Opcia – význam, obchodovanie, výhody

V dnešnom finančnom svete sú opcie obľúbeným a často využívaným investičným nástrojom. Hoci sa na prvý pohľad môžu zdať zložité, pochopenie základov opcií je kľúčové pre každého investora, ktorý chce diverzifikovať a rozšíriť svoje portfólio. Aké sú výhody obchodovania s opciami?


Obsah článku


Tento článok prenikne do sveta opcií a preskúma rôzne dostupné typy, čím čitateľom poskytne komplexné informácie o tomto dôležitom finančnom nástroji.

Čo je opcia?

Opcia je zmluva medzi dvoma stranami, kupujúcim a predávajúcim, na základe ktorej má kupujúci právo, ale nie povinnosť kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu k určitému dátumu. Kupujúci za toto právo platí predávajúcemu prémiu, ktorá je nevratná.

Čo je opcia? Opcia – finančný derivátový nástroj, ktorý poskytuje kupujúcemu možnosť špekulovať pohyb ceny podkladového aktíva bez toho, aby ho skutočne vlastnil. To umožňuje kupujúcemu profitovať z potenciálnych cenových zmien podkladového aktíva bez vynaloženia veľkého množstva kapitálu.

Existujú dva druhy opcií:

  • kúpne opcie (call opcie)
  • predajné opcie (put opcie)

Kúpna opcia dáva kupujúcemu právo kúpiť podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu, zatiaľ čo predajná opcia dáva kupujúcemu právo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu.

Nákup opcie zahŕňa zaplatenie prémie predávajúcemu, zatiaľ čo predaj opcie zahŕňa získanie prémie od kupujúceho.

Ak sa cena podkladového aktíva pohne v prospech investora, môže ako kupujúci opciu uplatniť a dosiahnuť zisk. Ak sa však cena pohybuje v jeho neprospech, môže sa rozhodnúť nechať opciu vypršať a stratiť len zaplatenú prémiu.

V prípade predávajúceho ak sa cena pohybuje v jeho prospech, prémia mu zostane, ale ak sa cena pohybuje proti nemu, možno bude musieť kúpiť alebo predať podkladové aktívum so stratou.

S opciami možno obchodovať na širokú škálu podkladových aktív vrátane akcií, mien, komodít a indexov. Tieto podkladové aktíva poskytujú obchodníkom rôznorodé investičné príležitosti.

Akciové opcie sú najčastejšie obchodované opcie a dávajú kupujúcemu právo kúpiť alebo predať určitú akciu za vopred stanovenú cenu.

Menové opcie, známe aj ako forexové opcie, umožňujú obchodníkom špekulovať na výmenný kurz medzi dvoma menami.

Komoditné opcie dávajú kupujúcemu právo kúpiť alebo predať fyzické komodity, ako je zlato, ropa alebo pšenica, za vopred stanovenú cenu. Indexové opcie sú založené na burzovom indexe a umožňujú obchodníkom špekulovať na celkovú výkonnosť určitého trhu.

Opcia – význam a terminológia

Call a put opcie sú dva najzákladnejšie typy opcií. Kúpna opcia (call opcia) dáva držiteľovi právo kúpiť podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu, známu ako realizačná cena, v deň exspirácie alebo pred ním. Na druhej strane, predajná opcia (put opcia) dáva držiteľovi právo predať podkladové aktívum za realizačnú cenu v deň alebo pred dňom exspirácie.

Ak si napríklad investor kúpi kúpnu opciu na akciu s realizačnou cenou 50 € a dátumom exspirácie jeden mesiac, má právo kúpiť akciu za 50 € kedykoľvek počas nasledujúceho mesiaca.

Ak cena akcie stúpne nad 50 €, investor môže opciu uplatniť a kúpiť akciu za nižšiu cenu, čím dosiahne zisk. Ak však cena akcie zostane pod 50 € alebo klesne, investor môže nechať opciu vypršať a stratí len náklady na prémiu zaplatenú za opciu.

Realizačná cena je kľúčovou zložkou opčnej zmluvy, pretože určuje cenu, za ktorú je možné podkladové aktívum kúpiť alebo predať. Zvyčajne sa stanovuje na úrovni, ktorá je blízka aktuálnej trhovej cene aktíva. Čím ďalej je realizačná cena od trhovej ceny, tým je opcia rizikovejšia.

Dátum exspirácie je posledný deň, kedy je možné opciu uplatniť. Po dátume exspirácie sa opcia stáva bezcennou a držiteľ stráca právo kúpiť alebo predať podkladové aktívum. Dátumy exspirácie opcií sa zvyčajne pohybujú od niekoľkých dní až po niekoľko rokov v závislosti od typu opcie a podkladového aktíva.

In-the-money opcie sa vzťahujú na opcie, ktoré majú vnútornú hodnotu, čo znamená, že realizačná cena je výhodná v porovnaní s aktuálnou trhovou cenou podkladového aktíva. Pri kúpnych opciách to znamená, že trhová cena je vyššia ako realizačná cena, zatiaľ čo pri predajných opciách to znamená, že trhová cena je nižšia ako realizačná cena. In-the-money opcie sú drahšie, pretože majú vyššiu šancu, že budú uplatnené.

