Druhý pilier – dôchodkové sporenie, ako funguje, alternatívy investovania

Starobné dôchodkové systémy patria medzi kľúčové pilierové body sociálnej politiky vo väčšine moderných spoločností. Druhý pilier, alebo tiež starobné dôchodkové sporenie, predstavuje jednu zo základných foriem zabezpečenia dôchodkového veku. Ide o dobrovoľný spôsob akumulácie finančných prostriedkov počas pracovnej kariéry, s cieľom zabezpečiť si príjem aj po odchode do dôchodku. Čo je druhý pilier? Ako druhý pilier funguje a ako vstúpiť do druhého piliera?

Druhý pilier sa realizuje prostredníctvom dôchodkových fondov. Ľudia si vyberajú, kam svoje finančné prostriedky investovať, pričom majú možnosť voliť medzi rôznymi typmi investičných fondov s rôznymi úrovňami rizika a výnosnosti.

Tento článok predstaví čo je druhý pilier, kľúčové body druhého piliera na Slovensku, popíše ako funguje druhý pilier a ako do druhého piliera vstúpiť. Okrem toho poskytne alternatívne možnosti sporenia na dôchodok v rámci pasívneho investovania.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

II. pilier dôchodkového zabezpečenia slúži na zaistenie dodatočného príjmu, ktorý bude sporiteľ poberať počas dôchodku.

Medzi výhody II. piliera patria okrem iného nízke poplatky za správu majetku a možnosť dedenia úspor. Na druhú stranu je avšak II. pilier často legislatívne upravovaný čo môže priniesť neistotu do budúcnosti.

Vstup do II. piliera je dobrovoľný a môžu doň vstúpiť osoby, ktoré ešte nedovŕšili 40 rokov, pričom je potrebné vybrať správcovskú spoločnosť, u ktorej bude otvorený sporiaci účet.

Na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností, z ktorých každá povinne spravuje dva dôchodkové fondy. Podrobné informácie o fondoch možno nájsť v dokumentoch s názvom Štatút dôchodkového fondu.

Prognózy naznačujú, že sporenie s II. pilierom nemusí dôchodcom postačovať, a preto je vhodné hľadať alternatívy či doplnky sporenia, napríklad prostredníctvom investovania do ETF fondov, ponúkaných rôznymi spoločnosťami.

Čo je druhý pilier – starobné dôchodkové sporenie (SDS)

Dôchodkové zabezpečenie na Slovensku je organizované do troch pilierov, pričom každý pilier má svoju špecifickú úlohu a cieľ:

Základný systém dôchodkového zabezpečenia tvoria prvý a druhý pilier. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť príjem jednotlivcom v období staroby a zabezpečiť príjem pozostalým v prípade úmrtia. Druhý pilier je dobrovoľný a umožňuje jednotlivcom vytvoriť si svoje vlastné dôchodkové rezervy počas pracovného života.

Dobrovoľný charakter druhého piliera umožňuje jednotlivcom mať väčšiu kontrolu nad svojimi dôchodkovými príjmami a prispôsobiť ich svojim individuálnym potrebám a cieľom.

2. pilier – výhody a nevýhody

Druhý pilier starobného dôchodkového systému predstavuje dôležitý nástroj pre zabezpečenie finančnej stability a dôstojného dôchodku pre jednotlivcov počas ich zlatých rokov. Avšak, ako každý systém, aj druhý pilier má svoje výhody a nevýhody, ktoré je dôležité zvážiť pri plánovaní budúcich finančných opatrení.

Výhody 2. piliera:

 • Dlhodobý časový horizont sporenia: Druhý pilier umožňuje dlhodobé sporenie počas pracovnej kariéry, čo umožňuje lepšie zhodnotenie finančných prostriedkov v priebehu času.
 • Daňové výhody: Príspevky do druhého piliera sa odvádzajú z hrubej mzdy a nezdanené. Okrem toho ani výnosy z týchto investícií nepodliehajú zdaneniu, čo zvyšuje efektívnosť sporenia.
 • Dedičnosť úspor: Úspory akumulované v druhom pilieri sú predmetom dedenia, čo znamená, že v prípade úmrtia jednotlivca môžu byť tieto prostriedky prevedené na jeho dedičov.
 • Zložené úročenie úspor: Investované prostriedky majú možnosť zhodnocovať sa zloženým spôsobom, čo môže viesť k významnému nárastu ich hodnoty v priebehu času.
 • Nízke poplatky: Správa druhého piliera sa zvyčajne vyznačuje nižšími poplatkami okolo 0,5 % oproti niektorým iným formám investovania, čo zvyšuje výnosnosť investícií.

