Shillerovo P/E – ratio, čo to je, využitie v investovanie

Svet akciových trhov je dynamický a neustále sa meniaci, a investori hľadajú nástroje, ktoré im poskytnú spoľahlivý pohľad na hodnotenie aktív. Medzi najčastejšie používané ukazovatele patrí Price-to-Earnings (P/E) pomer, ktorý poskytuje jednoduchý pohľad na to, ako sú akcie hodnotené vo vzťahu k aktuálnym ziskom spoločností. Avšak, v snahe získať komplexnejší a dlhodobejší pohľad na trh, mnohí sa obracjaú k Shillerovmu P/E pomeru, známemu tiež ako CAPE.

Tradičný P/E pomer môže byť vynikajúcim ukazovateľom krátkodobých trendov, no jeho schopnosť odhaliť dlhodobé perspektívy môže byť obmedzená. Práve tu prichádza na rad Shillerovo P/E, ktoré predstavuje vyššiu úroveň analýzy a vnáša do hodnotenia trhu hĺbku a rezilienciu.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • Shillerovo P/E (Shiller Price-to-Earnings ratio), tiež známe ako CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings ratio), je variant klasického P/E pomeru, ktorý berie do úvahy infláciu a cyklické výkyvy na trhu.
 • Rozdiel medzi klasickým P/E a Shillerovým P/E spočíva v spôsobe výpočtu. Zatiaľ čo klasický P/E berie do úvahy len súčasný zisk na akciu, Shillerovo P/E sa vypočíta ako pomer súčasnej ceny akcie k priemernej inflačne upravenej ziskovosti za posledných 10 rokov.
 • Postup využitia tohto pomeru zahŕňa sledovanie dlhodobého trendu a porovnávanie s historickými úrovňami. Nižšie hodnoty Shillerovho P/E môžu naznačovať podhodnotené akcie, zatiaľ čo vyššie hodnoty môžu indikovať nadhodnotenie.
 • Praktické využitie Shillerovho P/E spočíva v posúdení relatívnej valuácie trhu a identifikácii možných investičných príležitostí alebo rizík. Investori môžu použiť tento ukazovateľ na dlhodobé plánovanie investičných stratégií.
 • Aj keď môže byť užitočným nástrojom pri investovaní, je dôležité mať na pamäti, že žiadny ukazovateľ nie je absolútne spoľahlivý a je potrebné zvážiť aj ďalšie faktory a údaje pri rozhodovaní o investíciách.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to Shillerovo P/E?

Shillerovo P/E, známe aj ako CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings), predstavuje inovačný pohľad na hodnotenie akciových trhov. Vymyslené ekonómom a Nobelovým laureátom Robertom Shillerom, toto merné číslo nie je len jednoduchým zobrazením aktuálnej ceny akcií voči ich ziskom, ako je to pri tradičnom P/E pomere.

Naopak, Shillerovo P/E sa odlišuje tým, že berie do úvahy dlhodobý cyklus ziskov spoločností. Výpočet tohto ukazovateľa zahŕňa priemer ziskov za posledných 10 rokov, a to v infláciou upravenom formáte, čím sa snaží eliminovať vplyv krátkodobých fluktuácií a poskytnúť investičným odborníkom perspektívu na trh, ktorá sa opiera o dlhodobú udržateľnosť ziskov.

Jedným z hlavných cieľov Shillerovho P/E pomeru je vyrovnávať cyklické vplyvy hospodárstva a poskytovať investičným profesionálom lepšiu možnosť odhaliť dlhodobé trendy na trhu. To znamená, že tento ukazovateľ môže byť užitočný nielen pri krátkodobých investičných rozhodnutiach aj pri tvorbe stratégií zameraných na dlhodobé zhodnotenie portfólia.

Shillerovo P/E tak predstavuje ucelený nástroj pre investorov, ktorí sa snažia preniknúť za krátkodobé výkyvy trhu a hľadajú hlbší pohľad na hodnotu akcií v dlhodobom horizonte pre dlhodobé investovanie.

Rozdiel medzi P/E a Shillerovým P/E

Rozdiel medzi tradičným P/E pomerom (Price-to-Earnings) a Shillerovým P/E (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings alebo CAPE) spočíva v spôsobe, akým tieto ukazovatele merajú hodnotu akcií voči zisku spoločnosti. Tu sú hlavné odlišnosti:

 1. Časový horizont:
  • Tradičný P/E pomer: Zameriava sa na aktuálne zisky spoločnosti a poskytuje momentálny pohľad na ocenenie akcií.
  • Shillerovo P/E: Berie do úvahy dlhodobý horizont tým, že vypočítava priemer ziskov za posledných 10 rokov. Tento prístup umožňuje eliminovať krátkodobé fluktuácie a poskytuje dlhodobý pohľad na ziskovú schopnosť spoločnosti.
 2. Cyklické vplyvy:
  • Tradičný P/E pomer: Je ovplyvnený krátkodobými cyklickými výkyvmi trhu a aktuálnymi ekonomickými podmienkami.
  • Shillerovo P/E: Snaží sa vyrovnávať cyklické vplyvy, čím poskytuje lepší pohľad na dlhodobú udržateľnosť ziskových trendov a minimalizuje vplyv krátkodobých fluktuácií (volatility).
 3. Inflácia:
  • Tradičný P/E pomer: Neposkytuje priamy mechanizmus na zohľadnenie inflácie.
  • Shillerovo P/E: Zahrňuje inflačné úpravy, ktoré umožňujú lepšiu porovnateľnosť hodnôt v rôznych obdobiach a zabezpečujú konzistentný pohľad na hodnotu akcií.
 4. Vyhladenie extrémov:
  • Tradičný P/E pomer: Môže reagovať výrazne na krátkodobé výkyvy, čo môže viesť k nadhodnoteniu alebo podhodnoteniu trhu.
  • Shillerovo P/E: Snaží sa vyhladiť krátkodobé fluktuácie a poskytuje stabilnejší a menej citlivý pohľad na hodnotenie akcií.

Celkovo vzaté, Shillerov P/E pomer je považovaný za nástroj, ktorý môže poskytnúť investičným odborníkom hlbší a menej výkyvný pohľad na hodnotu akcií, čo môže byť užitočné pri dlhodobých investičných stratégiách.

Výsledný Shillerov pomer poskytuje prehľad o ocenení trhu v pomere k jeho výnosom za posledné desaťročie. Táto metrika je užitočná najmä na hodnotenie dlhodobých trendov a identifikáciu potenciálnych trhových anomálií.

Postup využitia Shiller P/E ratio

Pochopenie pomeru sa skladá z niekoľkých krokov zameraných na zachytenie komplexného pohľadu na oceňovanie akciových trhov. Táto metrika ponúka investorom cenné informácie o podmienkach na trhu a potenciálnych rizikách. Nasledujúce kroky vymedzujú metodiku výpočtu Shillerovho pomeru P/E:

 1. Zhromaždenie ročných výnosov spoločností za posledných 10 rokov
 2. Úprava každého z historických ziskov podľa inflácie (t. j. CPI)
 3. Výpočet priemerného ročného zárobku pre 10-ročný časový horizont na akciu
 4. Vydelenie 10-ročného priemerného zárobku aktuálnou cenou akcie

Prostredníctvom týchto krokov investori získajú podrobné znalosti o trhových oceneniach, čo im umožňuje informované rozhodovanie a stratégie riadenia rizík.

Výpočet Shillerovho P/E

Shillerovo P/E sa vypočíta pomocou vzťahu medzi cenou akcií a priemerom ziskov na akciu za posledných 10 rokov, pričom tieto zisky sú upravené o infláciu. Tu je vzorec pre výpočet Shillerovho P/E:

Shillerovo P/E = Aktuálna cena akcie / Priemer 10−ročný​ch ziskov na akciu ​

Postup výpočtu Shillerovho P/E kladie dôraz na vyhladenie krátkodobých fluktuácií a na poskytnutie dlhodobejšieho pohľadu na ocenenie akcií. Týmto spôsobom je možné minimalizovať vplyv krátkodobých cyklických zmien v hospodárstve a poskytnúť investičným odborníkom nástroj na hodnotenie dlhodobého potenciálu trhu.

Praktické využitie Shillerovho P/E

Pre predstavu možno uviesť príklad o investorovi, ktorý uvažuje o vstupe na akciový trh a chce využiť Shillerovo P/E na posúdenie jeho aktuálnej situácie. Aktuálna cena akcie spoločnosti XYZ je 100 USD a infláciou upravený priemer ziskov na akciu za posledných 10 rokov je 8 USD.

Výpočet Shillerovo P/E podľa vzorca:

Shillerovo P/E = 100 / 8

Shillerovo P/E = 12,5

Výsledná hodnota Shillerovho P/E je 12,5.

Teraz môžno interpretovať tento výsledok:

 • Ak je Shiller P/E ratio nižšie ako priemerná historická hodnota (napríklad historický priemer je 15), mohlo by to naznačovať, že trh je momentálne podhodnotený.
 • Ak je Shiller P/E ratio vyššie ako priemerná historická hodnota, môže to naznačovať, že trh je momentálne prehodnotený a môže byť vystavený vyššiemu riziku korekcie.

V tomto príklade Shillerovo P/E 12,5 je možné porovnať s historickými hodnotami a rozhodnúť sa, či je to nižšie alebo vyššie ako priemer. Ak by sa zistilo, že historický priemer bol 15, mohli by investori dospieť k záveru, že trh je možno momentálne podhodnotený, čo by mohlo slúžiť ako jeden z faktorov pri investičnom rozhodnutí.

Je však dôležité mať na pamäti, že Shillerov P/E pomer sám osebe nie je absolútnym ukazovateľom budúcich udalostí a mal by byť vždy vzatý do úvahy v kontexte ďalších faktorov a analýz, ako fundamentálna či technická analýza.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.