Atthemoney opcie majú realizačnú cenu, ktorá sa rovná aktuálnej trhovej cene podkladového aktíva. Nemajú žiadnu vnútornú hodnotu, ale pozostávajú len z časovej hodnoty, ktorou je prémia zaplatená za opciu.

Outofthemoney opcie majú realizačnú cenu, ktorá nie je výhodná v porovnaní s aktuálnou trhovou cenou podkladového aktíva. Pri kúpnych opciách to znamená, že trhová cena je nižšia ako realizačná cena, zatiaľ čo pri predajných opciách to znamená, že trhová cena je vyššia ako realizačná cena. Opcie mimo ceny sú lacnejšie, pretože majú nižšiu šancu, že budú uplatnené.

Pochopenie významu opcie a súvisiacej terminológie je kľúčové pre každého, kto chce s opciami obchodovať alebo do nich investovať. Znalosťou základov call a put opcií, realizačnej ceny, dátumu exspirácie a opcií in-the-money, at-the-money a out-of-the-money môžu investori prijímať informovanejšie rozhodnutia a efektívne riadiť svoje riziko.

Opcie – typy

Opcie sú obľúbeným finančným nástrojom, ktorý investorom ponúka možnosť profitovať z pohybov na trhu bez toho, aby skutočne vlastnili podkladové aktívum. K dispozícii sú rôzne typy opcií, z ktorých každá má svoje vlastné jedinečné vlastnosti a charakteristiky, vrátane tradičných opcií a binárnych opcií.

Tradičné opcie

Tradičné opcie, známe aj ako plain vanilla opcie, sú najbežnejším typom opcií používaných na finančnom trhu. Poskytujú kupujúcim právo, ale nie povinnosť, kúpiť (kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) podkladové aktívum za stanovenú cenu (realizačná cena) v určitý deň (dátum exspirácie) alebo skôr. Existujú dve hlavné kategórie tradičných opcií – opcie amerického a európskeho typu.

Hlavný rozdiel medzi opciami amerického a európskeho štýlu spočíva v možnosti ich uplatnenia. Opcie amerického štýlu je možné uplatniť kedykoľvek pred dátumom exspirácie, zatiaľ čo opcie európskeho štýlu je možné uplatniť len v deň exspirácie. Vďaka tomu sú americké opcie flexibilnejšie a potenciálne hodnotnejšie, pretože umožňujú investorom kedykoľvek využiť priaznivé trhové podmienky.

Pri obchodovaní s tradičnými opciami môžu investori zaujať dve rôzne pozície – dlhú a krátku. Dlhá pozícia zahŕňa nákup kúpnej alebo predajnej opcie, ktorá dáva majiteľovi právo kúpiť alebo predať podkladové aktívum za realizačnú cenu.

Na druhej strane, krátka pozícia zahŕňa predaj kúpnej alebo predajnej opcie, ktorá zaväzuje predávajúceho kúpiť alebo predať podkladové aktívum za realizačnú cenu, ak sa opcia uplatní. V závislosti od trhových podmienok môžu investori využiť obe pozície na dosiahnutie zisku.

Binárne opcie

Binárne opcie, známe aj ako digitálne opcie, sú typom opcie, pri ktorej je výplatou buď pevná suma peňazí, alebo nič. V posledných rokoch si získali popularitu vďaka svojej jednoduchosti a potenciálu vysokých výnosov. Na rozdiel od tradičných opcií majú binárne opcie pevne stanovený dátum exspirácie a vopred definovanú výplatu, čo uľahčuje ich pochopenie a obchodovanie.

  • Definícia a účel: Binárne opcie sú v podstate stávkou áno alebo nie na pohyb ceny podkladového aktíva. Ak obchodník predpovedá správne, dostane pevne stanovenú výplatu, ktorá sa zvyčajne pohybuje od 70 % do 90 % počiatočnej investície. Ak je predikcia obchodníka nesprávna, stratí celú investíciu. Binárne opcie sa často používajú na krátkodobé obchodovanie a špekulácie na pohyby na trhu.
  • Výhody a nevýhody: Jednou z hlavných výhod binárnych opcií je ich jednoduchosť a transparentnosť. Obchodníci vopred poznajú potenciálne riziko a výnos, čo im uľahčuje riadenie investícií. Okrem toho majú binárne opcie v porovnaní s tradičnými opciami nižšiu vstupnú bariéru, vďaka čomu sú prístupné širšiemu okruhu investorov. Pevná výplata a dátum vypršania platnosti však môžu pôsobiť aj proti obchodníkom, pretože majú obmedzenú flexibilitu pri riadení svojich pozícií a môžu podliehať vysokým poplatkom a províziám.
  • Rozdiely oproti tradičným opciám: Hlavným rozdielom medzi binárnymi opciami a tradičnými opciami je štruktúra výplaty. Binárne opcie majú pevnú výplatu, zatiaľ čo tradičné opcie majú neobmedzený potenciálny zisk. Okrem toho majú binárne opcie pevne stanovený dátum exspirácie a vyrovnávajú sa v hotovosti, zatiaľ čo tradičné opcie možno uplatniť alebo predať pred exspiráciou a vyrovnať ich dodaním podkladového aktíva.

