Investovanie do dlhopisov – ako na to

Investovanie do dlhopisov predstavuje dôležitý aspekt finančného plánovania pre mnohých investorov. Najmä pre tých, ktorí sa snažia diverzifikovať svoje portfólio a dosiahnuť stabilné výnosy. Dlhopisy, tiež nazývané obligácie, sú cenné papiere, ktoré emitujú spoločnosti alebo štátne orgány na financovanie svojich projektov alebo činností.

 • Ako fungujú dlhopisy?
 • Prečo sú tak atraktívne pre investorov?
 • Ako možno kúpiť štátne dlhopisy?

Na tieto otázky a mnoho ďalších odpovie nasledujúca analýza. S predpokladom vývoja úrokových sadzieb sa otvárajú nové možnosti a stratégie pre investovanie do štátnych dlhopisov, ktoré by mohli priniesť zaujímavé výnosy.

Čo sú dlhopisy?

Dlhopisy, známe tiež ako obligácie, predstavujú dôležitú súčasť finančného trhu a poskytujú investorom alternatívu k investovaniu do akcií.

Na rozdiel od akcií, ktoré sa obchodujú na kapitálových trhoch, cieľom investora pri dlhopisoch nie je len zisk z pohybu ich ceny, ale predovšetkým pravidelné úrokové platby, ktoré sú stanovené priamo v texte dlhopisu. Tieto úroky sú vyplácané investorovi až do splatnosti dlhopisu, kedy obdrží aj pôvodnú investovanú sumu.

Vydavateľ dlhopisu, či už ide o štát, mesto alebo súkromnú spoločnosť, prostredníctvom týchto cenných papierov získa potrebné finančné prostriedky od investorov na rôzne projekty alebo aktivity. Dlhopisy sú formou pôžičky, ktorú investor poskytuje vydavateľovi. Sú často získavané inštitucionálnymi investormi, ako sú banky, poisťovne a investičné spoločnosti.

Aj malí investori majú prístup k dlhopisom, najmä k tým s nižšími nominálnymi hodnotami. Tieto cenné papiere poskytujú právo majiteľovi na požiadanie o splatenie dlžnej sumy a vyplácanie príjmov v podobe úrokov do stanoveného termínu.

Dlhopisy majú množstvo výhod, vrátane predvídateľného výnosu, vysokej likvidity a nižších cenových kolísaní oproti akciám, čo ich robí populárnym investičným nástrojom.

Čo znamená emitovať dlhopis?

Emitovanie dlhopisov predstavuje proces, kedy emitent, či už štát, podnik alebo iná inštitúcia, vydáva dlhopisy na finančných trhoch. Tento proces umožňuje emitentovi získať finančné prostriedky od investorov výmenou za záväzok splácať dlhopisy v budúcnosti spolu s úrokovými platbami.

Emitovať dlhopis zahŕňa niekoľko krokov. Najprv emitent stanoví podmienky emitovania, ako je výška úrokových sadzieb, doba splatnosti a podmienky splatnosti. Potom vydáva samotné dlhopisy a ponúka ich na predaj na finančných trhoch.

Dlhopis a práva majiteľa

Vstup do sveta dlhopisov prináša investičné príležitosti s rôznymi výhodami a nevýhodami pre emitentov a investičné subjekty. Dôkladné porozumenie týmto aspektom je kľúčom k úspešnému investovaniu. Po zakúpení dlhopisu majiteľ získava nasledujúce práva:

 • Právo na splatenie investovaného kapitálu: Majiteľ má právo na vrátenie pôvodne investovanej sumy do dlhopisu.
 • Právo na výnos z držania dlhopisu (úrok): Majiteľ má nárok na pravidelné úrokové platby podľa dohodnutých podmienok dlhopisu.
 • Právo na výmenu za iný dlhopis, akciu či iný cenný papier: Majiteľ môže mať možnosť vymeniť dlhopis za iný finančný nástroj.
 • Právo na úpis nových akcií emitenta dlhopisu: Majiteľ môže mať možnosť kúpiť nové akcie emitenta dlhopisu.
 • Prechod práv na dediča: Práva z dlhopisov sa väčšinou prenášajú na dediča, avšak existujú výnimky, ktoré vyžadujú osobitné opatrenia v prípade smrti majiteľa.
dlhopis
Práva majiteľa dlhopisu sú zvyčajne platné až do 10 rokov po dátume splatnosti dlhopisu.

