Bonita klienta – čo to je, kalkulačka 2024

S pojmom bonita sa väčšina ľudí nestretne do momentu, kedy príde do banky žiadať o pôžičku, úver alebo hypotéku. S bonitou banky pracujú neustále a ide o najdôležitejšou súčasťou pri vybavovaní akýchkoľvek foriem úverov. Čo je to bonita? Prečo je dôležitá? Ako sa vypočíta bonita?

Nielen banky, ale aj niektoré nebankové spoločnosti zisťujú bonitu klienta. Tým si v podstate overujú u klienta to, či bude schopný splácať požičané peniaze. Záleží to od mnohých faktorov a taktiež je potrebné vedieť, že každá banka alebo nebankovka posudzuje bonitu iným spôsobom.

Avšak aj keď je posudzovanie bonity klienta v každej spoločnosti iné, všetky majú rovnaký princíp. Rozdielom je najmä ich spôsob, teda niektoré su benevolentnejšie viac, niektoré menej.

Pred tým, ako sa niekto rozhodne ísť si vybaviť úver, mal by rozumieť bonite. Vďaka tomu si dokonca bude môcť vybaviť aj lepšie podmienky daného úveru.

Čo je bonita

Bonita je miera schopnosti jednotlivca alebo podniku splácať pôžičku alebo iný typ úveru. Vychádza z analýzy finančnej histórie dlžníka vrátane jeho príjmu, pomeru dlhu k príjmu, histórie platieb, využívania úverov a ďalších faktorov. Veritelia ho používajú pri rozhodovaní o schválení alebo neschválení žiadosti o úver.

Môže ísť o rôzne druhy úverov od spotrebných úverov, cez hypotéky na pozemok až po americké hypotéky, teda inými slovami pôžičky s ručením nehnuteľnosťou.

Kvôli dobre známej hypotekárnej kríze v USA, kedy dostal úver každý občan, ktorý o ňu požiadal, sa sprísnili podmienky na úverovom trhu. Banky musia zisťovať bonitu každého jedného klienta. Je to forma zabezpečenia zo strany banky, aby neprišli o peniaze, ktoré klientovi požičajú.

Zjednodušene sa dá povedať, že bonita klienta je úverová schopnosť splácať. Patrí medzi najdôležitejšie faktory, ktoré vstupujú do procesu žiadosti o úveru. Vďaka určeniu bonity kienta sa banka rozhoduje, či žiadateľovi úver schváli alebo neschváli.

Bonita klienta sa dá predstaviť ako výška rizika pre banku alebo poskytovateľa úveru. Čím vyššia bonita, tým nižšie riziko a naopak. To znamená, že ak je príliš nízka bonita, teda riziko prekročí stanovenú hranicu, pre banku bude takýto klient príliš rizikový a neposkytne mu úver.

Vďaka vyššej bonite sa klient nie len že dostane k úveru, ale aj dokáže získať výhodnejšie podmienky úveru. Ide najmä o možný nižší úrok.

Ako sa určuje bonita

Banky určujú bonitu klienta veľmi komplexne. Určuje im to zákon, kvôli ktorému musia podrobne preveriť rizikovosť klienta. V prípade nebankových pôžičiek to však nie vždy platí. Mnoho nebankoviek ponúka pôžičky pre všetkých.

Avšak niektoré nebankové subjekty vyžadujú aspoň niektoré náležitosti bonity. Niektoré nebankovky vyžadujú potvrdenie o príjme alebo výpis z úverového registra. Tieto požiadavky sa líšia podľa poskytovateľa nebankových pôžičiek.

No klasické bankové subjekty poctivo preverujú individuálne bonitu každého klienta. Berú do úvahy rôzne faktory ako osobné údaje, príjmy, výdavky alebo úverovú históriu.

Osobné a rodinné údaje

Z týchto údajov banky dokážu posúdiť základné informácie o žiadateľovi o úver. Tu hrá dôležitú úlohu vek, pretože mladší žiadatelia majú spravidla vyššiu bonitu. Dosiahnuté vzdelanie a povolanie je tiež faktorom, ktorý bonitu zvyšuje.

