Dividenda – čo to je a na čo slúži

Dividendy sú pre mnohých investorov zdrojom príjmu a oplatí sa im venovať čas. Keď spoločnosť dosiahne zisk, môže časť tohto zisku vyplatiť vo forme dividend. Kto si chce založiť akciovú spoločnosť, mal by si viac prečítať o tomto pojme. Čo je dividenda a ako sa využíva?

Výplata dividend je spôsob, akým spoločnosť odmeňuje svojich akcionárov tým, že im zabezpečuje podiel na zisku spoločnosti.

Dividendy sa zvyčajne vyplácajú v hotovosti, ale môžu sa vyplácať aj v akciách alebo v iných formách:

  • akciové dividendy (nové kmeňové akcie)
  • obligačné dividendy
  • majetkové dividendy (iný ako peňažný majetok spoločnosti) 

Spoločnosti sa môžu rozhodnúť vyplácať dividendy štvrťročne, polročne alebo ročne. Zvyčajne sa vyplácajú akcionárom, ktorí vlastnia akcie spoločnosti k určitému dátumu. Akcionári potom môžu prijaté dividendy použiť na ďalšie investovanie do aktív v investičnom portfóliu, alebo nákup potrebných položiek.

Dividendy sa väčšinou zdaňujú zrážkovou daňou 7 %, a tak investorom odpadá povinnosť zdanenia výnosov z cenných papierov v daňovom priznaní.

Na čo slúžia dividendy

Pre investorov môžu byť dividendy dobrým spôsobom, ako získať ďalší príjem zo svojich investícií. Vyplácajú sa na základe počtu vlastnených akcií, takže čím viac akcií investor vlastní, tým viac dostane na dividendách.

Veľkou výhodou dividend je, že až do ich vyplatenia zvyčajne nepodliehajú zdaneniu. To znamená, že investori môžu svoje dividendy reinvestovať bez toho, aby museli v tomto procese platiť dane. Niektoré spoločnosti, ako napríklad Realitný investičný fond (REIT), rozdeľujú väčšinu svojich ziskov vo forme dividend, aby sa vyhli plateniu dane z príjmov právnických osôb.

Dividendy môžu byť tiež neoceniteľným nástrojom pre dlhodobých investorov. Výplata dividend slúži ako ukazovateľ zdravia spoločnosti a poskytuje investorom prehľad o výkonnosti a vyhliadkach na rast spoločnosti. Dôchodcovia a iní investori s príjmom sa môžu spoliehať na výplaty dividend, ktoré im zabezpečia stabilný zdroj príjmu počas dôchodku.

Dividendové akcie

Dividendové akcie poskytujú akcionárom časť zisku spoločnosti vo forme peňažných platieb. Spoločnosti zvyčajne vyplácajú tieto dividendy štvrťročne, čo sa následne odráža v cene akcií.

Investovaním do akcií, ktoré ponúkajú výplatu dividend, môžu investori profitovať z dlhodobého rastu ceny akcií, ako aj z pravidelného príjmu z výplaty dividend.

To vytvára skvelú príležitosť investovať do dividendových akcií a čerpať výhody dlhodobejšej investície, ktorá môže priniesť vyššie výnosy ako tradičnejšie investície.

Pred investovaním do dividendových akcií je dôležité pochopiť, ako akcie fungujú a ako sa vypočítavajú dividendy. Dividendový výnos spoločnosti sa určuje vydelením ročnej výplaty dividend aktuálnou trhovou cenou akcie. Výnos je vyjadrený v percentách, takže investori môžu ľahko porovnávať jednotlivé akcie a zvažovať svoje možnosti.

Okrem toho je dôležité pozrieť sa na to, aká je dividendová politika spoločnosti. Niektoré spoločnosti môžu vyplácať pravidelnú výšku dividend na ročnej alebo štvrťročnej báze, zatiaľ čo iné spoločnosti sa môžu rozhodnúť nevyplácať žiadne dividendy alebo vyplácať štvrťročné dividendy v rôznej výške.