Tradičné aj binárne opcie ponúkajú investorom rôzne spôsoby, ako profitovať z pohybov na trhu. Tradičné opcie poskytujú väčšiu flexibilitu a potenciál vyšších výnosov, zatiaľ čo binárne opcie ponúkajú jednoduchosť a pevnú výplatu. Predtým, ako sa investori rozhodnú, s ktorým typom opcie budú obchodovať, je dôležité, aby pochopili vlastnosti a riziká jednotlivých typov opcií.

Obchodovanie s opciami – výhody a riziká

Opcie sú obľúbeným finančným nástrojom, ktorý investori využívajú na špekuláciu na cenové pohyby podkladových aktív. Dávajú držiteľovi právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať aktívum za vopred stanovenú cenu v určitom časovom rámci. Vďaka tejto flexibilite a potenciálu vysokých výnosov sú opcie atraktívnym investičným nástrojom, ale majú aj svoje výhody a nevýhody:

VýhodyNevýhody
Pákový efekt: Jednou z hlavných výhod opcií je ich schopnosť poskytovať pákový efekt. S relatívne malým množstvom peňazí môžu investori kontrolovať veľké množstvo podkladových aktív, čo umožňuje dosiahnuť vyššie potenciálne výnosy. To môže byť výhodné najmä pre investorov s obmedzeným kapitálom.Časový rozpad: Opcie majú obmedzenú životnosť a ich hodnota klesá s blížiacim sa dátumom exspirácie. Tento časový rozpad môže pôsobiť proti investorovi a znižovať hodnotu jeho investície, a to aj v prípade, že sa cena podkladového aktíva vyvíja v jeho prospech.
Zabezpečenie: Opcie sa môžu použiť aj ako nástroj na zabezpečenie proti potenciálnym stratám v portfóliu. Nákupom predajných opcií môžu investori chrániť svoje akcie pred poklesom trhu a znížiť tak celkové riziko svojho portfólia.Zložitosť: Opcie môžu byť zložité nástroje a pochopenie ich mechaniky a rôznych stratégií môže byť pre začínajúcich investorov náročné. Táto zložitosť môže viesť aj k vyšším transakčným nákladom, keďže opcie často zahŕňajú viacero zmlúv a obchodov.
Univerzálnosť: Opcie ponúkajú širokú škálu stratégií, ktoré možno použiť v rôznych trhových podmienkach. Investori môžu napríklad využiť kúpne opcie na využitie býčích trhových trendov, zatiaľ čo predajné opcie môžu použiť na medvedích trhoch.Volatilita: Opcie sú veľmi citlivé na volatilitu trhu a náhle výkyvy cien môžu spôsobiť značné straty. Toto riziko sa zvyšuje u investorov, ktorí využívajú pákový efekt, keďže aj malá zmena ceny podkladového aktíva môže viesť k značným ziskom alebo stratám.
Nižšie počiatočné náklady: V porovnaní s nákupom alebo predajom podkladového aktíva si opcie vyžadujú nižšie počiatočné náklady, čo z nich robí dostupnejšiu investíciu pre retailových investorov.Obmedzená likvidita: Opcie môžu byť menej likvidné ako iné finančné nástroje, takže je náročné ich kúpiť alebo predať za požadovanú cenu. Tento nedostatok likvidity môže viesť aj k väčším spreadom medzi ponukou a dopytom, čo má za následok vyššie transakčné náklady pre investorov.
Obmedzené riziko: Na rozdiel od iných investičných nástrojov, ako sú akcie alebo futures, opcie majú obmedzené riziko. Investor môže stratiť najviac prémiu zaplatenú za opciu, čo poskytuje určitú úroveň ochrany pred veľkými stratami.Vysoká rizikovosť: Opcie sa považujú za vysoko rizikovú investíciu a ich potenciál vysokých výnosov je spojený aj s vyššou mierou rizika. Začínajúci investori môžu byť v pokušení podstupovať väčšie riziko, ako sú schopní zvládnuť, čo môže viesť k značným stratám.

Na záver možno povedať, že opcie ponúkajú celý rad výhod vrátane pákového efektu, všestrannosti a obmedzeného rizika. Prinášajú však aj svoj vlastný súbor nevýhod, ako je časový rozpad, zložitosť a vysoká miera rizika. Tak ako pri každej investícii, aj pri opciách platí, že pred zaradením do portfólia je nevyhnutné dôkladne pochopiť ich riziká a potenciálne výnosy.

S opciami sa dá obchodovať online na niektorých investičných platformách. Okrem toho je možné investovať do akcií, ETF, kryptomien či CFD. Na Slovensku sú dostupné napr. platformy XTB, Portu, eToro, Fondee.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.