Dlhopisy – druhy a ich výnosnosť

Dlhopisy sú cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov. Kúpou dlhopisu požičiava vlastník dlhopisu, teda investor, finančné prostriedky dlžníkovi. Dlhopisy na predaj vydáva napríklad štát, ale aj obce, mestá, banky či podniky.

Vďaka dlhopisom možno získať pomerne vysoký a dlhodobý úver s nižšou úrokovou sadzbou ako v prípade úveru z banky. Investovanie prostredníctvom dlhopisov býva spravidla vhodné skôr pre veľké podniky.

Úspech emisie je ovplyvnený kapacitou kapitálového trhu, hospodárením firmy a nádejnosťou investičného programu. Nevýhodou sú aj pomerne vysoké náklady na tlač dlhopisov, platbu úrokov či provízie sprostredkovateľskej banke.

Dlhopisy a ich typy

Ide o cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burzách cenných papierov, ako je napríklad Burza cenných papierov v Bratislave. Dlhopisyfinančné nástroje, ktoré používajú investori na získanie kapitálu.

Pokiaľ ide o typy dlhopisov, možno ich rozdeliť na:

 • štátne
 • podnikové
 • dlhopisové fondy
 • diskontované dlhopisy
 • zelené dlhopisy (špeciálny typ)

Štátne dlhopisy vydáva štát. Tieto dlhopisy poskytujú kapitál na výstavbu verejnej infraštruktúry, ako sú budovy, nemocnice a cesty.

Podnikové dlhopisy vydávajú spoločnosti a zvyčajne sa ponúkajú súkromným investorom. Na Slovensku ide o nekonvertibilné dlhopisy s pevnou kupónovou sadzbou a termínom splatnosti.

Dlhopisové fondy sú riadené investície, ktoré združujú prostriedky od viacerých investorov na nákup dlhopisov. Zvyčajne ich využívajú penzijné fondy, poisťovne a ďalší veľkí investori.

Diskontné dlhopisy sú cenné papiere vydané podnikmi s problémovým alebo neistým úverovým ratingom. Tieto dlhopisy ponúkajú vyššie výnosy ako iné typy dlhopisov, ale nesú aj vyššie riziká.

Dlhopisy emitované na Slovensku sú denominované najmä v eurách. Pred investovaním do dlhopisu by si mali investori preskúmať emitenta, preskúmať charakteristiky dlhopisu a skontrolovať jeho rating.

Obchodovanie s dlhopismi na Slovensku reguluje najmä Národná banka Slovenska, Úrad pre finančný trh a Ministerstvo financií SR.

Dlhopisy sú dôležitým finančným nástrojom, ktorý investorom ponúka stabilný príjem. Aby investori pochopili riziká spojené s investíciami do dlhopisov, je veľmi dôležité dodržiavať všetky zákonné požiadavky a získať nezávislé finančné poradenstvo.

Ako investovať do dlhopisov

Dlhopisy, podobne ako akcie, sú dôležitým investičným nástrojom, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze. Kúpou dlhopisu požičiava vlastník dlhopisu, teda investor, finančné prostriedky dlžníkovi.

Dlžník sa nazýva emitent a môže ním byť napríklad štát alebo podnik. Emitent sa zaväzuje k vráteniu peňazí a vyplácaniu úrokov. A práve na tých úrokoch vlastník dlhopisu zarába.

Kto sa orientuje na finančnom trhu vie, ako investovať do dlhopisov. Každý dlhopis má svoju trhovú cenu, ktorú stanovuje burza, na ktorej je dlhopis možné obchodovať. Dlhopis je možné nakúpiť v bankách alebo prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi cez ich platformy a aplikácie na investovanie.

Investovanie do dlhopisov môže byť skvelým spôsobom diverzifikácie portfólia alebo generovania dodatočného príjmu. Dlhopisy sa dajú ľahko kúpiť a predať a môžu poskytovať stabilné a predvídateľné výnosy spolu so zabezpečením proti inflácii.

Dlhopisy sa vo všeobecnosti považujú za bezpečnejšie investície ako akcie a môžu poskytnúť ochranu pred hospodárskymi poklesmi.

Štátne dlhopisy sú zvyčajne najbezpečnejšou voľbou, pretože sú kryté vládou a sú menej vystavené volatilite trhových síl. Podnikové dlhopisy majú spravidla vyšší výnos, ale nesú so sebou väčšie riziko, keďže ich hodnota závisí od podkladového aktíva a finančných možností emitujúcej spoločnosti.

