Cenné papiere – emitent, veriteľ, ako to funguje

Cenné papiere sú typom finančného nástroja s pridruženými ekonomickými a zákonnými právami, ktoré sú prevoditeľné medzi stranami. Aké dva typy cenných papierov sú? Kto je emitent? Čo sú dlhopisy?

Trh cenných papierov je dynamickým a neustále sa meniacim prostredím, pričom ceny a výnosy týchto nástrojov sa menia v závislosti od rôznych makro a mikroekonomických faktorov.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Cenné papiere

Tradične sa delia do dvoch hlavných kategórií – dlh a vlastný kapitál. Dlhové cenné papiere sú zvyčajne vydávané vládnymi subjektmi, finančnými inštitúciami a korporáciami vo forme dlhopisov a zmeniek a vyvíjajú sa podľa stanovených podmienok splácania.

Majetkové cenné papiere sú zvyčajne vydávané spoločnosťami vo forme akcií a predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti, pričom subjekt, do ktorého sa investuje, si ponecháva právo byť súčasťou akýchkoľvek rozhodnutí alebo ziskov. Často sú verejne obchodované a zvyčajne zahŕňajú určitý druh rizika, aby sa kompenzovala návratnosť investície.

Cenné papiere predstavujú listiny, ktorých obsahom je právo vlastníka na úhradu pohľadávky voči tomu, kto je zaviazaný v cennom papieri.

Podoba cenných papierov 

Cenné papiere majú zväčša dve podoby – listinnú podobu alebo zaknihovanú podobu.

Zaknihované cenné papiere alebo v iných slovách aj dematerializované cenné papiere sú uložené v pamäti počítača. Zaknihované sú v Centrálnom depozitári cenných papierov.

Centrálny depozitár cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov je finančná inštitúcia zodpovedná za úschovu a správu cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, depozitné certifikáty a iné finančné nástroje. Na kapitálových trhoch zohráva kľúčovú úlohu tým, že poskytuje bezpečnú a efektívnu infraštruktúru na zaznamenávanie, zúčtovanie a zúčtovanie transakcií s cennými papiermi.

Centrálne depozitáre tiež ponúkajú rôzne služby pre vkladateľov a emitentov, ako je automatizácia procesu zúčtovania, vyrovnania a registrácie dlhu a umožnenie efektívnej dodávky výnosov z cenných papierov. Použitím Centrálneho depozitára cenných papierov môžu mať investori a finančné inštitúcie istotu, že ich investície sú riadené bezpečne a efektívne.

Druhy cenných papierov

Pod pojmom cenné papiere sa rozumejú len tie cenné papiere, ktoré sú v zákone o cenných papierov taxatívne vymenované alebo sú vymenované v osobitnom predpise.

Medzi najznámejšie cenné papiere patria:

Investori by nemali zabúdať na to, že tieto cenné papiere podliehajú zdaneniu výnosov z cenných papierov, a preto je nutné ich uvádzať v daňovom priznaní. Ak sú výnosy zdaňované zrážkou, takáto povinnosť investorom odpadá.

Nižšie sú jednotlivé cenné papiere rozobrané bližšie.

Zmenka

Zmenka je dvojstranný nástroj, ktorý zahŕňa výmenu platieb medzi stranami počas určitého časového obdobia. Niekedy sa označuje aj ako„zmenka“ alebo „platobný rozkaz“. V podstate ide o nástroj, pri ktorom jedna strana nariadi druhej strane zaplatiť určenú peňažnú sumu v dohodnutom čase.

Zmenka ako písomný právny nástroj je uznávaná, akceptovaná a vymáhaná vnútroštátnou legislatívou a medzinárodným právom, ale riadi sa všeobecným trhovým zvykom. Prima facie dôkaz o jasne definovanom záväzku alebo dlhu existuje medzi stranami, ktoré sú považované za záväzné, jednoznačne a vzájomne voči svojim záväzkom. 

Akcia

Akcie sú formou investície. Prostredníctvom nákupu a predaja akcií môžu investori dosiahnuť potenciálnu návratnosť svojich investícií. Akcie sú vlastnícke podiely v spoločnosti, ktoré sú verejne obchodovateľné na burzách alebo iných trhoch. Akcie slovenských firiem možno obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave.

Návratnosť investície pochádza z dividendového výnosu vyplácaného spoločnosťou, ako aj prostredníctvom kapitálových ziskov, ktoré sa realizujú pri predaji akcií za vyššiu cenu, ako bola pôvodne zaplatená. Investovanie do akcií na burze môže byť pre investorov lukratívnym spôsobom, ako získať finančné zisky, no môže byť aj riskantné, keďže ceny akcií môžu byť nestále.

Dlhopisy

Dlhopis je dlhový cenný papier. Dlhopis je pôžička poskytnutá jednotlivcovi alebo spoločnosti od inštitúcie alebo vlády. Pri poskytovaní pôžičky veriteľ požaduje, aby dlžník pravidelne splácal úroky z istiny, často počas niekoľkých rokov.

Úroveň úroku, ktorý musí dlžník zaplatiť, sa dohodne medzi veriteľom a dlžníkom a závisí od sily úverovej histórie dlžníka, časového obdobia, na ktoré by sa pôžička poskytla, a hodnoty zabezpečenia, ktoré môžu dlžníci poskytnúť.

Konečná hodnota dlhopisu je potom stanovená pri jeho kúpe investorom. V minulosti sa dlhopisy používali najmä na financovanie verejných projektov a infraštruktúry, ale v modernom finančnom sektore sa používajú aj ako spôsob, ako získať kapitál a spravovať dlh.