Obligácia a emitent – výhody a nevýhody

Výhody emisie obligáciePopis
Možnosť získať vysoký úverEmitent môže získať významnú finančnú sumu prostredníctvom emisie dlhopisov.
Majitelia nie sú vlastníkmiMajitelia dlhopisov nemajú vlastnícke práva voči emitentovi, čo môže udržať kontrolu v rukách emitenta.
Nižšia úroková sadzbaObligácie môžu poskytnúť úver s nižšou úrokovou sadzbou ako tradičné bankové úvery.
Dlhodobý úverEmitent môže získať dlhodobý úver prostredníctvom emisie dlhopisov.
Nevýhody emisie obligáciePopis
Vhodné pre veľké podnikyEmisia obligácie si vyžaduje značné finančné a organizačné zdroje, čo často vyhovuje len veľkým podnikom.
Úspech emisie ovplyvnený bankouÚspech emisie dlhopisov môže byť ovplyvnený zapojením väčšej a známej banky.
Závislosť na kapacite trhuÚspešnosť emisie je často ovplyvnená dostupnosťou kapitálu na trhu a dôveryhodnosťou emitenta.
Vysoké nákladyPropagácia emisie, tlač dlhopisov, úrokové platby a poplatky sprostredkovateľskej banky môžu mať vysoké náklady.

Ako fungujú dlhopisy?

To, ako fungujú dlhopisy je v podstate jednoduché. Keď organizácia, vláda, alebo verejná inštitúcia potrebuje dodatočné finančné prostriedky, môže sa rozhodnúť vydať vlastné úverové cenné papiere. Tieto dlhopisy sú dostupné na kúpu jednotlivo, podobne ako akcie, no s definovanou dobou splatnosti.

Každý dlhopis má určenú nominálnu hodnotu, ktorá určuje výplatu na konci obdobia splatnosti, často v rozpätí 3 až 10 rokov. Po ich vydaní sú ponúknuté investorom na finančnom trhu za cenu nižšiu ako ich nominálna hodnota, známa ako emisná cena. Štátne dlhopisy sa radia medzi najbezpečnejšie formy investovania, zaručujúce stabilný výnos a splatenie dlžnej sumy.

Po zakúpení dlhopisu investor pravidelne inkasuje úroky a na konci doby splatnosti získa späť celú nominálnu hodnotu. Týmto spôsobom organizácia alebo inštitúcia získa potrebné financie na svoj ďalší rozvoj, pričom zostáva možnosť predať investíciu inému záujemcovi.

Ako má vyzerať dlhopis?

Dlhopisy musia spĺňať špecifické normy, aby si zachovali svoju legitimitu a hodnotu. Aké hlavné prvky musia byť na dlhopise jasne uvedené?

 • Identifikácia a označenie:
  • Názov a identifikácia ISIN pre verejne obchodovateľné dlhopisy.
  • Údaje o emitentovi, vrátane názvu, sídla a kontaktných údajov.
 • Hodnota a úrokové vyplácanie:
  • Menovitá hodnota dlhopisu, pričom existuje minimálna hodnota.
  • Určenie výnosu a jeho spôsob.
 • Záväzok emitenta:
  • Vyhlásenie emitenta o dlhu voči majiteľovi v hodnote dlhopisu.
  • Dátum a miesto vydania dlhopisu.
  • Číslo a séria dlhopisu.
 • Regulačné a zákonné požiadavky:
  • Informácie o povolení vydania dlhopisov zo strany príslušných orgánov.
  • Prípadné ďalšie požiadavky a údaje určené zákonom.

Ako fungujú dlhopisy a čo musí byť ich súčasťou? Kupónový hárok s talónom predstavuje neoddeliteľnú súčasť mnohých dlhopisov. Obsahuje jednotlivé poukážky na úroky, ktoré majiteľovi dlhopisu umožňujú prijímať pravidelné úroky v stanovených intervaloch. Tento systém je praktický, obzvlášť pri dlhopisoch s dlhou dobou splatnosti. Každý kupón obsahuje dôležité informácie o splatnosti a výške úroku, ako aj údaje o dlhopise a jeho emitentovi.

Opčný list môže byť ďalšou súčasťou dlhopisu, ktorý dáva majiteľovi právo obchodovať s inými finančnými nástrojmi v rámci stanovených podmienok.

ako fungujú dlhopisy
S nárastom digitálnej éry sa stále viac dlhopisov vydáva bez kupónového hárku, pričom všetky údaje sú uchovávané v elektronickej forme. Tento trend umožňuje evidenciu všetkých transakcií v centrálnom registri. To prináša transparentnosť a efektívnosť, avšak mení aj tradíciu fyzických cenných papierov.

Aké sú druhy obligácie?

Rozmanitosť obligácií ponúka investorom široké spektrum možností, ako diverzifikovať svoje portfólio a dosiahnuť stabilné a atraktívne výnosy. Aké sú teda najbežnejšie typy dlhopisov a ich charakteristiky?