Pri investovaní do akéhokoľvek dlhopisu je potrebné zvážiť:

 • splatnosť – čas, ktorý zostáva do splatnosti dlhopisu
 • likvidita – jednoduchosť, s akou možno dlhopis predať
 • úverová bonita emitujúceho subjektu – schopnosť emitenta plniť svoje záväzky

Vyšší úverový rating zvyčajne znamená lepšie výnosy, ale nižší úverový rating spravidla znamená vyššie výnosy.

Kedy sa oplatí do dlhopisov investovať a kam investovať

Pri investovaní do dlhopisov by sa mali zohľadniť aj aktuálne trhové podmienky. V čase nízkych úrokových sadzieb môže byť výhodné investovať do dlhopisov s dlhšou splatnosťou, pretože tie majú zvyčajne vyššie výnosy.

Ak sú však trhové podmienky také, že úrokové sadzby pravdepodobne porastú, lepšou voľbou môžu byť dlhopisy s kratšou dobou splatnosti. Vždy je dôležité diverzifikovať portfólio dlhopisov na rôzne dĺžky splatnosti.

Na Slovensku sa s dlhopismi zvyčajne neobchoduje na burze cenných papierov, dlhopisy na predaj možno kúpiť spravidla priamo od emitenta.

Štátne dlhopisy sa často predávajú formou aukcie, zatiaľ čo podnikové dlhopisy sa zvyčajne predávajú prostredníctvom investičných bánk a maklérov. Pred investíciou do dlhopisov je dobré poradiť sa s finančným poradcom kam investovať a ako investovať.

Celkovo môže byť investovanie do dlhopisov skvelým spôsobom diverzifikácie portfólia alebo generovania dodatočného príjmu. Vzhľadom na riziká spojené s akoukoľvek formou investovania je však vždy dôležité vykonať dôkladný prieskum a pred rozhodnutím kam investovať preskúmať všetky dostupné možnosti.

Do akých typov dlhopisov možno investovať

Pred rozhodnutím kam investovať sa treba poradiť s finančným poradcom, najmä ak sa človek na trhu s cennými papiermi dobre nevyzná.

Každý dlhopis totiž musí spĺňať určité náležitosti, bez ktorých by nebol platný. Obsahovať musí:

 • označenie, že ide o dlhopis – jeho názov a aj označenie ISIN, ak ide o verejné obchodovateľné dlhopisy
 • označenie emitenta – názov, sídlo, meno, adresu
 • menovitú hodnotu dlhopisu – v eurách alebo cudzej mene
 • spôsob určenia výnosu
 • vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi
 • dátum a miesto vydania dlhopisu
 • číslo a séria dlhopisu
 • podpis emitenta

Dlhopisy sa delia na niekoľko skupín. Podľa toho, kto dlhopisy vydáva môže ísť o:

 • štátne dlhopisy – vydáva ich štát a sú emitované vládou; slúžia napríklad k pokrytiu schodku štátneho rozpočtu, prípadne financovaniu nákladných investičných projektov a podobne
 • komunálne dlhopisy – dlhopisy na predaj vydáva mesto alebo územný celok – tieto dlhopisy vydávajú obce alebo banka, ktorá z výnosu dlhopisov poskytuje obciam úver; tieto peniaze môžu použiť napríklad na vybudovanie alebo zlepšenie infraštruktúry v obci či kraji a podobne
 • korporátne dlhopisy – vydávajú ich firmy alebo banky; emitovať, alebo teda vydávať, ich môžu spoločnosti nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť či inštitucionálnych investorov; s korporátnymi dlhopismi býva síce spojené väčšie riziko nesplácania, avšak pri nich možno získať vyšší úrok

Dlhopisy na predaj, ich vydávanie a obchodovanie sa riadi zákonom o cenných papieroch a investíciách.

Rozhoduje doba splatnosti i spôsob úročenia

Dlhopisy sa delia na ďalšie skupiny podľa toho, akú majú dobu splatnosti či spôsobu úročenia. Podľa doby splatnosti môže ísť o krátkodobé, strednodobé a dlhodobé dlhopisy.

 • Pri krátkodobých investíciách ide o štátne pokladničné poukážky, depozitní certifikáty bánk alebo komerčné papiere veľkých firiem. Majú splatnosť do jedného roka.
 • Strednodobé dlhopisy majú splatnosť od 1 do 10 rokov.
 • Dlhodobé majú splatnosť dlhšiu ako 10 rokov.

Podľa spôsobu úročenia sú dlhopisy s pevným kupónom, ktoré majú za každých okolností rovnakú výplatu v podobe kupónu.

