IPO – čo to je, ako sa kupuje, ako prebieha

IPO je finančným fenoménom, ktorý dokáže premeniť malé podniky na globálnych hráčov a zmeniť životy investorov v jedinom okamihu. Je ako zahajovací tón v symfónii podnikania, kde sú noty akcií taktom, a investor je publikom, ktoré túži po zaujímavej melódii úspechu. Čo je to IPO, ako prebieha a aké nesie výhody a nevýhody?

IPO predstavuje vstupnú bránu, cez ktorú sa spoločnosti otvárajú verejnosti a ponúkajú svoje akcie na obchodovanie na burze. Je to vzrušujúci okamih pre podniky, ktoré sa odhodlajú k tejto kroku, a pre investorov, ktorí túžia po nových príležitostiach a rastovom potenciáli.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

IPO – čo to je

IPO (Initial Public Offering), alebo v preklade „úvodná verejná ponuka“, je proces, ktorým sa súkromná spoločnosť rozhodne ponúknuť svoje akcie verejnosti s cieľom získať finančné prostriedky na ďalší rozvoj a expanziu.

Je to významný míľnik v živote podniku, pretože sa stáva verejne obchodovateľným na burze a získava nový prístup k kapitálu a investorom. IPO je dôležitým krokom v raste a transformácii spoločnosti a otvára dvere k novým príležitostiam a možnostiam.

Proces IPO začína, keď spoločnosť rozhodne o svojom záujme o vstup na verejný kapitálový trh. Zvyčajne sa tak deje v prípade, že spoločnosť dosiahla určitú úroveň zrelosti, je finančne stabilná a má dostatočný rastový potenciál. Hlavným cieľom IPO je zhromaždiť finančné prostriedky prostredníctvom predaja nových akcií alebo akcií existujúcich akcionárov.

Prvým krokom pri príprave IPO je voľba investičnej banky, ktorá bude slúžiť ako hlavný sprostredkovateľ a pomôže pri vykonávaní potrebných postupov. Investičná banka pomáha spoločnosti stanoviť správnu cenu akcií a pripravuje podrobné informácie o spoločnosti pre potenciálnych investorov. Tieto informácie sú zahrnuté v prospekte IPO, ktorý obsahuje podrobný opis spoločnosti, jej finančné výsledky, stratégie a riziká.

Okrem toho, spoločnosť musí podstúpiť audit, aby overila svoje finančné údaje a zabezpečila transparentnosť pre investorov. Tento proces zvyčajne trvá niekoľko mesiacov a zahŕňa hodnotenie finančných výkazov, spracovanie právnych a regulačných otázok a diskusiu so zainteresovanými stranami, ako sú regulačné orgány a burza.

Po úspešnom dokončení všetkých potrebných postupov sa spoločnosť rozhodne vydať svoje akcie na burze. V ten deň IPO, akcie súkromnej spoločnosti sa stávajú verejne obchodovateľnými a investorom sa umožňuje ich nákup prostredníctvom verejného trhu.

IPO prináša viaceré výhody pre spoločnosť, ako aj pre investorov. Pre spoločnosť je to príležitosť získať finančné prostriedky na rast a expanziu, znížiť dlh a zvýšiť svoj kapitál. Taktiež jej poskytuje vyššiu viditeľnosť a dôveryhodnosť na trhu a otvára dvere k ďalším možnostiam financovania.

Investori majú príležitosť investovať do nových a rýchlo sa rozvíjajúcich spoločností a zúčastniť sa na ich raste a úspechu. IPO im poskytuje prístup k novým investičným príležitostiam a možnosti diverzifikácie portfólia. Okrem toho, investovanie do IPO môže byť výnosné, ak sa akcie spoločnosti dobre vyvíjajú na burze.

Avšak, IPO prináša aj určité riziká. Investori by mali byť opatrní a dôkladne preskúmať spoločnosť, jej finančné údaje a stratégie. Existuje riziko, že akcie spoločnosti nebudú na trhu úspešné a ich hodnota sa zníži. Okrem toho, IPO môže znamenať aj zvýšenú reguláciu a sledovanie spoločnosti zo strany burzy a verejnosti.

Príklady úspešných IPO sú rozšírené po celom svete. Spoločnosti ako Facebook, Google, Alibaba, Amazon a mnoho ďalších dosiahli obrovský úspech a transformovali sa zo startupov na globálne korporácie prostredníctvom svojho úspešného IPO.

Ako prebieha IPO?

