Kapitálový trh – ako funguje, ako obchodovať

Kapitálový trh je dynamickým prostredím, kde sa snúbia sny podnikateľov a ambície investorov, vytvárajúc tak nekonečné možnosti rastu a rozvoja svetovej ekonomiky. Ako funguje kapitálový trh a ako obchodovať?

Svet finančných trhov je plný nekonečných možností a zaujímavých dynamík, ktoré ovplyvňujú podnikateľov, investorov a celú ekonomiku. Kapitálový trh je srdcom tejto komplexnej siete, kde sa stretávajú obchodníci, podniky a investori, aby získali finančné prostriedky na rast, rozvoj a realizáciu svojich ambícií.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Kapitálové trhy a cenné papiere

Kapitálové trhy sú kľúčovým prvkom moderného finančného systému. Poskytujú platformu pre obchodovanie s cennými papiermi, ktorá umožňuje podnikom získať kapitál na financovanie rastu a investícií. Tieto trhy majú veľký vplyv na globálnu ekonomiku, a preto je dôležité porozumieť ich fungovaniu, účelu a významu.

Kapitálové trhy sú finančné trhy, na ktorých sa obchoduje s dlhopismi, akciami a ďalšími cennými papiermi. Cenné papiere predstavujú podiel na majetku spoločností (akcie) alebo záväzky emitentov voči investorom (dlhopisy). Kapitálové trhy umožňujú podnikom a vládam získať finančné prostriedky na rozvoj a rast, zatiaľ čo investorom ponúkajú možnosť získať zisk z rastu hodnoty cenných papierov.

Na kapitálových trhoch existujú primárny a sekundárny trh. Primárny trh je miesto, kde sa nové cenné papiere vydávajú a predávajú prvýkrát. V tomto procese podniky a vlády získavajú kapitál prostredníctvom predaja nových akcií alebo dlhopisov investorom. Na sekundárnom trhu sa následne tieto cenné papiere obchodujú medzi investormi bez priamej účasti emitenta. Sekundárny trh umožňuje likviditu a transparentnosť investícií, pretože investorom umožňuje kúpiť a predať cenné papiere podľa aktuálnej trhovej ceny.

Kapitálové trhy majú pre podniky niekoľko významných vplyvov. Prvým je získanie kapitálu na rast a investície. Podniky môžu prostredníctvom vydania akcií alebo dlhopisov získať finančné prostriedky na expanziu, výskum a vývoj, akvizície a iné strategické projekty. Kapitálové trhy tak ponúkajú podnikom prístup k zdrojom kapitálu, ktoré by inak mohli byť nedostupné.

Druhým vplyvom je zvyšovanie verejnej viditeľnosti a povesti podniku. Verejná obchodovateľnosť na kapitálových trhoch prináša podnikom výhodu zvýšenej transparentnosti a záväzku voči investorom. Podniky sú nútené pravidelne poskytovať informácie o svojom finančnom stave, výkone a stratégii, čo pomáha budovať dôveru investorov a širšej verejnosti.

Kapitálové trhy majú významný vplyv na ekonomiku. Ich stabilita a výkonnosť súvisia s úrovňou investícií, ekonomickým rastom a vytváraním pracovných miest. Keď kapitálové trhy fungujú správne, môžu zlepšiť alokáciu kapitálu, podporiť inovácie a podnikanie, a tým stimulovať rast ekonomiky.

Rovnako môžu kapitálové trhy slúžiť ako indikátor hospodárskeho sentimentu. Napríklad rast hodnoty akcií môže naznačovať optimizmus a dôveru investorov v súvislosti s budúcim vývojom ekonomiky. Naopak, pokles trhov môže signalizovať potenciálny pokles ekonomického rastu alebo narušenie dôvery trhov.

Kapitálové trhy sú dôležité pre správne fungovanie finančného systému, a preto sú regulované vládami a finančnými orgánmi. Regulácia sa zameriava na zabezpečenie transparentnosti, spravodlivosti, integrity a stability trhu. Cieľom regulácie je chrániť investorov pred zneužitím a manipuláciou a zabezpečiť, aby trhy boli spravodlivé a efektívne.

