Pôžičky na zmenku – ihneď, od súkromnej osoby

pozicky-na-zmenku

Pôžička na zmenku je dobrým riešením pre tých, ktorí chcú mať určitú formu zabezpečenia pôžičky, ale nechcú riešiť zdĺhavé a zložité zmluvy. Pôžičky na zmenku bývajú však často rizikové, preto sa odporúča byť pri tomto type pôžičky opatrný. Ako takáto pôžička funguje a ako ju rýchlo získať?

Pôžička na zmenku je taká pôžička, pri ktorej poskytovateľ vyžaduje za poskytnutie finančných prostriedkov podpis zmenky vo výške požičiavanej sumy. Patria sem úvery, ktoré ponúkajú niektoré banky, nebankové spoločnosti aj súkromné osoby. Čo je to zmenka a ako sa dá pôžička na zmenku vybaviť?

Čo je zmenka?

Zmenka je cenný papier, ktorý sa riadi Zákonom o zmenkách a šekoch z roku 1950. Existuje viacero druhov zmeniek podľa dôvodu vzniku zmenky či jej doby splatnosti. Základné delenie rozlišuje dva druhy zmeniek, a síce vlastnú a cudziu zmenku.

Pri podpisovaní vlastnej zmenky sa priamo ten, kto ju podpisuje, zaväzuje splatiť určitú sumu vlastníkovi zmenky. Pri cudzej zmenke prechádza táto povinnosť na tretiu osobu voči veriteľovi.

Čo je obsahom každej zmenky? Na zmenke je presne napísané, komu má kto zaplatiť, akým spôsobom a kedy. V praxi to teda znamená, že úvery na zmenku nie sú s pravidelnými splátkami, ale sú splatné jednorázovo.

Vzor vlastnej zmenky

Zmenky sú vydávané individuálne v listinnej forme a majú predovšetkým úverovú a platobnú funkciu. Vzor tlačiva na vyplnenie zmenky je k dispozícii na stiahnutie na viacerých weboch alebo sa dá kúpiť v papiernictvách ako formulár. Vzor vlastnej zmenky môže vyzerať napríklad takto:

Miesto a dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)

Údaj splatnosti (mesiac slovom)

Za túto zmenku zaplatím bez protestu (vyplnia sa údaje zmenkového veriteľa)

Meno a priezvisko: ………………………… narodený: ……………. , bytom ……………………….

sumu slovom …………………………………………..

Splatné (miesto a dátum platenia)

Meno a priezvisko dlžníka zo zmenky (vystaviteľa): ……………… , bytom: ……………….. , narodený: …………..

………………………………………

podpis vystaviteľa

………………………………………

podpis veriteľa

Účastníci zmenkového vzťahu svojimi podpismi na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmenky budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Bianko zmenka a avalová zmenka

Bianko zmenka (blankozmenka) a jej vzor sa používajú pri bankových pôžičkách pre podnikateľov alebo aj verejnosť v rámci spotrebných úverov.

Čo je to bianko zmenka? Ide o zmenku, ktorá je na úvod prázdna. Postupne sa do nej dopisuje suma, ktorá sa bude musieť na konci splatiť. Takéto zmenky používajú najmä banky pri podnikateľských úveroch a v tomto prípade je potrebné podpísať oboma stranami aj dohodu o vyplňovacom práve.

Opačnou formou je zmenka vyplnená už na začiatku. Táto zmenka je teda formou ručenia a niekedy sa označuje odborne aj termínom avalová zmenka alebo zmenka s avalom. O nárokoch vyplývajúcich zo zmenky rozhoduje súd svojím rozhodnutím, ktoré vydáva najprv na základe návrhu veriteľa.

Voči tomuto platobnému rozhodnutiu je možné sa odvolať obvykle do 3 dní, pričom v prípade odvolania je na strane dlžníka, aby dokazoval neplatnosť alebo neoprávnenosť zmenky, a tak je dôkazné bremeno na ňom.

Zmenkový ručiteľ

Zmenkový ručiteľ je osoba alebo subjekt, ktorý ručí za splatenie zmenky. Ručiteľ sa zaväzuje zaplatiť dlh, ak tak neurobí hlavný dlžník. Ručitelia sa zvyčajne používajú vtedy, keď má hlavný dlžník zlú alebo obmedzenú úverovú históriu alebo nemá schopnosť splácať úver sám.

Úloha zmenkového ručiteľa je podobná úlohe spoludlžníka pri pôžičke. Ručiteľ súhlasí so splatením dlhu, ak tak neurobí hlavný dlžník, ale nemá žiadne vlastnícke práva k pôžičke ani k jej výnosom. Ručiteľ tiež nemá právo kontrolovať, ako sa pôžička použije, ani rozhodovať o pôžičke po jej čerpaní.