Proces IPO je komplexný a zahŕňa niekoľko kľúčových krokov. Tu je prehľad typického priebehu IPO:

 • Prípravné fázy: Súkromná spoločnosť rozhodne o svojom záujme o vstup na verejný trh a vytvára tím zainteresovaný do procesu IPO. Tím zahŕňa zástupcov spoločnosti, právnych poradcov, audítorov a investičných bánk.
 • Výber investičnej banky: Spoločnosť si vyberie hlavnú investičnú banku, ktorá bude zodpovedná za riadenie IPO procesu. Investičná banka poskytuje právne a finančné poradenstvo, pomáha stanoviť cenu akcií a zabezpečuje správne dodržiavanie regulačných požiadaviek.
 • Due diligence: Spoločnosť musí podstúpiť dôkladnú kontrolu (due diligence), ktorá zahŕňa audit finančných výkazov, kontrolu právnych a regulačných aspektov, hodnotenie rizík a overenie informácií o spoločnosti.
 • Príprava prospektu IPO: Investičná banka spoločne so spoločnosťou pripravuje prospekt IPO, ktorý obsahuje podrobné informácie o spoločnosti, jej histórii, stratégiách, finančných výsledkoch a rizikách. Prospekt je dôležitým dokumentom poskytujúcim informácie potenciálnym investorom.
 • Hodnotenie a stanovenie ceny akcií: Investičná banka spoločne so spoločnosťou určuje cenový rozsah, v ktorom sa budú pohybovať ceny akcií pri ponuke. Toto hodnotenie zohľadňuje finančné údaje spoločnosti, trhové trendy, konkurenciu a investorových očakávania.
 • Roadshow: Spoločnosť a investičná banka organizujú roadshow, počas ktorého prezentujú spoločnosť a jej investičný príbeh potenciálnym investorom. Roadshow sa zvyčajne koná v rôznych finančných centrách a umožňuje investítorom stretnúť sa so zástupcami spoločnosti a klásť otázky.
 • Pripojenie na burzu: Po úspešnom dokončení roadshow a zhromaždení dostatočného záujmu od investorov sa spoločnosť pripája na burzu. V denotovaný deň IPO sa akcie spoločnosti ponúkajú verejnosti prostredníctvom burzového obchodovania.
 • Obchodovanie na burze: Po IPO sa akcie spoločnosti stávajú verejne obchodovateľnými na burze. Investori majú možnosť nakupovať a predávať tieto akcie na základe ponuky a dopytu na trhu.

Po úspešnom IPO spoločnosť pokračuje v pravidelnom finančnom hlásení, aby poskytovala informácie o svojom výkone a transparentnosti investorom a regulačným orgánom.

Je dôležité si uvedomiť, že presný priebeh IPO sa môže líšiť v závislosti od jurisdikcie a špecifík spoločnosti. Niektoré spoločnosti môžu zvoliť alternatívne cesty, ako je priama verejná ponuka (direct listing) alebo zdvihnutie kapitálu prostredníctvom iných trhových mechanizmov.

Investovanie do IPO akcií vyžaduje dôkladné preskúmanie a hodnotenie rizík.

IPO akcie

Investovanie do akcií je jednou z najpopulárnejších foriem investovania na finančných trhoch. Jednou z najzaujímavejších a dynamických oblastí v rámci investičného sveta je IPO (Initial Public Offering) akcie. IPO akcie predstavujú prvotné ponuky akcií, ktoré spoločnosti ponúkajú verejnosti prostredníctvom burzy. V tomto článku sa pozrieme na podstatu IPO akcií, ich výhody a dôležitosť pre investorov.

IPO akcie sú akcie spoločnosti, ktorá sa rozhodla vstúpiť na verejný trh a ponúknuť svoje akcie investorom. Predtým, než spoločnosť vstúpi na verejný trh, je zvyčajne súkromná a akcie sú držané iba obmedzeným počtom akcionárov, ako sú zakladatelia, rizikoví kapitáloví investori a iní súkromní investori. IPO dáva spoločnosti možnosť získať finančné prostriedky na svoj rast a expanziu a otvára dvere novým investorom.

Výhody IPO akcií pre spoločnosti

Pre spoločnosti je IPO významným míľnikom v ich vývoji a raste. Ponúka im niekoľko výhod:

 • Zhromažďovanie kapitálu: IPO umožňuje spoločnostiam získať finančné prostriedky prostredníctvom predaja nových akcií. Tieto prostriedky môžu byť použité na splatenie dlhu, rozšírenie podnikania, investície do nových projektov alebo akvizícií.
 • Zvýšenie profilu a viditeľnosti: S IPO sa spoločnosť stáva verejne známou a získava vyššiu viditeľnosť na trhu. To môže prilákať pozornosť potenciálnych partnerov, zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
 • Menšie riziko likvidity: Akcie obchodované na verejnom trhu majú väčšiu likviditu ako súkromné akcie, čo znamená, že existuje väčšia pravdepodobnosť, že investor bude schopný kúpiť alebo predať akcie bez veľkých problémov.
 • Incentívy pre zamestnancov: IPO môže spoločnosti umožniť ponúknuť svojim zamestnancom akcie ako súčasť odmeny za ich prácu. Týmto spôsobom môžu zamestnanci profitovať zo zvýšenej hodnoty akcií a mať podiel na úspechu spoločnosti.