Dlhopisy s premenlivým kupónom lepšie reagujú na situáciu na trhu, ich kupón sa pravidelne mení podľa zmien medzibankových sadzieb, ku ktorým sa pripočítava ešte prirážka.

Diskontné dlhopisy majú nulový úrok. Kupujúci v tomto prípade dosiahne zisk tým, že sa cenný papier predáva so zľavou.

Obligácia – záväzok voči eminentovi

Obligácia je cenný papier, ktorým sa eminent zaväzuje splatiť dlžnú sumu a vyplácať úroky veriteľom v stanovených termínoch.

Zjednodušene povedané, obligácia predstavuje záväzok, zákonnú požiadavku splatiť dlh alebo splniť dohodu. Na trhu s dlhopismi býva obligácia najbežnejším typom pre držiteľov dlhopisov, ktorí sú zo zákona povinní dostávať pravidelné úrokové platby. Na konci dátumu splatnosti dostanä späť celú pôvodne investovanú sumu.

Dlhopisy sa vydávajú a predávajú prostredníctvom procesu nazývaného emisia. Ide o proces získavania záujemcov, pri ktorom spoločnosť alebo organizácia, ktorá sa snaží získať finančné prostriedky, spolupracuje so skupinou upisovateľov, ktorí ponúkajú dlhopisy investorom.

Po vydaní dlhopisov sa z dlhu stáva záväzok – obligácia, ktorý zostane v platnosti, kým sa neuspokojí splácanie istiny a úrokov. Spoločnosti, ktoré vydávajú dlhopisy, si zvyčajne najímajú poradcov a konzultantov, aby im pomohli s emisiou a stanovili podmienky dlhopisov.

Úroková sadzba dlhopisu, dátum splatnosti a ďalšie podmienky, ako napríklad možnosť odkúpenia alebo dohody, sú tiež dôležitými aspektmi záväzku dlhopisu.

Emitent dlhopisov musí tieto podmienky dodržiavať, inak riskuje nesplnenie svojich záväzkov. Nesplácanie stanovenej úrokovej sadzby a istiny načas je porušením záväzku emitenta voči držiteľovi dlhopisu a môže mať za následok značnú finančnú pokutu.

Na trhu s dlhopismi sa výraz dlžník používa na označenie spoločnosti, ktorá vydala dlhopis. Dlžník viaže zmluva uskutočňovať určité platby držiteľom dlhopisov, kým sa dlhopis nesplatí alebo nevyplatí. Dlžníkom môže byť buď spoločnosť, alebo štátny subjekt.

Dlhopisy na predaj

Dlhopisy sú typom finančného nástroja, ktorý sa používa na získanie kapitálu na rôzne účely. Sú v podstate pôžičkou investorov emitentovi s dátumom splatnosti a s právom na splatenie investovaného kapitálu po splatnosti dlhopisu.

Predaj dlhopisov na Slovensku upravuje zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, ktorý stanovuje pravidlá a pravidlá predaja dlhopisov.

Dlhopisy sa môžu predávať prostredníctvom emisného prospektu a musia byť schválené Úradom pre finančný trh SR. Dlhopisy na predaj ponúkajú banky, ale napríklad aj štát, obce, mestá a územné celky či firmy.

Emisný prospekt musí obsahovať informácie o emitentovi cenného papiera, jeho pozadí, odhad budúcich peňažných tokov emitenta, právnu štruktúru cenného papiera, plány emitenta na použitie výnosov, rizikové faktory spojené s dlhopisom, ďalšie dôležité informácie a prípadné obmedzenia obchodovania.

Dlhopisy sa môžu vydávať v dvoch hlavných typoch – podnikové dlhopisy a štátne dlhopisy. Podnikové dlhopisy vydávajú spoločnosti, zvyčajne veľké podniky, na získanie finančných prostriedkov na investície alebo expanziu.

Na druhej strane, štátne dlhopisy vydáva vláda na verejné pôžičky. Ministerstvo financií SR vydáva štátne dlhopisy zabezpečené garanciou splatenia zo strany vlády.

Pravidlá ako emitovať dlhopisy na predaj na Slovensku podliehajú pravidlám zákona o nástrojoch kapitálového trhu a zákona o investičných správcovských spoločnostiach.

Majitelia dlhopisov musia byť informovaní o dátume splatnosti dlhopisu a podmienkach jeho splatenia, ako aj o ďalších platných predpisoch. Takisto sa zavádza povinnosť emitenta poskytovať pravidelné správy o finančných výsledkoch a priebehu projektu.