Kapitálový trh – ako funguje

Kapitálový trh je kľúčovou súčasťou ekonomiky každého štátu. Ide o miesto, kde sú obchodované finančné nástroje, ako sú akcie a dlhopisy. Funguje ako spojka medzi podnikmi, ktoré potrebujú financie na rozvoj, a investormi, ktorí hľadajú príležitosti na zhodnotenie svojho kapitálu.

Kapitálový trh je miesto, na ktorom sú obchodované finančné nástroje s dlhodobou dobou splatnosti, ako napríklad akcie a dlhopisy. Poskytuje spoločnostiam prístup k externému financovaniu a investorom umožňuje zhodnotenie ich kapitálu. Kapitálový trh sa skladá z primárneho trhu a sekundárneho trhu.

Na primárnom trhu sa uskutočňuje prvotná emisia finančných nástrojov. To znamená, že spoločnosti alebo iné subjekty vydávajú nové akcie alebo dlhopisy s cieľom získať finančné prostriedky. Tieto nové emisie sú ponúkané investorom prostredníctvom verejnej ponuky, často nazývanej aj IPO (Initial Public Offering) v prípade akcií. Investori si potom môžu tieto finančné nástroje zakúpiť a stať sa vlastníkmi časti spoločnosti alebo veriteľmi prostredníctvom dlhopisov.

Sekundárny trh je miesto, kde sa obchodujú finančné nástroje, ktoré už boli vydelené na primárnom trhu. To znamená, že investor, ktorý si zakúpil akcie alebo dlhopisy počas primárnej emisie, ich môže neskôr predať iným investorom. Sekundárny trh je známy ako burza, kde sú tieto finančné nástroje obchodované medzi investormi prostredníctvom maklérov alebo elektronických obchodných platforiem. Ak majú investori záujem investovať do slovenských dlhopisov, môžu tak urobiť na bratislavskej burze.

Kapitálový trh zohráva kľúčovú úlohu v ekonomike tým, že poskytuje podnikom prístup k externému financovaniu. Podniky môžu prostredníctvom primárneho trhu získať finančné prostriedky na investície do nových projektov, rozvoj technológií, expanziu na nové trhy a iné podnikateľské iniciatívy. Týmto spôsobom kapitálový trh podporuje hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

Pre investorov je kapitálový trh miestom, kde môžu zhodnotiť svoje úspory. Investori môžu vyhľadávať príležitosti na nákup a predaj finančných nástrojov s cieľom dosiahnuť zisk. Vďaka kapitálovému trhu majú investori možnosť diverzifikácie portfólia a rozloženia rizika investícií. Knihy o investovaní popisujú a vysvetľujú tieto trhy do hĺbky, a pomáhajú pochopiť ich fungovanie.

Kapitálový trh je dôkladne regulovaný s cieľom zabezpečiť transparentnosť, ochranu investorov a spravodlivé obchodovanie. Regulačné orgány monitorujú trh, sledujú dodržiavanie pravidiel a zásad a sankcionujú nezákonné alebo manipulatívne praktiky.

Kapitálový trh je neoddeliteľnou súčasťou moderných ekonomík a zohráva kľúčovú úlohu v podpore hospodárskeho rastu a investícií. Poskytuje príležitosti pre spoločnosti, aby získali financie na rozvoj, a investori môžu prostredníctvom kapitálového trhu zhodnotiť svoj kapitál. Transparentnosť a regulácia sú dôležitými aspektmi, aby bol kapitálový trh spravodlivý a dôveryhodný pre všetkých zúčastnených.

Zákon o cenných papieroch

Zákon o cenných papieroch je jedným z najdôležitejších právnych predpisov, ktorý upravuje oblasť finančných trhov a cenných papierov. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť transparentnosť, efektivitu a bezpečnosť obchodovania s cennými papiermi.

Je to právny predpis, ktorý vytvára rámec pre vydávanie, obchodovanie a reguláciu cenných papierov. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť transparentnosť a integritu finančných trhov, poskytovať investorom primeranú ochranu a podporovať rozvoj kapitálového trhu.

Zákon o cenných papieroch ustanovuje orgány, ktoré sú zodpovedné za reguláciu a dohľad nad cennými papiermi a kapitálovými trhmi. Tieto orgány monitorujú dodržiavanie pravidiel a predpisov, vykonávajú kontrolu nad emitentmi cenných papierov a poskytujú licencie a povolenia pre finančné inštitúcie aktívne na trhu.