Výhody IPO akcií pre investorov

IPO akcie prinášajú aj množstvo výhod pre investorov:

 • Prístup k novým príležitostiam: IPO ponúka investorom príležitosť investovať do nových a rýchlo sa rozvíjajúcich spoločností. Tieto spoločnosti často predstavujú inovatívne odvetvia alebo technológie, ktoré majú potenciál zmeniť trhové prostredie.
 • Možnosť včasného vstupu: Investovanie do IPO akcií umožňuje investorom získať podiel v spoločnosti od samého začiatku. Ak sa spoločnosť dobre rozvíja, môže to priniesť značný kapitálový prírastok.
 • Diverzifikácia portfólia: IPO akcie poskytujú investorom možnosť diverzifikovať svoje portfólio tým, že pridajú nové akcie z odlišných odvetví a sektorov.
 • Potenciál rastu hodnoty: Ak akcie spoločnosti, ktorá práve vstúpila na verejný trh, majú úspech, ich hodnota sa môže zvýšiť v priebehu času, čo môže viesť k značným ziskom pre investora.

Riziká spojené s IPO akciami

Hoci IPO akcie ponúkajú atraktívne investičné príležitosti, nechýbajú ani určité riziká, ktoré investorov musia brať do úvahy:

 • Volatilita cien: Akcie spoločností, ktoré práve vstupujú na verejný trh, môžu mať vysokú volatilitu a výkyvy cien. To môže spôsobiť, že hodnota investície sa môže v krátkom časovom horizonte výrazne meniť.
 • Neistota o výkone spoločnosti: Pri IPO sa investori často spoliehajú na informácie poskytnuté spoločnosťou v prospekte a verejných prezentáciách. Existuje riziko, že skutočný výkon spoločnosti sa môže odlišovať od týchto predpokladov.
 • Regulačné a trhové riziká: Po IPO musí spoločnosť dodržiavať prísne regulačné požiadavky a podrobiť sa verejnej kontrole a správam. Zmeny v regulácii alebo trhové podmienky môžu mať vplyv na hodnotu akcií.
 • Omeškané príležitosti: Nie všetky IPO akcie majú úspech a môžu existovať prípady, kedy investícia do IPO sa neosvedčí. Investor môže prísť o svoju investíciu alebo nemusí dosiahnuť očakávaný výnos.

IPO akcie, podobne ako Amundi fondy, predstavujú fascinujúcu oblasť investovania, kde sa stretávajú riziká a príležitosti. Pre spoločnosti ponúka IPO možnosť zhromažďovať kapitál a rásť, zatiaľ čo investorom poskytuje prístup k novým a perspektívnym spoločnostiam.

Investovanie do IPO akcií však vyžaduje dôkladné preskúmanie a hodnotenie rizík. Správne pochopenie procesu a dôkladný výskum sú kľúčovými faktormi pre investorov, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do sveta IPO akcií a hľadať investičné príležitosti s potenciálom rastu a zisku.

Ako sa kupuje IPO?

Pri kúpe IPO (Initial Public Offering) investori majú príležitosť zakúpiť si akcie spoločnosti, ktorá sa práve chystá ísť na verejný trh. IPO predstavuje prvú verejnú ponuku akcií spoločnosti a je dôležitým krokom vo vývoji podniku. Ak chce človek získať podiel v novej alebo rastúcej spoločnosti, môže zvážiť investíciu do IPO. Nasledujúce kroky ukážu, ako kúpiť akcie IPO.