Štátne dlhopisy:Vydáva ich vláda na financovanie rôznych projektov, od infraštruktúry po schodok v rozpočte. Ich istota a dostupnosť z nich robia atraktívnu voľbu pre investorov.
Pokladničné poukážky:Emituje ich centrálna banka a sú krátkodobejšieho charakteru. Ich istota je zaručená, hoci ich dostupnosť môže byť obmedzená.
Komunálne obligácie:Slúžia na financovanie infraštruktúry v obciach a zaručujú stabilný príjem. Sú obľúbené pre svoju nízku mieru rizika a možnosť ďalších výhod.
Zamestnanecké dlhopisy:Firmy ich emitujú pre svojich zamestnancov, pričom práva spojené s nimi sú dedičné a predávateľné.
Podnikové obligácie:Vydávajú ich firmy pre zamestnancov aj verejnosť, ale sú spojené s vyšším rizikom nesplatenia.
Bankové dlhopisy: Vydávajú ich banky a často sprostredkovávajú sami svoj predaj.

Obligácie sa delia aj podľa doby splatnosti. Môžu byť:

 • krátkodobé s dobou splatnosti do 5 rokov
 • strednodobé s dobou splatnosti od 5 do 10 rokov
 • dlhodobé s dobou splatnosti nad 10 rokov

Retailové štátne dlhopisy

Retailové štátne dlhopisy predstavujú jednu z najspoľahlivejších foriem investovania, ponúkajúc investorom záruku výnosu a splatenia dlžnej čiastky. Tieto štátne dlhopisy sú vydávané priamo štátom a umožňujú obyvateľstvu dosiahnuť zhodnotenie finančných prostriedkov za podobných podmienok ako inštitucionálni investori.

Výhody štátnych dlhopisov

Emisia retailových štátnych dlhopisov prispieva k diverzifikácii rizika štátneho dlhu a posilňuje stabilitu ekonomiky, ak štátny dlh držia aj domáci občania. Tento druh financovania umožňuje štátu alternatívnu možnosť k tradičným formám financovania a môže byť dokonca lacnejší v určitých trhových podmienkach.

Retailové štátne dlhopisy môžu byť využité na podporu dlhodobých sociálnych cieľov štátu, ako je:

 • podpora rodín
 • ochrana pred infláciou
 • finančné zabezpečenie počas dôchodku

Okrem toho zvyšujú finančnú gramotnosť občanov a podnecujú ich záujem o verejné záležitosti a kontrolu nad hospodárením štátu.

Investičné možnosti štátnych dlhopisov

Retailové štátne dlhopisy sú vydávané často bez minimálnej investičnej sumy. Výška výnosu nie je závislá od celkového objemu obstaraných dlhopisov, čo umožňuje rovnomerný prístup k výnosom pre všetkých investorov. Navyše, priamo predávané dlhopisy obyvateľom neponúkajú žiadne sprostredkovateľské poplatky.

Štátne dlhopisy predstavujú dôležitý nástroj nielen pre individuálnych investorov, ale aj pre štátne hospodárstvo ako celok. Ich správne využitie a podpora môžu posilniť stabilitu a prosperitu krajiny, zatiaľ čo ich neúspech môže mať negatívny vplyv na dôveru v finančný trh a hospodársku situáciu.

Ako kúpiť štátne dlhopisy?

To, ako kúpiť štátne dlhopisy, môže byť pre mnohých ľudí zaujímavou možnosťou investovania. Je to jednoduchý spôsob, ako pridať do svojho portfólia stabilný zdroj príjmu s garantovanou splatnosťou. Pre tých, ktorí sú zvedaví, ako začať s touto formou investovania, tu je prehľad krokov:

1. Informácie získané z finančných médií a internetuPrvým krokom je získať základné informácie o dostupných štátnych dlhopisoch. Finančné médiá, ako aj internetové zdroje, poskytujú užitočné informácie o dostupných emisiách, ich termínoch splatnosti, výnosoch a podmienkach investovania.
2. Kontaktné miestaŠtátne dlhopisy sa dajú zvyčajne kúpiť cez vybrané banky, maklérske spoločnosti alebo priamo cez Ministerstvo financií. Banky a finančné inštitúcie ponúkajú širokú škálu investičných produktov vrátane dlhopisov a môžu poskytnúť podrobné informácie a poradenstvo týkajúce sa investícií.
3. Výber vhodnej emisiePo získaní informácií a konzultácii s finančným poradcom je čas vybrať konkrétnu emisiu štátnych dlhopisov. Rozhodujúce faktory môžu zahŕňať dobu splatnosti, výšku úroku a celkovú bezpečnosť investície.
4. Získanie a vyplnenie formuláraPo výbere emisie je potrebné získať príslušný formulár na nákup dlhopisov od vybranej finančnej inštitúcie alebo Ministerstva financií. Formulár obsahuje informácie o investícii a osobných údajoch investora.
5. Finančná transakciaPo vyplnení formulára a overení údajov nasleduje finančná transakcia, kde investor platí za zakúpenie štátnych dlhopisov. Platba sa môže uskutočniť bankovým prevodom alebo inými dostupnými metódami platby.
ako kúpiť štátne dlhopisy
Po úspešnej transakcii celého procesu, ako kúpiť štátne dlhopisy, investor obdrží potvrdenie o zakúpení štátnych dlhopisov. Tieto dlhopisy sú následne evidované v investičnom portfóliu a prinášajú pravidelný príjem v podobe úrokov a splatnosti nominálnej hodnoty.

