Fibonacciho postupnosť a línia – ako funguje a ako využiť v tradingu

Fibonacciho postupnosť je dobre známy matematický pojem, ktorý fascinuje matematikov a vedcov už celé stáročia. Je to postupnosť čísel, v ktorej každé číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich čísel, počnúc číslami 0 a 1. Čo je Fibonacciho postupnosť a línia? Ako využiť Fibonacciho postupnosť využiť v tradingu?

Fibonacciho postupnosť je dosiahnuta jednoduchým súčtom predchádzajúcich doch. Teda 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8 atď.

Tým pádom vyzerá táto postupnosť takto: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 atď. Tento vzorec čísel sa vyskytuje v prírode, umení a architektúre a používa sa na vytváranie krásnych a zložitých vzorov. Jednou z najzaujímavejších aplikácií Fibonacciho postupnosti je jej vzťah k priamke, ktorá sa intenzívne študuje v geometrii a matematike.

Avšak Fibonacciho postupnosť a líniu je možné použiť okrem iného aj v tradingu, teda v obchodovaní na finančných trhoch, napríklad s fondami ETF.

Fibonacciho postupnosť a línia

Fibonacciho línia a postupnosť majú fascinujúci vzťah, ktorý skúmajú matematici aj umelci. Jedným z najzaujímavejších aspektov tohto vzťahu je spôsob, akým sa Fibonacciho postupnosť objavuje v pomeroch úsečiek v určitých geometrických tvaroch, ako je napríklad zlatý obdĺžnik.

Strany zlatého obdĺžnika sú v pomere približne 1 : 1,618, ktorý je známy ako zlatý rez, a tento pomer možno odvodiť z Fibonacciho postupnosti. Zlatý rez sa považuje za estetický a v histórii sa používal v umení, dizajne a architektúre.

Okrem toho Fibonacciho špirála, ktorá vzniká spojením oblúkov medzi protiľahlými rohmi po sebe idúcich štvorcov Fibonacciho postupnosti, je bežný tvar, ktorý sa vyskytuje v prírode, napríklad špirála lastúry nautilus alebo usporiadanie listov na stonke.

Spojenie medzi Fibonacciho postupnosťou a čiarou je fascinujúcim príkladom prepojenia matematiky a sveta prírody.

Fibonacciho špirála

Fibonacciho špirála je krásny a zaujímavý tvar, ktorý úzko súvisí s Fibonacciho postupnosťou. Vytvára sa kreslením štvrťkruhov vo vnútri štvorcov Fibonacciho postupnosti, čím vzniká špirála, ktorá sa pri rozširovaní stáva tesnejšie zvinutou.

Špirála sa vyskytuje aj v prírode, od tvaru galaxií a mušlí až po usporiadanie listov na stonke a spôsob rastu niektorých rastlín.

Fibonacciho špirála úzko súvisí so zlatým rezom, čo je pomer približne 1:1,618, ktorý je odvodený od Fibonacciho postupnosti. Tento pomer sa považuje za esteticky príjemný a špirálový tvar vytvorený spojením oblúkov Fibonacciho postupnosti sa už stáročia používa v umení, dizajne a architektúre.

Fibonacciho špirála je fascinujúcim príkladom prepojenia matematiky a sveta prírody a jej krása a zložitosť dodnes fascinuje matematikov, vedcov a umelcov.

Po osvojení si konceptu Fibonacciho postupnosti a línie sa článok zameria na konkrétne využitie tohto konceptu v obchodovaní na finančných trhoch a tradingu.

Využitie v tradingu

Keď už investor vie, ako kúpiť akcie a má osvojené praktiky obchodovania na finančných trhov, môže skúsiť rôzne strátegie obchodovanie. Jednou z nich je aj Fibonacciho stratégia, ktorú možno využiť pri brokeroch ako napríklad XTB či eToro.

Používanie Fibonacciho postupnosti a línie pri obchodovaní môže byť účinným nástrojom na identifikáciu potenciálnych úrovní supportu a rezistencie na finančných trhoch. Jedným z obľúbených prístupov je používanie Fibonacciho retracementov, čo sú úrovne odvodené od kľúčových pomerov Fibonacciho postupnosti (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 78,6 %).

Obchodníci môžu identifikovať nedávny trend a potom pomocou Fibonacciho retracementov určiť potenciálne úrovne supportu alebo rezistencie. Ak sa napríklad akcia nedávno nachádzala v rastúcom trende, obchodník by mohol nakresliť Fibonacciho retracement od minima po maximum tohto trendu.

Kľúčové Fibonacciho úrovne sa potom môžu použiť ako potenciálne vstupné alebo výstupné body, pričom ide o to, že tieto úrovne môžu zodpovedať oblastiam nákupného alebo predajného tlaku.

Stojí za zmienku, že používanie Fibonacciho retracementov nie je spoľahlivé a môže podliehať interpretácii. Obchodníci by mali byť opatrní a pri prijímaní obchodných rozhodnutí sa spoliehať výlučne na Fibonacciho retracementy. V kombinácii s Fibonacciho retracementmi by sa mali zvážiť aj iné technické ukazovatele a analýzy, aby sa vytvorila komplexnejšia obchodná stratégia.

