Rozumné investovanie

V dnešnej modernej dobe je čím viac tým populárnejšie investovanie na rôznych úrovniach finančného trhu. Aktuálne nízke úrokové sadzby sú príčinou neustáleho hľadania nových nástrojov investovania.

Dôsledkom toho je silná globalizácia finančného trhu a taktiež vysoká miera špekulácie. Fondy peňažného trhu sú medzi tuzemskými investormi najvyhľadávanejšou kategóriou fondov.

Peňažný trh je efektívnou alternatívou k terminovaným účtom. Tieto fondy sú najkonzervatívnejšou investíciou, pretože kolísavosť ceny ich podielového listu je veľmi nízka. Nízke riziko kolísavosti ceny týchto fondov je však zaplatené nízkym potenciálom výnosu.

Fondy peňažného trhu v dlhom horizonte dokážu pokryť infláciu, prípadne priniesť len niečo málo nad ňou. Investori v podstate len investíciu do fondov peňažného trhu v dlhodobom horizonte dokážu pokryť infláciu, prípadne priniesť len niečo málo nad ňou.

Investori v podstate len investíciou do fondov peňažného trhu uchovávajú kúpnu silu svojich peňazí.

Fondy peňažného trhu tak tvoria v kontexte ostatných investícií (dlhopisových či akciových) najkonzervatívnejšiu možnosť ako investovať. V prípade zostavovania portfólia sú základom defenzívne zložky. 

Vzhľadom k svojmu konzervatívnemu charakteru investujú fondy peňažného trhu len do krátkodobých dlhopisov a pokladničných poukážok. Ich splatnosť je veľmi krátka k čomu sa viaže nízka rizikovosť týchto dlhopisov, ale tiež nízky výnos.

V portfóliách fondov peňažného trhu sa dá najčastejšie nájsť dlhové cenné papiere emitované štátom, ale veľmi často tieto fondy nakupujú tiež krátkodobé dlhopisy emitované nadnárodnými inštitúciami, ako napr. Európskou investičnou bankou  tzv. fondy peňažného trhu s čistou investičnou stratégiou.

Pomôcť s rozumným investovaním dokážu aj investičné platformy. Tieto platformy poskytujú investorom pohodlné a užívateľsky prívetivé rozhranie na správu svojich investičných portfólií, vykonávanie prieskumov a vykonávanie obchodov. Niektoré platformy ponúkajú aj ďalšie funkcie, ako napríklad vzdelávacie zdroje, nástroje finančného plánovania a prístup k trhovým údajom a analýze. Na slovenskom finančom trhu je v popredí Fondee investičná platforma.

Treba však na záver povedať, že akékoľvek investovanie podlieha riziku. V dnešnej dobe je finančný trh značne deformovaný nízkymi úrokovými sadzbami a nástroje menovej politiky sú vysoko neštandardné, preto musí byť začínajúci investor obzvlášť ostražitý.