P/E pomer – price to earnings, ukazovateľ, ako sa vypočíta

Vo svete financií a investovania existuje množstvo ukazovateľov a pomerových ukazovateľov na hodnotenie hodnoty a potenciálu akcií spoločnosti. Medzi nimi vyniká jeden ukazovateľ ako základný nástroj na pochopenie ocenenia spoločnosti: pomer ceny k zisku – P/E ratio. Čo je P/E pomer? Ako sa vypočíta ukazovateľ P/E?

Pomer P/E (price-to-earnings ratio) je široko používaná metrika, ktorá pomáha investorom pri posudzovaní relatívnej hodnoty akcií a pri prijímaní informovaných investičných rozhodnutí.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

  • P/E pomer (Price-to-Earnings ratio) je ukazovateľ, ktorý sa používa na hodnotenie relatívnej ceny akcií podľa ich cenovej úrovne vzhľadom k zisku, ktorý generujú.
  • Výpočet P/E pomeru sa vykonáva delením ceny akcie jej ziskom na akciu. Tento pomer poskytuje informáciu o tom, koľko investor zaplatí za každé euro zisku.
  • Druhy ukazovateľa P/E zahŕňajú prebiehajúci P/E (trailing P/E), ktorý berie do úvahy minulé zisky, a očakávaný P/E (forward P/E), ktorý sa vypočíta na základe očakávaných budúcich ziskov.
  • Price-to-earnings ratio index S&P 500 je miera, ktorá sa používa na meranie celkovej cenovej úrovne akcií v indexe S&P 500 vzhľadom k ich ziskom. Tento index poskytuje informácie o relatívnej valuácii amerického akciového trhu.
  • Tento ukazovateľ sa často používa investormi na posúdenie atraktívnosti investície do určitých akcií a na porovnávanie ich cenovej úrovne s konkurenčnými spoločnosťami alebo priemernými hodnotami v odvetví.

Pri rozhodovaní o tom, kam investovať peniaze, je tento ukazovateľ vhodný, avšak investor by sa nemal rozhodovať len na základe P/E pomeru. Netreba si ho avšak mýliť s P/B pomerom (price-to-book ratio). Možno sa ešte stretnúť s pojmom Shillerovo P/E, ktoré ide ešte hlbšie.

Tento ukazovateľ P/E ratio je možné nájsť pri finančných nástrojoch ako sú napríklad konkrétne akcie spoločnosti, ETF fondy či indexové fondy.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to P/E pomer?

Pomer ceny a zisku (P/E) je finančný ukazovateľ, ktorý sa používa na hodnotenie relatívnej hodnoty akcií spoločnosti. Vypočíta sa vydelením trhovej ceny akcie ziskom na akciu (EPS). Pomer P/E poskytuje investorom prehľad o tom, koľko sú ochotní zaplatiť za každú jednotku zisku vytvoreného spoločnosťou.

Tento pomer sa široko používa vo fundamentálnej analýze, pretože ponúka jednoduchý a efektívny spôsob porovnania cien rôznych akcií v rámci toho istého odvetvia alebo v rôznych sektoroch. P/E pomer môže byť často zmieňovaný v kontexte využitia margin of safety. Investori môžu oba ukazovatele využiť na analýzu spoločností, do ktorých plánujú investovať, ako napríklad Berkshire Hathaway či Boeing.

Vysoké P/E ratio zvyčajne naznačuje, že investori majú vysoké očakávania týkajúce sa budúceho rastového potenciálu spoločnosti. Naznačuje, že trh je ochotný zaplatiť prémiu za každý dolár zisku. Iným vhodným ukazovateľom je EBITDA.

Na druhej strane, nízky pomer P/E často naznačuje, že trh má nízke očakávania rastu alebo že akcie môžu byť podhodnotené. Je však veľmi dôležité zvážiť aj ďalšie faktory, ako sú trendy v odvetví, základné údaje o spoločnosti a makroekonomické podmienky, pretože nízky pomer P/E môže naznačovať aj potenciálne riziká alebo problémy, ktorým spoločnosť čelí.

Investori používajú pomer P/E ako nástroj na identifikáciu potenciálne nadhodnotených alebo podhodnotených akcií. Porovnaním pomeru P/E spoločnosti s jej konkurentmi alebo celkovým trhovým priemerom môžu investori zistiť, či sú akcie nadhodnotené alebo podhodnotené.

Okrem toho sa ukazovateľ P/E môže použiť na prijímanie investičných rozhodnutí na základe prognózy rastu spoločnosti. Spoločnosť s vysokým pomerom P/E, ale s vyhliadkami na silný rast, môže byť stále atraktívnou investíciou, zatiaľ čo spoločnosť s nízkym pomerom P/E a stagnujúcim rastom môže byť pre investorov menej atraktívna.

Ako sa vypočíta P/E ratio?

Na výpočet pomeru P/E potrebuje investor dve finančné informácie, a to trhovú cenu na akciu a zisk na akciu (EPS).

  1. Trhová cena na akciu: Ide o aktuálnu trhovú cenu jednej akcie spoločnosti. Túto informáciu možno zistiť tak, že si investor overí najnovšie ceny akcií na finančných webových stránkach alebo prostredníctvom brokera (XTB, eToro, Degiro).
  2. Zisk na akciu (EPS): Ide o čistý zisk spoločnosti vydelený počtom akcií v obehu. EPS je možné nájsť vo finančných výkazoch spoločnosti, výročných správach alebo kontrolou finančných databáz.