Nevýhody 2. piliera:

 • Legislatívna neistota: Druhý pilier je často predmetom legislatívnych zmien a úprav, čo môže vytvárať neistotu ohľadom budúcnosti tohto systému.
 • Nedostatočné pokrytie dôchodku: Napriek výhodám druhého piliera, prognózy naznačujú, že samotné úspory v druhom pilieri možno nebudú postačovať na dosiahnutie dostatočného dôchodku. Preto je potrebné hľadať aj alternatívne zdroje dôchodkových príjmov.

Jednotlivci môžu nevýhodu 2. piliera v podobe nedostatočného pokrytia dôchodku odstrániť tak, že si okrem II. piliera posilnia sporenie na dôchodok investovaním do ETF fondov, ktoré sú ideálnou voľbou pre dlhodobé investičné stratégie. Navyše, pri držaní investícií viac ako 1 rok sú výnosy oslobodené od dane.

Ako funguje druhý pilier – príspevky a fázy

Druhý pilier starobného dôchodkového systému predstavuje dôležitú časť finančnej stratégie jednotlivcov, ktorí sa pripravujú na dôchodok. Jeho fungovanie je založené na kombinácii povinných a dobrovoľných príspevkov, ktoré sa spravujú prostredníctvom dôchodkových správcovských spoločností.

Povinné odvody a rozdelenie príspevkov

Povinné odvody na dôchodkové poistenie tvoria 18% z hrubej mzdy jednotlivca. Táto suma sa následne rozdelí na dve časti:

 • 14 % zostáva v prvom pilieri, teda v štátnom dôchodkovom poistení
 • 4 % sa presúvajú do druhého piliera, ktorým je starobné dôchodkové sporenie

Dobrovoľné príspevky

Okrem povinných odvodov majú jednotlivci možnosť investovať aj dobrovoľné príspevky do druhého piliera vo výške, ktorú si sami určia. Tieto príspevky nie sú obmedzené a umožňujú jednotlivcom ešte viac zvýšiť svoje úspory na dôchodok.

Dve fázy druhého piliera

 1. Sporiaca fáza:
  Po vstupe do druhého piliera začína jednotlivec v sporiacej fáze, počas ktorej si sporí povinné aj dobrovoľné príspevky na svojom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú si sám zvolil. V tejto fáze má možnosť diskutovať so správcovskou spoločnosťou a vybrať si aké investičné fondy chce mať vo svojej stratégii, pričom má aj možnosť meniť svoje rozhodnutia v čase.
 2. Výplatná fáza:
  Po dosiahnutí veku dôchodku (alebo predčasný dôchodok) vstupuje jednotlivec do výplatnej fázy, v ktorej poberá dôchodok z dvoch zdrojov. Prvý zdroj tvorí dôchodok zo štátneho prvého piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa.
  Druhým zdrojom je dôchodok z druhého piliera, ktorého výška závisí od výšky príspevkov a ich zhodnotenia počas sporiacej fázy. Počas výplatnej fázy má jednotlivec aj možnosť zvoliť si formu, v ktorej mu bude dôchodok vyplácaný.

2. dôchodkový pilier sporenia tak poskytuje jednotlivcom možnosť investovať do svojej budúcnosti a zabezpečiť si dôstojný a stabilný príjem po odchode do dôchodku.

Vďaka druhému pilieru sa jednotlivci môžu lepšie pripraviť na svoj odchod do dôchodku, nakoľko im bude vyplácaný dodatočný príjem z týchto zhodnotených investícií.

Podmienky na vstup do 2. dôchodkového piliera

Druhý pilier starobného dôchodkového sporenia ponúka možnosť dobrovoľného zhromažďovania finančných prostriedkov na dôchodok. Avšak, existujú určité podmienky, ktoré jednotlivci musia splniť, aby mohli vstúpiť do tohto systému:

 • vek osoby nesmie presiahnuť 40 rokov
 • v minulosti alebo v súčasnosti bol občan zapojený v dôchodkovom systéme
 • povinnosť vybrať si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (v opačnom prípade ju vyberá Sociálna poisťovňa)

Jednotlivci, ktorí si nie sú istí, či sa už nachádzajú v druhom pilieri, môžu túto informáciu overiť priamo v Sociálnej poisťovni. Na čísle 0800 123 123 môžu zistiť, či majú založený účet v druhom pilieri. Pracovníci Sociálnej poisťovne budú potrebovať identifikačné údaje, aby potvrdili alebo nepotvrdili investovanie v druhom pilieri.

Ako vstúpiť do druhého piliera?

Vstup do druhého piliera je pre niektorých automatický, pre iných dobrovoľný, pričom existujú špecifické podmienky a postupy, ktoré treba dodržať.