Okrem toho je dôležité uvedomiť si potenciál samonapĺňajúcich sa proroctiev, pretože mnoho obchodníkov môže používať rovnaké Fibonacciho úrovne a podľa toho konať, čo môže mať za následok prehnaný pohyb na týchto úrovniach.

Rovnako ako pri každej obchodnej stratégii je dôležité zachovávať opatrnosť a disciplínu a používať techniky riadenia rizika, ako sú napríklad príkazy stop-loss, aby sa minimalizovali potenciálne straty. Okrem spomenutého by investor mal vedieť kam investovať.

Ako postupovať pri tradingu

Tento Fibonacciho retracement (tiež známy ako Fibonacciho stratégia) by sa nemala používať pri obchodovaní samostatne. Mala by slúžiť ako taký pomocník v tých najjasnejších trendoch a trhoch. To znamená, že táto stratégia by mala byť kombinovaná s inou stratégiu a tým pádom docieliť nájdenie toho správneho bodu kedy vstúpiť, prípadne vystúpiť na trhu.

Fibonacciho stratégia by sa taktiež nemala využívať na volatilných trhoch, kedy cena výrazne kolíše.

Tento typ stratégiu je možno použiť na rôznych trhoch ako sú trhy s akciami, opciami či futures. Nakoľko táto stratégia sleduje trend, je potrebné využiť dáta daného trendu aby bolo investorovi jasné, kedy nakúpiť a kedy predať.

Nastvovania úrovní pomocou Fibonacciho stratégie sú vnímané ako oblasti supportu a rezistencie. Z toho dôvodu by mali byť tým faktorom, ktorý rozhodne o úspechu investora.

Postup krok za krokom a Fibonacciho čísla a sekvencie

Tento postup je možné si vyskúšať v aplikácií brokera, cez ktorého daný investor obchoduje. Brokeri, napríklad XTB alebo eToro, poskytujú možnosti pracovať s grafmi, vďaka čomu je možné použiť Fibonacciho stratégiu.

V prvom kroku je potrebné nájsť si dlhodobý trend. Nájsť si taký trh alebo fond, ktorý je možné sledovať dlhodobo. Ide o jednoduchý a zároveň dôležitý krok. Takisto je nevyhnutné určiť, či ide o rastúci alebo klesajúci trend.

Ak ide o rastúci trend, je potrebné si nakresliť čiaru, ktorá bude spájať väčšie prepady (vysoké minimá). Táto čiara, resp. línia je teda trendovou líniou a slúži ako úroveň supportu a rezistenciu.

Následne si treba nakresliť zo Swing low na Swing high pomocou Fibonacciho stratégie. Nakoľko ide o rastúci trend, začiatok grafu je 100 % úroveň pri nízkom výkyve a postupuje až na úrovni 0 % na konci grafu. Táto čiara ide strmšie ako pôvodná línia nakreslená v predošlom kroku.

Vďaka percentuálnym hraniciam na vertikálnej osi vľavu je možné vidieť spomínaný tzn. zlatý pomer. Tento pomer je medzi hranicami 38,2 % a 61,8 % (Fibonacciho čísla). Táto hranica investorovi ukazuje, že by mal nakupovať práve vtedy, keď sa cena vráti do daného zlatého pomeru.

Tým to ale nekončí a investor by si mal taktiež nastaviť stop-entry a stop-loss. Investor by mal vstúpiť na trh práve vtedy, keď je cena nad 38,2 %, prípadne nad 50 % (Fibonacciho sekvencie). Toto je dôležité, nakoľko ceny nemusia rásť.

Pri nastavovaní stop-loss je nutné sa pozrieť na už nakreslenú support a rezistenčnú líniu, kde bola cena. Stop-loss by mal investor určiť pod túto hodnotu. V tomto konrétnom prípade by to malo byť nastavené na 50 % a 61,8 %.

Pri rastúcom trende trhu by mal investor nakupovať na úrovni supportu a pri klesajúcom trende zas na úrovni rezistencie. Takže inak povedané, v tomto prípade nákup blízko 50 % s príkazom stop-loss blízko pod hranicou 61,8 % alebo nákup blízko 38,2 % s príkazom stop-loss blízko pod hranicou 50 %.

Využívať Fibonacciho postupnosť pri tradingu?

Pravdepodobne nejde o najjednoduchšiu stratégiu, avšak je veľmi populárna a Fibonacciho stratégiu používa mnoho obchodníkov po celom svete. Ako už bolo povedané, koncept Fibonacciho postupnosť a líniu je vhodné kombinovať s inými stratégiami pri tradingu, nakoľko jeho samostatné využitie môže byť neúčinné.

Taktiež ak niekto obchoduje na trhoch, ktoré sú volatilné a ich cena sa veľmi rýchlo mení smerom nahor alebo nadol, táto stratégia by nemala byť v takýchto prípadoch využívaná.

Vo všeobecnosti je dobré si pred samotným využitím túto stratégiu osvojiť a následne skúsiť v praxi.