Zmenkoví ručitelia môžu poskytnúť cennú službu dlžníkom, ktorí potrebujú zabezpečiť pôžičku. Je však dôležité mať na pamäti, že byť ručiteľom môže byť riskantné. Ak primárny dlžník nespláca svoje záväzky, ručiteľ je zodpovedný za splatenie dlhu a môže byť zodpovedný za akékoľvek ďalšie straty spojené s úverom.

Pôžička na zmenku

V prípade nebankových úverov je pôžička na zmenku veľmi výhodná pre veriteľa a nevýhodná pre dlžníka. Tiež platí, že každá zmenka alebo jej kópia znamenajú nový záväzok, preto sa nikdy neodporúča podpisovať kópie pôvodnej zmenky, pretože ide de iure aj de facto o nové zmenkové záväzky.

Pri ručení zmenkou sa ručí celým majetkom, čo sa následne využíva aj pri prípadnej exekúcii, kedy je možné exekuovať všetko, čo nespadá medzi legislatívne obmedzené položky v rámci hnuteľného alebo nehnuteľného majetku.

Pôžičky na zmenku poskytujú okrem nebankových spoločností aj banky. Taktiež je možné nájsť aj pôžičky na zmenku od súkromnej osoby, ktoré sa dajú nájsť cez inzerát typu „poskytujem pôžičky na zmenku“, „poskytnem úver na zmenku“ alebo „ponúkam pôžičky na zmenku bez poplatku“. Ponuka je tak pomerne široká.

Výhody pôžičiek na zmenku

Pôžičky na zmenku prinášajú viaceré výhody:

 • rozmanitá ponuka – banky, nebankové spoločnosti, súkromníci
 • bez zbytočného papierovania
 • pôžička bez dokladovania príjmu
 • bez ručiteľa a zástavy alebo ručenia
 • rýchly spôsob pôžičky
 • bez poplatkov vopred

Rýchlosť a jednoduchosť robí z pôžičiek na zmenku vcelku atraktívny spôsob, ako si požičiať potrebné financie.

Nevýhody pôžičiek na zmenku

Žiaľ, pôžičky na zmenku majú aj svoje nevýhody:

 • vyššie úroky
 • ľahko vymáhateľný dlh
 • často ručenie celým svojím majetkom
 • pôžičky na zmenku od súkromného investora potrebné overiť (neseriózne a často predražené ponuky)

Pri pôžičkach na zmenku sa neodporúča platiť poplatky vopred. Naopak je potrebné vždy si overiť serióznosť poskytovateľa úveru a veriteľa a vyhnúť sa neznámym nebankovým spoločnostiam.

Pôžičky na zmenku ihneď a bez poplatku vopred

Banková aj nebanková pôžička na zmenku je obvykle vybavená ihneď a bez poplatku vopred. Je možné ju vybaviť aj online, hoci samozrejme pre samotné podpísanie zmenky je nutná osobná prítomnosť. Takáto pôžička sa tiež dá získať aj od súkromného investora.

Výhodou obvykle je, že tento druh úveru je použiteľný na čokoľvek, pretože je to vlastne bezúčelová pôžička. Ihneď na zmenku sa dá požičať prakticky do pár hodín, keďže zväčša sa nejedná o väčšie úvery, kde by bolo treba ručenie, napríklad cez nehnuteľnosť.

Úvery a pôžičky na zmenku bez poplatku vopred ponúka teda veriteľ pre menšie typy pôžičiek, najčastejšie sa jedná o spotrebiteľskú alebo spotrebnú pôžičku.

Kto poskytuje takéto pôžičky na zmenku? Pôžičky na zmenku ihneď a bez poplatkov vopred ponúka viacero bankových a nebankových poskytovateľov a tiež aj niektoré súkromné osoby, najmä cez rôznu inzerciu alebo sprostredkovateľské systémy.

PoskytovateľSuma od (€)Suma do (€)Splatnosť odSplatnosť do
Bežné bankové úvery pre verejnosť30030 0001 rok9 rokov
Bežné bankové úvery pre podnikateľov300100 0001 rok13 rokov
Bežné nebankové úvery pre verejnosť50020 0001 rok5 rokov
Bežné nebankové úvery pre podnikateľov1 00010 0001 rok4 roky
Bežné súkromné pôžičky na zmenku50010 0006 mesiacov5 rokov
Tabuľka: Prehľad pôžičiek na zmenku pre verejnosť a podnikateľov

Zmenka a pôžička sú síce vzájomne prepojené, ale ide o formu ručenia, ktorá je viac výhodná pre poskytovateľa ako pre dlžníka, pretože súdnym príkazom je efektívne vymáhateľná. Preto je potrebný dostatočný prieskum a overenie veriteľa.

