Diverzifikácia – budovanie odolného portfólia

diverzifikacia

Keď prichádza na riadenie financií, termín „diverzifikácia“ je jedným z najčastejšie používaných v slovníku každého investora. Je to základná zásada, ktorá stojí za budovaním silného a odolného investičného portfólia. Význam diverzifikácie spočíva v širokom rozložení investičného kapitálu s ckieľom minimalizovať riziko.

Táto taktika vychádza z pochopenia, že nie všetky typy investícií vždy výkonne rastú, a preto je rozumné ich rozložiť.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Význam diverzifikácie

Na prvý pohľad sa môže diverzifikácia javiť ako jednoduchý koncept. Predstavuje však komplexnú stratégiu, ktorá sa snaží optimalizovať výnosy pri zohľadnení určitej úrovne rizika.

Na jednoduché pochopenie, diverzifikácia je technika riadenia rizika, ktorá zahŕňa široké rozloženie investícií medzi rôzne druhy aktív, čo môže zahŕňať aj kryptomeny ako je Ethereum, Ripple XRP či kryptomena Litecoin. Cieľom je minimalizovať potenciálne straty, keď jedno alebo viacero aktív zlyhá. Diverzifikácia teda v podstate znižuje riziko straty celkovej hodnoty portfólia.

Diverzifikácia v praxi

V praxi diverzifikácia vyžaduje zohľadnenie mnohých faktorov, ako sú aj jednoduché či zložené úroky z investícií. Ide o viac ako len rozdelenie kapitálu medzi rôzne typy investícií. Je to o kombinácii aktív, ktoré sú v určitom pomere a o tom, ako sa tieto aktíva navzájom ovplyvňujú.

Napríklad, ak je portfólio, ktoré je silne založené na akciách, je dobré zvážiť pridanie dlhopisov alebo iných nekorelovaných aktív na diverzifikáciu. Rovnako je dôležité diverzifikovať nielen v rámci jednotlivých tried aktív, ale aj geograficky a sektorovo.

Význam diverzifikácie v súčasnom ekonomickom prostredí

S vývojom svetových trhov a stále rastúcou globalizáciou sa význam diverzifikácie stal kľúčovým pre moderných investorov. Súčasné ekonomické prostredie je plné možností, ale aj rizík. Diverzifikácia portfólia je jedným z najlepších spôsobov, ako využiť tieto príležitosti, zatiaľ čo zároveň chráni pred potenciálnymi rizikami.

Napriek tomu, že nie je možné úplne eliminovať riziko pri investovaní, diverzifikácia môže významne prispieť k zmierneniu tohto rizika. Tým, že aktíva sú rozložené v rôznych triedach aktív, odvetviach a geografických oblastiach, možno zmierniť dopad potenciálnych strát v dôsledku nepriaznivých trhových podmienok.

diverzifikacia
Dynamika súčasného ekonomického prostredia odráža význam diverzifikácie pre moderných investorov.

Hĺbková analýza diverzifikácie

Diverzifikácia nie je iba o rozdelení aktív medzi rôzne triedy, ako sú akcie, dlhopisy a hotovosť. Je to aj o diverzifikácii vnútri týchto tried. To môže znamenať investovanie do akcií z rôznych odvetví, napríklad technológie, zdravotníctva alebo spotrebiteľských tovarov, alebo sa zamerať na spoločnosti, ktoré diverzifikujú svoje podnikateľské aktivity, ako napríklad Berkshire Hathaway či Boeing.

Čo sa týka dlhopisov, možno diverzifikovať investície do dlhopisov s rôznymi splatnosťami, emitentmi alebo úrokovými sadzbami. Taktiež môže ísť o udržiavanie určitej sumy v hotovosti pre prípadnú likviditu alebo ako ochranu proti riziku.

V kontexte globálnej ekonomiky môže diverzifikácia znamenať investovanie do aktív z rôznych geografických oblastí. Ide o investíciu do amerických, európskych, ázijských alebo rozvíjajúcich sa trhov na minimalizovanie rizika. Jedná sa o riziko spojené s ekonomickými problémami v konkrétnej krajine alebo regióne.

Diverzifikácia môže zahŕňať rôzne časové horizonty. Investor môže investovať do dlhodobých, strednodobých či krátkodobých investícií, aby sa prispôsobil svojím finančným cieľom a tolerancii k riziku.

Typy diverzifikácie

Rozmanitosť a šírka možností, ktoré prináša diverzifikácia, sa dajú ďalej rozložiť na niekoľko typov. Tieto typy diverzifikácie sa líšia v závislosti od toho, ako sa investor rozhodne rozložiť svoje investície.

  • Aktivová diverzifikácia znamená investovanie do rôznych druhov aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity alebo nemovitosti. Každá trieda aktív má svoje jedinečné charakteristiky a reaguje inak na trhové podmienky. Investovaním do rôznych tried aktív môže investor zmierniť riziko, keď jedna trieda aktív podáva slabý výkon.
  • Sektorová diverzifikácia znamená investovanie do spoločností pôsobiacich v rôznych priemyselných odvetviach. Rôzne odvetvia majú rôzne ekonomické cykly a sú ovplyvňované rôznymi faktormi. Diverzifikácia podľa odvetvia môže pomôcť investorom zmierniť riziká spojené s konkrétnym odvetvím.
  • Geografická diverzifikácia znamená investovanie do rôznych geografických trhov. Rôzne trhy môžu reagovať inak na globálne ekonomické podmienky. Investovaním do rôznych geografických trhov môže investor zmierniť riziká spojené s konkrétnym trhom alebo regiónom.
  • Časová diverzifikácia znamená postupné investovanie počas určitého časového obdobia namiesto jednorazového veľkého nákupu. Toto môže pomôcť zmierniť riziko nákupu aktív, keď sú ich ceny na vrchole.

