzsp.sk/poistne-udalosti alebo Infolinky 0800 122 222 (zo zahraničia +421 2 496 15 677), bude jeho poistná udalosť zdokumentovaná tak, aby bola čo najrýchlejšie vybavená.

Po jej nahlásení bude pridelené číslo poistnej udalosti, na základe ktorého môže človek sledovať celý priebeh likvidácie a informácie o poistnej udalosti priamo na webe Allianzu.

Správa o nehode – Kooperativa

Aj Kooperativa má na sovjich webových stránkach uvedený formulár na vyplnenie správy o nehode. Formulár „Správa o nehode“ od Kooperativy plne zodpovedá modelu vytvorenému Comité Européen des Assurances (CEA). Je vytvorený na uplatnenie pri všetkých dopravných nehodách, slúži na záznam skutkového stavu a na jeho vyplnenie nie je potrebná dohoda o otázke zavinenia.

Môžu byť uvedené aj protichodné výpovede, v nutnom prípade aj na zvláštnom liste. Keď má druhý účastník nehody taký istý formulár schválený Comité Européen des Assurances, ale v inom jazyku, sú tieto formuláre rovnaké. Možno si preto jeho obsah bod po bode na základe vlastného formulára preložiť.

Kooperativa – nahlásenie škody

Kooperativa ponúka 4 možnosti ako náhlasiť škodu, ku ktorej došlo pri dopravnej nehode:

 • online na stránke www.kooperativa.sk
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie Kooperativa
 • zaslaním scanu vyplnenej Správy o nehode na likvidaciaNP@koop.sk
 • telefonicky na telefónnom čísle +421 2 5729 9999

V prípade, ak je človek zodpovedný za vznik škody, písomne alebo elektronicky musí nahlásiť na www.kooperativa.sk alebo osobne doručiť/zaslať poštou vyplnené tlačivo Oznámenie o škodovej udalosti poisteným do 15 dní od jej vzniku. Na nahlásenie škody rovnako možno použiť tlačivo Správa o nehode, ktoré možno nájsť na internetových stránkach poisťovne Kooperativa.

Kooperativa – ako nahlásiť škodovú udalosť

Škodovú udalosť možno v Kooperative nahlásiť elektronicky cez online formulár alebo telefonicky.

Pri nahlásení škodovej udalosti si treba pripraviť nasledovné údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej človek škodu hlási
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / v prípade firmy IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • kontakty na prípadných svedkov
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Po nahlásení škodovej udalosti bude klienta Kooperativy do 24 hodín kontaktovať technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Pri obhliadke dostane poistenec zložku spisu, ktorý obsahuje ďalší postup pri uplatňovaní nároku s vyznačením požadovaných dokladov od poisťovne.

Uvedené doklady spolu s vyplneným tlačivom oznámenia (vo vnútri spisu), ktoré sú potrebné k likvidácii predmetnej škody, treba odovzdať osobne spolu so spisom na najbližšej pobočke poisťovne Kooperativa, alebo ho zaslať doporučenou poštou na adresu vyznačenú na prednej strane spisu.