Podielové fondy – investovanie do podielových fondov

Podielové fondy sú populárnou formou investovania, ktorá umožňuje investorom prístup k rôznym investičným príležitostiam a profesionálnemu riadeniu portfólia. Tieto kolektívne investičné inštitúcie zhromažďujú finančné prostriedky od viacerých investorov a investujú ich do rôznych aktív, čím sa dosahuje diverzifikácia rizika. Čo sú to podielové fondy? Ako investovať do posielových fondov? Čo je to fond maximalizovaných výnosov?

V súčasnosti podielové fondy poskytujú investorom vedenie skúsených správcov fondov, ktorí vykonávajú investičné rozhodnutia v súlade so stratégiou fondu.

Je však dôležité mať na pamäti, že investovanie do podielových fondov prináša aj riziká, ktoré súvisia s fluktuáciou hodnoty investícií na základe výkonu trhu a aktív. Spravidla však nejde o krátkodobé investovanie, takže fluktuácie sa dlhodobo spriemerujú.

Podielové fondy

Podielové fondykolektívne investičné inštitúcie, ktoré zhromažďujú finančné prostriedky od rôznych investorov a spravujú ich ako jeden celok. Tieto fondy majú za cieľ dosiahnuť rast kapitálu alebo generovať stabilný príjem pre svojich investorov.

Sú vytvorené s účelom poskytovať investorom prístup k rôznorodým investičným príležitostiam, ktoré by inak mohli byť pre nich nedostupné. Podielové fondy investujú do rôznych typov aktív, ako sú akcie, tradičné a zelené dlhopisy, komodity a nehnuteľnosti.

Tieto fondy majú široké portfólio investícií, ktoré im umožňuje dosiahnuť diverzifikáciu rizika. Diverzifikácia je dôležitá, pretože znižuje vystavenie investorov jednotlivým aktívam a trhom a pomáha minimalizovať možné straty.

Správcovia podielových fondov majú na starosti riadenie a správu portfólií. Sú skúsení odborníci, ktorí vykonávajú analýzu trhu, vyberajú vhodné investičné príležitosti a sledujú vývoj investícií. Ich cieľom je optimalizovať výnosy pre investorov a riadiť riziko v súlade so stratégiou fondu.

Podielové fondy poskytujú investorom jednoduchý spôsob investovania, pretože ich investičné rozhodnutia a správa portfólií sú plne zabezpečené správcami fondu. Investorom sa nemusí zaoberať denným sledovaním trhov a individuálnych investícií.

Okrem toho, podielové fondy umožňujú investorom investovať aj menšie sumy peňazí a získať prístup k profesionálnemu riadeniu portfólia, čo by samostatne bolo často náročné a drahé.

Celkovo povedané, podielové fondy, podobne ako Amundi fondy, sú užitočným nástrojom pre investorov, ktorí hľadajú diverzifikáciu, profesionálne riadenie a prístup k rôznym investičným príležitostiam. Pomáhajú investorom zhodnotiť peniaze a minimalizovať riziko investovania.

Je však dôležité si uvedomiť, že investovanie do podielových fondov prináša určité riziká a výkony fondov sa môžu líšiť v závislosti na trhových podmienkach a stratégiách fondu.

Typy fondov – investovanie do fondov

Fondy je možné deliť do rôznych kategórií. Každý fond má svoje špecifiká, ktoré pri investičných fondoch treba rozlišovať a brať do úvahy pri rozhodovaní, kam investovať peniaze.

1. Fondy peňažného trhu

Fondy peňažného trhu sú jedným z typov podielových fondov, ktoré investujú do krátkodobých, vysoko likvidných finančných nástrojov. Ich hlavným cieľom je uchovávať kapitál investorov a poskytovať im likviditu, čo znamená možnosť rýchleho a jednoduchého predaja investícií.

Tieto fondy zvyčajne investujú do krátkodobých dlhopisov, bankových vkladov, komerčných papierov a iných nástrojov s nízkym rizikom. Ich portfólio je zamerané na udržanie stability hodnoty investícií a minimalizáciu fluktuácie.

Zároveň sa snažia dosahovať konkurencieschopné výnosy v porovnaní s tradičnými úspornými účtami alebo termínovanými vkladmi.

Fondy peňažného trhu sú vhodné pre investorov, ktorí preferujú bezpečné a likvidné možnosti investovania. Poskytujú stabilný príjem prostredníctvom zhodnotenia vkladov a výnosov z dlhopisov.

2. Akciové fondy

Akciové fondy sú typom podielových fondov, ktoré investujú do akcií spoločností na finančných trhoch. Ich cieľom je dosiahnuť rast hodnoty investícií a poskytnúť investorom podiel na výnosoch generovaných prostredníctvom ziskov a zhodnotenia akcií.

Tieto fondy majú široké portfólio akcií rôznych spoločností a môžu sa zamerať na rôzne sektory, regióny alebo veľkosti spoločností. Ich správcovia vykonávajú dôkladnú analýzu a výskum, aby vybrali akcie s potenciálom na rast a ziskovosť.

