Investovanie do podielových fondov

Bankové produkty sú čoraz menej a menej výhodné. Peniaze na bežnom a sporiacom účte vám znehodnotí inflácia, termínované vklady sú nezaujímavé a pri stavebnom sporení klesá výška štátneho príspevku, pričom potrebná suma na jej získanie sa zas zvyšuje.

Ľudia sú už však na takéto klasické sporenie zvyknutí a jednoducho sa boja zmeny a nevyskúšajú niečo nové. Poprípade dajú na svojho známeho. Ak ste však jedným z tých, ktorý sa neboja, môžete vyskúšať inú alternatívu zhodnocovania svojich financií pomocou investovania do podielových fondov.

Investovanie sprevádza veľké množstvo fám, za ktoré môžu nedôveryhodní finanční sprostredkovatelia. Ohľadom tejto témy sme už niečo prebrali v článku o úspešnom investovaní. V tomto článku sa pozrieme na investovanie do podielových fondov.

Vysvetlenie podielových fondov

Na svete nie je žiadny finančný produkt, ktorý by vám v krátkej dobe zarobil veľkú sumu peňazí. Rovnako to platí aj pri podielových fondoch. Podielové fondy predstavujú nástroj kolektívneho investovania.

Ide o spoločný majetok podielnikov zhromažďovaný správcovskou spoločnosťou, ktorí tvoria podielové listy a cenné papiere. Tá investuje peniaze do tohto majetku a vydáva podielové listy, ktoré predáva fyzickým a právnickým osobám.

Za posledných pár rokov vzrástli takmer všetky podielové fondy. Výnimku tvorili zlato, komodity a iné rozvíjajúce sa trhy. Je úplne normálne, že pravidelne dochádza k nárastu a poklesu úrokových sadzieb.

Ako podielové fondy fungujú

Veľké množstvo malých investorov vkladá svoje peniaze na jedno miesto – do podielového fondu. Tento fond spravuje profesionálna správcovská spoločnosť. Sumy, ktoré boli investované do podielového fondu sa následne investujú do nákupu cenných papierov na základe vopred dohodnutej investičnej stratégie.

Vy ako vkladateľ, ktorý investoval svoje peniaze do podielového fondu sa stávate podielnikom. Vo fonde máte svoj vlastný podiel podieľajúci sa na všetkých investíciách fondu a výnosov. Dostanete cenný papier – podielový list v listinnej (fyzickej) alebo zaknihovanej (nehmotnej) podobe.

Zisk získavate jedným z dvoch spôsobov:

 • výnosmi fondu
 • zhodnotením podielov

Výnosy fondu vznikajú z úrokových výnosov z dlhopisov, dividend z akcií a ďalších inštrumentov, ktoré daný fond vlastní. Zaraďujú sa sem aj kapitálové zisky, ktoré majú pri predaji cenných papierov vyššiu cenu, než za akú boli do fondu nakúpené.

Je to podobné ako pri bankových produktoch – váš zisk vyplýva z úrokovej sadzby danej na daný cenný papier. Podielové fondy, do ktorých môžu investovať bežní obyvatelia majú úrokové sadzby v rozmedzí 2 – 10 %. To je rozhodne viac, ako napr. pri termínovaných vkladoch, ktoré sme detailne rozobrali v našom článku v minulosti.

Pri vyššej hodnote cenných papierov má vyššiu hodnotu aj predajná cena podielového listu. Zisk teda inkasujete v prípade, ak predáte podielový list za vyššiu cenu, než ste ho nakúpili.

Príklad – Hodnota 1 podielu je 1 euro. Vy investujete 1 000 eur a získate 1 000 podielov. Ak hodnota 1 podielu stúpne na 2 eurá, vašich 1 000 podielov bude mať hodnotu 2 000 eur. Naopak, ak klesne na 0,5 eur, vašich 1 000 podielov bude mať hodnotu 500 eur.

