Vzor návrhu na zverenie maloletého dieťaťa do výchovy rodičov

NÁVRH NA ZVERENIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA DO SPOLOČNEJ VÝCHOVY RODIČOV

(§ 26 ods. 2 zák. O rod.)

Adresa Okresného súdu [   ]

matka:
[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

otec:
[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

Návrh matky na úpravu výchovy a výživy maloletých detí
[   ], narodený [   ] a [   ] narodené [   ] pre čas po rozvode.

a)

Ja [   ] som v roku [   ] uzavrela manželstvo s [   ]. Počas manželstva sa nám narodili dve deti [   ] a [   ]. Dňa [   ] som podala na tunajši súd návrh na rozvod manželstva, ktorý je vedený pod spisovou značkou [   ].

Svedectvo: – rodné listy oboch detí

– rovnopis návrhu na rozvod

b)

Doteraz sme sa starali o obe deti spoločne. Starostlivosť o deti a domácnosť sme si delili. Ohľadom výchovy detí a jej finančného zabezpečenia sme boli vždy schopní sa dohodnúť.

Vzhľadom k tomu, že aj po rozvode budeme naďalej bývať s deťmi spoločne vo vlastnom dome ako tomu bolo doteraz, javí sa optimálnym riešením zveriť obe deti na čas po rozvode do našej spoločnej výchovy.

Svedectvo:
– výsluch oboch účastníkov

c)

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie nasledujúceho

rozsudku:

Maloletý [   ] (narodený [   ]) a neplnoletá [   ] (narodená [   ]) sa na čas po rozvode zverujú do spoločnej výchovy svojich rodičov. Vyživovaciu povinnosť rodičom sa nestanovuje.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………….

Miestna príslušnosť sa riadi § 88 písm. c) Osp., tj. bydliskom dieťaťa, bez ohľadu na to, na ktorom súde bude prebiehať rozvodové konanie jeho rodičov.

Podľa § 25 zákona o rodine manželstvo nemožno rozviesť predtým, než nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o úprave pomerov maloletých detí na čas po rozvode, ktoré súd vydá podľa § 176 Osp. Rozhodnutie o úprave práv a povinností rodičov k dieťaťu možno nahradiť dohodou rodičov schválenou súdom.

Zverenie detí do spoločnej výchovy rodičov po ich rozvode je novo zavedený inštitút. Tento spôsob úpravy výchovy dieťaťa predpokladá, že obaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať, že obaja majú záujem o výchovu a že takáto úprava je v záujme dieťaťa, aby boli lepšie zabezpečované jeho potreby.

Ust. § 26 novely zákona o rodine upravuje tiež zverenie dieťaťa do striedavej výchovy rodičov (pozri nasledujúci vzor).

Súdny poplatok sa neplatí.