Investovanie do akciových fondov prináša vyššie riziko v porovnaní s inými typmi fondov, pretože hodnota akcií môže fluktuovať v závislosti na výkonu trhu a vývoji jednotlivých spoločností. Avšak týmto rizikom je spojená aj vyššia možnosť dosiahnuť vysoké výnosy a rast investícií na dlhodobom horizonte.

Akciové fondy sú vhodné pre investorov s dlhodobým investičným horizontom, ktorí sú ochotní prijať určitú mieru volatility s cieľom dosiahnuť potenciálne vysoké zhodnotenie svojho kapitálu.

3. Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy sú typom podielových fondov, ktoré sa zameriavajú na investovanie do dlhopisových inštrumentov. Dlhopisy, alebo obligácie sú dlhovými cennými papiermi, ktoré emituje spoločnosť, štát alebo iná entita a slúžia na získanie kapitálu. Cieľom dlhopisových fondov je generovať stabilný príjem pre investorov prostredníctvom pravidelných výnosov z úrokových platieb dlhopisov.

Tieto fondy investujú do rôznych typov dlhopisov, ako sú štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy, municipálne dlhopisy a podobne. Správcovia fondov vyberajú dlhopisy, ktoré majú primerané kreditné hodnotenie a pravdepodobnosť splácania dlhu. Ich portfólio je zložené tak, aby dosiahlo rovnováhu medzi ziskovosťou a minimálnym rizikom.

Dlhopisové fondy sú vhodné pre investorov, ktorí preferujú stabilitu a pravidelný príjem. Poskytujú nižšie riziko v porovnaní s akciovými fondmi, pretože dlhopisy majú väčšiu predvídateľnosť výnosov a nízku volatilitu. Tieto fondy sú často vhodné pre tých, ktorí sú blízko dôchodku, hľadajú udržanie kapitálu a pravidelný príjem, ale nie sú pripravení na vyššie riziko spojené s investovaním do akcií.

4. Zmiešané fondy

Zmiešané fondy sú typom podielových fondov, ktoré kombinujú investície do rôznych tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a iné. Ich cieľom je dosiahnuť diverzifikáciu portfólia a kombináciou rôznych tried aktív optimalizovať riziko a výnosy pre investorov.

Tieto fondy majú flexibilnú investičnú stratégiu, ktorá im umožňuje prispôsobiť sa meniacim trhovým podmienkam. Správcovia zmiešaných fondov môžu upravovať zloženie portfólia v závislosti od ich pohľadu na trh, rizikovej tolerancie a investičných cieľov.

Napríklad v období zvýšenej volatility môžu uprednostniť investície do dlhopisov pre stabilizáciu portfólia, zatiaľ čo v období rastu trhu môžu zvýšiť podiel investícií do akcií pre dosiahnutie vyšších výnosov.

Zmiešané fondy sú vhodné pre investorov, ktorí hľadajú vyváženú kombináciu rizika a výnosov. Ich diverzifikovaný prístup umožňuje redukciu výkyvov a vyrovnávanie prípadných stratégii v jednotlivých triedach aktív. Tieto fondy sú často vhodné pre tých, ktorí nemajú špecifickú preferenciu medzi akciami a dlhopismi a chcú mať prístup k rôznym typom investícií v rámci jedného fondu.

5. Fondy fondov

Fondy fondov, známe aj ako fondy s portfóliom fondov (FoF – Fund of Funds), sú špecifickým typom podielových fondov, ktoré investujú do iných podielových fondov namiesto priameho investovania do jednotlivých aktív.

Tieto fondy majú portfólio zložené z podielov iných podielových fondov, čo umožňuje investorom získať diverzifikáciu a odborné správne zručnosti viacerých fondových správcov v rámci jedného fondu.

Fondy fondov majú výhodu, že umožňujú investorom prístup k širšiemu spektru investičných stratégií a aktív, ktoré sú spravované profesionálnymi správcami fondov. Tým sa znižuje potreba samostatnej analýzy a výberu jednotlivých aktív, pretože správcovia fondových fondov zabezpečujú výber a monitorovanie vhodných podielových fondov.

Taktiež umožňujú investorom investovať s menšími čiastkami, pretože podielové fondy majú obvykle nižšie minimálne investičné požiadavky ako priamo vlastnené aktíva.

Fondy fondov sú vhodné pre investorov, ktorí preferujú profesionálnu správu svojich investícií a hľadajú diverzifikáciu prostredníctvom investovania do rôznych investičných stratégií a tried aktív. Tieto fondy môžu byť aj vhodným riešením pre tých, ktorí sa cítia menej skúsení alebo nemajú dostatok času na výber a monitorovanie jednotlivých aktív.

Je však dôležité si byť vedomý nákladov spojených s fondmi fondov, pretože okrem nákladov spojených s podielovými fondmi môžu mať aj ďalšie poplatky spojené so správou portfólia fondových fondov.

Investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka je užitočný nástroj, ktorý môže pomôcť pri plánovaní a hodnotení investorových investícií do podielových fondov. Možno ju taktiež použiť na výpočet úrokov z vkladu. Existujú rôzne spôsoby, ako ju je možné využiť, či už na princípe jednoduchého úročenia, alebo ako kalkulačku zloženého úroku.

Investičná kalkulačka umožní vypočítať predpokladanú hodnotu investovaného kapitálu v budúcnosti. Možno zadať počiatočnú sumu, očakávaný výnosový percentuálny výnos a časový horizont investície. Kalkulačka potom ukáže, aká hodnota by investícia mohla dosiahnuť na základe týchto parametrov.

Ak niekto plánuje investovať do viacerých podielových fondov, môže použiť investičnú kalkulačku na porovnanie ich predpokladanej výnosnosti. Stačí zadať do kalkulačky očakávané výnosy a poplatky jednotlivých fondov a porovnať, ktorý fond by mohol priniesť najlepšie výsledky vzhľadom na investičný horizont.

Pri pravidelnom investovaní do podielových fondov možno využiť investičnú kalkulačku na výpočet budúcej hodnoty investície pri pravidelných vkladoch. Stačí zadať sumu, ktorú bude investor pravidelne investovať, očakávanú výnosovú sadzbu a časový horizont. Kalkulačka potom ukáže, akú hodnotu by pravidelné investície mohli dosiahnuť.

Investičné kalkulačky môžu poskytnúť lepšiu predstavu o potenciálnych výsledkoch investícií do podielových fondov. Vždy však treba myslieť na to, že tieto výpočty sú založené na predpokladoch a minulé výnosy nie sú garanciou budúcich výsledkov.

Je tiež dôležité zvážiť iné faktory, ako sú rizikový profil fondov, investičný horizont a osobné finančné ciele, pri rozhodovaní o investovaní.

Investičné fondy – podielové fondy bánk

Na Slovensku je možné investovať peniaze do podielových fondov cez banky. Ide zväčša o fondy s konzervatívnou správou portfólia, čo znamená, že sú určené najmä pre rizikovo averzných investorov.

1. VÚB – fondy

Banka VÚB ponúka klientom investovanie do podielových fondov Eurizon SK od spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia. Podielové fondy si možno vybrať podľa individuálnej investičnej stratégie. Ide o fondy s konzervatívnou správou, obozretnou a dynamickou.

V konzervatívnej správe portfólia sú na výber rezervný fond a konzervatívne portfólio. Obozretná stratégia ponúka Active Bond Fund, Flexibilný konzervatívny fond, Mix 30, Mix 15, Stredoeurópske Aktívne portfólio a ESG Zodpovedné portfólio.

A nakoniec, pre rastovejších investorov v dynamickej stratégií klienti nájdu fondy Active Magnifica, Akciové portfólio, Dynamické portfólio a Vyvážený Rastový fond.

2. Poštová banka – fondy

Fondy Poštovej banky sú rozdelené do dvoch kategórií, a to do jednorazového investovania a pravidelného investovania.

Jednorazové investovanie je pre tých klientov, ktorí majú väčší obnos peňazí, ktorý by chceli investovať. Minimálna hranica je nastavená na 500 €, s možnosťou vkladať dodatočne od 50 €. Výstupný poplatok je po troch rokoch 0 %, no ak sa klient rozhodne vybrať investíciu do 3 rokov, výstupný poplatok sú 2 %.

V jednorazovom investovaní vo fondoch Poštovej banky je realitný fond, ktorý má pravidelné výnosy s nízkym rizikom. Ide o najväčší realitný fond na Slovensku s 15-ročnou históriou. Ročný výnos od vzniku je na úrovni 4,34 % s rizikovosťou fondu 2, na škále 1 – 7.

Na druhú stranu, ak niekto nemá veľký obnos peňazí a chce investovať pravidelne, fondy Poštovej banky ponúkajú pravidelné investovanie do Eko fondu. Vstupná investícia je možná od 20 do 5 000 €. Výstupný poplatok je do troch rokov taktiež 0 %, do troch rokov 3 %.

Rizikovosť fondu je na škále 1 – 7 na úrovni 6 s investičným horizontom aspoň 5 rokov. Tento fond investuje do akcií firiem, ktoré spĺňajú prísne ekologické štandardy.

3. SLSP – fond maximalizovaných výnosov

Slovenská sporiteľna má v ponuka zaujímavý podielový fond, ktorý je spravovaný spoločnosťou Asset Management Slovenská sporiteľna, správ. spol. a.s. Tento fond maximalizovaných výnosov je štandardný otvorený podielový fond.

Fond funguje od roku 2007 s čistou hodnotou aktív cez 650 miliónov eur. Peniaze investorov sú investované do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich fundamentálnych parametrov. Taktiež je tento fond globálne a sektorovo diverzifikovaný so 100 % podielom akcií.

Dôležité je taktiež spomenúť, že fond je spravovaný aktívne. To znamená, že nesleduje žiadny index ale investuje na základe svojich analýz a podľa manažérov fondu maximalizovaných výnosov.