Bankové úvery na zmenku

V prípade bánk sa najviac využíva ručenie bianko zmenkou (blankozmenkou), a to najmä pri podnikateľských úveroch na väčšie sumy. Taktiež môžu niektoré banky zvážiť použitie zmenky aj pri väčších spotrebných úveroch.

Na rozdiel od nebankových spoločností a súkromných investorov je v prípade banky použitie zmenky bezproblémové z hľadiska bezpečnosti. Ide o pomerne bežný spôsob ručenia a jeho úlohou je čiastočne alternatíva k ručeniu hnuteľným či nehnuteľným majetkom.

Spotrebné úvery na zmenku

Spotrebné úvery sú bankové úvery strednodobého charakteru, ktoré sa poskytujú obvykle od 300 € až do 30 000 € v závislosti od ponuky banky. Doba splatnosti je obvykle od 1 do 7 rokov, niektoré banky môžu mať splatnosť až do 9 rokov a to napríklad pri refinančných úveroch alebo iných účelových úveroch.

V tomto prípade zmenka nenahrádza ani dokladovanie príjmu ani overovanie finančnej histórie klienta. Tieto typy úverov majú v ponuke viaceré banky, ako napríklad Sberbank, Prima Banka alebo ČSOB.

Pôžička od súkromnej osoby – poskytujem pôžičky na zmenku

Úvery na zmenku požičiavajú aj súkromní investori alebo súkromníci. Pôžičky od súkromných osôb na zmenku sa dajú rozoznať v inzercii tým, že väčšinou je v texte inzerátu „poskytujem pôžičky na zmenku“, „poskytnem úver na zmenku“ alebo „ponúkam pôžičky na zmenku bez poplatku“, pretože súkromná osoba zvyčajne vystupuje sama za seba.

Inzeráty na pôžičky od súkromnej osoby je možné nájsť napríklad na internete na všeobecných inzertných portáloch alebo priamo na weboch špecializujúcich sa na sprostredkovanie súkromnej inzercie.

Pôžička na zmenku od súkromného investora

Pôžičky na zmenku od súkromného investora môžu byť rizikové, preto je dôležité pridŕžať sa niektorých rád:

 • vyhýbať sa akýmkoľvek poplatkom
 • nikdy neplatiť poplatky vopred v prípade neznámeho súkromného inzerátu
 • pôžičiavať len na overenú a notársky spísanú zmluvu o pôžičke
 • nepožičiavať na príliš dlhú dobu splatnosti
 • dať si pozor na celkovú sumu preplatenia
 • porovnať viacero ponúk

Pôžičky na zmenku od súkromného investora majú výhody v tom, že sú väčšinou bez overovania príjmu a sú bezúčelové, teda je možné použiť ich na čokoľvek.

Overené pôžičky na zmenku okamžite a bez podvodu

Ponuky na overené pôžičky na zmenku okmažite a bez podvodu, prípadne aj s možnosťou požiadania online, ponúkajú viaceré nebankové spoločnosti. Niektoré to využívajú pri bežných úveroch pre verejnosť, iné pri pôžičkách napríklad pre podnikateľov, živnostníkov a firmy.

Treba si však vyberať najmä overené nebankové spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky na zmenku okamžite a bez podvodu. Tieto spoločnosti často vyžadujú aj dokladovanie príjmu.

Profi Credit – ponúkam pôžičky na zmenku bez poplatku

Pôžičky pre podnikateľov ponúka napríklad Profi Credit. V tomto prípade ide o nebankové a podnikateľské pôžičky.

Charakteristiky pôžičky pre podnikateľov od Profi Credit:

 • úver od 1 000 € do 10 000 €
 • doba splatnosti od 12 do 60 mesiacov
 • potvrdenie o výške príjmu
 • bezúčelová pôžička
 • schválenie do 24 hodín

Pre tejto pôžičke je nutné, aby podnikateľ podnikal minimálne 24 mesiacov a jeho minimálny ročný hrubý príjem musí byť aspoň 10 000 €.

Profi Credit – poskytnem úver na zmenku

Spoločnosť ProfiCredit poskytuje aj iný typ úveru. Táto pôžička je vhodná pre začínajúcich živnostníkov alebo začínajúce firmy.

Charakteristiky pôžičky Profi Credit:

 • úver od 500 € do 5 000 €
 • dlhšia doba splatnosti od 3 do 60 mesiacov
 • ročný úrok od 14,10 %
 • bezúčelová pôžička

Online pôžičku od PROFI CREDIT sa dá vybaviť veľmi jednoducho. Podľa sumy a typu pôžičkového produktu budú nastavené mesačné splátky, doba splácania a celková suma k úhrade.