Tento zákon stanovuje postup pre vydávanie cenných papierov, ako sú akcie a dlhopisy, vrátane požiadaviek na informácie, ktoré musia emitenti poskytnúť investorom. Cieľom je zabezpečiť, aby investori mali prístup k relevantným informáciám, na základe ktorých môžu robiť informované investičné rozhodnutia.

Zákon o cenných papieroch upravuje aj proces obchodovania s cennými papiermi. Poskytuje pravidlá a postupy pre burzy, makléri a obchodníkov, ktorí sú aktívni na trhu. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť, spravodlivosť a likviditu trhu, a zároveň zabrániť manipulácii a nezákonným praktikám.

Kladie dôraz na ochranu investorov a ich záujmov. Obsahuje ustanovenia týkajúce sa povinností emitentov cenných papierov voči investorom, ako aj pravidlá pre finančné inštitúcie poskytujúce investičné služby. Investorom sa poskytuje informovanosť, ochrana pred podvodmi a náhradnými prostriedkami v prípade poškodenia.

Ustanovuje aj sankcie pre porušovanie jeho ustanovení. Tie sa môžu vzťahovať na emitentov, maklérov alebo obchodníkov, ktorí neplnia svoje povinnosti. Prísnosť sankcií slúži ako odstrašujúci faktor a podporuje dodržiavanie predpisov.

Zákon o cenných papieroch je dôležitým právnym predpisom, ktorý poskytuje rámec pre vydávanie, obchodovanie a reguláciu cenných papierov. Jeho cieľom je zabezpečiť transparentnosť, efektivitu a bezpečnosť na kapitálových trhoch. Vytvára ochranný mechanizmus pre investorov a zaisťuje, aby sa kapitálové trhy riadili spravodlivými pravidlami. Zákon o cenných papieroch je takým základným pilierom, ktorý podporuje dôveru investorov a prispieva k rozvoju ekonomiky.

Zákon o cenných papieroch je jedným z najdôležitejších právnych predpisov, ktorý upravuje oblasť finančných trhov a cenných papierov.

Ako obchodovať na kapitálovom trhu?

Kapitálový trh je miestom, kde sa stretávajú tí, ktorí hľadajú investičné príležitosti, a tí, ktorí ponúkajú finančné prostriedky na investovanie. Obchodovanie na kapitálovom trhu môže byť zaujímavým spôsobom, ako zhodnocovať svoje úspory a vytvárať finančný rast. Tu je niekoľko kľúčových krokov, ktoré človeku pomôžu začať s obchodovaním na kapitálovom trhu.

 • Predtým, ako niekto začne obchodovať, je dôležité získať si základné znalosti o kapitálovom trhu a jeho fungovaní. Získať by mal pochopenie o rôznych typoch investícií, ako sú akcie, dlhopisy, investičné fondy a komodity. Učiť sa treba o vplyvoch makroekonomických a mikroekonomických faktorov na trhy.
 • Je dobré si stanoviť jasné ciele, ktoré chce človek dosiahnuť svojimi investíciami. Určiť si treba svoju toleranciu k riziku a stanoviť si rozpočet na investovanie. Vytvoriť si treba tiež investičný plán, ktorý zahŕňa ciele, stratégie a obchodný plán človeka.
 • Človek by si mal nájsť renomovaného a spoľahlivého brokera (na výber je napríklad medzi brokerom RoboMarkets, eToro, XTB či Interactive Brokers), ktorý mu poskytne prístup k obchodovaniu na kapitálovom trhu. Skúmať by mal ich poplatky, ponuku nástrojov a technické možnosti, aby si vybral takú platformu, ktorá vyhovuje jeho potrebám.
 • Predtým, ako niekto vykoná konkrétny obchod, by mal dôkladne analyzovať trh. Existujú dve hlavné metódy analýzy trhu: technická analýza a fundamentálna analýza. Technická analýza skúma historické ceny a obchodné objemy s cieľom odhadnúť budúci vývoj ceny. Fundamentálna analýza sa zameriava na štúdium ekonomických ukazovateľov, ako sú výkonnosť spoločnosti, trhové trendy a makroekonomické faktory.
 • Riziko je súčasťou investovania na kapitálovom trhu. Je dôležité si uvedomiť svoju toleranciu k riziku a mať vytvorené mechanizmy riadenia rizika. Diversifikovať treba svoje investície na rôzne sektory a aktíva, aby sa minimalizoval vplyv jednotlivých investícií na celkové portfólio človeka.
 • Pravidelne sledovať treba tiež vývoj investícií na platformách alebo v aplikáciách na investovanie a vhodne reagovať na relevantné udalosti a zmeny na trhu. Pravidelné hodnotenie portfólia človeku pomôže identifikovať prípadné potreby úpravy alebo rebalancovania.
 • Kapitálový trh je dynamický – je to neustále sa meniace prostredie. Človek by mal venovať čas na ďalšie vzdelávanie sa, čítanie relevantných kníh, článkov a účasť na seminároch. Mal by zostávať informovaný o novinkách a trendoch, ktoré ovplyvňujú kapitálový trh.