Všetky tieto typy diverzifikácie majú svoje jedinečné výhody a môžu byť kombinované, aby sa dosiahla optimálna diverzifikácia portfólia. Správna kombinácia týchto typov diverzifikácie bude závisieť od individuálnych cieľov, tolerancie k riziku a investičného horizontu každého investora.

Rozšírenie významu diverzifikácie

Význam diverzifikácie sa však neobmedzuje len na finančný sektor. Tento koncept sa dá aplikovať aj na iné aspekty podnikania, a dokonca aj na každodenný život. Napríklad, v podnikaní môže diverzifikácia znamenať rozšírenie výrobkov alebo služieb, ktoré firma ponúka, aby sa zmiernilo riziko poklesu dopytu po jednom konkrétnom produkte.

V každodennom živote môže diverzifikácia znamenať rozšírenie zručností a záujmov, aby človek pripravil na rôzne možnosti kariérneho rastu alebo zmeny.

Diverzifikácia: od financií po osobný rozvoj

Diverzifikácia sa teda dá uplatniť aj mimo finančného sektora. Kľúčový význam diverzifikácie spočíva v adaptabilite, ktorú prináša. Nech už ide o podnikanie, kariérne plánovanie alebo osobný rozvoj, diverzifikácia umožňuje prispôsobiť sa rôznym situáciám a maximalizovať príležitosti.

V kontexte podnikania môže pomôcť firmám prežiť a prosperovať aj v neistých časoch. Keď sa ekonomické podmienky zmenia, firmy, ktoré sú príliš závislé na jednom produkte alebo trhu, sa môžu stať zraniteľnými. Avšak firmy, ktoré diverzifikovali svoje výrobky alebo služby, sú lepšie pripravené na zvládnutie týchto výziev. Dokonca môžu využiť nové príležitosti, ktoré tieto zmeny prinášajú.

Podobne, v kontexte kariérneho plánovania a osobného rozvoja, diverzifikácia poskytuje širokú škálu zručností a skúseností, ktoré otvárajú viac možností. Ak sa človek zameria len na jednu konkrétnu oblasť alebo zručnosť, môže byť „zraniteľný“ v prípade zmien na trhu práce. Ale ak rozšíri svoje zručnosti a záujmy, bude lepšie pripravení a schopní prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa podmienkam.

Celkovo platí, že význam diverzifikácie spočíva v jej schopnosti poskytnúť prostriedky na navigáciu v nestabilnom a neustále sa meniacom svete. Nech už ide o naše finančné investície, podnikateľské stratégie alebo osobný rozvoj, diverzifikácia je kľúčom k adaptabilite a úspechu.

diverzifikacia
Diverzifikácia, poskytujúca adaptabilitu a príležitosti, je kľúčom k úspechu vo financiách, podnikaní ako aj osobnom rozvoji.

Výhody diverzifikácie

Hlavnou výhodou diverzifikácie je ochrana pred nevyhnutnou volatilitou trhov. Diverzifikované portfólio je menej náchylné na veľké výkyvy hodnoty v dôsledku výkyvov na trhu. Okrem toho, v prípade pádu jedného segmentu trhu, zlyhania jednej firmy alebo negatívnych ekonomických správ, pomôže mnoho zabezpečiť. Celkové straty budú obmedzené. Je to spôsob ako maximalizovať výnosy, pričom sa minimalizuje riziko.

Obmedzenia diverzifikácie

Aj keď diverzifikácia ponúka mnoho výhod, nie je to „všeliek“. Môže byť náročné riadiť diverzifikované portfólio, najmä pre nových investorov.

Diverzifikácia vyžaduje široké porozumenie rôznym typom aktív a trhovým trendom. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že diverzifikácia môže znižovať potenciálne výnosy, keďže všetky investície naraz nezaznamenajú vysoké výnosy. To však neznamená, že by malo byť zanedbané. Je to dôležitý nástroj na dosiahnutie dlhodobých finančných cieľov.

Diverzifikácia: záchrana pre investora

Diverzifikácia je nielen základným nástrojom investovania, ale aj záchranným kruhom pre investora v nepredvídateľnom svete financií. Vďaka diverzifikácii sa dá znížiť riziko veľkých strát, poskytnúť stabilitu svojmu portfóliu a vytvoriť širokú sieť príležitostí pre potenciálny rast.

Pri investovaní sa často hovorí, že „budúcnosť je neistá“. Ale s diverzifikáciou sa dá túto neistotu obrátiť vo svoj prospech. Namiesto snaženia sa predpovedať budúcnosť alebo sledovať jednotlivé trhy, diverzifikácia umožňuje pripraviť sa na rôzne možné scenáre. Tým pádom dosiahnuť finančné ciele bez ohľadu na to, čo prinesie budúcnosť.

Význam diverzifikácie je nielen o tom, ako investovať peniaze. Je to aj o tom, ako riadiť svoje emócie v rámci psychohygieny. S riadnym rozložením aktív je možné prekonať stres a obavy z volatilných trhov a investovať s väčšou sebadôverou a pokojom.

Bez ohľadu na to, či je investor začiatočník alebo profík, je potrebné nezabúdať na silu diverzifikácie. Je to cesta k finančnej odolnosti a úspechu. S diverzifikáciou sa hra investovania zvláda lepšie.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.