Znalosť dividendovej politiky, ktorú spoločnosť dodržiava, môže výrazne pomôcť pochopiť potenciálne zisky a to, či sa hodia do vašej celkovej investičnej stratégie.

Investori by si mali tiež uvedomiť, že dividendové akcie nie sú vždy bezpečnou investíciou. Spoločnosti môžu kedykoľvek zmeniť svoju dividendovú politiku, čo môže viesť k zníženiu výnosu z roka na rok. Takisto cena dividendových akcií môže kolísať výraznejšie ako cena akcií nevyplácajúcich dividendy, čo znamená, že by ste mali byť pripravení na to, že hodnota vašich investícií môže náhle klesnúť alebo stúpnuť.

Dividendoví aristokrati

Dividendoví aristokrati sú vybranou skupinou akcií, ktoré preukázateľne neustále zvyšovali svoje dividendové výplaty každý rok najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. Tieto spoločnosti sa často považujú za spoľahlivé investície, pretože ich schopnosť zvyšovať dividendy aj počas hospodárskych poklesov dokazuje silný finančný základ a disciplinovaný manažment.

Dividendoví aristokrati sa považujú za atraktívnych pre investorov zameraných na príjem, ktorí oceňujú stabilný a rastúci tok príjmov, ako aj potenciál dlhodobého zhodnocovania kapitálu.

Aké riziko prinášajú dividendy

Hoci dividendy môžu investorom ponúknuť stabilný a konzistentný tok príjmov, sú tiež náchylné na volatilitu ako iné cenné papiere. Dividendová politika emitujúcich spoločností a prostredie úrokových sadzieb môžu ovplyvniť aj dividendový výnos.

Spoločnosti sa môžu kedykoľvek rozhodnúť pre ich zvýšenie, zníženie alebo dokonca zrušenie, takže investori sa nemusia spoliehať na to, že im prinesú konzistentné výnosy.

Okrem toho akciový aj dlhopisový trh podliehajú poklesom, čo môže ovplyvniť aj spoločnosť emitujúcu dividendy. Ak spoločnosť zaznamená neobvyklé straty, môže sa rozhodnúť znížiť alebo pozastaviť vyplácanie dividend, čo môže výrazne znížiť celkový výnos investora.

Prirodzená inflácia cien môže tiež spôsobiť, že kúpna sila vyplácaných dividend sa časom zníži. V konečnom dôsledku to môže mať vplyv na dividendový výnos. Keď je inflácia vysoká, výnosy z dividendových akcií môžu byť nižšie ako výnosy ich nedividendových náprotivkov.

Ďalším rizikom, ktoré treba zvážiť, sú dane. Dividendy, hoci sú zdaňované nižšími sadzbami ako kapitálové zisky, môžu aj tak uberať z portfólia investorov. Daňový úrad považuje dividendy za príjem a zdaňuje ich bežnými sadzbami dane z príjmu, ktoré sú vyššie ako potenciálne kapitálové zisky.

Je dôležité poznamenať, že hoci investície do dividend môžu niesť určitý stupeň rizika, nemusí ísť nevyhnutne o vysoké riziko. V kombinácii s rozumnou stratégiou alokácie portfólia môžu byť akcie vyplácajúce dividendy cenným aktívom, ktoré generuje pravidelný príjem a potenciálne pomáha zvyšovať výnosy.

Vyplácanie dividend COOP Jednota

Ak niekto vlastní vernostnú kartu v COOP Jednota, určite sa už stretol s vyplácaním zľavy za každý polrok. Ide o vyplácanie dividend COOP Jednota, keď zákazník za svoje pravidelné nakupovanie získa na konci zúčtovacieho obdobia peňažnú odmenu.

Tento typ zľavy si môže uplatniť len držiteľ karty a nikto iný. Môže tak urobiť len v tých predajniach, ktoré prevádzkuje regionálna COOP Jednota, v ktorej je karta registrovaná.