Ceny dlhopisov kolíšu a reagujú na zmeny na akciovom trhu a ekonomike ako celku, čo z nich robí atraktívnu investíciu pre obchodníkov, ktorí sa snažia zabezpečiť svoje trhové riziko. Ceny dlhopisov majú tiež tendenciu byť stabilnejšie ako ceny akcií, vďaka čomu sú ideálnym doplnkom každého portfólia.

Druhy dlhopisov

Dlhopisy sa taktiež nazývajú obligácie. Obligácie sa delia do niekoľkých kategórii:

 1. obligácie s nulovým kupónom
 2. rizikové obligácie
 3. konvertibilné obligácie
 4. ziskové obligácie
 5. obligácie s dvojitou menou
 6. zamestnanecké obligácie

Kto je to emitent?

Emitent

Emitent je finančná inštitúcia, ktorá je zodpovedná za vydávanie cenných papierov investorom. Môžu to byť vlády, verejné korporácie alebo finančné inštitúcie, ako sú banky, poisťovne alebo investičné firmy. Emitenti sú zo zákona povinní zverejniť všetky informácie týkajúce sa akéhokoľvek cenného papiera, ktorý vydávajú.

Deje sa tak s cieľom zabezpečiť, aby investori mali všetky potrebné informácie, aby mohli urobiť informované rozhodnutie, keď sa rozhodnú kúpiť alebo predať cenné papiere. Emitenti musia tiež dodržiavať všetky príslušné zákony, pravidlá a nariadenia, ktoré dohliadajú na vydávanie cenných papierov.

To znamená, že všetky cenné papiere, ktoré vydávajú, musia spĺňať určité normy a predpisy a nemožno ich predávať alebo obchodovať nezákonným alebo podvodným spôsobom.

Emitent – náplň práce 

Emitent je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby investori dostali peniaze, ktoré im boli prisľúbené. Jeho práca ďalej zahrňuje:

 1. Zabezpečte súlad s platnými zákonmi a nariadeniami o cenných papieroch.
 2. Posúdiť vhodnosť investora a zadať informácie pre investorov do systému.
 3. Pripravte dokumenty vrátane prospektov, ponukových memorand, listov o povolení a iných súvisiacich dokumentov.
 4. Informovať vzťahy s investormi, akcionárov a iné zainteresované strany o nových a existujúcich ponukách cenných papierov.
 5. Registračné vyhlásenia podajte Komisii pre cenné papiere a burzu a iným regulačným agentúram.
 6. Preskúma a analyzuje potenciálne investície a preskúma finančnú výkonnosť.
 7. Vykonáva náležitú starostlivosť pri všetkých ponukách.
 8. Pravidelne komunikujte s klientmi o ponukách cenných papierov a nových produktoch.
 9. Monitorovať a podávať správy o trhových podmienkach a trendoch.
 10. Udržujte presné záznamy o všetkých transakciách s cennými papiermi.

Úspech emitenta závisí od jeho schopnosti správne riadiť nástroj, ktorý vydal, a s ním spojené riziká.

Investor

Investor je jednotlivec alebo inštitúcia, ktorá vymieňa peniaze za rôzne formy finančných aktív, ako sú dlhopisy, akcie a iné cenné papiere. Investori nakupujú a predávajú cenné papiere s cieľom dosiahnuť zisk a diverzifikovať svoje portfóliá. Každý investor má inú stratégiu založenú na preferencii rizika, očakávaného výnosu a finančných cieľov.

Mnoho investorov využíva finančných poradcov, ktorí im pomáhajú správne posúdiť a spravovať ich investície. Okrem toho by si investori mali byť vždy vedomí všetkých daní a predpisov, ktoré sa vzťahujú na ich investície. Investori by si preto mali vždy urobiť vlastný prieskum a v prípade potreby sa poradiť s odborníkom.

Najbežnejšia forma investovania je do akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov. Akcie sú vlastnícke podiely v spoločnosti, ktoré umožňujú investorom profitovať z rastu spoločnosti v zmysle zhodnotenia kapitálu alebo výplaty dividend. Dlhopisy sú medzitým dlhové nástroje, ktoré sa používajú na požičiavanie peňazí od investorov s prísľubom pravidelných platieb úrokov na oplátku.

Investori môžu tiež investovať do nehnuteľností a iných aktív, ako sú komodity ako zlato alebo ropa Brent, ktorých cieľom je vytvárať výnosy počas dlhšieho časového obdobia. Iné formy investovania môžu zahŕňať rizikový kapitál, súkromný kapitál, hedge fondy a deriváty.

Veriteľ

Veriteľ je osoba alebo organizácia, ktorá požičiava peniaze alebo poskytuje úver inej osobe alebo organizácii. Veriteľmi môžu byť firmy, ako sú banky, alebo jednotlivci, ako rodinní príslušníci. Veritelia majú niekoľko dôležitých práv, pokiaľ ide o vymáhanie peňazí od dlžníkov, ako napríklad právo podať žalobu a získať súdny rozsudok, ktorý ich oprávňuje prijať platbu od dlžníka, a právo zriadiť záložné právo na majetok dlžníka.

Veritelia majú tiež často právo požadovať od dlžníkov platbu výmenou za to, že sa vzdajú určitých práv, napríklad práva na súd. Pri uzatváraní dlhových dohôd je dôležité uvedomiť si práva veriteľov, pretože ich nedodržanie môže mať vážne následky.

Medzi zaujímavé obchodné a investičné príležitosti patria aj komodity ako cenné kovy, ropa Brent, cukor, pšenica a podobne.

Investovať sa dá napr. cez online investičné platformy, ktoré ponúkajú širokú škálu finančných nástrojov, ako sú akcie, ETF, CFD, kryptomeny a iné. Na Slovensku sú dostupné napr. platformy XTB, Portu, eToro, Fondee.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.