Rozdelenie podielových fondov

Fondy sa rozdeľujú nasledovne:

 1. Podľa spôsobu vkladu:
  • jednorazové – kedy vkladáte všetky svoje úspory do podielových fondov ihneď na začiatku,
  • pravidelné sporenie – kedy pravidelne vkladáte mesačne menšiu čiastku peňazí.
 2. Podľa možnosti vyplácania:
  • otvorený fond – umožňuje vám ako podielnikovi právo z fondu vystúpiť a požiadať  o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielu kedykoľvek podľa vášho uváženia,
  • uzavretý fond – právo na vyplatenie máte až po uplynutí určitej doby.
 3. Podľa majetku/cenných papierov, ktoré v podielovom fonde získate:
  • fondy peňažného trhu,
  • dlhopisové podielové fondy,
  • akciové podielové fondy,
  • zmiešané fondy – obsahujúce akcie, dlhopisy alebo iný majetok,
  • fondy fondov – fondy, ktoré majú vo svojom portfóliu nakúpené iné fondy,
  • špeciálne fondy nehnuteľností známe ako aj realitné fondy,
  • fondy životného cyklu – špeciálne zmiešané fondy. Majú začiatok a dátum, kedy skončia. Počas tohto času sa ich zloženie mení z akcií na dlhopisy a peniaze.

Podielové fondy sú komplikovanejšie ako bežné formy sporenia.

Ako prebieha investovanie do podielových fondov

Poďme sa pozrieť na celkový systém, ako investovanie do podielových fondov funguje.

Nákup podielových listov

Nakúpiť podielové listy sa dá dvomi spôsobmi – priamo od spoločnosti spravujúcu fondy alebo cez investičnú platformu.

V prvom spôsobe môžete investíciu vykonať pomocou rámcovej zmluvy alebo sporiaceho programu. V rámci jednej zmluvy môžete nakúpiť podiel iba vo fondoch, ktoré spoločnosť spravuje.

V druhom spôsobe môžete cez investičnú platformu nakupovať podľa uváženia podielové fondy, ktoré sú na Slovensku registrované a verejne ponúkané. Investičná platforma poskytuje variabilitu, kde nie ste obmedzený iba na fondy, ktoré spravuje správcovská spoločnosť.

Zvoliť si jednorazové alebo pravidelné investovanie?

Jednorazové investície majú vyššie riziko z dôvodu nesprávneho načasovania nákupu. Môže sa totiž stať, že si zvolíte nevhodné podielové fondy a na investícii prerobíte. Pri jednorazových investíciách sú vhodnejšie aktívne riadené portfólia podielových fondov, pri ktorých je kolísavosť nižšia.

Ide o stávku na istotu, kedy nechcete aby vaše úspory zničila na bežnom účte inflácia, ale taktiež nechcete o nich pri investovaní stratiť.

Pravidelné investovanie naopak zníži riziko nevhodne načasovaného nákupu vďaka tomu, že nakupujete pravidelne, či už v čase poklesu alebo nárastu. V období poklesu je vhodné investovať peniaze navyše, pre účel dosiahnutia vyššieho výnosu, keď hodnota fondu opäť stúpne.

Pravidelné investovanie sa hodí vtedy, ak máte záujem zarobiť čo najviac a ste ochotný s časťou svojich úspor risknúť nižší zisk, ako ste pôvodne plánovali.

Vyplatenie

V prípade podielových fondov s pravidelným výnosom sú vám raz ročne vyplácané výnosy. Ak ide o uzavreté podielové fondy, po uplynutí dohodnutej doby sa stanú otvorenými podielovými fondmi a vtedy môžete požiadať o vyplatenie ich aktuálnej hodnoty.

Poprípade sa môžete rozhodnúť predať podielové listy ešte predtým prostredníctvom burzy cenných papierov. Na toto však potrebujete obchodníka s cennými papiermi. O vyplatenie hodnoty z podielových listov z otvorených fondov môžete požiadať počas celej doby investovania.

Ako si vybrať podielový fond 

Výber fondu záleží od viacerých faktoroch a je to náročnejší proces, ako pri výbere bankových produktov.

Dĺžka investovania

Dĺžka investovania je spojená s mierou rizika a výškou výnosu. Všeobecne platí, že čím dlhšie investujete, tým viac môžete získať, ale i stratiť. Krátkodobejšie investície sú naopak konzervatívnejšie – získate síce menší zisk, avšak nebudete toľko riskovať.

Poplatky

Pri investovaní do podielových fondov existuje niekoľko druhov poplatkov.