Nič sa nestane, ak termín na vyplácanie dividend COOP Jednota zákazník nestihne. O svoju odmenu neprichádza, ale prenesú mu ju do ďalšieho zúčtovacieho obdobia. Takže výhodu bude môcť využiť až po ďalšom pol roku.

Ako sa stať akcionárom

Je dôležité pochopiť, čo je potrebné na to, aby sa mohol človek zapojiť do obchodovania s akciami a stať sa akcionárom. Na začatie investovania na akciovom trhu je potrebné podniknúť niekoľko krokov, ale s náležitým vzdelaním a komunikáciou by mal mať každý možnosť stať sa akcionárom.

Prvý krok: Vzdelávanie – predtým, ako sa pokúsi niekto vstúpiť na akciový trh, je nevyhnutné, aby ako investor mal komplexné znalosti o základných princípoch akciového trhu a o technikách obchodovania. Informácie by mali zahŕňať:

  • základné zložky fungovania akciového trhu
  • oceňovanie a hodnotenie akcií
  • základy jednoduchého a zloženého úročenia
  • analýzu finančných údajov
  • stratégie riadenia rizík

Druhý krok: Nájsť si makléra – keď už osoba dobre rozumie akciovému trhu, skúsi sa poradiť s potenciálnymi maklérmi, aby sa rozhodla, ktorý z nich je najvhodnejší pre jej obchodné potreby.

Postačia online vyhľadávače alebo si treba prečítať dôveryhodné recenzie od zákazníkov, aby sa záujemca mohol informovane rozhodnúť o maklérovi, ktorý mu bude vyhovovať.

Tretí krok: Otvoriť si účet na obchodovanie s akciami – aby sa investor mohol stať nákupcom akcií, musí si otvoriť účet na obchodovanie s akciami – zvyčajne u maklérskej spoločnosti.

Maklérske spoločnosti poskytujú nielen prístup k obchodovaniu s akciami, ale aj cenné zdroje, ako napríklad prístup k trhovým informáciám v reálnom čase, recenzie a analýzy.

Štvrtý krok: Pripraviť sa na prijímanie investičných rozhodnutí – pri rozhodovaní o tom, ktoré akcie nakúpiť, musia investori venovať čas dostatočnému zhodnoteniu cien a výkonnosti verejne obchodovaných akcií.

Odporúča sa preskúmať spoločnosti a analyzovať ich finančné údaje s cieľom rozhodnúť, ktoré akcie potenciálne prinesú najväčšie výnosy. Nakoniec si treba stanoviť stratégiu založenú na vyhliadkach akciového trhu a názoroch ostatných investorov, aby človek minimalizoval riziko.

Piaty krok: Začať obchodovať a stať sa akcionárom – po dokončení predchádzajúcich krokov je čas oficiálne vstúpiť na akciový trh a začať investovať. Zvážiť treba vytvorenie portfólia s vysoko diverzifikovanou kombináciou akcií.

Záver

Investovanie do akcií a dividend je jednou z najefektívnejších a osvedčených stratégií pre dlhodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov.

Dividendy poskytujú investorom pravidelný príjem a zároveň umožňujú rast kapitálu prostredníctvom reinvestovania. Významnou výhodou investovania do dividendových akcií je aj potenciálne zvýšenie výnosnosti v dlhodobom horizonte.

Pri výbere vhodných titulov je dôležité zohľadniť stabilitu spoločností, výšku dividendového výnosu a ich históriu výplaty. Investovanie do akcií a dividend však nie je bez rizika, a preto je dôležité mať dostatočnú odbornú prípravu a poradiť sa s finančným poradcom.

Ak má človek primerané znalosti a dlhodobý investičný horizont, dividendové akcie môžu poskytnúť atraktívne zhodnotenie prostredníctvom pasívneho príjmu a rastu kapitálu.