Aj rodinný stav dokáže zmeniť výsledok pri posudzovaní bonity. Vo všeobecnosti platí, že čím menej záväzkov, tým vyššia bonita. Okrem spomenutých informácií sa tu zohľadňuje aj bydlisko a lokalita, teda to, či žiadateľ býva v nájme alebo vo svojom.

Príjmy

Jedným z najviac dôležitých faktorov je dokladovanie príjmu. Pri príjme sa skúma jeho výška, druh a tiež to, či ide o trvalý príjem. Banka spravidla sleduje o aký príjem ide. Či už o príjem zo závislej činnosti, z podnikateľskej činnosti, z prenájmu alebo starobný, prípadne invalidný dôchodok.

Ak žiada o úver zamestnanec, väčšina bánk požaduje, aby išlo o pracovný pomer na dobu neurčitú. Platí, že o úver môže požiadať aj zamestnanec v skúšobnej dobe, ašak prístup k úveru je omnoho ťažší. V prípade podnikateľov je potrebné doloženie daňového priznania.

Existujú aj úvery alebo pôžičky bez dokladovania príjmu, avšak v súčasnosti takéto druhy ponúkajú iba nebakové spoločnosti.

Výdavky

Zatiaľ čo vyššie príjmy bonitu zvyšujú, vyššie výdavky ju naopak znižujú. Výdavky sú taktiež nemenej dôležitým faktorom, ktorý vstupuje do posudzovania bonity klienta.

Do výdavkov sa započítavajú napríklad nájomné, výživné, poistenia, leasing, splátky iných úverov, niektoré druhy sporenia a iné. Poistné a sporiace výdavky niektoré banky nazapočítavajú, avšak pred žiadosťou o úver s nimi treba radšej rátať.

V prípade výdavkov je dôležité vedieť životné minimum. Na Slovensku je životné minimum vo výške 234,42 eur. Je to potrebné vedieť z toho dôvodu, že po odpočítaní výdavkov od príjmov musí žiadateľovi zostať aspoň výška životného minima.

Každý žiadateľ o úver je posudzovaný indivduálne, nakoľko životné minimum rastie s počtom vyživovaných detí alebo osôb žijúcich v jednej domácnosti s žiadateľom.

Registre

Banky požadujú pri určovaní bonity klienta výpisy z úverového registra. Spravidla banky týmito databázami disponujú. Buď majú vlastnú internú databázu, alebo medzibankovú databázu, kde si dokážu overiť, či žiadateľ nemá dlhy v iných bankách.

Najmä úverový register dokáže banke ukázať, či klient nemal v minulosti problémy so splácaním, prípadne či nemá úverové záväzky v súčasnosti. Niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú pôžičky aj bez nutnosti predložiť úverový register. Ide o rizikovú skupinu klientov, ktorú si banky nemôžu dovoliť.

Ako zvýšiť bonitu

Podmienky pre určenie bonity je možné navýšiť. Samozrejme, že sa dá zlepšiť vyšším príjmom alebo nižšími výdavkami, no existujú spôsoby, ktoré zlepšujú bonitu ihneď.

Jednou z možností môže byť preukázať vedľajší príjem, ak taký žiadateľ o úver má. Taktiež môže byť pri posudzovaní bonity doložená finančná rezerva, ktorá túto bonitu môže zvýšiť. Manželstvo a vlastníctvo nehnuteľnosti sú takisto faktory, ktoré pozitívne vplávajú na posudzovanie bonity.

Okrem spomenutých možností, najčastejšie využívaným spôsobom zvýšenia bonity je prizvanie spolužiadateľa, tzn. ručiteľ. Najlepšou možnosťou prizvania ručiteľa je manžel alebo manželka, prípadne osoba žijúca v jednej domácnosti, nakoľko spolu bude nižšia hranica životného minima.

Vďaka prizvaniu ručiteľa budú na splácanie úveru až 2 osoby, čím sa riziko nesplatenia úveru značne zníži. Takže ak by hlavný dlžník nebol schopný splatiť splátku, banka sa obráti na ručiteľa, ktorý má rovnaké povinnosti ako hlavný dlžník.