Automatický vstup do druhého piliera

Pre osoby, ktorým vzniklo po 1. máji 2023 prvé dôchodkové poistenie a nemajú viac ako 40 rokov, je spôsob, ako vstúpiť do druhého piliera automatický. Tieto osoby majú možnosť uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (SDS) s akoukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Je dôležité, aby túto zmluvu uzavreli do 180 dní od vstupu do druhého piliera. V opačnom prípade bude spoločnosť určená Sociálnou poisťovňou.

Účasť v druhom pilieri po automatickom vstupe nie je povinná. Sporiteľ má možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť. Neskôr však môže opäť dobrovoľne vstúpiť. Táto flexibilita umožňuje jednotlivcom prispôsobiť svoje investičné stratégie a plány dôchodkového zabezpečenia svojim individuálnym potrebám a cieľom.

Sociálna poisťovňa podrobne informuje dotknuté osoby automatického vstupu o ich právach a povinnostiach spojených s SDS. Tieto informácie zahŕňajú:

 • detailné vysvetlenie procesu vstupu do druhého piliera
 • povinnosti sporiteľa voči spoločnosti
 • možnosť vystúpenia zo systému
 • ďalšie relevantné informácie týkajúce sa dôchodkového zabezpečenia

Dobrovoľný vstup pre existujúcich sporiteľov

Osoby, ktoré mali dôchodkové poistenie už pred 1. májom 2023, môžu do druhého piliera vstúpiť dobrovoľne kedykoľvek, ak ešte nedovŕšili 40 rokov. Títo sporitelia však už nemajú možnosť vystúpiť zo systému, keďže vstup do druhého piliera je dobrovoľný a jednotlivci majú dostatok času na zváženie svojho rozhodnutia pred vstupom.

Dôchodkové správcovské spoločnosti na Slovensku a ich úlohy

Na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností, ktoré sú zodpovedné za správu dôchodkových fondov a riadenie investícií s cieľom dosiahnuť adekvátny výnos pre svojich klientov. Medzi tieto spoločnosti patria:

 • Allianz
 • Kooperativa
 • NN
 • UNIQA
 • VÚB

Každá z týchto spoločností spravuje dva hlavné typy dôchodkových fondov, pričom každý z nich má odlišnú investičnú stratégiu. Prvým typom je garantovaný fond zložený z dlhopisov a peňažných investícií, ktorý je považovaný za menej rizikový, avšak aj menej výnosný. Druhým typom je negarantovaný fond zložený z akciového indexu, čo je rizikovejšia investícia s vyšším potenciálnym výnosom.

Podrobné informácie o ponúkaných fondoch možno nájsť v dokumente s názvom Štatút dôchodkového fondu, ktorý zverejňuje každá správcovská spoločnosť. Na základe týchto informácií si môžu jednotlivci porovnať rôzne ponuky spoločností a vybrať tú najvhodnejšiu.

Investičná stratégia

Stratégia týchto spoločností je založená na koncepte časového horizontu sporiteľov a ich veku. V mladšom veku sa investuje do rizikovejších a výnosnejších fondov z akciových indexov, ktoré majú väčší potenciál na zhodnotenie. Postupne, keď sporiteľ prichádza do bližšieho okolia dôchodku, sa majetok presúva do menej rizikových dlhopisových fondov, ktoré sú menej citlivé na kolísanie trhov.

Pre ilustráciu, sporiteľ vo veku 50 rokov môže mať napríklad 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vekom 51 rokov sa tento pomer posúva, aby bol menej rizikovým.

Možnosti investičných stratégií

Okrem prednastavených stratégií majú sporitelia tiež možnosť dohodnúť sa so spoločnosťami na iných investičných stratégiách, ktoré lepšie vyhovujú osobným preferenciám a finančným cieľom. Tieto možnosti môžu zahŕňať napríklad investície do konkrétnych odvetví, trhov alebo regiónov, v závislosti od ich riskantnosti a výnosnosti.

Klienti správcovských spoločností majú možnosť dohodnúť sa so svojou SDS na investičnej stratégii ako aj na vyplácaní dôchodkov.

Alternatívy sporenia na dôchodok

Okrem druhého piliera existujú pre jednotlivcov aj ďalšie alternatívy sporenia na dôchodok, ktoré môžu byť atraktívne z hľadiska osobných preferencií a investičných cieľov. Niektoré spoločnosti, ako napríklad XTB, Portu a Fondee, ponúkajú svoje služby v oblasti dôchodkového sporenia a investícií.

Tieto spoločnosti disponujú investičnými produktmi, ktoré sú zamerané na pasívne investovanie do ETF fondov. ETF fondy sú založené na sledovaní výkonnosti konkrétnych indexov, ako napríklad S&P 500, a ponúkajú investorom možnosť diverzifikácie portfólia a investovania do širokej škály aktív s minimálnymi nákladmi.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.