Investovanie do dlhopisov – najlepšie stratégie

Aby investor dosiahol úspech a maximalizoval svoje výnosy, je dôležité mať jasné strategické ciele a postupy ako na investovanie do dlhopisov.

Reinvestičné stratégie

Reinvestičné stratégie sú zamerané na využitie pravidelných úrokových výnosov z dlhopisov na opätovné investovanie do rôznych výnosných aktív, ako sú najvýhodnejší termínovaný vklad, akcie, investičné fondy a kapitálové životné poistenie. Tento proces umožňuje zvýšiť celkový výnos z dlhopisov o úroky, ktoré sú generované z investície.

Predpovedanie výnosov však môže byť zložité kvôli fluktuáciám úrokových sadzieb a pohybom kurzov akcií.

Imunizačné stratégie

Imunizačné stratégie sú zamerané na vytvorenie portfólia investovania do dlhopisov, ktoré sú odolné voči zmenám úrokových sadzieb na finančných trhoch. Táto stratégia umožňuje dosiahnuť požadovaný výnos a zároveň poskytuje možnosť využitia investícií na úhradu plánovaných platobných záväzkov. Kľúčovým prvkom tejto stratégie je priemerná doba splatnosti dlhopisov, známa ako durácia.

Konzervatívna (dlhodobá) stratégia

Investori uprednostňujúci konzervatívnu stratégiu sú zameraní na získanie pravidelných úrokových výnosov a splatenie kapitálu na konci doby splatnosti. Nevytvárajú veľký význam pohybom kurzov na trhu a zvolia si zvyčajne štátne, komunálne alebo tituly etablovaných firiem.

Riskantná (krátkodobá) stratégia

Investori uprednostňujúci riskantnú stratégiu sú motivovaní získaním maximálneho výnosu a nevadí im pri tom riziko nesplatenia. Títo investori venujú veľkú pozornosť pohybom kurzov a často reagujú na rýchle zmeny na trhu. Realizácia tejto stratégie vyžaduje nielen finančné prostriedky a čas, ale aj vysokú mieru skúseností a znalostí o finančných trhoch a investovania do dlhopisov.

Predpoklad vývoja úrokových sadzieb a vplyv na dlhopisy

V minulosti sa dlhopisy často zatracovali kvôli nízkemu výnosu a v niektorých prípadoch dokonca prinášali straty, najmä ak sa jednalo o štátne dlhopisy so zápornými výnosmi. Avšak, situácia sa mení.

V roku 2022 sa globálny dlhopisový trh dostal do ťažkostí so stratami prevyšujúcimi desať biliónov dolárov a poklesom o viac ako 20 percent. Tento vývoj bol spôsobený rastom úrokových sadzieb centrálnych bánk, ktoré vždy negatívne ovplyvňujú ceny dlhopisov.

Avšak zmeny v prognózach politiky centrálnych bánk a predpoklad vývoja úrokových sadzieb prinášajú nové príležitosti. Očakáva sa, že tieto banky už nebudú zvyšovať úrokové sadzby, ale naopak, začnú ich postupne znižovať. Tento posun v politike centrálnych bánk otvára dvere k atraktívnym výnosom na dlhopisových trhoch.

Súčasná je situácia na trhu s dlhopismi pozoruhodná najmä vďaka tomu, že výnosy ešte stále neodzrkadľujú zlepšenie makroekonomických ukazovateľov. Napriek poklesu inflácie na úroveň 3,2 percenta v USA a 2,9 percenta v eurozóne, sú výnosy dlhopisov relatívne vysoké.

Predpoklad vývoja úrokových sadzieb očakával, že centrálne banky ako Fed a ECB budú držať úrokové sadzby nezmenené alebo ich dokonca znížia, čo by mohlo spôsobiť mierny pokles výnosov na dlhopisoch. Preto je dôležité sledovať tieto zmeny a ich vplyv na dlhopisové trhy.