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok platíte iba raz, a to hneď na začiatku. V podstate je to provízia, ktorá sa vyjadruje v %. Je to najmenej dôležitý poplatok a netreba sa nechať odradiť jeho hodnotou. Najčastejšie je v rozmedzí 1 – 5 % z celkovej hodnoty plánovanej investície. Ak počas 10 rokoch plánujete investovať 30 eur mesačne, vaša plánovaná investícia bude mať hodnotu 3 600 eur. Pri 2 % vstupnom poplatku zaplatíte 72 eur. Môžete sa rozhodnúť, či ho zaplatíte naraz alebo postupne.

Ročný poplatok

Pravidelné poplatky sa platia z celkového objemu vašich prostriedkov, ktoré sa nachádzajú fonde. Ide o najdôležitejšie poplatky.

Diabol je v detailoch a pri týchto poplatkoch predstavuje tzv. celkovú úroveň nákladov označenú ako TER (Total Expense Ratio). TER vyjadruje poplatky, ktoré si účtuje spoločnosť spravujúca vašu investíciu. Slúži na porovnanie fondov v rovnakej skupine (napr. dlhopisové fondy). Platí sa ročne. Zvyčajne je v maximálnej výške 2 %.

Príklad – váš fond ročne zarobí 5 % v čistom a TER je vo výške 1 %. V skutočnosti ste zarobili 6 %, ale 1 % predstavuje pravidelný poplatok.

Náklady obchodníka s cennými papiermi

Obchodník s cennými papiermi realizuje pre vás operácie nákupu podielových listov, spätné odkúpenie, zaúčtovanie platieb a vedenie elektronického účtu. Tieto poplatky však nebývajú vysoké, najviac do 0,5 % operácie. Ak teda nakúpite podielové listy v hodnote 100 eur, 50 centov si účtuje obchodník.

Poplatky určené investičnej platforme

Ak využívate na investovanie investičnú platformu, môžete aj nemusíte platiť. Záleží od konkrétnej investičnej platformy. V praxi sa dá stretnúť s nulovými poplatkami až po poplatky presahujúce tisíc eur.

Výstupné poplatky

Uzavreté podielové fondy umožňujú predčasné vybranie prostriedkov, avšak za poplatok. Naopak, otvorené fondy nemajú žiadne poplatky.

Riziko 

Riziko je potrebné prispôsobiť najmä dĺžke sporenia.

Pri krátkodobých investíciách je vhodné zvoliť si menej kolísavé fondy, pri ktorých nehrozí až také veľké riziko.

Pri dlhodobých investíciách je potrebné vložiť prostriedky do fondu s vysokou kolísavosťou, z dôvodu inflácie. Vaše sporenie by malo byť vyššie ako minimálna priemerná miera inflácie na danú dobu, inak sa vám investovanie neoplatí. Pred koncom investovania sa zvolí stabilizačná fáza, ktorá vaše úspory prenesie do menej kolísavých fondov s menším rizikom, ako sú dlhopisové fondy.

Diverzifikácia 

Diverzifikácia predstavuje rozloženie rizika, kedy svoje prostriedky investujete do viacerých fondov vďaka čomu sa riziko následne zníži. Diverzifikácia je možná z viacerých hľadísk:

 • z územného hľadiska – nakupovanie cenných papierov z viacerých krajín,
 • z odvetného hľadiska – nakupovanie cenných papierov z viacerých odvetví,
 •  z hľadiska typu fondu – investovanie do viacerých fondov – akciový, podielový, peňažný a podobne.

Cez podielové fondy sa dá získať i stratiť.

Slovo na záver 

Zhodnocovanie peňazí pri investovaní do podielových fondov nie je také ľahké ako pri bežných bankových produktoch. Na druhej strane, za viac námahy môžete získať väčší zisk. Bežný človek nemá toľko času, aby sa venoval priebežným analýzam a rozhodovaniu o tom, čo narobiť so svojim portfóliom.

Novinkou a riešením hlavne pre začínajúcich investorov je napríklad nový produkt od Privatbanky – XXL Výnos. Ide o investovanie do korporátnych dlhopisov cez verejné emisie, kde môže byť zhodnotenie až 3,7 % ročne! Investovať môžete na 1,5 roka alebo na 2,5 roka a zvládne to aj úplný laik.