 • Vyhľadanie informácií o spoločnosti: Pred kúpou akcií v rámci IPO je dôležité vyhodnotiť spoločnosť, jej podnikateľský model, finančné výsledky a perspektívy na trhu. Tieto informácie by mali byť dostupné v prospektoch IPO a ďalších publikáciách, ktoré spoločnosť poskytuje.
 • Výber správneho makléra: Pre nákup akcií v rámci IPO potrebuje človek otvorený účet u makléra, ktorý ponúka možnosť obchodovania s IPO. Vybrať si treba overeného a spoľahlivého makléra, ktorý má skúsenosti s IPO a ponúka prístup k primárnym ponukám.
 • Kontrola podmienok a termínov: Keď spoločnosť ohlási svoje IPO, poskytne informácie o cene akcií, počte dostupných akcií a termínoch obchodovania. Človek by mal skontrolovať tieto informácie a uistiť sa, že spĺňa prípadné požiadavky pre účasť.
 • Vyplnenie žiadosti o účasť: Maklér, s ktorým má človek otvorený účet, mu poskytne žiadosť o účasť v IPO. Táto žiadosť obsahuje osobné údaje človeka, požadovaný počet akcií a cenu, za ktorú by ľudia ich chceli kúpiť.
 • Dohodnúť si financovanie: Ak je žiadosť o účasť v IPO schválená, bude človek potrebovať finančné prostriedky na kúpu akcií. Uistiť by sa mal, že má dostatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov.
 • Nákup akcií: Po schválení žiadosti a v prípade, že človeku boli pridelené akcie, môže ich kúpiť prostredníctvom svojho makléra. Maklér mu poskytne pokyny, ako dokončiť obchod a zakúpiť akcie a získať kvitancie.

Je dôležité mať na pamäti, že účasť na IPO nie je vždy zaručená. Ak je dopyt po akciách vyšší ako ponuka, môže sa stať, že človek nebude schválený na kúpu akcií v rámci IPO. Okrem toho, ceny akcií sa môžu počas IPO meniť a investícia do IPO môže byť rizikovejšia ako obchodovanie s už existujúcimi akciami na trhu.

Pred investovaním do IPO je dôležité dôkladne preskúmať a pochopiť podnikateľský model spoločnosti, jej výsledky a perspektívy, aby mohli ľudia urobiť informované rozhodnutie. Je tiež vhodné poradiť sa so skúseným finančným poradcom, ktorý človeku môže poskytnúť odborné rady a pomôcť mu pri rozhodovaní o investovaní do IPO.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Investovanie na burze

Nadobudnutie znalostí o investovaní na burze je pre mnohých jednotlivcov lákavou možnosťou, ktorá by mohla zlepšiť ich finančnú situáciu a vytvoriť si stabilnejšiu budúcnosť. Investovanie na burze však nie je bez rizika a vyžaduje určitú mieru porozumenia a plánovania.

Predtým, ako začne človek investovať na burze, je dôležité mať jasno vo svojich cieľoch, finančných možnostiach a tiež vedieť, kam investovať peniaze. Stanoviť si treba, aký dlhodobý alebo krátkodobý cieľ chce človek dosiahnuť a aké riziko je ochotný zniesť. Potom môže vypracovať plán, ktorý bude zohľadňovať jeho rozpočet, alokáciu aktív a strategický prístup k investovaniu.

Investovanie do akcií vyžaduje poznanie základných finančných a investičných princípov. Človek by mal venovať čas štúdiu o akciách, dlhopisoch, investičných fondoch a iných finančných nástrojoch. Existuje veľa kníh, online kurzov a zdrojov, ktoré ľuďom môžu pomôcť lepšie porozumieť trhom a investičným stratégiám.

Jedným z najdôležitejších princípov investovania je diverzifikácia. To znamená, že by ľudia nemali vkladať všetky svoje peniaze iba do jednej akcie alebo jedného sektora. Rozložiť by mali svoje investície medzi rôzne druhy aktív, regióny a odvetvia, aby minimalizovali riziko straty a zároveň maximalizovali potenciál na rast.

Aktívne sledovanie trhov a hľadanie investičných príležitostí môže byť kľúčom k úspechu. Je vhodné si udržiavať informovanosť o správach a udalostiach, ktoré môžu mať vplyv na investície. Využívať treba nástroje a analýzy na sledovanie výkonnosti akcií a fondov, aby mohli ľudia robiť informované rozhodnutia.

Investovanie na burze nie je rýchla cesta k bohatstvu. Vyžaduje si čas a trpezlivosť. Rôzne investičné nástroje majú svoje vlastné fluktuácie a kolísania. Preto je dôležité mať dlhodobý investičný horizont a nedávať sa ovplyvňovať krátkodobými výkyvmi trhu. Trpezlivý prístup môže viesť k stabilnejšiemu a dlhodobo rastúcemu portfóliu.

Ak nie je človek istý svojimi investičnými rozhodnutiami alebo potrebuje odbornú radu, mal by vyhľadať pomoc finančného poradcu alebo investičného experta. Skúsený profesionál človeku môže pomôcť s vytvorením vhodného investičného plánu a poskytnúť odborné vedenie.

Rozumné investovanie na burze môže byť náročné, ale aj odmeňujúce. Dôležité je mať realistické očakávania, vytvoriť si dobrý investičný plán a zostať oddaný svojej stratégii. So správnym prístupom a dostatočným vzdelávaním môže človek dosiahnuť finančné úspechy a rozvíjať svoje investičné schopnosti na burze.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.