Je dôležité mať na pamäti, že obchodovanie na kapitálovom trhu nesie so sebou riziko straty kapitálu. Predtým, ako niekto začne investovať, mal by zvážiť svoje finančné ciele, znalosti a skúsenosti. Ak si nie je človek istý, môže sa poradiť s odborníkom alebo finančným poradcom, ktorý mu pomôže pri rozhodovaní a riadení investícií.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Kapitálový trh na Slovensku

Kapitálový trh je kľúčovým prvkom ekonomiky každej krajiny, a Slovensko nie je výnimkou. V posledných rokoch sme svedkami stabilného rastu a rozvoja kapitálového trhu na Slovensku.

Kapitálový trh predstavuje súbor inštitúcií, prostriedkov a pravidiel, ktoré umožňujú vydávanie a obchodovanie s dlhopismi a akciami spoločností. Na Slovensku je kapitálový trh regulovaný Národnou bankou Slovenska. Skladá sa z primárneho a sekundárneho trhu.

Slovenský kapitálový trh sa v posledných rokoch výrazne rozvíja. Obchodovanie na burze v Bratislave a elektronická obchodná platforma umožňujú investorom prístup k rôznym finančným nástrojom. Zvýšila sa aj účasť zahraničných investorov, ktorí vidia v Slovensku potenciál na výnosné investície.

Výhody investovania na slovenskom kapitálovom trhu:

 • Diverzifikácia portfólia: Slovenský kapitálový trh ponúka rôzne spoločnosti z rôznych odvetví, čo umožňuje investorom diverzifikovať svoje investície a minimalizovať riziká.
 • Rastúci ekonomický potenciál: Slovensko je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík v strednej Európe. To poskytuje investičné príležitosti pre sektory ako technológie, energetika, automobilový priemysel a mnoho ďalších.
 • Regulácia a transparentnosť: Slovenský kapitálový trh je regulovaný príslušnými orgánmi a dodržiavajú sa prísne normy transparentnosti, čo prispieva k vyššej dôvere investorov.

Príležitosti na slovenskom kapitálovom trhu:

 • IPO a primárne verejné ponuky: Slovenské spoločnosti majú možnosť získať finančné prostriedky prostredníctvom primárnych verejných ponúk (IPO). To je príležitosť pre investorov zapojiť sa do rastúcich firiem v ich počiatočnej fáze a získať z nich značné zisky.
 • Alternatívne investičné fondy: Na Slovensku sa zvyšuje popularita alternatívnych investičných fondov, ktoré ponúkajú investorom prístup k investíciám do nehnuteľností, infraštruktúry, riskantnejších startupov a podobne.
 • Zelené investície: Slovensko sa aktívne zapája do európskych iniciatív súvisiacich so zelenými investíciami ako napríklad investície do zelených dlhopisov. Toto vytvára nové príležitosti pre investície do obnoviteľnej energie, ekologicky orientovaných projektov a udržateľného rozvoja.

Slovenský kapitálový trh prechádza stabilným rastom a ponúka množstvo príležitostí pre investície. Investorom poskytuje diverzifikáciu portfólia, prístup k rastúcim odvetviam a transparentné investičné prostredie. S rozvojom iniciatív zameraných na zelené investície ako sú investície do zelených dlhopisov sa otvárajú nové možnosti pre ekologicky orientované investície.

Pre tých, ktorí majú záujem o rastúci trh s výnosnými investíciami, je slovenský kapitálový trh určite dôstojným pohľadom.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.