V prípade úveru alebo pôžičky bez ručenia sa žiadateľovi môže značne úver predražiť z dôvodu vyššieho rizika. To platí najmä pri nízkopríjmových klientoch.

Čomu sa vyhnúť

Ak má človek na pláne v blízkej budúcnosti brať si úver alebo hypotéku, mal by myslieť na svoju bonitu a vyhnúť sa rozhodnutiam, ktoré ju môžu zhoriť.

Ako už bolo napísané, bonita klienta sa posudzuje aj na základe histórie žiadateľa. Z toho dôvodu by si potenciálny žiadateľ mal dávať pozor, aby spĺňal všetky svoje závätky voči bankám alebo štátnym inštitúciám.

Taktiež ak niekto vie, že si bude brať úver, nemal by sa stať ručiteľom na úvere niekoho iného. V takom prípade ho bude banka považovať za rizikovejšieho klienta, nakoľko má žiadateľ zvýšené bremeno.

Ďalšia vec, ktorej by sa mal klient vyhnúť, aby dosiahol vyššiu bonitu, je prečerpanie vlastných finančných prostriedkov na účte. Takáto informácia o mínuse na bankovom účte je negatívny faktor pri posudzovaní bonity klienta.

Okrem týchto faktorov by sa mal klient tiež vyhnúť vo všeobecnosti finančným záväzkom a znížiť jeho zadĺženosť. Nemeškať so splátkami úverov alebo leasingov je tiež dobrým znakom dôveryhodnosti klienta. Posledným faktorom, ktorému by sa mal klient vyhnúť je byť nezamestnaný, čím sa výrazné zníži jeho bonita.

Výpočet bonity

Ako už bolo spomenuté, banky majú rovnaký princíp posudzovania bonity klienta, avšak každá banka pristupuje pri výpočte inak. Každá banka má svoj spôsbo výpočtu, ktorý nezverejňuje.

To znamená, že vzorec výpočtu je v závislosti od banky rozdielny, no všeobecné pravidlá výpočtu sú principiálne podobné. Od výpočtu bonity klienta závisí to, akú výšku môže žiadateľ o úver dostať, takže vhodnou možnosťou výpočtu bonity bude predbežný výpočet výšky úveru alebo hypotéky.

Pri tomto výpočte musí žiadateľ poznať dva faktory a to DSTI (Debt Service to Income a DTI (Debt to Income).

Pri použití DSTI banka poskytne žiadateľovi takú výšku úveru, ktorého splátka zodpovedá klientovmu príjmu v pomere k veľkosti finančnej rezervy a životného minima. V tomto prípade sa to príjmu zohľadňuje životné minimim každého člena domácnosti, rezervy z príjmu a stress test.

Faktor DTI zohľadňuje maximálnu výšku úveru, ktorá nemôže presiahnuť 8-násobok ročného príjmu klienta. Existuje aj možnosť získať 9-násobok príjmu, avšak to je veľmi ojedinelé.

Z týchto faktorov DSTI a DTI banka berie ten, pri ktorom klient dostane nižšiu výšku úveru.

Bonitu treba poznať

Ako už bolo spomenuté, každý človek sa pri žiadosti o akýkoľvek úver, pôžičku alebo hypotéku stretne s pojmom bonita. Aby dokázal objektívne zhodnotiť svoju úverovú schopnosť a nárok na výšku pôžičky a jej podmienky, musí poznať princípy, na akých sa bonita klienta určuje a vypočítava.

Ak žiadateľ bude tieto veci ovládať, dokáže si vyjednať vyšší úver aj s lepšími podmienkami, teda výhodnejším úrokom. V niektorých špecifických situáciách dokáže klient pri poznaní bonity získať také výhody, o ktorých mu banka nepovie.

Z toho dôvodu by mal každý človek pred žiadosťou o úver vedieť pracovať s týmto pojmom a zaujímať sa. Pri hypotéke ide o záväzok na obdobie desiatok rokov a vďaka lepšiemu povedomiu o bonite môže ušetriť nemalé finančné prostriedky.