Keď má investor tieto dva údaje, môže vypočítať pomer P/E vydelením trhovej ceny na akciu ziskom na akciu:

Pomer P/E = trhová cena na akciu / zisk na akciu

Ak sa napríklad akcie spoločnosti obchodujú za 50 eur za akciu a zisk na akciu je 5 eur, pomer P/E bude 10. To znamená, že investori sú ochotní zaplatiť 10-násobok zisku spoločnosti za každú akciu.

Rôzne odvetvia môžu mať rôzne typické pomery P/E, preto sa často porovnáva s pomermi v rovnakom odvetví, aby sa posúdilo, či je akcia nadhodnotená, podhodnotená alebo spravodlivo ocenená.

Bežná hodnota ukazovateľa P/E

Bežná hodnota ukazovateľa P/E sa môže v rôznych spoločnostiach a odvetviach výrazne líšiť. Dlhodobý priemer P/E pre S&P 500 je približne 17,6 a slúži ako benchmark pre to, či je trh ocenený vyššie alebo nižšie ako historické normy. Medián P/E pre S&P 500 bol v máji 2023 14,93.

Je však dôležité poznamenať, že pomer P/E sa môže medzi rôznymi sektormi a jednotlivými spoločnosťami značne líšiť a je najcennejší pri porovnávaní podobných spoločností v rovnakom odvetví alebo pre jednu spoločnosť v priebehu času. Preto neexistuje jediná bežná hodnota ukazovateľa P/E, keďže závisí od konkrétneho kontextu danej spoločnosti alebo odvetvia.

Price-to-earnings ratio index S&P 500

Price-to-earnings ratio indexu S&P 500 je obľúbenou metrikou, ktorá sa používa na analýzu ocenenia spoločností zaradených do tohto indexu. S&P 500 je index vážený trhovou kapitalizáciou, ktorý zahŕňa 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v Spojených štátoch amerických.

Index pomeru P/E pre index S&P 500 sa vypočíta váženým priemerom pomerov P/E všetkých spoločností v indexe. Investorom poskytuje široké meradlo toho, aký drahý alebo lacný je celkový trh vo vzťahu k ziskom generovaným spoločnosťami, ktoré ho tvoria.

Price-to-earnings ratio indexu S&P 500 je pre investorov dôležitým nástrojom, pretože pomáha merať celkový sentiment a ocenenie akciového trhu. Vyšší pomer P/E naznačuje, že investori sú ochotní zaplatiť prémiu za každú jednotku zisku, čo naznačuje optimistické očakávania budúceho rastu.

Naopak, nižší pomer P/E naznačuje konzervatívnejšie ocenenie a môže naznačovať, že trh má nižšie očakávania alebo je opatrnejší, pokiaľ ide o budúce vyhliadky spoločností v indexe. Na prijímanie informovaných investičných rozhodnutí je však dôležité interpretovať pomer P/E v spojení s ďalšími faktormi, ako sú ekonomické podmienky, volatilita a trendy v odvetví.

Druhy ukazovateľa P/E

Existujú dva základné typy pomeru ceny k zisku (P/E), ktoré investori používajú na analýzu akcií. Ide o trailing P/E ratio (kĺzavý pomer) a forward P/E ratio (budúci pomer).

  1. Trailing P/E ratio: Ukazovateľ P/E, známy aj ako historický ukazovateľ P/E, sa vypočíta vydelením aktuálnej trhovej ceny na akciu ziskom na akciu (EPS) spoločnosti za posledné 12-mesačné obdobie. Tento pomer vychádza z minulých ziskov a poskytuje prehľad o ocenení spoločnosti v určitom časovom okamihu. Ukazovateľ P/E za sledované obdobie sa bežne používa na porovnanie ocenenia spoločnosti s jej historickou výkonnosťou alebo na porovnanie s porovnateľnými spoločnosťami v odvetví. Pomáha investorom pochopiť, koľko platia za každý dolár zisku dosiahnutého v nedávnej minulosti.
  2. Forward P/E Ratio: Ukazovateľ forward P/E sa vypočíta vydelením súčasnej trhovej ceny na akciu odhadovaným budúcim ziskom na akciu (EPS). Na rozdiel od trailingového ukazovateľa P/E je forwardový ukazovateľ P/E založený na očakávaniach analytikov týkajúcich sa budúcich ziskov spoločnosti. Tento pomer poskytuje prehľad o tom, ako trh oceňuje potenciálny budúci rast spoločnosti. Ukazovateľ forward P/E investori často používajú na posúdenie atraktívnosti akcie na základe očakávaných zmien zisku. Je však dôležité poznamenať, že prognózy budúcich ziskov môžu podliehať určitej neistote a nemusia vždy presne odrážať skutočnú budúcu výkonnosť.

Pochopenie rozdielu medzi kĺzavým pomerom P/E a budúcim pomerom P/E je pre investorov kľúčové, pretože im umožňuje analyzovať ocenenie spoločnosti z historického aj budúceho hľadiska. Zohľadnením oboch pomerových ukazovateľov môžu investori posúdiť aktuálnu náladu na trhu voči akcii a prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.